Кафедра педагогіки та менеджменту освіти

Кафедра педагогіки та менеджменту освіти


       

Завідувач:
 Мешко Галина Михайлівна
                    доктор педагогічних наук, професор


Поштова скринька:  
kafedrapedtnpu@tnpu.edu.uaІсторія кафедри

Кафедра педагогiки (до 1983 року – кафедра педагогiки та психологiї) є однiєю з найстарiших кафедр унiверситету. Вона була створена як самостiйний загальновузiвський пiдроздiл одночасно зі створенням нашого навчального закладу – учительського iнституту у м. Кременець. Перед колективом  кафедри було поставлено головне завдання – здiйснювати належну психолого-педагогiчну пiдготовку майбутнiх учителiв. Пiзнiше на її базi було створено кафедри психологiї (1983 р.) та педагогiчної майстерностi (1987 р.).

До листопада 1951 р. кафедру очолював Козеко Iван Кiндратович, а згодом – доцент, кандидат педагогiчних наук Оплавський Iван Григорович.
З жовтня 1953 р. протягом 9 рокiв кафедрою керував доцент, кандидат педагогiчних наук Харкевич Володимир Хрисонфович.
У 1962 р. виконувати обов’язки завiдувача кафедри почав доцент, кандидат педагогічних наук Смолiй Iван Павлович. На цій посадi вiн перебував до травня 1971 р.

На початку 1971 р. кафедра педагогiки i психологiї складалася з шести осіб. Крiм завiдувача I. П. Смолiя до неї ще входили:
доцент, кандидат фiлологiчних наук Тихоход Захар Юхимович;
доцент, кандидат фiлологiчних наук Андрiєвський Вiктор Петрович;
асистенти Андрiєвська Євгенiя Федорiвна, Анiщенко Олена Михайлiвна i Хмурич Роман Миронович.


У серпнi 1971 р. завідувачем кафедри був доцент, кандидат педагогiчних наук Фiцула Михайло Миколайович, який визначав роботу кафедри на цiй посадi з невеликими перервами 19 рокiв.


Протягом 1999–2014 рр. кафедрою керував професор, доктор педагогічних наук Кравець Володимир Петрович.


У рiзнi роки на кафедрi працювали:
Вихрущ Анатолiй Володимирович – нинi професор, доктор педагогiчних наук;
Єфiмова Людмила Григорiвна – доцент, кандидат педагогiчних наук;
Мешко Олександр Iванович – доцент, кандидат психологiчних наук;
Янкович Олександра Iванiвна – нині професор, доктор педагогiчних наук;
Камiнська Надiя Дмитрiвна – асистент;
Купина Надiя Миронiвна – асистент, магiстр педагогiчних наук.


У 2011 р. кафедру педагогіки перейменовано на кафедру педагогіки та ґендерної рівності».

З 2013 по 2014 рр. кафедра мала назву «Кафедра педагогіки». У кінці 2014 р. кафедру перейменовано на кафедру педагогіки та менеджменту освіти.

 

Сьогодні на кафедрі працюють:

доктори педагогічних наук, професори 

Кравець Володимир  Петрович 
Мешко Галина Михайлівна  

доктор педагогічних наук, доцент

Боднар Оксана Степанівна  Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:


·  Підготовка учнівської молоді до сімейного життя

·  Гендерна педагогіка

·  Історія педагогіки

·  Вступ до педагогіки (Педагогіка загальна)

·  Основи педагогічних досліджень

·  Дидактика

·  Педагогіка

·  Психологія і педагогіка вищої школи

·  Здоров’язбережувальні технології в освіті

·  Методологія і організація науково-педагогічних досліджень

·  Основи загальної і гендерної педагогіки

·  Вступ до педагогічної професії

·  Державна освітня політика

·  Основи інклюзивної освіти

·  Менеджмент організацій

·  Управління трудовими ресурсами

·  Аудит і оцінювання управлінської діяльності

·  Ліцензування та акредитація навчальних закладів

·  Управління навчальною та виховною діяльністю закладів освіти

 

Сфера наукових інтересів членів кафедри


1.  Ґендерна педагогіка, сексуальна педагогіка, підготовка молоді до сімейного життя, історія педагогіки, порівняльна педагогіка (проф. Кравець В. П.).


2.  Формування інтелектуальної культури майбутнього вчителя, дидактика вищої школи, теорія і методика професійної освіти, інновації в освіті (проф. Чайка В. М.).


3.  Педагогіка і психологія професійного здоров’я, підготовка майбутніх учителів до збереження і зміцнення професійного здоров’я, формування психологічно безпечного освітнього середовища, психопедагогіка (проф. Мешко Г. М.).


4.  Педагогіка культури, духовна педагогіка, виховання духовної культури студентів, педагогіка особистості (доц. Груць Г. М.).


5.  Управління закладами загальної середньої освіти, менеджмент педагогічного персоналу, технології оцінювання якості освіти, управління аналітико-експертною діяльністю (доц. Боднар О. С.).


6.  Історико-педагогічні основи розвитку фізичної культури (доц. Винничук О. Т.).


7.  Проблеми насилля в молодіжному середовищі (доц. Вихор С. Т.)


8.  Організація роботи з підручником (доц. Радченко О. Я.).


9.  Проблема підготовки учнівської молоді до життя в сім’ї на сучасному етапі (польський досвід) (доц. Нестайко І.М.).10.  Валеологічна культура дітей, педагогіка здоров’я, ґендерна педагогіка, недискримінаційна освіта (асист. Шульга І. М.).

11. Організація інклюзивного освітнього середовища, підготовка майбутніх педагогів до професійної діяльності, самовиховання особистості у системі загальної середньої освіти (доц. Удич З.І.)


 

Викладачі кафедри працюють у спеціалізованих вчених та редакційних радах:

Кравець Володимир Петрович

– голова спеціалізованої вченої ради Д 58.053.03 та член спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка;

- член редакційної колегії збірників наукових праць:

• «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка»;

• «Україна – Європа – Світ»: міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія,  міжнародні відносини;

·       «Zamojskie Studia I Materialy. Seria: Pedagogika»  (м. Замойськ, Польща);     


Чайка Володимир Мирославович

– заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 58.053.03 та член спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка;

- заступник редактора збірника наукових праць:

• «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка».


Мешко Галина Михайлівна

 – учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 58.053.03 та член спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка; 

- член редакційної колегії збірників наукових праць:

• «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка».

• «Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота»;

• «Професійно-прикладні дидактики»: міжнародний науковий журнал  (Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам’янець-Подільський).

Боднар Оксана Степанівна
 
– член спеціалізованої вченої ради Д 73.053.04 у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси);

- член спеціалізованої вченої ради Д 26.455.03 у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН  України (м. Київ)Основні публікації членів кафедри


Монографії

2010

1.  Кравець В.П. Гендерна соціалізація учнівської та студентської молоді в контексті нової парадигми освіти / В. П. Кравець // Особистісні виміри становлення нової парадигми сучасної української освіти : монографія колективу авторів. – Дніпропетровськ : Маковецький Ю. В., 2010. – С. 187–198.


2.  Чайка В.М. Формування навчально-пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів: теорія і практика : монографія / В. М. Чайка. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – 349 с.


2011

1.  Кравець В. П. Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку (Тернопільська область) / В. П. Кравець ; колектив авторів. – Київ. – Знання України, 2011. – 279 с.

2012

1.  Мешко Г. М. Підготовка майбутніх учителів до збереження і зміцнення професійного здоров’я : монографія / Г. М. Мешко ; за ред. д. пед. наук, проф., дійсного члена НАПН України В. П. Кравця. – Тернопіль : ТНПУ , 2012. – 460 с.


2.  Кравець В. П. Більшовицькі гендерні та шлюбно-сімейні проекти у роки становлення радянської влади / В. П.  Кравець // Філософсько-антропологічні виміри глобальних трансформацій : монографія колективу авторів. – Дніпропетровськ : Маковецький Ю.В., 2012. – С. 210–230.

2014

1. Чайка В. М. Інтелектуальна культура вчителя як фактор інновацій у педагогічній діяльності : монографія / В. М. Чайка, Н. М. Петрова. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 308 с.

2. Сеньовська Н. Л. Професійна саморегуляція вчителя: проблеми і шляхи розвитку : монографія / Н. Л. Сеньовська. – Тернопіль : КІЦ «ПРІНТ-ОФІС», 2014. – 260 с.

2016

1. Боднар О. С. Технології оцінювання якості освіти / О. С. Боднар // Якість університетської освіти: актуальні питання теорії і практики : колективна монографія ; за ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 145–188.

2017

1.  Мешко Г. М. Чинники професійного здоров’я вчителя / Г. М. Мешко // Загальна теорія здоров’я та здоров’язбереження : колективна монографія ; за заг. ред  проф. Ю. Д. Бойчука. – Харків : Вид. Рожко С. Г., 2017. – С. 126–132.


2.  Meshko H. M. Preparation of the future teachers for strengthening and maintaining professional health / H. M. Meshko // Development and modernization of pedagogical and psychological sciences: experience of Poland and prospects of Ukraine : сollective monograph. – Lublin : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2017. – Vol. 2. – P. 206–223.


Підручники, посібники


1.  Мешко Г. М. Вступ до педагогічної професії / Г. М. Мешко. – К. : Академвидав, 2010. – 200 с. – (Серія «Альма-матер»).


2.  Мешко Г. М. Культура здоров’я особистості. Курс лекцій / Г. М. Мешко. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2010. – 196 с. (у співавторстві) (С. 26–40, 181–187).


3.  Ґендерні стандарти сучасної освіти : збірка рекомендацій. / ред. рада : О. І. Семиколєнова, Т. В. Мелещенко, С. Т. Вихор та ін. – К. : Програма розвитку ООН в Україні, 2011. – Частина 2. – 259 с.


4.  Як навчати школярів долати ґендерні стереотипи: конспекти занять : навч.-метод. посібник для загальноосвітніх навч. закл. / [Т. В. Говорун, О. М. Кікінежді, С. Т. Вихор та ін.] ; за заг. ред. Т. В. Говорун. – К. : ФОП Клименко, 2011. – 806 с.


5.  Чайка В. М. Основи дидактики : навчальний посібник / В. М. Чайка. – К. : Академвидав, 2011. – 350 с.


6.  Кравець В. П. Ґендерна соціалізація молодших школярів : навчальний посібник / Т. В. Говорун, О.М. Кікінежді, В. П. Кравець. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2011. – 192 с.


7.  Мешко Г. М. Вступ до педагогічної професії : навчальний посібник / Г. М. Мешко ; [2-ге вид., стереотип.]. – К. : Академвидав, 2012. – 200 с.


8.  Кравець В. П. Педагогіка : базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації / В. П. Кравець ; колектив авторів // за ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : Фоліо, 2015. – 572 с.


9.  Удич З. І. Основи інклюзивної освіти : навчально-методичний посібник / З. І. Удич. – Тернопіль : КІЦ «Прінт-офіс», 2015. – 378 с. 


10. Удич З.І. Основи інклюзивної освіти: Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни. – Тернопіль: КІЦ «ПРІНТ-ОФІС», 2015. – 143 с. 


11. Удич З.І. Педагогіка : Практикум для студентів педагогічних спеціальностей / З.І. Удич. – Тернопіль : КІЦ «ПРІНТ-ОФІС», 2016. – 115 с.


12. Удич З.І. Інклюзивна освіта : Практикум для студентів педагогічних спеціальностей / З.І. Удич. – Тернопіль : КІЦ «ПРІНТ-ОФІС», 2016. – 141 с. 


13.  Чайка В. М. Дитина в дошкільні роки : комплексна освітня програма / В. М. Чайка ; колектив авторів. – Запоріжжя : ТОВ «ЛІПС» ЛТД. – 2016. – 160 с. (з грифом МОН України)

14.    Боднар О. С. Організація шкільного контролю в умовах демократизації управління : навчально-методичний посібник / О. С. Боднар. – Тернопіль : Крок, 2016. – 192 с.

15.           Боднар О. С. Управлінська практика : навчально-методичний посібник / О. С. Боднар, Г. М. Мешко, В. М. Чайка. – Тернопіль : Крок, 2016. – 80 с.


16.   Груць Г. М. Організація та проведення педагогічної і наукової практики магістрантів факультету іноземних мов (за кредитно-трансферною системою) / Г. М. Груць, І. П. Задорожна. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 100 с.


17.  Кравець В. П. Сексуальна педагогіка : навчальний посібник / В. П. Кравець. – Тернопіль : ТНПУ, 2016. – 320 с.


18.  Мешко Г. М. Історія педагогіки: тестові завдання / Г. М. Мешко, О. І. Мешко. – Тернопіль : ТНПУ, 2016. – 158 с.


19. Чайка В. М. Лідерські компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу: прогностичний аналіз / В. М. Чайка, О. Т. Писарчук. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016. – 40 с.


20.  Мешко Г. М. Вступ до педагогічної професії. Практикум / Г. М. Мешко ; [2-ге вид., випр. і доп.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2017. – 194 с.

 

Програми

1.  Мешко Г. М. Педагогіка. Програма навчального курсу для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / Г. М. Мешко, В. М. Чайка ; [2-ге вид., випр. і доп.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – 92 с.


2.  Мешко Г. М. Педагогіка. Програма навчального курсу для студентів вищих  навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями «Туризм», «Екологія та охорона навколишнього середовища» / Г. М. Мешко ; [2-ге вид., випр. і доп.] – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – 48 с.


3.  Мешко Г. М. Вступ до педагогічної професії. Програма навчального курсу для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / Г. М. Мешко ; [2-ге вид., випр. і доп.]. – Тернопіль: ТНПУ, 2013. – 36 с.


4.  Мешко Г. М. Професійне здоров’я педагога.  Програма навчального курсу для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю «Управління навчальним закладом» / Г. М. Мешко. – Тернопіль : ТНПУ, 2015. – 36 с.


5.  Кравець В. П. Гендерна педагогіка (електронний курс) / В. П. Кравець, С.Т. Вихор. – 2016.


6.  Кравець В. П. Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії зі спеціальності 011 «Науки про освіту» / В. П. Кравець, Г. М. Мешко. – Тернопіль : ТНПУ, 2016. – 17 с.


7. Мешко Г. М. Освітньо-професійна програма підготовки магістрів спеціальності 8.18010020 Управління навчальним закладом (за типом) / Г. М. Мешко. – Тернопіль : ТНПУ, 2016. – 37 с.


8.  Чайка В. М. Методологія та організація наукових досліджень / В. М. Чайка. – Тернопіль : ТНПУ, 2016. – 8 с.


9.        Чайка В. М. Педагогіка загальна / В. М. Чайка. – Тернопіль : ТНПУ, 2016. – 6 с.


10.       Чайка В.М. Порівняльна педагогіка / В. М. Чайка. – Тернопіль : ТНПУ, 2016. – 7 с.


11. Удич З.І. Основи інклюзивної освіти (електронний курс). – 2014.

12. Удич З.І. Інклюзивна педагогіка (електронний курс). – 2019.Наукові досягнення


Щороку в університеті відбувається І тур Всеукраїнської студентської олімпіади з педагогіки, в якому  беруть активну участь студенти всіх факультетів. Переможці представляють університет у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади. Зокрема:

2011 рік

– Соляк О., студентка філологічного факультету. Участь у Всеукраїнській олімпіаді з педагогіки в Уманському державному педагогічному університеті ім. П. Тичини  (2 місце, м. Умань);

- Євстратова Ю., студентка інституту педагогіки і психології. Участь у конкурсі студентських наукових робіт «Ген рівності» (м. Київ).

2012 рік
 
– Гродська О., студентка філологічного факультету. Участь у Всеукраїнській олімпіаді з педагогіки в Кримському гуманітарному університеті (3 місце, Крим);

- Топоренко О., студент інституту педагогіки і психології. Участь у Всеукраїнському конкурсі студентських творчих робіт (І місце, м. Київ).

2013 рік

– Топоренко О., студент інституту педагогіки і психології. Участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з напряму «Гендерні дослідження» (ІІІ місце, м. Луганськ).


2014 рік

– студенти Топоренко О., Волошин І., Воробйов Р., Ваврик І. взяли участь у наукових конференціях (під керівництвом доц.  Вихор С. Т., доц. Сеньовської Н. Л.). Тези доповідей опубліковано у наукових збірниках.


2015 рік

– Кадиляк Л., студентка філологічного факультету. Участь у Всеукраїнській олімпіаді з педагогіки в Глухівському національному педагогічному університеті ім. О. Довженка (ІІІ місце, м. Глухів).

- Топоренко О., магістрант. Участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузі «Педагогічні науки» (І місце, м. Умань). Видано тези.


2016 рік

– Капуловська Т., студентка факультету іноземних мов. Участь у Всеукраїнській олімпіаді з педагогіки в Глухівському національному педагогічному університеті ім. О. Довженка. Отримала грамоту за кращу презентацію виховного проекту загально-тематичного спрямування «Україна в європейському вимірі» (м. Глухів);

- 11 студентів університету під керівництвом проф. Мешко Г. М., проф. Чайка В. М., доц. Боднар О. С. взяли участь у міжнародних, всеукраїнських і регіональних конференціях: з них 2 – видали статті, 4 – тези, 5 – виступило з доповідями.


2017 рік 

– 13 студентів університету під керівництвом проф. Мешко Г. М., проф. Чайки В. М., доц. Боднар О. С., доц. Груць Г. М., доц. Винничука О. Т., доц. Радченко О. Я. взяли участь у міжнародних, всеукраїнських і регіональних конференціях: з них 6 – видали статті, 7 – тези.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси