Хіміко-біологічний факультет


Хіміко-біологічний факультету ТНПУ

Декан: доктор біологічних наук, професорБоднар Оксана Ігорівна Заступник декана з навчальної роботи: кандидат біологічних наук, доцентПрокоп’як Мар’яна ЗіновіївнаЗаступник декана з виховної роботи: кандидат педагогічних наук, доцентМоскалюк Наталія ВолодимирівнаЗаступник декана з наукової роботи:кандидат біологічних наук, доцентХоменчук Володимир Олександрович
Фахівець деканату: Даниляк Богдана Андріївна
Поштова скринька: 

Телефон: (0352) 43 59 01


Історія факультету


Факультет заснований у 1940 р. на базі тодішнього Кременецького учительського інституту та називався природничо-географічним, після реорганізації у 1950 р учительського інституту в педагогічний – отримав назву природничого, а із здобуттям статусу університету у 1997 р. – хіміко-біологічного. Він один із факультетів університету, які вписали славні сторінки у становленні і розвитку вищої педагогічної освіти на Тернопіллі зокрема та в Україні загалом.


Першим деканом факультету був П. В. Серветник, згодом факультет очолювали декани: Д. П. Чижов, А. В. Демченко, О. Д. Гончар, С. Ф. Кутішевський (1965–1967 рр.), Л. Г. Кузьмович (1967–1968 рр.), Й. М. Свинко (1968–1973 рр.), С. Й. Грушко (1973–1990 рр.), М. М. Барна (1990–2006 рр.), В. З. Курант (2006–2013), Н. М. Дробик (2013-2023 рр.). З вересня 2023 р. деканом факультету є доктор біологічних наук, професор Боднар Оксана Ігорівна.


На початку, у складі природничо-географічного факультету функціонувала кафедра природознавства і географії, яку в 1950 р. розділили на дві кафедри: ботаніки і зоології. Водночас, було створено кафедру хімії. У 1951 р. на природничому факультеті працювало лише три кандидати наук, доценти. Варто зазначити, що тогочасний природничий факультет Кременецького педагогічного інституту відзначався наявністю належної наукової і навчально-матеріальної бази, частково успадкованої від Кременецького ліцею, який мав один з кращих ботанічних садів Європи, що нараховував понад 12 тисяч видів рослин, добре обладнану агробіостанцію, колекційний сад, квітники, оранжереї, парниково-тепличне господарство. Все це дозволяло проводити на високому рівні як навчальну, так і науково-дослідну роботу викладачів і студентів. Результати цих робіт висвітлювались на наукових, науково-методичних конференціях вузівського, регіонального та республіканського рівнів, з’їздах Всесоюзного і Українського ботанічного товариств, публікувались у монографіях, наукових записках, матеріалах доповідей конференцій тощо.


Кількісному і якісному зростанню факультету сприяло його перебазування в 1969 р. у складі Кременецького педагогічного інституту до м. Тернополя, що відкрило нову сторінку не лише навчальної, а й наукової діяльності. 


Водночас, при перебазуванні до м. Тернопіль на перших порах свого існування природничий факультет дещо втратив порівняно з Кременецьким періодом. Передусім, це втрата значної навчально-матеріальної бази (агробіостанція і плодовий сад) та Кременецького ботанічного саду з його 160-річною історією, багатовіковими деревними рослинами, оранжереєю, рослинами закритого ґрунту тощо. Тому в м. Тернополі довелось заново створювати агробіостанцію, оранжереї (нині агробіолабораторія та теплиця), гербарій, зоологічний музей, науково-дослідні лабораторії, біостаціонар, що вимагало певних коштів і часу.


Значний вклад у становлення факультету внесли: професори О. Ф. Явоненко, Й. М. Свинко, М. М. Барна, Б. Д. Грищук, В. І. Кваша, Л. М. Романишина, І. В. Шуст, Т. К. Зеленчук, К. М. Векірчик, Б. В. Яковенко, М. О. Жеребцов, доценти М. Л. Бригінець, І. М. Бутницький, А. С. Дробоцький, С. Й. Грушко, С. І. Галантюк, В. О. Яковлєв, А. В. Царенко, К. О. Багнюк, З. Ф. Волотовська, В. С. Зеленський, К. А. Татаринов, К. І. Орчук, І. В. Марисова, В. С. Талпош, Б. Р. Пилявський, В. М. Тарєєв, Л. Г. Кузьмович, В. С. Талпош, Г .Ш. Батирова, З. Я. Крайнер, Н. М. Сташко, О. Д. Черетянко, Л. М. Кравченко, В. О. Шиманська, І. М. Костиник, Б. К. Гуняді, П. Д. Незнаєв, І. В. Мороз, Т. Б. Трофим’як, С. М. Марчишин, А. Д. Синільник, І. П. Теребуха, Я. С. Жмінка, О. А. Шиманська, Ф. К. Ревва, М. П. Дяченко, З. Я. Крайнер, Л. Б. Цвєткова, Т. С. Куратова, А. Г. Ахметшин, П. М. Горбовий, М. І. Янчук, В. П. Бодров, С. В. Крутовський, Г. А. Стасюк, В. К. Никон, М. А. Панчук, М. Л. Кузьмович, Б. П. Воляник, Р. М. Шандрук, П. С. Кушнірик, С. В. Зелінка, Н. Д. Шанайда, Г. Ю. Іванченко, А. С. Грицюк, Т. І. Гладьо, Б. І. Харченко, Я. Г. Грицюк, Ю. М. Антонюк, М. М. Мороз, Т. Л. Юхновська та ін.


Науково-методична робота


Структурними навчально-науковими підрозділами факультету є: кафедра ботаніки та зоології, кафедра загальної біології та методики навчання природничих дисциплін, кафедра хімії та методики її навчання, лабораторія біології та екології «Голицький біостаціонар університету», агробіологічна лабораторія, навчальна лабораторія морфології та систематики рослин – «Гербарій», навчально-методичний кабінет «Зоологічний музей», лабораторія екобіотехнологій та основ здоров’я, лабораторія експериментальної біології; у 2019 р. створено і закладено Ботанічний сад (у його межах у цьому ж році започатковано Біблійний ботанічний сад). На сьогоднішній день навчальний процес забезпечують більше 30 викладачів: 21 кандидат наук, доцент,8 докторів наук, професорів, у тому числі 1 заслужений діяч науки і техніки України.


Надзвичайно популярними і захоплюючими для студентів є навчально-польові практики, дослідження рідкісних видів рослин і тварин та їх угруповань, які проводяться на базі лабораторії біології та екології «Голицький біостаціонар університету» у с. Гутисько Тернопільського району Тернопільської області; а також в агробіологічній лабораторії, зоологічному музеї та у гербарії.


Навчально-методичний кабінет «Зоологічний музей» містить понад тисячу експонатів опудал тварин, птахів, вологі препарати хребетних і безхребетних та колекції комах, молюсків, губок, кишковопорожнинних, гнізд і яєць птахів. Вони використовуються для проведення лабораторних занять, занять у проблемних наукових гуртках, занять з учнями членами Малої академії наук, а також як база для виконання курсових і магістерських робіт студентами.


Унікальним є гербарій кафедри ботаніки, що містить близько 30 тисяч гербарних аркушів рослин Тернопілля, Поділля, Полісся, Придністров'я та Карпат, а також рідкісних рослин, занесених до «Червоної книги України. Рослинний світ». Значний науковий інтерес становлять гербарії професора Б. В. Заверухи, доцента В. О. Шиманської, старшого викладача С. В. Зелінки та інших.


На факультетi здiйснюється пiдготовка здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра і магістра на денній і заочній формах навчання за спеціальностями:


перший (бакалаврський) рівень:

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)

014.06 Середня освіта (Хімія)

014.15 Середня освіта (Природничі науки)

162 Екологічна біотехнологія


другий (магістерський) рівень:

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)

014.06 Середня освіта (Хімія)

014.15 Середня освіта (Природничі науки)

091 Біологія-Біохімія

102 Хімія


третій (доктор філософії PhD) рівень:

091 Біологія-Біохімія


Академічна мобільність сьогодні дає студентам можливість навчатися в інших закладах вищої освіти України і світу. Наразі у ТНПУ діють програми подвійних дипломів та семестрової мобільності, на основі підписаних угод, зокрема, із закладами-партнерами у Республіці Польща, а саме – Вищою Лінгвістичною Школою (Ченстохова) та Гуманітарно-природничим університетом імені Яна Длугоша в Ченстохові. Можливістю даного паралельного навчання уже скористалися студенти спеціальностей «Середня освіта (Біологія та здоров’я людина)».


Наукова робота


Ключовим осередками наукової роботи на факультеті є науково-дослідні лабораторії (НДЛ), де зосереджена основна частина наукових досліджень. На факультеті функціонує 7 НДЛ: прикладної ботаніки (керівник доц. Герц Н. В.), фізіології рослин та мікробіології (керівник проф. Пида С.В.), екологічної біохімії (керівник проф. Курант В.З), порівняльної біохімії і молекулярної біології (керівник проф. Столяр О.Б.), екології та біотехнології (керівник проф. Дробик Н.М.), екотоксикології та біоіндикації (керівник проф. Грубінко В.В.), хімії ненасичених сполук (керівник доц. Барановський В.С.), а також Науково-методичний центр природничої освіти та науки (керівник проф. Степанюк А.В.).


На кафедрах факультету функціонує постійно діюча аспірантура зі спеціальностей 091 Біологія-Біохімія. Наукове керівництво виконанням кандидатських та докторських дисертацій здійснюють професори В. В. Грубінко, О. Б. Столяр, А. В. Степанюк, Н. М. Дробик, В. З. Курант, С. В. Пида, Л. Р. Грицак, О. І. Боднар. 


На факультеті працює редакція фахового періодичного видання «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія», започаткованого з ініціативи проф. Барни М. М. Уже понад 20 років у журналі публікують результати досліджень високого рівня науковці факультету, а також працівники класичних, педагогічних, медичних, аграрних університетів, академій та інститутів НАН України та НААН України тощо. 


Також на факультеті спільними зусиллями викладачів нашого факультету та фізико-математичного уже впродовж тривалого часу щорічно організовуються міжнародні та всеукраїнські конференції – «Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience» та «Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи», де мають змогу подискутувати та поділитися своїми здобутками не тільки досвідчені вчені, а й молоді науковці – студенти, магістранти, аспіранти. 


Виховна робота


Студентство хіміко-біологічного факультету славиться своїми досягненнями не лише у навчальній та науковій роботі, а й у художній самодіяльності та спорті. Традиційними на факультеті стали такі заходи: «День факультету», «Тиждень кафедри», «Посвята у студенти», «День відкритих дверей», «Гостини у ТНПУ», «День першокурсника», «Свято осені», «День довкілля» тощо. Молоді люди активно беруть участь у загально університетських масових заходах, спортивних змаганнях, наукових турнірах, долучаються до проведення різноманітних громадських акцій. 


Співпраця


Факультет підтримує тісні зв’язки з вищими навчальними закладами і науковими установами України та зарубіжжя, зокрема Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича, Житомирським державним університетом імені Івана Франка, Львівським національним університетом імені Івана Франка, Національний університет «Чернігівський колегіум імені Тараса Шевченка», Інститутом ботаніки ім. М .Г. Холодного НАНУ, Інститутом молекулярної біології та генетики НАНУ, Інститутом гідробіології НАНУ, Інститутом фізіології рослин і генетики НАНУ, Інститутом мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного, Інститутом клітинної біології та генетичної інженерії НАНУ, Інститутом екології Карпат НАНУ, Державним природознавчим музеєм НАНУ, Карпатським біосферним заповідником, природним заповідником «Медобори», Карпатським національним природним парком тощо.


Водночас, значна увага приділяється співпраці із загальноосвітніми школами, гімназіями, ліцеями, а також із позашкільними закладами освіти. Тісні, багаторічні зв’язки існували між колективом факультету та викладачами і учнями Славутського спеціалізованого ліцею-інтернату, Хмельницького ліцею. Підписано угоди про співпрацю із Кременецьким лісотехнічним коледжем, Борщівським агротехнічним коледжем, Приватним вищим навчальним закладом «Медичний коледж», загальноосвітніми школами I–III ступенів № 6, № 16, № 24, № 26 м. Тернополя, навчально-виховним комплексом «Великобірківська загальноосвітня школа I-III ступенів – гімназія ім. Степана Балея» та Мишковицькою загальноосвітньою школою І-III ступенів Тернопільської районної ради, загальноосвітніми школами I-III ступенів, опорним закладом Теребовлянською загальноосвітньою школою I-III ступенів, школами м. Збаража, смт. Козови та ін., а також з Тернопільським обласним комунальним територіальним відділенням МАН України і Тернопільським обласним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді тощо.Випускники факультету


На факультеті створені усі умови та можливості для успішного продовження навчання в аспірантурі, а відтак – у докторантурі як на базі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, так і в інших навчальних та наукових закладах. Серед випускників факультету більше 30 – доктори наук, професори, більше 100 – кандидати наук, доценти, які працюють у багатьох вищих навчальних закладах та наукових установах України. 26 викладачів та 8 лаборантів нинішнього складу хіміко-біологічного факультету є його випускниками. Колишні студенти факультету є успішними вчителями біології і хімії не лише більшості шкіл м. Тернополя і Тернопільської області, а й активно та ефективно працюють в інших регіонах України. Є серед випускників – директори і завучі шкіл. Випускники працюють також у біологічних та хімічних лабораторіях установ різного профілю.


Гордістю факультету є його випускники, які внесли вагомий вклад у розвиток вищої освіти і науки України. Серед них, зокрема: Б. В. Заверуха – доктор біологічних наук, професор, колишній віце-президент Українського ботанічного товариства та колишній завідувач Ботанічним музеєм Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України; М. Т. Брик – доктор хімічних наук, професор, колишній проректор з наукової роботи Національного університету «Києво-Могилянська академія», А. С. Дробоцький – кандидат педагогічних наук, професор, колишній проректор із заочної форми навчання Тернопільського державного педагогічного університету; К. С. Волков – доктор біологічних наук, професор, колишній директор навчально-наукового Інституту морфології, завідувач кафедри гістології та ембріології Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського; Б. М. Данилишин – доктор економічних наук, професор, академік НАН України, Міністр економіки Кабінету міністрів України (2007–2009 рр.), Л. О. Тасєнкевич – доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Державного природознавчого музею НАН України (м. Львів), А. Ф. Бурбан – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри хімії Національного університету «Києво-Могилянська академія», В. М. Черняк – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри змісту і методик навчальних предметів Тернопільського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; П. Г. Лихацький – доктор біологічних наук, професор, декан медичного факультету Тернопільського національного медичного університету (ТНМУ) імені І.Я. Горбачевського; С. О. Ястремська – доктор педагогічних наук, директор Навчально-наукового інституту медсестринства ТНМУ імені І. Я. Горбачевського, З. М. Небесна – доктор біологічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту морфології ТНМУ імені І. Я. Горбачевського; Г. Я. Загричук – завідувач кафедри загальної хімії ТНМУ імені І. Я. Горбачевського; В .Я. Брич – доктор економічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій Тернопільського національного економічного університету; Г.А. Білецька – доктор педагогічних наук, професор кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету, та інші. Знаними випускниками є: М. А. Миколенко – український політик, голова Тернопільської обласної ради (2006–2009 рр.), начальник управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації; І. І. Герц – багаторічний директор Тернопільського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, заслужений працівник освіти України, Ольга Маслівець – чемпіонка України з вінсерфінгу, срібний призер з у Всесвітніх вітрильних ігор, переможець і призер міжнародних регат, учасник Олімпійських ігор 2004 р. (Сідней, Австралія); Живчик Віктор – архімандрит Лаврентій – священнослужитель Свято-Михайлівського Золотоверхого собору. Серед випускників факультету також є ті, хто активно брав і бере участь у національно-патріотичній боротьбі проти московських загарбників (Сергій Трапезун, Віктор Бияк).


Перспективи розвитку факультету


Одним із найважливіших стратегічних завдань факультету є забезпечення якості підготовки фахівців, які могли б бути конкурентоспроможними на вітчизняному та світовому ринках праці, здатними до ефективної роботи зі спеціальності, готовими до постійного професійного саморозвитку і самовдосконалення, формування власної кар’єри, відповідальними за результати своєї професійної діяльності, володіти соціальною та професійною мобільністю. З огляду на зазначене, першочерговими завданнями колективу є формування відповідного освітнього середовища, використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та інноваційних методик навчання, студентоцентричного підходу у підготовці фахівців, невпинне підвищення фахової майстерності професорсько-викладацького складу, підготовка монографій, підручників, посібників, термінологічних словників, керівництво здобувачами наукового ступеня доктора філософії та захист докторських дисертацій, участь у наукових проектах та стажуваннях, включно міжнародних, академічна мобільність та наукове співробітництво з українськими та зарубіжними партнерами. 

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси