Шепітчак Валентина Анатоліївна

Shepitchak V. A.


Кандидат педагогічних наук, д
оценте-mail:  
 shepitchak@tnpu.edu.ua


Профілі
 
Google Scholar

 ResearcherID


Закінчила факультет іноземних мов Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2010), спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)»і здобула кваліфікацію вчителя англійської мови і німецької мов та зарубіжної літератури.

2012-2015 рр. навчалася в аспірантурі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальністю: 13.00.02 – «теорія та методика навчання: германські мови».

2015 року захистила кандидатську дисертацію «Методика попередження і подолання граматичної інтерференції у процесі навчання англійської мови після німецької майбутніх філологів» (13.00.02).

У лютому 2021 року присуджено вчене звання доцента.

Стажування

1. Стажування у Вищій Лінгвістичній Школі “The innovative Methods and Technologies of Teaching: The Newest in the European Educational Practice” (м. Ченстохова, Польща) (01.11.2019 р. - 01.02.2020 р.).

2. Стажування на кафедрі англійської філології у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (02.10. 2020 р. – 16.11.2020 р.).


Сфера наукових інтересів


Методика викладання іноземних мов, порівняльна типологія, мотивація у навчальній діяльності, новітні технології навчання англійської мови.

 Основні публікації

 1. Миськів В. А. Фонетична інтерференція як методична проблема у процесі вивчення англійської мови після німецької студентами факультету іноземних мов. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Педагогіка / гол. ред. Г. Терещук. Тернопіль, 2011. № 2. С. 177 – 183.

 2. Миськів В. А. Поняття граматичної інтерференції у процесі вивчення англійської мови як другої іноземної. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Вип. 30 (Серія : Філологічна). Острог : Вид. НУ «Острозька академія», 2012. С. 65 – 67. 

 3. Миськів В. А. Психолінгвістичні аспекти фонетичної інтерференції при вивченні англійської мови як другої спеціальності. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. Вип. 29 (Серія : Філологічні науки). Кам’янець-Подільський : «Аксіома», 2012. С. 59 – 61.

 4. Миськів В. А. Психолінгвістичні аспекти граматичної інтерференції у процесі вивчення англійської мови як другої іноземної. Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ : матеріали ІІІ Міжнародної конференції (12 квітня 2013 р.). Харків, 2013. С. 109 - 110.

 5. Миськів В. А. Сугестивний метод у процесі навчання англійської після німецької студентами факультету іноземних мов. Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Вип. 654 (Серія : Педагогіка та психологія). Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 2013. С. 106 – 111.

 6. Миськів В. А. Психологічний механізм граматичної інтерференції у процесі навчання англійської мови після німецької у майбутніх філологів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Вип. 29 (Серія : Педагогіка. Соціальна робота). Ужгород, 2013. С. 107 – 111. 

 7. Миськів В. А. Граматична інтерференція як методична проблема у процесі вивчення англійської мови як другої іноземної. Новітні тенденції навчання іноземної мови за професійним спрямуванням : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (25-26 квітня 2013 р.).  Херсон : Вид-во Херсонської державної морської академії, 2013. С. 221 – 224.

 8. Миськів В. А. Вияв граматичної інтерференції у процесі вивчення англійської мови як другої іноземної. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Вип. 31 (Серія : Педагогіка. Соціальна робота). Ужгород, 2014.  С. 101 – 103.

 9. Миськів В. А. Діагностика рівня сформованості граматичної компетенції у процесі вивчення англійської мови після німецької. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка / гол. ред. Г. Терещук.  Тернопіль, 2014. № 2.  С. 108 – 116.

 10. Myskiv V. A. The phenomenon of grammar interference and methods of its preventing in teaching English after German. Nauczyсiel i jegorola w sytuacjizmianspołecznych i edukacyjnych. Krakov : Wydawnictwo LIBRON.  2014.  Р. 339 – 348.

 11. Миськів В. А. Принципи відбору навчального матеріалу у процесі навчання граматики англійської мови після німецької. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Вип. 62 (Серія : Філологічна). Острог : Вид. НУ «Острозька академія», 2016. С. 230-233.

 12. Миськів В.А.  Синтаксична інтерференція як лінгвістична проблема. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство. Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університете імені Володимирв Гнатюка, 2016. Вип. ІІ (26). С.65-68.

 13. Шепітчак В.А. Аналіз підходів та методів попередження граматичної інтерференції. Наукові записки Національного університету «Острозька академія».Вип. 67 (Серія : Філологічна). Острог : Вид-во НаУОА, 2017. С. 230-233.

 14. Shepitchak Valentyna MODEL OF THE ORGANIZATION OF EDUCATIONAL PROCESS AIMED AT PREVENTING AND OVERCOMING GRAMMATICAL INTERFERENCE. Development trends in pedagogical and psychological sciences: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine.: monograph / edited by authors. 2nd ed. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2018. 584-603 p.p.

 15. Iryna Zadorozhna, Olha Datskiv, Valentyna Shepitchak., PRE-SERVICE ENGLISH TEACHERS’ ATTITUDES TO CO-TEACHING. National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute". ADVANCED EDUCATION. 2020. 41-46 р.p. 

 16. Provorova Yevhenii, Harasym, Tetiana, Zubryk Andriana, Ladyka Olha, Shepitchak Valentyna., FORMATION OF FOREIGN LANGUAGE PROFESSIONAL-LY ORIENTED COMPETENCE OF FUTURE FOREIGN LANGUAGE TEACHERS WITH THE USE OF ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES. Journal for Educators, Teachers and Trainers. Volume 11. Issue 1. 2020. 1-12 p.p. ISSN 1989 – 9572. DOI: 10.47750/jett.2020.11.01.001 

 17. Harasym T.,Zubryk А., Shepitchak V. PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF THE FORMATION OF FUTURE TEACHERS' PRODUCTIVE PEDAGOGICAL THINKING. Sciences of Europe VOL 3, No 58. 2020. 47-52 p.p. (Praha, Czech Republic) ISSN 3162-2364 


Навчально-методичні посібники


1. Шепітчак В. А., Дячук Н. М. A short overview of English Syntax: навчально-методичний посібник зі спецкурсу для студентів ІІІ курсу факультету іноземних мов. Тернопіль: Вид-во Вектор, 2018. 72 с.

2. Інтерференція рідної мови у формуванні граматичних навичок англійської мови: навчально-методичний посібник зі спецкурсу для студентів ІІІ курсу факультету іноземних мов / Автор-розробник Шепітчак Валентина Анатоліївна. Тернопіль: Вид-во Вектор, 2018. 68 с.

3. English Sounds Trainer: Part 1. Vowels: Навчально-методичний посібник для студентів факультету іноземних мов / I.I. Остапчук В.А. Шепітчак, О.Б. Ярема. – Тернопіль: Вектор, 2020. 144 с.

4. English Sounds Trainer: Part 2. Consonants: навчально-методичний посібник для студентів факультету іноземних мов / I.I. Остапчук, В.А. Шепітчак, О.Б. Ярема. Тернопіль: Вектор, 2020. 156 с.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси