Серняк Оксана Михайлівна


Serniak_Oksana_Mykhailivna.Кандидат педагогічних наук
, доцент


Доцент кафедри практики англійської мови і методики її викладанняmail: oks_sern@.ukr.net

Профілі
 GoogleScholar 
 ORCID 
RESEARCHER ID

Серняк Оксана Михайлівна працює у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В.Гнатюка з вересня 1998р., зокрема на посаді доцета кафедри практики англійської мови та методики її викладання з 2010 року. 

1990-1998 викладач у Тернопільському національному економічноу університеті. З 1998 викладач ТНПУ імені Володимира Гнатюка.


Викладає такі  навчальні дисципліни: 

Практичний курс усного та письмового англійського мовлення, 
Ділова англійська мова,
 Колективні технології викладання іноземних мов.

           

У
2008 Серняк Оксаною Михайлівною здійснено та успішно захищене дисертаційне дослідження “Формування готовності майбутнього вчителя до організації та педагогічного управління колективною навчально-пізнавальною діяльністю учнів”. Науковець продовжує роботу над розробкою організаційно-методичної системи формування готовності майбутніх вчителів англійської мови до педагогічного управління колективною навчально-пізнавальною діяльністю учнів.


Серняк Оксан
а Михайлівна  є укладачем низки навчально-методичних посібників для студентів факультету іноземних мов, два з яких рекомендовані Міністерством освіти і науки України.

 

До наукового доробку Серняк Оксани Михайлівни  входять наукові статті з педагогіки та методики викладання іноземної мови, підсумкові тестові завдання з практики англійської мови для студентів
I курсу, тестові завдання для абітурієнтів з граматики англійської мови.


Оксана Михайлівна  бере активну участь у розробці методичних матеріалів та рекомендацій для покращення рівня викладання на факультеті іноземних мов. Особливу увагу надає використанню новітніх технологій навчання, систематично проводить відкриті заняття з практики англійської мови для викладачів кафедри, ознайомлюючи колектив кафедри з практичними надбаннями свого наукового дослідження.


Оксана Михайлівна Серняк здійснє керівництво студентським англомовним театром
Theatrical Spectrum на факультеті іноземних мов. Викладач є автором ряду сценаріїв для  театральних вистав студентського театру. Під керівництвом О.М. Серняк на сцені ТНПУ імені Володимира Гнатюка здійснено низку  англомовних театральних вистав, зокрема:

1.     The Babylon Tower (2005)

2.     The Ransom of the Red Chief  (2011)

3.     What Friends are For (2012)

4.     The Importance of Being Earnest (2013)

5.     Witches’ Loaves (2013)

6.     The Trimmed Lamp (2014)

7.     Pygmalion or My Fair Lady (2016)

8.     My Fair Girl-friend або Гойдалки Кохання (2017)

 


Стажування2015р. – стажування у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.


Сфера наукових інтересів


М
етодика викладання іноземних мов, колективні технології викладанняі іноземних мов, дискурсивно-мовленнєва підготовка у викладанні іноземних мов,  гендерні освітні технології як засіб забезпечення гуманітарної парадигми навчання іноземних мов, студентський ангнломовний театр.  

 


Основні публікації      


Навчальні посібники 


1.     Серняк О.М. Selected Stories for Home Reading : Вибрані твори для домашнього навчання англійською мовою. Навчальний посібник для студентів факультетів іноземних мов. (рекомендовано Мінівстерством освіти і науки України (Наказ №1.4/11- 67-34 від21.07. 2010 року) / О.М. Серняк. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2010. – 176 с.

 

2.     Серняк О.М. Roald Dahl. Selected Stories. Students Guide to Home Reading. Навчально-методичний посібник для читання англійською мовою за творами Роальда Даля для студентів факультетів іноземних мов (рекомендовано Мінівстерством освіти і науки України (Наказ №1/11- 18689 від 03.12.2013 року) / О.М. Серняк. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2015. – 176 с.

 

3.     Серняк О.М. Grit of Women. Selected Stories. Students Guide to Home Reading. Вибрані оповідання. Навчально-методичний посібник для читання англійською мовою для студентів факультетів іноземних мов (рекомендовано вченою радою Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюкаю (Протокол №5 від 22.12.2015року) / О.Серняк. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2016. – 200 с.

 

4.     Серняк О.М.  Педагогічна практика: Методичні поради для студентів факультету іноземних мов (Рекомендовано до друку науково-методичною радою Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка   (протокол № 9   від 15.04. 2012 року)  /  М. О. Серняк – Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2012. – 56 с.

 

Статті у фахових виданнях

Серняк О.М. Формування готовності студентів факультету іноземних мов до проходженя педагогічної практики у школі. / О.М.  Серняк //  Наукові записки Терногпільськогонаціонального педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. – №2. –Тернопіль, – 2017. – С.71-77

Серняк О.М.Технології ситуативного моделювання у формуванні мовленнєво-дискурсивної компетентості студентів  факультету іноземних мов в іншомовному спілкуванні / О.М.  Серняк //  Наукові записки Терногпільськогонаціонального педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. – № 3. –Тернопіль, – 2017. – С. 69 - 73

Серняк О.М. Гендерні освітні технології як засіб забезпечення гуманітарної парадигми навчання іноземних мовю / О.М.  Серняк. // Актуальні проблеми германо-романської філолгії та освітній соціокультурний процес: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференеції / за ред. Задорожної І.П. Тернопіль. 11-12 листопада 2016р.).– Тернопіль:  Терногпільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. 2016. – С.209-212.

Серняк О.М. Комунікативно-орієнтоване навчання іноземних мов. Барєри та шляхи подолання перешкод / О М. Серняк. Наукові записки національного університету “Острозька академія”. Серія Філологічна : збірник наукових праць / укладачі : І.В. Ковальчук, Л.М. Коцюк, С.В. Новоселецька  Острог : Видавництво, національного університету “Острозька академія”, 2015. Вип. 54. –  С. 67-70.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси