Сіткар Віктор Ілліч

сіткар в

Кандидат психологічних наукДоцент кафедри  психології розвитку та консультування mail:
sitkarv@gmail.com


Профілі
 
GoogleScholar
 Publons
 ORCID
У 1984 році з відзнакою закінчив факультет фізичного виховання Тернопільського державного педагогічного інституту.

Після закінчення інституту працював в загальноосвітній школі № 19 м. Тернополя вчителем фізичної культури.

З 1990 року працює в Тернопільському державному педагогічному інституті (сьогодні національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка) асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри психології.

З 1992 по 1995 р. навчався в аспірантурі інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України.

З жовтня 2011 року по вересень 2016 р. - докторант-здобувач інституту соціальної та політичної психології АПН України.

У 1996 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія на тему: «Психологічні особливості виникнення та прояву дитячих пустощів».

У 2001 р. обраний Вченим секретарем інституту педагогіки і психології ТДПУ (сьогодні ТНПУ) ім. Володимира Гнатюка, на цій посаді перебуває по сьогодні. З 2017 року посаду перейменовано на секретар наукової ради факультету педагогіки та психології.

З 1 липня 2004 р. за результатами конкурсу обраний деканом психолого-педагогічного факультету ТНПУ імені Володимира Гнатюка, на цій посаді перебував до липня 2009 року. З серпня 2009 року факультет реорганізовано в інститут педагогіки та психології, а з березня 2017 року - це факультет педагогіки та психології.

З липня 2009 року по сьогодні  - доцент кафедри практичної психології ТНПУ імені Володимира Гнатюка.

Автор понад 150 наукових праць та публікацій. Читає навчальні курси з загальної психології, вікової та педагогічної психології, психології фізичного виховання та спорту, юридичної психології, психології соціальної роботи, методики проведення психологічної експертизи в різних галузях психології.


Науково-педагогічний стаж роботи становить 27 років.


Стажування

З 06.11. 2008 р. по 06.12.2008 р. пройшов підвищення кваліфікації у формі стажування на кафедрі педагогіки і психології Львівського державного університету фізичної культури.
 З 20.11.2014 р. по 20.12.2014 р. проходив стажування на кафедрі практичної психології Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний університет імені Григорія Сковороди», ВНЗ IV рівня акредитації.

З 2006 року - керівник Тернопільського обласного відділення Української академії акмеології, академік УАА. З  лютого 2018 року доцент кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти (ТОКІППО).
Керівник випускних робіт слухачів курсів учителів фізичної культури, інструктор фізичної культури в закладах дошкільної освіти (ЗДО)Сфера наукових інтересів

Психологія спорту та фізичного виховання, гендерні аспекти  в спорті, дитяча психологія, соціальна психологія дитячої субкультури, юридична психологія, професійне вигорання педагогів.  Відзнаки

У 2009 році, як науковий керівник, відзначений Грамотою МОН України (Наказ МОН України № 498 від 10.06.2009 р.) за підготовку переможця (диплом І ступеня) Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з гендерних досліджень у 2008/2009 навчальному році.

З жовтня 2013 року - член Національної Федерації наукової аналітики Республіки Україна (НФНАРУ) в галузі психологічних наук. Сертифікат члена № NRAF-UA-00053.

Статус члена Національної федерації щорічно підтверджується одноразовою участю в першості з наукової аналітики проекту GISAR.

Відзнаки вітчизняних та зарубіжних організацій


Диплом «Софіста» в галузі «Психологія» № DS-016/0046 виданий 02/06/2016 Лондон. Міжнародна академія наук вищої освіти (МАНВО) в рамках міжнародного науково-аналітичного проекту (GISAP)

Бронзовий диплом № DA-016/0025 за результатами ІІ етапу національної першості з  наукової аналітики в галузі психологічних наук (Секція Соціальна та політична психологія) Виданий 02.06.2016 р., Лондон , МАНВО, GISAP.


Диплом «Софіста» в галузі «Психологія» № DS-017/0016 виданий 01/03/2017  Лондон. Міжнародна академія наук вищої освіти (МАНВО) в рамках міжнародного науково-аналітичного проекту (GISAP)


Диплом № Т-NRAF- UA-00096  переможця І етапу національної першості з наукової аналітики в  галузі психологічних наук (Секція Соціальна та політична психологія) виданий  01/03/2017 Лондон-Київ та члена національної збірної команди Україна з наукової аналітики в галузі «Психологічні науки» на період 2017 року.


Подяка Української академії акмеології (УАА) за багаторічну наукову та організаційну діяльність щодо розбудови Академії та з нагоди 10-річного ювілею Української академії акмеології. За підписом Президента УАА В.О. Огнев’юка, 28 жовтня 2016 р.


 Основні публікації


1. Монографії

1. Сіткар В. І. Субкультура дитинства та її вплив на cтатеву соціалізацію: гендерна парадигма / В. І. Сіткар // Ґендерні дослідження : прикладні аспекти : монографія / [В. П.Кравець, Т. В. Говорун, О. М. Кікінежді та ін.] ; за наук. ред. В. П. Кравця. - Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2013.- С. 242-254. ISBN 978-966-10-3838-6

2. Cіткар В. І. Особливості культурно-ціннісної орієнтації дорослих та перцепції ними субкультури дітей / В. І. Сіткар // Становлення культури життєвого самовизначення сучасної молоді: психологічна теорія і практика. Монографія [за ред. Г. К. Радчук]. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – С. 94-126. ISBN 978-595-055-5

3. Сіткар В. І. Становлення особистості та суспільства крізь призму дитячої субкультури: сучасні тенденції / В. І. Сіткар // Сучасні акмеологічні дослідження: теоретико-методологічні та прикладні аспекти : монографія / редкол.: В. О. Огнев’юк, С. О. Сисоєва, Я. С. Фруктова. – К. : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С.163-180. ISBN 978-617-658-019-5

2. Статті у наукових фахових виданнях, включених до переліку, затвердженого МОН України:

2.1. Сіткар В.І. Дитяча субкультура як фактор соціалізації підростаючої особистості / В.І. Сіткар // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / За ред. Максименка С.Д.  К.: 2010, т. ХІІ, частина 2.  С. 295-302. ISSN 2077-2289

2.2. Сіткар В.І. Дитяча субкультура через призму соціально-когнітивної теорії на прикладі телевізійного насилля / В.І. Сіткар // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка. Тематичний випуск «Актуальні проблеми когнітивної психології». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – Випуск 14. – С. 282-290. ISВN 966-7631-15-Х

2.3. Сіткар В.І. Психологія вчинку на прикладі дитячих розваг / В.І. Сіткар // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; редкол. : В.І. Судаков [та ін.]. – К.: Логос, 2011. – Т.4; Спецпроект: «Тенденції розвитку психології в Україні: історія та сучасність» з нагоди 85-ї річниці від дня народження фундатора вітчизняної історико-психологічної науки В. А. Роменця. Вікова та педагогічна психологія. Прикладні проблеми психології. – С. 146-154. ISВN 978-966-171-400-6 (Т. 4)

2.4. Сіткар В.І. Дитяча та молодіжна субкультури в контексті онтогенетичного аспекту формування духовності особистості / В.І. Сіткар // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка Національної АПН України / За ред. Максименка С.Д. - К.: 2011, т. ХІІІ, частина 4.  С. 358-364. ISSN 2077-2289

2.5. Сіткар В.І. Світ дитинства та світ дорослих перед викликами глобального суспільства: субкультурна та гендерна парадигми / В.І. Сіткар // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: зб. наук., праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної і політичної психології НАПН України: за заг. ред. М.М. Слюсаревського: упоряд. Л.А. Найдьонова, Г.В. Мироненко. – К.: Міленіум, 2011. – Вип. 11. – С. 153-163. ISВN 978-966-8063-99-45

2.6. Сіткар В.І. Дитяча і молодіжна субкультури як ресурс освітнього, духовного та культурного розвитку суспільства / В.І. Сіткар // Наукові студії із соціальної та політичної психології: зб. статей / НАПН України, Інститут соціальної та політичної психології : [редакційна рада М.М. Слюсаревський (голова), В.Г. Кремень, С.Д. Максименко та ін.]. – К. : Міленіум, 2011. – Випуск 28 (31). – С. 119-127. ISВN 978-966-8063-99-50

2.7. Сіткар В.І. Соціальне буття дітей та молоді: субкультурний аспект / В.І. Сіткар // Вища освіта України – Додаток 3 до №1, Том 1, 2012. – Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання».  С. 162-169. / Психологічні науки: проблеми і здобутки. – Додаток 1 до № 1, Том 1. 2012. – Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – С. 162-169.

2.8. Сіткар В.І. Дитяча субкультура в системі соціогенезу: групова ідентичність чи колективний символізм (соціально-психологічний аспект) / В. І. Сіткар // Психологічні перспективи. Спеціальний випуск: Актуальні проблеми психології малих, середніх та великих груп. – Т.2. Проблеми цілісності суспільства, групи та особистості. – 2012. – С. 132-143.

2.9. Сіткар В.І. Соціалізація дітей та молоді: субкультурний аспект / В.І. Сіткар // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. – Соціальна робота. № 3, 2012. – С. 39-43. ISSN 1728-3817 (загальний)

2.10. Сіткар В.І. Пустощі як супутник дитинства та форма субкультури: погляд психолога / В.І. Сіткар // Науково-практичний та освітньо-методичний журнал «Практична психологія та соціальна робота».  № 9, 2012. – С. 11-14.


2.11. Сіткар В.І. Дитяча субкультура в умовах системних змін / В.І. Сіткар // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка Національної АПН України / За ред. С. Д. Максименка. Т. ХІV, част. 3.
 К., 2012. - С. 190-199. ISSN 2077-2289

2. 12. Сіткар В.І. Вплив субкультури на соціальне виховання особистості / В.І. Сіткар // Психологія особистості. Науковий теоретико-методологічний і прикладний психологічний журнал. Тематичний випуск «Аксіопсихологія розвитку особистості в освітньому середовищі». - № 1(3), 2012. – С. 205-216.


2.13. Сіткар В.І. Соціогенез пустощів як форми субкультури дітей / В. І. Сіткар // Практична психологія та соціальна робота [Текст] : наук.- практ. та освіт.-метод. журнал/ Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України.
 Київ : СОЦИС-ПРЕС, 1997 .  Виходить щомісячно.  2013р. - № 2 (167) . – С. 13-17. 


2.14. Сіткар В.І. Субкультура як філософія буття та соціалізації дитини / В.І. Сіткар // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Додаток 1. Вип. 29, Том ІІІ: тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К. : Гнозис, 2013. – С. 257-266.
ISBN 978-966-8840-95-7


2.15. Сіткар В.І. Світ дитинства як автономна соціокультурна реальність та своєрідна субкультура / В.І. Сіткар // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. - Том.ХI.: Соціальна психологія.
 Вип. 6. – Книга ІІ. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013.  С. 320-331. ISSN 2072-4772    ISBN 978-965-189-170-7


2.16.
Сіткар В.І. Субкультурний аспект впливу казки на становлення особистості дитини / В.І. Сіткар // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. Випуск 2.  Херсон, 2013. – С. 66-71.


2.17. Сіткар В.І. Жанри дитячого фольклору як складова соціалізації та засвоєння субкультури / В.І. Сіткар // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Том.ХI.
 Вип. 10. – К. : Фенікс, 2014. – С. 309 – 324. ISSN 2072-4772


2.18. Сіткар В.І. Особливості соціалізації сучасних дітей в контексті субкультури: соціокультурний досвід, гендерний та психологічний аспекти / В.І. Сіткар // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка Національної АПН України / За ред. Максименка С.Д. – Т. ХVІ, част. 1, 2 – К., 2014. – С. 195-204.
ISSN 2077-2289

2.19. Сіткар В.І. Дитяча субкультура в сучасному українському соціумі: соціально-психологічний аспект / В.І. Сіткар // Психологічний часопис : збірник наукових праць / за ред. С. Д. Максименка. – № 2 (4). –  Вип. 4. – Київ : Інститут психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, 2016. – С. 132- 151. ISSN 2414-004Х

3. Публікації у наукових періодичних виданнях інших держав

3.1. Сіткар В.І. Субкультура дитинства в контексті сучасної масової культури та взаємодії з медіа / В.І. Сіткар // SCIENCE AND EDUCATION A NEW DIMENSION Pedagogy and Psychology. Vol. 3. 2013. – BUDAPEST, 2013. - www.seanewdim.com P. 189-194. ISSN 2308-5258

3.2. Сіткар В. І. Мовна творчість дітей: субкультурний та соціолінгвістичний аспект / В. І. Сіткар // International scientific-practical conference of teachers and psychologists [Text]: materials of proceedings of the International Scientific and Practical Congress «Science of future», the 8th of May, 2014, Prague (Czech Republic), Vol. 2. P. 243-250. ISBN 978-5-4379-0320-9

3.3. Сіткар В. І. Суб’єктно-вчинковий підхід до проблеми феномену дитяча субкультура / В. І. Сіткар // International scientific-practical conference of pedagogues and psychologists [Text]: materials of proceedings of the International Scientific and Practical Congress «Science of genesis», the 8th of August, 2014. Publishing Center of the European Association of pedagogues and psychologists «Science», Geneva (Switzerland), Vol. 3.  P. 173-182. ISBN 9785437903230

3.4. Сіткар В. І. Психологія сучасних дітей: субкультурна парадигма / В.І. Сіткар // International scientific-practical conference of teachers and psychologists [Text]: materials of proceedings of the International Scientific and Practical Congress «The generation of scientific ideas», the 27th of November, 2014. / Publishing Center of the European Association of pedagogues and psychologists «Science», Geneva (Switzerland), 2014, Vol. 3.  P. 143-149. ISBN 978-5-4379-0327-8

3.5. Сіткар В. І. Рухливі ігри в системі соціогенезу та змісті субкультури дітей / В. І. Сіткар // International scientific-practical conference of teachers and psychologists [Text]: materials of proceedings of the International Scientific and Practical Congress «The generation of scientific ideas», the 17-18th of February, 2015. / Publishing Center of the European Association of pedagogues and psychologists «Science», Geneva (Switzerland), 2015, Vol. 2. P. 170-176. ISBN 9787637903249

3.6. Сіткар В. І. Осередки формування субкультури дітей: сучасний стан / В. І. Сіткар // International scientific-practical congress of pedagogues, psychologists and medics «Driven to discover!» [Text]: materials of proceedings of the International scientific-practical congress «Driven to discover!», the 5th of June, 2015, Geneva (Switzerland). Publishing Center of the European Association of pedagogues and psychologists «Science», Geneva, 2015,  P. 161-170. ISBN 978-5- 437903-32-2

3.7. Сіткар В. І. Субкультура як модель стосунків та система цінностей в образі світу дитини / В. І. Сіткар // International scientific-practical congress of pedagogues, psychologists and medics ««Motivation. Way to the future.» [Text]: materials of proceedings of the International scientific-practical congress «Motivation. Way to the future.», the 25th of May, 2016, Geneva (Switzerland) / Publishing Center of the European Association of pedagogues and psychologists «Science», Geneva, 2016, P. 80-87.  ISBN 978-7-637903-75-1

3.8. Ситкарь В. И. Субкультура как «школа бытия» современного ребенка / В. И. Ситкарь // «Influence of knowledge and public practice on the development of creative potential and personal success in life». Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the CXXIV International Research and Practice Conference and II stage of the Championship in Psychology and Educational sciences (London, May 12 – May 17, 2016). – London: IASHE, 2016. – P. 52-55.  ISBN 978-1-909137-97-4

3.9. Ситкарь В. И. Социально-психологическая концепция функционирования и развития детской субкультуры / В. И. Ситкарь // «Harmonious personal development problem in relation to specificity of modern education and socialization processes». Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the CXXXI International Research and Practice Conference and III stage of the Championship in Psychology and Educational sciences (London, October 5 - October 11, 2016) /International Academy of Science and Higher Education; Organizing Committee: Т. Morgan (Chairman), B. Zhytnigor, S. Godvint, A. Tim, S. Serdechny, L. Streiker, H. Osad, I. Snellman, K. Odros, M. Stojkovic, P. Kishinevsky, H. Blagoev – London: IASHE, 2016. – P. 55-58.  ISBN 978-1-911354-05-5.

3.10. Ситкарь В. И. Этническая идентичность и стереотипы как субъективный субкультурный домен / ETHNIC IDENTITY AND STEREOTYPES AS A SUBJECTIVE SUBCULTURAL DOMAIN / В. И. Ситкарь // «Issues of upbringing and teaching in the context of modern conditions of objective complication of the person’s social adaptation processes». Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the CXXXVIII International Research and Practice Conference and I stage of the Championship in Psychology and Educational sciences (London, February 9 – February 15, 2017) / International Academy of Science and Higher Education; Organizing Committee: Т. Morgan (Chairman), B. Zhytnigor, S. Godvint, A. Tim, S. Serdechny, L. Streiker, H. Osad, I. Snellman, K. Odros, M. Stojkovic, P. Kishinevsky, H. Blagoev – London: IASHE, 2017. – Р. 66-71. ISBN 978-1-911354-11-6

3.11. Сіткар В. І. «Покоління Z»: субкультурна парадигма / В. І. Сіткар // International scientific-practical congress of pedagogues, psychologists and medics «Mind technologies: Science» [Text]: materials of proceedings of the International Scientific and Practical Congress «Mind technologies: Science», the 31th of March, 2017, Geneva (Switzerland) / Publishing Center of the European Association of pedagogues and psychologists «Science», Geneva, 2017,  P. 120-130. ISBN 978-7-637903-82-9

Навчально-методичні посібники

1. Сіткар В. І. Аутогенне тренування в спорті. Навчально-методичний посібник. / В. І. Сіткар. – Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2009 р.  104 с.

2. Сіткар В.І. Психологія фізичного виховання і спорту (навчальний посібник, видання друге, доповнене і перероблене) / В. І. Сіткар.  Тернопіль, ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2011. – 300 с.

3. Сіткар В. І. Психологічний практикум для школярів // В. І. Сіткар Науково-практичний та освітньо-методичний  журнал «Практична психологія та соціальна робота». - № 8, 2006. – С. 13-25 (початок).

4. Сіткар В. І. Психологічний практикум для школярів // В. І. Сіткар Науково-практичний та освітньо-методичний  журнал «Практична психологія та соціальна робота». - № 9, 2006. – С. 43-53 (продовження).

5. Сіткар В. І. Психологічний пізнайко : практикум із саморозвитку / В. І. Сіткар // Психолог. – 2016. - № 13/14. – Тематична вкладка. – С. 1-24.

6. Сіткар В. І. Діагностика пізнавальних процесів дошкільників / В. І. Сіткар // Психолог дошкілля. – 2017. – № 2 (91). – Тематична вкладка. – С. 1-24.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси