Кафедра психології


Завідувач:  Кікінежді Оксана Михайлівна  
                             доктор психологічних наук, професор

Диспетчер: Власюк Надія Іванівна

Поштова скринька: kafedrapsikhologiyi@mail.rukafpsipp@mail.ru

 Історія кафедри

Кафедра психології як окрема структурна одиниця ТДГІ існує з вересня 1983 року. Її утворено шляхом функціонального поділу кафедри педагогіки і психології з виділенням в окрему кафедру викладачів, які читали лекції та проводили семінарсько-лабораторні заняття з дисциплін психологічного циклу.

Основним завданням кафедри на початковому етапі її створення стало розробка заходів, спрямованих на підвищення якості психологічної підготовки майбутніх вчителів. З цією метою викладачами кафедри було створено навчально-методичний комплекс кафедральних дисциплін, розроблено методичне забезпечення семінарських занять і лабораторних практикумів із загальної та вікової і педагогічної психології. Інтеграція наукових пошуків викладачів відбувалася в рамках роботи над спільною кафедральною темою.

З метою залучення студентів до наукової роботи викладачами кафедри організовано низку студентських проблемних груп. Першим завідуючим кафедрою психології було обрано кандидата психологічних наук, доцента О.М.Степанова

Презентація про кафедру

Викладачами кафедри читаються такі дисципліни:


 -        «Загальна психологія»

-        «Вікова та педагогічна психологія»

-        «Психологія»

-        «Екологічна психологія»

-        «Основи  психодіагностики»

-        «Психологія вищої школи»

-        «Психологія особистості»

-        «Основи етнопсихології»

-        «Психологія мас»

-        «Психологія управління»

-        «Психологія педагогічна»

-        «Психологія загальна та вікова» 

Склад кафедри

Сьогодні на кафедрі психології працюють:

доктори наук, професори

          Кікінежді Оксана Михайлівна

          Орап Марина Олегівна


Кандидати психологічних наук, доценти

          Колінець Ганна Григорівна 

          Мешко Олександр Іванович

          Широкорадюк Лілія Анатоліївна

          Кізь Ольга Богданівна

 
Старший лаборант
Власюк Надія Іванівна


Кікінежді Оксана Михайлівна
– Завідувач кафедри психології, провідний науковий співробітник, директор Науково- дослідного центру з ґендерних проблем молоді НАПН України - ТНПУ ім. В. Гнатюка, доктор психологічних наук, професор

Народилася у 1956 р. у м. Тернопіль. У 1974 р. закінчила Тернопільську СШ №2. У 1974-1979 рр. навчалася на природничому факультеті Тернопільського державного педагогічного інституту ім. Я.Галана, де здобула кваліфікацію «вчитель біології і хімії». Трудову діяльність розпочала організатором з позакласної та позашкільної роботи у Тернопільській СШ №14. У 1983-1986 рр. навчалася у аспірантурі Інституту психології імені Г.С.Костюка у м. Києві. У 1987 р. захистила кандидатську дисертацію із спеціальності «Вікова і педагогічна психологія» на тему «Оцінні ставлення як мотив вибору друга в ранній юності». У 2006 р. закінчила докторантуру при Національному педагогічному університеті ім. М. Драгоманова. З 1987 р. працює на кафедрі психології Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Наукове звання доцента кафедри психології отримала у 1994 р. З 2002 р. - директор Центру гендерних студій. У 2013 році захистила докторську дисертацію «Ідентифікація як соціально-психологічний феномен диференціації статі». З 2013 року –завідувач кафедри психології.Наукові інтереси - психологія особистості, вікова та педагогічна психологія, гендерна психологія, психологія статі та сексуальності, підготовка молоді до відповідального батьківства, психологія сім`ї та ін. Оксана Кікінежді співкерівник (разом з д.п.н., професором Т.В.Говорун) проекту «Психологія статі та сексуальності як психологічна дисципліна для освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра та спеціаліста» (№14-99-7389- HES-I-ESP) за сприяння Міжнародного Фонду «Відродження» (1999–2000). Експерт проекту Каунтерпарт Інтернешнл за фінансової підтримки АМР США (2001–2002). Керівник проекту «Соціально-психологічні фактори формування гендерних орієнтацій депривованих підлітків», за сприяння Канадського Агентства Міжнародного розвитку, Посольства Канади в Україні, Канадсько-українського гендерного фонду (2002–2004).З 2008 р. професор Оксана Кікінежді директор Науково-дослідного центру з ґендерних проблем молоді НАПН України - ТНПУ ім. В. Гнатюка. Мета діяльності Центру - розробка та експериментальне обґрунтування ґендерної ідеології освітньо-виховних практик в соціогуманітарному просторі як стратегічного напрямку державної політики щодо досягнення ґендерної рівності в Україні. З 2008 р. – Національний експерт та тренер Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні ЄС-ПРООН: «Розробка ґендерних стандартів освіти в Україні»; «Подолання ґендерних стереотипів у навчально-вихованомупроцесі»; «Підготовка тренерів з підвищення ґендерної обізнаності та ґендерної чутливості вчителів»; «Розробка ґендерно-чутливих програм для студентів педагогічних ВНЗ». Провідний науковий співробітник, відповідальний виконавець науково-дослідницьких тем на держзамовлення Міністерства освіти і науки України (керівник - д.п.н., академік НАПН України, професор В.П.Кравець): «Психолого-педагогічні основи підготовки майбутніх педагогів до статевого виховання дітей та юнацтва як передумова формування особистості сім’янина»); «Гендерна соціалізація дитини та виховання гендерної рівності дітей та юнацтва»; «Ґендерна освіта та виховання: перспективи розвитку»  (2006–2008 рр.); «Ґендерні компетенції в освітньо-професійному зростанні молоді» (2009-2011); «Гендерно-освітні технології у соціогуманітарному знанні досвід і перспективи» (2012-2014);  «Реалізація гендерного підходу в освітньо-виховний простір «навчальний заклад-родина-громада» в контексті європейської моделі демократії» (2015-2017).Оксана Михайлівна автор та співавтор  200 наукових публікацій, в тому числі 30 монографій, підручників, навчальних посібників, 15 методичних рекомендацій. З них навчальні програми «Психологія статі та сексуальності», «Гендерна психологія та педагогіка» (2004), «Гендерна психологія», «Гендерна освіта: теорія та практика» (навчальна програма з інтегрованого курсу для студентів педагогічних вузів) (2011), навчально-методичні посібники: «Стать та сексуальність: психологічний ракурс» (1999), «Гендерна психологія» (2004), «Особливості гендерної соціалізації депривованого юнацтва» (2004),«Педагогіка-та психологія: гендерний аспект» (2004), «Гендерні аспекти усвідомленого батьківства» (2004), «Формування гендерної культури молоді: науково-методичні матеріали до тренінгової програми» (2006;2009); «Інтегрування ґендерного підходу в систему дошкільної та початкової освіти України» (2010); Збірники матеріалів Всеукраїнських науково-практичних конференцій «Формування гендерної культури майбутніх вчителів», «Гендерні компетенції студентської молоді» (2008); Ґендер і молодь: європейські виклики (2009); підручник та робочий зошит для учнів 1 та 4 класу «Основи здоров`я». Керівник і співкерівник низки наукових міжнародних проектів: «Психологія статі та сексуальності як психологічна дисципліна для освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра та спеціаліста» за сприяння МФ «Відродження» (1999-2000), «Соціально-психологічні фактори формування ґендерних орієнтацій депривованих підлітків» за сприяння Канадського Агентства Міжнародного розвитку, Посольства Канади в Україні, Канадсько-українського ґендерного фонду (2002-2004), «Ґендерні стандарти в освіті» Програми рівних можливостей і прав жінок в Україні (ПРООН-ЄС) (2009-2011), Ради Європи «Зміцнення та захист прав дітей в Україні» (2013-2014). Національний експерт та тренер програми розвитку ООН в Україні. Нагороджена відзнакою «Відмінник освіти України», почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, відзнакою Тернопільської міськради, знаком НАПН України «К.Д.Ушинський».


Колінець Ганна Григорівна кандидат психологічних наук, доцент. 

Народилась в м. Самбір Львівської обл. у сім’ї військовослужбовця. З 1964 року навчалась у середній школі №1, яку закінчила із золотою медаллю в 1974 році.  Вступивши того ж року на фізико-математичний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту, закінчила його в 1979 році, здобувши спеціальність „учитель математики і фізики”. 

Працювала на посадах вчителя, методиста, заступника директора школи. В університеті працює з 1987 року – спочатку асистентом, згодом доцентом кафедри психології, з 2008 року по 2013 рік – завідувачем  кафедри психології. Тема кандидатської дисертації – „Психологічні передумови формування математичних дослідницьких здібностей у старшокласників” (роботу виконано при лабораторії психології творчості Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України). 

Опубліковано більше 30 наукових праць та статей. Розроблено дві програми навчальних курсів, одну з них – „Психологічні особливості творчої обдарованості дітей” – рекомендовано Міністерством освіти і науки України як програму для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Є співавтором програм навчальних курсів „Загальна психологія”, „Вікова та педагогічна психологія” (за вимогами кредитно-трансферної системи).Мешко Олександр Іванович — кандидат психологічних наук, доцент. 

Народився у с. Росівка Черняхівського району Житомирської області. У 1983 році з відзнакою закінчив Коростишівське педагогічне училище (Житомирська область) й отримав кваліфікацію вчителя праці і креслення. Протягом 1983-1989 років навчався на педагогічному факультеті Київського державного педагогічного інституту імені М. Горького, де отримав кваліфікацію «Методист з виховної роботи». З 1984 по 1986 рр. служив у Збройних Силах СРСР. Після закінчення з відзнакою педагогічного інституту працював практичним психологом у СШ № 24 м. Тернополя, а з 1990 року був прийнятий на посаду асистента кафедри педагогіки Тернопільського державного педагогічного інституту. 

Після навчання в очній аспірантурі в Українському державному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова (м. Київ) у 1995 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Формування готовності майбутнього психолога до створення сприятливого психологічного клімату у педагогічному колективі». У 1999 році присвоєно вчене звання доцента. У період з 1997 по 2005 рр. працював на посаді доцента кафедри педагогіки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. У 2005 році за результатами конкурсу призначений на посаду завідувача кафедри психології цього ж університету. З 2008 року навчається у докторантурі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, досліджує психологічні основи становлення професійно-педагогічної позиції вчителя. Коло наукових інтересів: психологія професійного становлення особистості, психологія освіти і виховання. У науковому доробку більше 90 публікацій, з них 7 навчальних посібників для вищих навчальних закладів (4 з грифом МОН України), 4 авторські програми навчальних курсів (2 з грифом МОН України), наукові статті у фахових виданнях з психології і педагогіки тощо. 


Орап Марина Олегівна – доктор психологічних наук, професор. 

Народилася у м. Тернополі. У 1994 році закінчила факультет підготовки вчителів початкових класів Тернопільського державного педагогічного інституту за спеціальностями: «Вчитель початкових класів та образотворчого мистецтва», «Практичний психолог у закладах народної освіти». З 1994 по 1996 рік працювала практичним психологом та вчителем початкових класів у середній школі. З 1996 по 1999 рік навчалась у аспірантурі Тернопільського державного педагогічного університету. 

Кандидатську дисертацію на тему: «Комплексний підхід до розвитку мовлення у період навчання грамоти» захистила у 2000 році в Інституті педагогіки АПН України. Професійну діяльність в університеті розпочала у 1999 році. З 2004 року – доцент кафедри психології Тернопільського національного педагогічного університету. На кафедрі забезпечує викладання навчальних курсів «Загальна психологія», «Вікова та педагогічна психологія», «Психологія особистості». Здійснює керівництво написанням курсових робіт із вікової та педагогічної психології.

7 жовтня 2014 року захистила докторську дисертацію на тему: "Психологічні основи організації мовленєвого досвіду особистості" 

Автор 45 наукових та науково-методичних праць. Предметом наукових досліджень є проблеми загальних закономірностей функціонування та онтогенезу мовлення. Під її керівництвом на факультеті іноземних мов працює студентська проблемна група, котра розглядає питання психологічних особливостей мовленнєвої діяльності при оволодінні іноземною мовою.

Широкорадюк Лілія Анатоліївна – кандидат психологічних наук, доцент.

З 1982 по 1988рр. навчалась на природничому факультеті Тернопільського педагогічного інституту ім. Я. Галана за спеціальністю „хімія і біологія”. З 1988 по 1994 рр. працювала вчителем у середній школі №6 м. Тернополя. З 1994 по.1995 рр. навчалась на факультеті післядипломної освіти за спеціальністю „практична психологія”. З 1995 по 1997рр. працювала асистентом кафедри психології Тернопільського державного педагогічного університету. 

З 1997 по 2000 рр. аспірант при кафедрі психології з відривом від виробництва. У 2002 році в Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова захистила дисертацію на тему: „Психолого-педагогічні причини лихослівя та особливості його прояву у шкільному середовищі” на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

 З 2000 року працює на кафедрі психології Тернопільського державного університету (з 2004 – національного університету) спочатку асистентом, а з 2005 року – доцентом. На кафедрі читає навчальні дисципліни „Загальна психологія”, „Вікова та педагогічна психологія”, „Психологія” для спеціальності „вчитель музики основної школи”, „Психологія” для спеціальностей „актор драматичного театру і кіно”, „художник образотворчого та декоративно прикладного мистецтва”. Розробила і читала навчальні дисципліни „Психологічна корекція”, „Психологічне консультування” для спеціальності „практична психологія”. Л.А. Широкорадюк – автор близько 30 накових, науково-методичних, науково-популярних праць. Неодноразово брала участь у теле- і радіопередачах.


Кізь Ольга Богданівна - кандидат психологічних наук, доцент.

Народилася 22 грудня 1972 року у с. Шляхтинці Тернопільського району Тернопільської області. Після закінчення школи у 1988 році вступила на перший курс Чортківського педагогічного училища, яке закінчила з відзнакою у 1992 році за спеціальністю «Викладання в початкових класах загальноосвітньої школи», здобувши кваліфікацією «вчитель початкових класів, вихователь».

Упродовж 1992-1995 рр. навчалася у Тернопільському державному педагогічному інституті за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання та психологія», здобула кваліфікацію «учитель початкових класів, практичний психолог».

1998-2001 рр. – навчання в аспірантурі на кафедрі психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (з відривом від виробництва). Кандидатську дисертацію на тему «Формування психологічної готовності вихованців інтернатних закладів до створення сім’ї» (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія) захистила 16 квітня 2003 року у спеціалізованій вченій раді у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова. 

Із 1998 р. – асистент, а з 2005 р. до сьогодні – доцент кафедри психології Тернопільського національного педагогічного університет імені Володимира Гнатюка. 

Викладає навчальні курси «Загальна психологія», «Вікова психологія», «Педагогічна психологія», «Психологія» для студентів денної та заочної форм навчання Інституту педагогіки та психології відділення «початкова освіта». Читала навчальний курс  «Психологія депривованої особистості» для студентів психолого-педагогічного факультету. 

Є керівником курсових, дипломних робіт з вікової і педагогічної психології студентів відділення «початкова освіта» та студентських науково-дослідницьких робіт з напряму «Ґендерні дослідження». Науковий доробок відображено у 8 навчально-методичних посібниках (з них 5 – із грифом Міністерства освіти і науки України), 65 наукових статтях, опублікованих у збірниках фахових наукових праць, матеріалах конференцій як в Україні, так і за рубежем, трьох навчальних програмах. 

Була керівником та співвиконавицею грантових програм: «Адаптація дітей-сиріт до самостійного життя у сім’ї та суспільстві» (Альянс Партнерства Каунтерпарт за сприяння АМР США, 2000 р.), «Підтримка та збереження репродуктивного здоров’я дітей-сиріт, планування родини» (Каунтерпарт Інтернешнл за сприяння АМР США, 2001-2002 рр.), «Соціально-психологічні фактори формування ґендерних орієнтації депривованих підлітків» (Канадсько-Український ґендерний фонд за сприяння Канадського Агентства Міжнародного Розвитку, 2002-2004 рр.). 

На посаді старшого наукового співробітника є співвиконавицею низки державних замовлень Міністерства освіти та науки України ТНПУ імені Володимира Гнатюка на теми: «Психолого-педагогічні основи підготовки майбутніх педагогів до статевого виховання дітей та юнацтва як передумова формування сім’янина» (2001-2003рр.), «Ґендерна соціалізація дитини та виховання гендерної рівності дітей та юнацтва (2003-2005рр.),  «Ґендерна освіта та виховання: перспективи розвитку» (2006-2008 рр.), «Ґендерні компетенції в освітньо-професійному зростанні молоді»  (2009-2011 рр.). 

Була співорганізатором Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій: «Збереження репродуктивного здоров’я сирітської молоді: проблеми та перспективи» (2002), «Молодь і гендер: реалії та перспективи демократичного суспільства» (2006), «Ґендерна інтеграція в гуманітарному знанні» (2007), „Ґендерні компетенції студентської молоді” (2008), «Ґендер і молодь: європейські виклики» (2009р.), «Ґендерні проблеми в умовах глобалізації: українські реалії та перспективи» (2010 р.). Учасниця понад 30 науково-практичних конференцій, форумів, симпозіумів, семінарів та круглих столів.

Упродовж 2002-2008 рр. – співробітниця Центру гендерних студій ТНПУ імені Володимира Гнатюка. Із 2008 р по даний час є співробітницею  науково-дослідного Центру з ґендерної освіти та виховання учнівської та студентської молоді АПН України та ТНПУ імені Володимира Гнатюка, керує роботою Школи ґендерної рівності як одного із підрозділів Центру.  

Із 2010 р. – міжнародний тренер Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні (спільний проект Європейського Союзу та Програми розвитку ООН) з підвищення гендерної обізнаності та гендерної чутливості вчителів.

Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти та науки України як науковий керівник переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Ґендерні дослідження» (2006 р.). 

Коло наукових інтересів: становлення особистості в умовах депривації батьківсько-дитячих взаємин, відповідальне батьківство та усвідомлене  материнство, ґендерна соціалізація на різних вікових етапах розвитку, формування гендерної культури учнівської та студентської молоді.


Кальба Ярослава Євгеніївна – кандидат психологічних наук, доцент.

У 1996 році вступила до Тернопільського педагогічного університету ім. В.Гнатюка. У 2000 році закінчила навчання з відзнакою, здобувши спеціальність «Практичний психолог». 

У квітні 2006 року успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю «Вікова та педагогічна психологія». З листопада 2004 року працювала асистентом, а з  2010 року – доцентом кафедри психології.

Сферою наукових інтересів є психолого-педагогічні умови формування вчинкового потенціалу підростаючої особистості, зокрема розгляд вчинку як умови розвитку душевно-духовного потенціалу особистості дитини. Результати досліджень впроваджено у науково-практичній освітній діяльності експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня «Школа вчинку» Канівської гімназії ім. І.Франка. 

У науково-практичній діяльності досліджує феномен масової психології, проблеми медіа-психології. Активно пізнає основи гештальт-терапії, є учасником навчальної програми Московського Гештальт інституту.


Викладачі кафедри працюють над розробкою науково-дослідної проблеми: «Теоретико-методологічні засади становлення егалітарної особистості, формування ґендерної культури майбутніх педагогів».

 У колі означеної проблеми науковці  розробляють теми:

«Організаційно-методичні умови забезпечення професійної підготовки майбутнього вчителя з психологічних дисциплін на основі особистісно-егалітарного підходу»(проф. Кікінежді О.М.);

«Формування егалітарної свідомості студентської молоді з досвідом  соціальної і гендерної деривації»    

(доц. Кізь О.Б.),

 «Вплив інформаційного простору на формування  егалітарної особистості:суб’єктно-вчинковий підхід» (доц. Кальба Я.З.)

«Формування дослідницьких здібностей  в учнівської молоді) (доц. Колінець Г.Г.):

«Психологічні механізми мовленнєвого онтогенезу егалітарної особистості» (докторант Орап М.О.);

«Психологія професійного становлення майбутнього вчителя» (доц. Мешко О.І.)

«Лихослів’я як соціально-психологічний феномен: особливості його прояву, попередження та корекція» (доц.. Широкорадюк Л.А.).

 Основні  публікації членів кафедри

1.     Ґендерна освіта - ресурс розвитку паритетної демократії: зб. матеріалів науково-практичної конференції 27-29 квітня 2011 р. / ред. наук. колегія: Кравець В.П., Говорун Т.В., О.М. Кікінежді– Тернопіль-Київ, 2011. –796 с.2.     Ґендерна соціалізація молодших школярів: Навч-метод. посібник / В.П.Кравець, Т.В. Говорун, О.М. Кікінежді. – Тернопіль.: Навчальна книга-Богдан, 2011- 192. с.3.      Ґендерне виховання дошкільнят: навчально-методичний посібник / О.М.Кікінежді, Т.В.Говорун, О.О.Міщенко. – Тернопіль.: Навчальна книга-Богдан, 2011. - 192 с.4.     Гендерні дослідження: прикладні аспекти // Колективна монографія за наук.ред.проф.В.П.Кравця. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2013. – 320 с.5.     Ґендерні стандарти сучасної освіти: збірка рекомендацій. - Частина 3.- 2011. – Запоріжжя:Друкарський світ,2011. «Гендерна освіта: теорія та практика»: навчальна програма   інтегрованого курсу  для студентів ІІ-ІV курсів педагогічних спеціальностей / В.П.Кравець, Т.В.Говорун, О.М. Кікінежді. – С. 7-72.6.     Кікінежді О.М. Ґендер як інновація у дошкіллі / О.М.Кікінежді. // Монографія. – Філософсько-антропологічні виміри глобальних трансформацій: монографія колективу авторів. – Дніпропетровськ. – Дніпропетровськ, 2012. – С. 270-2817.     Кікінежді О.М. Ґендерний вимір освітнього дискурсу у вищій школі / О.М.Кікінежді, Т.В.Говорун // Особистісні виміри становлення нової парадигми сучасної української освіти: Монографія колективу авторів / Наук. ред. Т.І.Власової, Т.М.Талько. – Дніпропетровськ: Вид-во Маковецький, 2010. – С.167-177.8.     Кікінежді О.М.. Гендерна ідентичність в онтогенезі особистості: Монографія / О.М.Кікінежді. – Тернопіль.: Навчальна книга-Богдан, 2011. – 400 с.9. Кікінежді О.М.. Гендерна ідентичність в онтогенезі особистості.Монографія. - Тернопіль.:Навчальна книга-Богдан, 2011. – 386 с.10. Рекомендації щодо впровадження ґендерних підходів у систему дошкільної та початкової освіти України (О.Кікінежді, Н.Будій., Г. Жирська, І.Гречин  та ін.) // Ґендерні стандарти сучасної освіти: збірка рекомендацій. - Частина 1.- 2010. - Програма розвитку ПРООН в Україні. – С. 5-75. – 328 с.  11. Кравець В.П., Говорун Т.В., Кікінежді О.М.Ґендерна соціалізація молодших школярів. Навч-метод. посібник. –Тернопіль.:Навчальна книга-Богдан, 2011- 192. с. 12. Як навчати школярів долати ґендерні стереотипи: конспекти занять навчально-методичний посібник для загальноосвітніх навчальних закладів / кол. авт. Т. Говорун, О. Кікінежді та ін., за заг. ред. А Т. Говорун.- К.: ФОП Клименко, 2011. - 806 с.13. Кікінежді О.М., Говорун Т.В., «Ґендерні» наголоси в педагогіці В.О.Сухомлинського // «В.О.Сухомлинський у роздумах українських педагогів» // Зб. наук. праць. – К., 2012.- С. 336-342.14. Кікінежді О.М. Психологічні механізми формування еґалітарної особистості майбутнього педагога в контексті європейської моделі ґендерного паритету. / О. Кікінежді // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Додаток 1 до Вип.31, Т. І (43): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору».– К.: Гнозис, 2013. – С.132-14115. Психологія ХХІ століття: ґендерно-освітні технології плекання еґалітарної особистості / О. Кікінежді// Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Додаток 1 до Вип. 29, т. ІІІ: Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.: Гнозис, 2013. – С.36-43.16. Ґендерні дослідження: прикладні аспекти: [наук. монографія.] / [В.П. Кравець, Т.В. Говорун, О.М. Кікінежді та ін.]; за наук. ред.  В.П. Кравця. — Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2013. – 400 с.17. Дитинство без насилля : суспільство, школа і сім’я на захисті прав дітей :збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції / за заг. ред. проф. О. Кікінежді. – Тернопіль : Стереоарт, 2014. – 804 с.18. Кікінежді О. М. Ґендерне виховання дошкільнят : [навчально-методичний посібник] / О. М. Кікінежді, Т. В. Говорун, І. М. Шульга. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан. – 2015. – 192 с. 19. Кікінежді О. М. Основи здоров’я : [підручник для 4 кл. загальноосвіт. навч. закл.] / О. М. Кікінежді, Н. Б. Шост, І. М. Шульга. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2015. – 144 с. (Гриф МОН України)20. Кікінежді О. М. Основи здоров’я: [робочий зошит для 4 класу] / О. М. Кікінежді, Н. Б. Шост, І. М. Шульга. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2016. – 64 с. (Гриф МОН України)21. Кікінежді О. М. Основи здоров’я. Конспекти уроків: 4 клас : [посібник для вчителя] / О. М. Кікінежді, Н. Б. Шост, І. М. Шульга. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2015. – 120 с. 22. Фінансова мудрість родинної педагогіки : програма освітнього курсу для батьків з фінансової грамотності дітей / О. В. Сампара, О. М. Кікінежді. – К. : УБС НБУ, 2015. – 23 с. (Проект «Програма розвитку фінансового сектору (USAІD / FINREP-ІІ))23. Відкриті родинні студії «Фінансова мудрість батьківської педагогіки» : навч.-метод. посібник для батьків / [авт. колектив  О. М. Кікінежді, О. В. Сампара, О. Б. Рябова, Н. В. Ткаченко та ін.] ; за заг. ред.  д-ра екон. наук., проф. Т. С. Смовженко. – К. : УБС НБУ, 2015. – 251 с. Гриф МОН (Проект «Програмарозвиткуфінансовогосектору (USAІD / FINREP-ІІ))24 Kikinezhdi O. GerundIdentificationinthePersonalized I ImageoftheYouth / O. Kikinezhdi, T. Hovorun, M. Kikinezhdi //Europeanhumanitiesstudies: StateandSociety / Europejskiestudiahumanistyczne: Państwo i Społeczeństwo. – 2015. – inIssueNo. 2. – S. 26–34.25. Кизь О.Б. Просветительские технологии формирования гендерной культуры студенческой молодежи // Педагогика и психология в XXI веке: современное состояние и тенденции исследования: Материалы II Всероссийской научно-практической конференции с международнымучастием 25-26 декабря 2014 г. [Электронный ресурс]. – Киров, 2015. – 368 с., С.107-117:Режим доступа: URL: http://www.elib.kirovgma.ru/sites/default/files/conf/pedagogika_i_psihologiya_v_21_veke_sovremennoe_sostoyanie_i_tendencii_2014/26-dec-14-psihologiya-pedagogika-21-vek.pdf.26. Кізь О.Б. Проблема психологічної готовності до шлюбно-сімейних стосунків в науковому дискурсі // Від гендерних ідеологій до дискусій про сучасну сім”ю. Монографія [Текст] / Наук. ред. Пшінька О.М., Власової Т.І. – Дн-вськ: Видавництво ПФ «Стандарт-сервіс», 2015. – С. 123-141.27. Кізь О.Б. Університетська освіта: впровадження інноваційних гендерно-освітніх технологій// Наука та інноватика: вітчизняний і зарубіжний досвід: матеріали круглого столу (15 травня 2015 року).[Електронний ресурс].  – Черкаси: ЧНУ, 2014. Режим доступу:28. Кізь О.Б. Гендерно-освітні технології формування гендерної культури студентської молоді // Результати ініціативи «Університет, дружній до сім’ї» та досвід реалізації гендерної політики українських університетів: навчальний посібник / за заг. ред. Н. Світайло. – Суми : Видавництво РА «Хорошие люди», 2015. – С.95-103.29. Кальба Я.Є.Масові настрої:генеза та особливості функціонування// Особистість і суспільство: методологія та практика сучасної психології: матеріали ІІ Міжнар. Наук.-практ. інтернет-конф./ за заг.ред. Л.В.Засєкіної, А.В.Кульчицікої. – Луцьк,Вежа-Друк, 2014. – С.30-37.30. Кальба Я.Є. Вчинкова парадигма в системі освіти: реалії та перспективи// Проблеми освіти: збірник наукових праць. – Вип.84. – Житомир – Київ, 2015. – С.154-164.31. Кальба Я.Є.Сім’я як осередок формування душевно-духовних потенцій дитини (вчинковий підхід)//Від гендерних ідеологій до дискусій про сучасну сім’ю. Монографія  [Текст]/ наук.ред.Пшінсько О.М., Власової Т.І. – Дн-вськ: Видавництво ПФ «Стандарт-Сервіс», 2015. -– С. 82–92.32.     Мешко О.І. Завдання для самостійної роботи студентів з курсу «Загальна психологія»: навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / О.М. Мешко. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007. – 76 с.33.    Мешко О.І. Практикум з курсу «Загальна психологія»: навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / О.М. Мешко. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – 148 с.34.    Мешко О.І. Психологія вищої школи: навчальний посібник для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» / О.М. Мешко. — Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. — 174 с.35.    Мешко О.І. Психологія вищої школи: програма навчального курсу для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» / О.І. Мешко. — Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. — 32 с.36.    Мешко О.І. Психологія: навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / О.І. Мешко. — Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. — 184 с.37.    Основи здоров`я. Зошит-тренажер для самостійних та практичних робіт:1 клас/ Н.О.Будна, Г.Я.Жирська,О.М. Кікінежді. –– Тернопіль:“Навчальна книга- Богдан”, 2012. – 64 с.38.    Основи здоров`я. Конспекти уроків:1 клас:посібник для вчителя/ Н.О.Будна, Г.Я.Жирська,О.М. Кікінежді, І.М.Шульга. - Тернопіль:“Навчальна книга- Богдан”, 2012. – 120 с.39.    Основи здоров`я. Конспекти уроків:1 клас:посібник для вчителя/ Н.О.Будна, Г.Я.Жирська,О.М. Кікінежді - Тернопіль:“Навчальна книга- Богдан”, 2013. – 124 с.40.    Основи здоров`я: робочий зошит. 1 клас/ Н.О.Будна, Г.Я.Жирська,О.М. Кікінежді. –– Тернопіль:“Навчальна книга- Богдан”, 2012. – 64 с.41.    Психологія мас: навчальний посібник / автор-упорядник Я.Є.Кальба. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2012. – 208 с.42. Орап М. О. Психологія мовленнєвого досвіду особистості: Монографія / М. О. Орап. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. – 480 с.43. Орап М. О. Психология речевого опыта личности / М. О. Орап // Язык, речь, личность в зеркале психолингвистики: Монография / Л. В. Засекина, С. В. Засекин, А. Л. Лавриненко, М. О. Орап [и др.]; под ред. д-ра психол. наук Л. В. Засекиной. – Луцк :Вэжа-Друк, 2014. – С. 73–94.44. Орап М. О. Мовленнєва компетенція та мовленнєва діяльність у структурі мовленнєвого досвіду особистості / М. О. Орап // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. Серія: Психологія. – Х. : ХНПУ, 2014. –Вип. 48. – С. 178–191.45. Закономірності організації мовленнєвого досвіду особистості / М. О. Орап // EastEuropeanJournalofPsycholinguistics. – Lutsk: LesyaUkrainkaEasternEuropeanNationalUniversity, 2014. – Issue 1. – pp. -166 – 175.46. Характеристики процесу організації мовленнєвого досвіду особистості – Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Додаток 4 до Вип.. 31, Том І (9): Тематичнийвипуск «МіжнародніЧелпанівськіпсихолого-педагогічнічитання». – К.: Гнозис, 2014 – С.233 – 239. (фаховевидання).47. Властивості організації мовленнєвого досвіду особистості / М. О. Орап // Психолінгвістика: Збірник наукових праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький : «Видавництво КСВ», 2015. – Вип. 17.  – С. 118–126. (фахове видання).48. Орап М. О. Зовнішня структура організації мовленнєвого досвіду особистості / М. О. Орап // Психологічні перспективи: наук. журн. Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2014. – Вип. 23. – 2014. – С. 251–263.49. Orap M. O. The reflexive mechanism of the organization the personality’s speech experience / M. О. Orap // European Applied Science. – 2014. – № 1. – Stuttgart, Germany. – P. 89–91. ISSN 2195-2183.50. Orap M. O. The speech capability in the structure of personality’s speech experience / M. O. Orap // Scientific Letters of Academic Society of Michal Balujansky, № 2 –Kosev, Slovakia, 2014. – P. 154-157. ISSN 1338-9432.51. Орап М. О. Закономерности динамики внутренней структуры речевого опыта / М. О. Орап // ScienceandEducationaNewDimension. PedagogyandPsychology.II (8), Issue: 16, 2014. –Budapest, Hungary. –P. 164–168. ISSN 2308-1996.52.    Формування гендерної культури молоді: науково-методичні матеріали до тренінгової програми. Навч.посібник / О.М.Кікінежді, О.Б.Кізь. – 2-ге вид.,виправлене. - Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2009. – 160 с.53.    Хрестоматія з української класичної педагогіки: К. Ушинський, С. Русова, А. Макаренко, Г. Ващенко, В. Сухоминський: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Уклад. В.П. Кравець, О.І. Мешко. — К.: Грамота, 2008. — 768 с.54.    Шкільному психологу: вчинків потенціал старшокласника / Ярослава Кальба. – К.: Шк. Світ, 2010. – 128 с. (Бібліотека «Шкільного світу»).55. Як навчати школярів долати ґендерні стереотипи: конспекти занять. Навчально-методичний посібник для загальноосвітніх навчальних закладів / [Говорун Т., Кікінежді О. та ін.]; за заг. ред.  Т. Говорун. – К.: ТОВ «Дорадо-Друк», 2011. – 804 с.Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (095) 565-38-98 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси