Чіп Руслана Степанівна


Чіп Руслана Степанівна
Кандидат психологічних наук 
Асистент кафедри  психології розвитку та консультування


mail
 
ruslanachip@ukr.net
 ruslanachip4@gmail.com


 Профілі
Google Scholar
ResearcherID
orcid.org

 

Народилася 1 листопада 1972 року у с.Гумниська Теребовлянського району Тернопільської області.
   

Навчалася у Гумниській восьмирічній школі, яку закінчила  у 1988 році.

У 1988 – 1992 роках навчалася у Чорткіському педагогічному училищі за  спеціальністю «Викладання в початкових класах загальноосвітньої школи», яке закінчила з відзнакою.

У 1992 – 1995 роках навчалася на факультеті підготовки вчителів початкових класів Тернопільського державного педагогічного інституту за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання і психологія» і здобула кваліфікацію учителя початкових класів, практичного психолога. Завершила навчання з відзнакою.

З вересня 1995 р. по листопад 2004 р. працювала у Тернопільському експериментальному інституті педагогічної освіти на посаді завідувача лабораторії практичної психології.

З листопада 2004 р. по серпень 2008р. – викладач кафедри психології ТЕІПО.

З 2008 р. по 2015 р. працювала асистентом кафедри практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

Впродовж  2015 – 2018 рр. навчалась в аспірантурі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

У листопаді 2018 року успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (053 – Психологія) на тему: «Психологічні чинники становлення ґендерної ідентичності старших підлітків» у спеціалізованій вченій раді ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

З листопада 2018 року – асистент кафедри практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Є авторкою робочих програм з психологічних дисциплін:
- «Основи психологічної практики»,
- «Психологія конфлікту», «Геронтопсихологія»,
- «Порівняльна психологія».

Розробила електононні версії комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін у програмі Moodle.

Розробила програму реабілітаційної практики для студентів-психологів.

Здійснює керівництво написанням курсових, бакалаврських та магістерських робіт з психології.

Авторка більше 40 наукових та навчально-методичних праць, серед яких – 1  колективна монографія), 14 публікацій у наукових фахових виданнях України (з яких 3 – у наукових виданнях України, що включені до міжнародних наукометричних баз), 1 стаття в зарубіжному науковому періодичному виданні, є співавтором навчально-методичних посібників: «Практика в системі професійної підготовки психологів», «Психологія: тестові завдання до державного іспиту», колективної монографії «Становлення культури життєвого самовизначення сучасної молоді: психологічна теорія і практика».


Учасниця всеукраїнських та  міжнародних науково-практичних конференцій, регіональних науково-практичних семінарів.

 

Відзнаки 

Відзначена грамотою Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка (жовтень, 2018р.).

 

Сфера професійних інтересів

 
Педагогічна та вікова психологія, психологія сім’ї, психологія конфлікту, історія психології, ґендерна психологія.


Основні публікації

1. Чіп Р. С. Феномен ідентичності особистості у контексті основних психологічних концепцій // Становлення культури життєвого самовизначення сучасної молоді: психологічна теорія і практика : монографія / за ред. Г. К. Радчук. Тернопіль, 2016. С. 42–67.

2. Чіп Р. С. Психологічні особливості розвитку ідентичності підлітків в умовах дисфункційної сім’ї // Проблеми гуманітарних наук : зб. наук. пр. Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Психологія» / ред. кол. Н. Скотна та ін. Дрогобич, 2015. Вип. 37.  С. 213–224.

3. Чіп Р. С. Становлення особистості сучасного підлітка в умовах соціокультурних змін: ґендерний аспект // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : зб. наук. пр. Переяслав-Хмельницький, 2016. Вип. 38. Психологія. С. 142–150.

4. Чіп Р. С. Дослідження когнітивних уявлень старших підлітків: ґендерний аспект // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : зб. наук. пр. Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 40. Психологія. С. 136–144.

5. Чіп Р. С. Особливості соціалізації особистості в процесі сімейної конфліктної взаємодії // Проблеми сучасної психології: зб. наук. пр. Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка, Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України, Кам’янець-Подільський, 2010. Вип. 8. С. 743–753.

6. Чіп Р.С. Теоретичні аспекти дослідження впливу сім’ї на становлення та розвиток духовності особистості // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук. пр.  Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка / ред. кол. В.І. Судаков та ін. Київ, 2011. Т.1. С. 199 – 205.

7. Чіп Р.С. Ціннісні орієнтації як механізми регуляції поведінки особистості // Проблеми сучасної психології. зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка, Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. Кам’янець-Подільський, 2012. Вип. 18. С. 809-819.

8. Чіп Р. С. Дослідження відповідальності у контексті становлення ґендерної ідентичності старших підлітків // Теорія і практика сучасної психології : зб. наук. пр. Класичного приватного університету / ред. кол. В. В. Зарицька та ін. Запоріжжя, 2017. № 1. С. 78–82.

9. Чіп Р. С. Уявлення старших підлітків як мотиваційна основа становлення ґендерної ідентичності // Науковий вісник Херсонського державного університету : зб. наук. пр. Серія «Психологічні науки» / за ред. О. Є. Блинової. Херсон, 2017. Вип. 6. Т. 2. С. 119–124.

10. Чіп Р. С. Дослідження когнітивної складової ґендерної ідентичності старших підлітків // Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інститут психології Г. С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. Кам’янець-Подільський, 2018. Вип. 40. С. 394–409.

11. Чіп Р. С. Реабілітаційна практика // Практика в системі професійної підготовки психологів : навч.-метод. посіб. / Г.К. Радчук, О.В. Тіунова, М.М. Шпак та ін. / за заг ред. Г.К. Радчук. Видання друге, виправлене та доповнене.  Тернопіль, 2011. С. 216–249.

12. Чіп Р. С. Становлення ґендерної ідентичності старших підлітків // The Unity of  Science. Vienna. Austria, 2018. Р. 48–50.


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси