Олексюк Наталія Степанівна 


Олексюк Наталія СтепанівнаДоктор педагогічних наук, професорПрофесор кафедри


E-mail: nataliya_oleksiuk@ukr.net


Профілі
Google Scholar 

ORCID
ResearcherID
Scopus
Дата народження

15 вересня 1970 р.

Теми дисертацій

1. «Підготовка вчительських кадрів в Україні (20-30-ті роки ХХ століття)» (спеціальність 13.00.04 – професійна освіта).


2. «Система соціально-педагогічної роботи з сім’ями військовослужбовців в умовах реформування Збройних Сил України» (спеціальність 13.00.05 – соціальна педагогіка).Навчальні  дисципліни:


Соціальна педагогіка

Соціальна реабілітація

Технології соціальної роботи

Моделювання соціальних процесів

Транскультурні аспекти соціальної роботи


Професійна активність:
Участь у атестації наукових працівників:
1. Член спеціалізованої вченої ради Д 58.053.03 (Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка); 
2. Член спеціалізованої вченої ради К 26.053.09 (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова).

Опонування дисертацій (3), наукове керівництво (консультування) аспірантами (4, з них 1 –  захищено) і докторантами (1, з них 1 –  захищено). 

Стажування:
1. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, кафедра соціальної педагогіки, 2015 р.
Тема: «Інноваційні технології соціалізації та ресоціалізації особистості».

2. Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка, кафедра  корекційної педагогіки та інклюзивної освіти, 2015 р.–2016 р.
Тема: «Професійна підготовка майбутніх фахівців соціальної сфери до соціальної реабілітації різних категорій населення». 
  
Сфера наукових інтересів:

Соціальна (соціально-педагогічна) робота з різними категоріями населення. Соціальна реабілітація. 


Основні публікації:

Автор понад 160 наукових публікацій (одноосібних – понад 140), з них: підручників з грифом МОН – 2; посібників з грифом МОН – 1; монографій – 5.
Монографії:
1. Соціально-педагогічна робота з сім’ями військовослужбовців в умовах реформування Збройних Сил України [монографія]. – Київ : Видавничий дім «Слово», 2011. –  304 с. 

2. The import of training social rehabilitation specialists to work with different categories of persons / N. S. Оleksiuk // Innovative processes in education : Collective monograph. − AMEET Sp. z o.o., Lodz, Poland, 2017. − P. 142–151.

3. The socio-pedagogikal rehabilitation of children with peculiarities of  the development as an impotent direction of social-pedagogical work. / N. Oleksiuk // Topical issues of social pedagogy : Collective monograph. – CARICOM, Barbados, 2017. – 212 р. – P.123–135.

4. Теорія та практика профілактичної роботи з дітьми, схильними до девіантної поведінки: український і міжнародний досвід : монографія / О. Янкович, О. Кікінежді, І. Козубовська, В. Поліщук, Г. Радчук та ін. – Тернопіль : Осадца Ю.В., 2018. – С.111–117.

5. Соціальна підтримка військовослужбовців Збройних Сил як важливий напрям соціальної політики у США / Н. С. Олексюк // Соціальна робота з різними категоріями населення у територіальній громаді: українські реалії та міжнародний досвід: колективна монографія / В. Поліщук, Н. Горішна, Г. Слозанська та ін. – Тернопіль : Осадца Ю.В., 2018. – 221 с. – С. 182–196.

Підручники, посібники:
1. Соціальна педагогіка : Підручник. 4-те вид. виправ. та доп. /Р. Х. Вайнола, А.Й. Капська, Н. С. Олексюк та ін. // [За ред. проф. А. Й. Капської]. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 488 с. (гриф МОН № 1/11-546 Д від 15.07.2009 р.).

2. Соціальна педагогіка : Підручник. 5-те видання виправлене та доповнене / Авт. колектив: Р.Х.Вайнола, А. Й. Капська, Н. С. Олексюк. – К : Центр учбової літератури, 2013. – 488с. (гриф МОН № 1/11-546 Д від 15.07.2009 р.)

3. Соціально-педагогічна робота з проблемними сім’ями : посібник / А. Й. Капська, Н.С.Олексюк, С.М. Калаур, З.З. Фалинська. – Тернопіль: Астон, 2010. – 304 с. (гриф МОН №1/ 11-4211 від 09.03. 2010 р.).

У Scopus або Web of Science:
1. The role оf Sociocultural Activity in the socialization process of personality / N. Oleksiuk // Problems of development modern science: theory and practice : Collection of scientific articles. − EDEX, Madrid, España, 2016. − P. 318-321.

2. Assessment of the effectiveness of strategic personnel management of the company // Academy of Strategic Management Journal (ASMJ). – 2019. – P.1-6.
В інших закордонних і міжнародних виданнях:

3. Role socialni rehabilitaci mladistveho pachatele v procesu  resocializaci. / N. S. Оleksiuk // Modern Science – Moderni veda. – Praha. – Ceska Republika. – 2016. – № 2. – C.142–148. 

4. Професійна підготовка фахівців соціальної реабілітації до роботи з військовослужбовцями та їх сім’ями. / N. Oleksiuk // Economics, management, law: challenges and prospects: Collection of scientific articles. – Discovery Publishing House Pvt. Ltd., New Delhi, India, 2016. – P. 211–214.
 
5. Theoretical bases of professional training of social rehabilitation specialists on the disabled in Ukraine / N. Оleksiuk // Prospects for development of education and science: Collection of scientific articles. − Academic Publishing House of the Agricultural University Plovdiv, Bulgaria, 2016. − P. 346-348.
 
6. Професійна підготовка фахівців соціальної реабілітації до роботи з військовослужбовцями та їх сім’ями / N. Оleksiuk // Economics, management, law: challenges and prospects : Collection of scientific articles. – Discovery Publishing House Pvt. Ltd., New Delhi, India, 2016. – P. 211–214.

7. Виховання в молоді культури міжетнічних відносин як важливий напрям роботи соціального педагога. / N. Oleksiuk // Social Work and Education. – 2017. –  Vol. 4, No. 2., pp. 22–32.

8. Social rehabilitation of marginal as viable socio-pedagogical problem / N. Оleksiuk //  Perspectives of research and development : Collection of scientific articles. – SAUL Publishing Ltd, Dublin, Ireland, 2017. – P.156–158.
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси