Шпак Марія Мирославівна

шпакДоктор психологічних наук, доцент


Професор  кафедри психології розвитку та консультуванняmail: shpakmariia@gmail.comПрофілі
Google Scholar 
ORCID
ResearcherID

Народилася 10 серпня 1974 року в місті Тернополі. 

У 1991 році закінчила з відзнакою Тернопільську ЗОШ № 18.

У 1996 році закінчила з відзнакою Тернопільський державний педагогічний інститут за спеціальністю „Педагогіка і методика початкового навчання та музика”. 
 

У 1997-2000 роках навчалась в аспірантурі. У жовтні 2001 року успішно захистила в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова кандидатську дисертацію на тему: «Дидактичні умови забезпечення емоційності навчання молодших школярів». 

З 2001 року працює на кафедрі практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. 

У 2002-2003 роках виконувала обов’язки заступника декана психолого-педагогічного факультету. 

У 2005 році Шпак М.М. присвоєно вчене звання доцента. 

У 2012 році здобула другу вищу освіту за спеціальністю «Практична психологія».

29 листопада 2018 року успішно захистила докторську дисертацію «Психологічні основи розвитку емоційного інтелекту молодших школярів» зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. 

Викладає навчальні курси „Педагогічна психологія”, „Психологічна служба в системі освіти”, „Психологія творчості і обдарованості”, „Психологія сімейного виховання” для студентів бакалаврату, а також  „Психологічна служба вищої школи”, „Психодидактика” для магістрів, які навчаються за спеціальністю „Психологія”. 


Розробила зміст і програму переддипломної практики для студентів-психологів. Здійснює керівництво написанням курсових, бакалаврських та магістерських робіт з психології. Як науковий керівник підготувала призера Всеукраїнської студентської олімпіади з «Теоретичної та прикладної психології» (Київ, 2015 р.).  

Розробила навчальний план спеціальності «Практична психологія» за вимогами кредитно-трансферної системи та інформаційний пакет до неї. 

Є ініціатором та співорганізатором створення «Центру психологічного супроводу розвитку дитини дошкільного віку» на базі ДНЗ № 34 м. Тернополя.  

Автор 75 наукових та навчально-методичних праць, серед них – 2 монографії (1 – одноосібна, 1 – колективна), 24 статті у наукових фахових виданнях України (5 з яких у наукових виданнях України, що включені до міжнародних наукометричних баз), 6 статей в зарубіжних наукових періодичних виданнях, 12 навчально-методичних посібників (2 – одноосібних, 10 – колективних), зокрема, є співавтором навчально-методичного посібника «Практика в системі професійної підготовки психологів» (з грифом МОН). 

Стажування


У 2019 році пройшла міжнародне науково-педагогічне стажування за програмою підвищення кваліфікації  «The innovative methods and technologies of teaching: The newest in the European Educational Practice» у Вищій лінгвістичній школі (м. Ченстохова, Польща).

 


Відзнаки

Нагороджена Грамотою Міністерства освіти і науки України (2019 р.);

Грамотами ТНПУ імені В. Гнатюка (2003 р.; 2010 р.; 2011 р.); 

Грамотою Управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації (2016 р.);  

Подякою Міністерства освіти і науки України (2017 р.); 

Подякою Тернопільського міського голови С. Надала (2018 р.). 


Сфера професійних інтересів

 
Педагогічна та вікова психологія, психодидактика, психологічна служба в закладах освіти, психологія емоційного інтелекту.


Основні публікації 

 
  1. Шпак М. М. Психологія розвитку емоційного інтелекту молодших школярів : монографія / М. М. Шпак. – Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 2016. – 372 с.


  1. Шпак М. М. Соціально-психологічні чинники розвитку емоційного інтелекту молодших школярів / М. М. Шпак // Становлення культури життєвого самовизначення сучасної молоді : психологічна теорія і практика : монографія [за ред. Г. К. Радчук]. – Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 2016. – С. 224–243. 


  1. Шпак М. М. Переддипломна практика / М. М. Шпак // Практика в системі професійної підготовки психологів : навч.-метод. посіб. / [Г. К. Радчук, М. М. Шпак, З. М. Адамська, Т. П. Цюман; за заг. ред. Г. К. Радчук]. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – С. 79–90. (Гриф МОН України). 


  1. Шпак М. М. Психологічна служба в закладах освіти : навч.-метод. посіб. / М. М. Шпак. – Видання друге, виправлене та доповнене. – Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 2014. – 195 с. 


  1. Шпак М. М. Державна атестація бакалаврів психології : збірник тестових завдань / М. М. Шпак / [Адамська З. М., Андрійчук І. П. та ін.; за заг. ред.                   Г. К. Радчук]. – Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 2017. – 234 c.


  1. Шпак М. М. Впровадження інноваційних педагогічних технологій у процес професійної підготовки студентів-психологів / М. М. Шпак // Вища освіта України. Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К. : Гнозис, 2010. – Додаток 4, том І (19). – С. 560–566.


  1. Шпак М. М. Емоційний інтелект в контексті сучасних психологічних досліджень / М. М. Шпак // Психологія особистості : науковий теоретико-методологічний і прикладний психологічний журнал Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника. – 2011. – № 1 (2). – С. 282–288.


  1. Шпак М. М. Психологічні механізми розвитку емоційного інтелекту /             М. М. Шпак // Наука і освіта. – 2014. – № 5. – С. 104–109.


  1. Шпак М. М. Емпатія як психологічний механізм розвитку міжособистісного емоційного інтелекту / Л. П. Журавльова, М. М. Шпак // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III (25), Issue : 49. – Budapest, 2015. – P. 85–88.


  1. Шпак М. М. Аналіз результатів емпіричного дослідження соціально-комунікативної складової емоційного інтелекту молодших школярів /              М. М. Шпак // The Unity of Science. – Vienna, Austria. – October, 2016. – P. 87–90.


  1. Шпак М. М. Емоційний інтелект як особистісний ресурс забезпечення психологічного благополуччя молодших школярів / М. М. Шпак // Наука і освіта. – 2016. – № 5. – С. 266–270.


  1. Шпак М. М. Особливості розвитку емоційного інтелекту в підлітковому віці / М. М. Шпак // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. – 2016. – Вип. 5. – Т. 2. – С. 80–84.


  1. Шпак М. М. Психологічний супровід розвитку емоційного інтелекту молодших школярів / М. М. Шпак // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Том XIII : Психологія розвитку дитини в умовах дошкільної та початкової освіти. – Харків : КЦ ФОП Іванової М. А., 2016. – Вип. 1. – С. 142–153. 

   

  1. Шпак М. М. Саморегуляція в структурі емоційного інтелекту молодших школярів / Л. П. Журавльова, М. М. Шпак // Педагогічний процес : теорія і практика. Серія : Психологія. – 2016. – № 3 (54). – С. 52–57.


  1. Шпак М. М. Теоретико-методичні аспекти розвитку емоційного інтелекту молодших школярів у процесі соціально-психологічного тренінгу / М. М. Шпак // Психологія : реальність і перспективи : зб. наук. праць Рівненського державного гуманітарного університету / ред. кол. : Р. В. Павелків, В. І. Безлюдна,  Н. В. Корчакова. – Рівне : РДГУ, 2016. – Вип. 7. – С. 231–235.


  1. Шпак М. М. Емпіричне дослідження психологічних особливостей розвитку емоційного інтелекту в молодшому шкільному віці / М. М. Шпак // Психологічні перспективи. – 2017. – Вип. 29. – С. 234–244. 


  1. Шпак М. М. Психологічні типи емоційного інтелекту молодших школярів [Електронний ресурс] / М. М. Шпак // Психологічний часопис : електронний журнал Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за ред. С. Д. Максименка. – 2017. – № 2 (6). – Вип. 6. – С. 88–98. – Режим доступу : http://ua.appsyjournal.com/issue/2-6/.


  1. Шпак М. М. Вікові особливості розвитку емоційного інтелекту молодших школярів / М. М. Шпак // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, VI (68), Issue : 164. – Budapest, 2018. – P. 71–74.


  1. Шпак М. М. Емоційний інтелект як чинник успішної соціальної взаємодії дітей молодшого шкільного віку  / М. М. Шпак // Соціальна робота : виклики сьогодення : зб. наук. праць за матеріалами VIII Міжнародної наук.-практ. конференції (Тернопіль, 18–19 квітня 2019 р.) / За заг. ред. В. А. Поліщук, С. М. Калаур, Г. І. Слозанської. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 216–221.


  1. Shpak M. Development of emotional intelligence of primary school pupils / L. Zhuravlova, M. Shpak // Socialization & Human Development: International Scientific Journal / Kyiv Taras Shevchenko National University, Universit of Szczecin (Poland), Ukrainian Association of Educational and Developmental Psychology (Ukraine). – Szczecin, Kyiv, 2019. – Vol. 1. – № 1. – С. 94–101. • Menu
  Приймальна комісія
  Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
  Email: pk@tnpu.edu.ua

  Гаряча лінія
  Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
  Ресурси