Петришин Людмила Йосипівна

ПетришинДоктор педагогічних наук, доцентПрофесор кафедри


е-mail: ludmyla.petryshyn@gmail.com 


Профіль Google Scholar 
                ORCID  

                ResearcherID


Народилась 10.05.1971 року. У 1993 році закінчила філологічний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту. 


З 1992 по 1996 рр. працювала учителем української мови і літератури та народознавства у Тернопільській середній загальноосвітній школі № 19. 


З 1996 по 2006 рр. – працювала на посаді доцента кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури Тернопільського експериментального інституту педагогічної освіти. 


У 2000 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему „ Формування творчих здібностей учнів у діяльності загальноосвітніх шкіл Галичини (1900–1939 рр.)” (спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; спеціалізована вчена рада К № 20.051.01 при Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника). 


У Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка працює з 2006 року на посаді доцента кафедри соціальної педагогіки.


У 2015 році захистила докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук на тему «Теоретико-методичні основи формування креативності майбутніх соціальних педагогів» (спеціальність 13.00.05 – соціальна педагогіка; спеціалізована вчена рада Д 29.053.01 ДЗ Луганський національний університет імені Тараса Шевченка).


У науковому доробку Петришин Людмили Йосипівни біля 150 публікацій, серед яких одна одноосібна монографія, п’ять колективних монографій, сім навчально-методичних посібників (2 рекомендовані МОН України), понад 110 статей у вітчизняних фахових та зарубіжних наукових виданнях.


Досвід наукової та науково-педагогічної діяльності – 22 роки.


Відзнаки

За багаторічну працю на педагогічній ниві нагороджена грамотами та одержала подяки за сумлінну багаторічну працю і професіоналізм.


Теми дисертацій

1. «Формування творчих здібностей учнів у діяльності загальноосвітніх шкіл Галичини (1900–1939 рр.)» (спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; спеціалізована вчена рада К № 20.051.01 при Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника). 


2. «Теоретико-методичні основи формування креативності майбутніх соціальних педагогів» (спеціальність 13.00.05 – соціальна педагогіка; спеціалізована вчена рада Д 29.053.01 ДЗ ,,Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”).


Стажування

1. Львівський національний університет імені Івана Франка. Стажування на кафедрі корекційної педагогіки та інклюзії з 30.12 2015 р. по 30.06. 2016 р.; наказ № 62 від 21.12.2015 р.; тема стажування: «Інновації в соціальній реабілітації та корекції». 


2.KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWLA II. Polska. Стажування з 10. 05. 2018 р. по 10.06.2019 р.; тема стажування: «Інновації в професійній підготовці фахівців соціальної сфери». Сертифікат до 2021р.


Сфера наукових інтересів

Соціальна (соціально-педагогічна) робота з різними категоріями населення, теорія і методика професійної освіти, інновації в освіті, формування креативної особистості, історія педагогіки, організація творчих майстеркласів та тренінгів.


Професійна активність:

Член спеціалізованої вченої ради Д 58.053.03 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені В. Гнатюка 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти;

13.00.05 – соціальна педагогіка.


Член редколегії наукового видання «Медична освіта», м. Тернопіль.


Навчальні дисципліни

1. Методологія і методи досліджень у соціальній роботі.

2. Креативність в соціальній роботі.

3. Теорія і практика соціальної роботи в громаді.

4. Соціальна реабілітація вимушено переміщених осіб.

5. Соціальна корекція. 


Сфера наукових інтересів 

Формування та розвиток креативності в соціальній роботі, керівництво аспірантами.                                                   Основні публікації 


1. Петришин Л. Й. Формування креативності майбутніх соціальних педагогів: теоретико-методичний аспект : монографія / Людмила Йосипівна Петришин. – Тернопіль : Астон, 2014. 400 с. 

2. Петришин Л. Й. Системний підхід як методологічна основа наукового дослідження та моделювання. Системний підхід у сучасних педагогічних дослідженнях в Україні : колективна монографія / за ред. С. Харченка; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». Старобільськ: ДЗ ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2016. 488 с., С. 89-119.

3. Петришин Л. Й. Технологічний аспект формування креативності фахівців соціальної сфери у контексті фахової підготовки. Педагогічні технології в сучасних наукових дослідженнях: досвід та інновації: колективна монографія / за ред. С. Харченка; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». Старобільськ: ДЗ ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2017. 372 с., С. 53-98.

4. Петришин Л. Й. Основні аспекти соціальної роботи з внутрішньо переміщеними особами у громаді. Соціальна робота з різними категоріями населення у територіальній громаді: українські реалії та міжнародний досвід: колективна монографія / В. Поліщук, Н. Горішна, Г. Слозанська та ін., Тернопіль: Осадца Ю.В., 2018. 221 с. С. 127-145.

5. Петришин Л. Й. Теоретичний аналіз проблеми прояву позитивних девіацій як фактору відхилення від соціальної норми. Теорія та практика профілактичної роботи з дітьми, схильними до девіантної поведінки: український і міжнародний досвід : колективна монографія / О. Янкович, О. Кікінежді, І. Козубовська, В. Поліщук, Г. Радчук та ін., Тернопіль : Осадца Ю.В., 2018. – 300 с., С. 137-147.

6. Петришин Л. Й. WEB-QUEST як інноваційна технологія підготовки креативних фахівців соціальної сфери. Інновації педагогічної освіти в  умовах викликів сьогодення: колективна монографія / С. Я. Харченка; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». Старобільськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2019. 352 с., С. 125-140.

7. Петришин Л. Й. Уровнево-критериальная характеристика мотивов в структуре системы формирования креативности будущих социальных педагогов в вузах. Ежемесячный научно-практический журнал «Апробация», 2014. № 2 (17). С.53-58. 

8. Петришин Л. Й. Социологические предпосылки формирования креативности будущих социальных педагогов в процессе профессиональной підготовки. 
Ежемесячный научный журнал «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук», 2014. № 4 (63). Часть 2. С. 189-190. 

9. Петришин Л. Й. Упровадження системи формування креативності майбутніх соціальних педагогіву вишах. Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка: Серія «Педагогіка». 2015. Випуск 1/33. С.148-156.

10. Петришин Л. Й. Навальний тренінг «Креативатор ідей» у системі формування креативності фахівців соціальної сфери. Науково-педагогічний журнал Дрогобицького державного педагогічного університету «Молодь і ринок», 2015. № 10 (1295). С.27-32.

11. Петришин Л. Й. Технологія «Креативізації собистості» як інтегральна складова процесу формування креативності. Щомісячний науково-методичний журнал «Освіта та розвиток обдарованої особистості», 2015. № 6 (37). С.17-21.

12. Петришин Л. Й. Педагогічна стратегія професійної підготовки креативних соціальних педагогів. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія, 2015. № 2. С. 192-201.

13. Петришин Л. Й. PROFESSIONAL TRAINING OF CREATIVE SOCIAL TEACHERS. Nowoczesna edukacja:filozofija, innowacja, doswiadczenie. Lodz. Wydawnictwo Naukowe, 2016. Nr 1 (5). S. 174-179.

14. Петришин Л. Й., Лещук Г. В. Змістові аспекти соціально-педагогічної роботи із вимушеними переселенцями та їх сім’ями в сучасних соціальних умовах. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія, 2016. № 1(11). С. 40-46. 

15. Петришин Л. Й. Лещук Г. В. Влив демографічних процесів на соціальну стабільність в суспільстві. Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Педагогіка. Соціальна робота», 2016. Випуск 2 (39). С.126-129

16. Петришин Л. Й. Синергетичний підхід як необхідний складник процесу підготовки фахівців соціальної сфери до креативної діяльності. Педагогічна освіта: теорія і практика: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 2016. Вип. 21 (2-2016). Ч.1. С.157-163.

17. Петришин Л. Й. Лещук Г.В. CONTENT PECULIARITIES OF SOCIAL PROTECTION OF INTERNALLY DISPLACED PEOPLE IN UKRAINE. Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja; doswiadczenie, 2016.  № 4 (8). S.110-115.

18. Петришин Л. Й. Роль соціального працівника як медіатора у врегулюванні конфліктів. Педагогічна освіта: теорія і практика: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 2017. Вип. 24 (2-2017). Ч.2. С. 163 – 171.

19. Петришин Л. Й. Стратегії моделювання креативності соціальних педагогів в освітньому процесі. Педагогіка. Соціальна робота. Науковий вісник Ужгородського університету, 2018. Вип. 1 (42). Ч.1.-2. С. 173 - 179.

20. Петришин Л. Й. Позитивні девіації як феномен соціальної реальності. Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка, 2018. Випуск 24 (1 том). С. 198-207.

21. Петришин Л. Й., Кульчицький В.Й. Патріотичне виховання молоді як соціально-педагогічний процес. Social work and education, 2019. Vol.6, No.1, pp.80-85.

22. Петришин Л., Демуз І. ПОЛЬСЬКА «ВЕЛИКА ЕМІГРАЦІЯ» 1831 – 1870 рр.: ТРАНСФОРМАЦІЯ ІДЕЙНО-СВІТОГЛЯДНИХ ЗАСАД ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ. Східноєвропейський історичний вісник. Головний редактор В. Ільницький. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2019.  Вип. 12. С. 17-26. (Збірник індексується в міжнародних базах даних: Web of Sciense (Emerging Sources Citation Index), «Index Copernicus» (ICV 2016-50.70; 2017-71.75).

23. Петришин Л. Й. Структурні компоненти медіаторської компетентності майбутнього соціального працівника як складової професфйного розвитку / Л. Й. Петришин // The Third International scientific congress of scientists of Europe‖. Proceedings of the III International Scientific Forum of Scientists "East–West" (January 11, 2019). Premier Publishing s.r.o. Vienna. 2019. 224-256 р.

24. Петришин Л. Й. Особливості соціального супроводу дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання / Л. Й. Петришин // Розвиток професійної майстерності педагога. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (Тернопіль, 11-12 квітня, 2019 р.) – Тернопіль, Вектор. – 2019. С.64-66.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси