ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Факультет іноземних мов ТНПУ ім. В. Гнатюка

Декан: Кебало Микола Степанович, кандидат філологічних наук, доцент


Заступник декана з навчальної роботи: Клименко Анатолій Олегович
Заступник декана з виховної роботи: доц. Левчик Наталія Стефанівна
Заступник декана з наукової роботи та міжнародного співробітництва: Пришляк Оксана Юріївна


Диспетчер: Ленько Наталія БогданівнаПоштова скринька: 


Телефон:
(0352) 43 58 31  ІСТОРІЯ ФАКУЛЬТЕТУ

Факультет іноземних мов є одним з наймолодших в нашому університеті. Він був створений в 1993 році з ініціативи загальноуніверситетської кафедри іноземних мов (завідувач кафедри доц..Гінка Б.І.) і за наказом № 131 ректора університету проф. Кравця В.П. Заснування факультету було зумовлене великими перспективами розбудови незалежної України, різким зростанням ролі іноземних мов і усвідомленням життєвої необхідності їх опанування. За невеликий період свого існування він перетворився на справжню кузню вчительських кадрів з іноземних мов для Тернопільського регіону і сусідніх областей.

На базі кафедри іноземних мов влітку 1993 р. було проведено перший набір студентів спочатку тільки однієї академічної групи зі спеціальності «Англійська мова і література». Опікуватися новою спеціальністю було доручено новоствореній кафедрі англійської мови і методики її викладання (зав. кафедри доц. Валігура О.Р.). Посаду декана нового факультету обійняв доц. Смертін В.С., випускник Московського університету, викладач російської літератури. Його призначення було обґрунтоване тим, що факультет завершував підготовку фахівців зі спеціальності «Російська мова та література , іноземна мова» та продовжував випускати знавців «Української мови та літератури , іноземної мови (англійської, німецької)». До речі, ця спеціальність збереглася на філологічному факультеті і до сьогодні. Через рік, в 1994 р., Смертіна В.С. на цій посаді змінила доц.Хоменко Л.Я., яка керувала факультетом впродовж 10 наступних років.

У 1994 році відбулася інавгурація перших студентів німецького відділення. Кафедру німецької мови, яка булла відкрита наступного року, очолив доц. Гінка Б.І., перед цим завідувач кафедри іноземних мов, викладачі якої склали основний кістяк новоствореного факультету.

В 1999 році кафедру англійської мови і методики її викладання було вирішено доповнити ще однією кафедрою – кафедрою практики англійської мови. Її очолила доц. Курант Л.С. Новоствореній кафедрі було доручено підготовку фахівців-англістів на 1-2 курсах та викладання англійської мови як другої спеціальності, а базова кафедра (зав. кафедри - доц.Валігура О.Р.), змінивши свою назву на кафедру англійської філології, залишилась випускаючою, оскільки стала забезпечувати навчальний процес на 3-5 курсах.

У 2000 році започатковано спеціальність «Французька мова і література». Завідувати нововідкритою у 2002 році кафедрою було призначено доц.Бубняка Р.А.З її створенням на факультеті була закладена системна підготовка висококваліфікованих фахівців з основних європейських мов для різних освітніх закладів області і всієї України.

У 2002 році почала функціонувати магістратура. Її першими вступниками стали студенти англійського відділення, через рік до них приєдналися бакалаври-германісти та бакалаври-романісти.

З перспективою на перетворення педагогічного університету в класичний університет європейського типу у 2003 році на факультеті відкрито зовсім нову, непедагогічну спеціальність «Переклад (англо-український)», завданням якої стала підготовка висококваліфікованих спеціалістів з усного і письмового перекладів (зав. кафедри – доц. Олійник Т.С.).

У 2004 році на посаду декана факультету було обрано доц. Гінку Б.І. У цьому ж році кафедру практики англійської мови очолила доцент Задорожна І.П. А в квітні 2005 р. колектив факультету перед комісією МОН України підтвердив свій найвищий, IV рівень акредитації. З 30 жовтня 2007 року кафедри практики англійської мови та англійської філології очолили відповідно доц. Шонь О.Б. (змінивши доц. Задорожну І.П.) та Будій З.І. (змінивши доц. Лісійчук Т.П.). А з 1-го вересня 2008 року Бубняка Р.А. на посаді завідувача кафедри змінила доц. Косович О.В. З 5.05.2009 завідувачем кафедри англійської філології стала доктор педагогічних наук Морська Л.І. З листопада 2012 по червень 2013 кафедру французької і другої іноземної мови очолювала доц. Пермякова О.Г.. У грудні 2014 року факультет успішно пройшов акредитацію двох напрямів підготовки «англійська мова» і «німецька мова». На жаль, в 2015 році відбувся останній випуск фахівців за напрямом підготовки «французька мова» 26.05.2015 р. на посаду декана факультету був обраний доцент Кебало М.С. З цього часу почався новий етап розвитку факультету.

Інтеграція України у європейський простір, розширення міжнародної співпраці у сферах економіки, освіти, науки, культури ставить перед вищими навчальними закладами завдання якісної підготовки здобувачів вищої освіти, вчених звань та ступенів з іноземних мов згідно з міжнародними стандартами. Відповідно до рішення ректорату від 21 березня 2016 року на базі факультету іноземних мов 28 березня 2016 року був створений «Центр навчання іноземних мов». Практична мета – формування у студентів та викладачів іншомовної комунікативної компетентності на рівні В2 для освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр» та «Магістр», а також на рівні В2-С1 для претендентів на здобуття вчених звань доцента і професора.

Продовжуючи традицію факультету, починаючи з 2015 року, на факультеті проводиться тепер уже щорічна міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми іноземної філології та освітній соціокультурний процес", в якій участь беруть участь вчені не тільки з України, але й з США, Англії, Німеччини, Канади, Польщі.

В 2017 році вперше було оголошено набір в магістратуру заочної форми навчання за спеціальностями 035.04 — Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно) (німецька мова і література), 035.04 — Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно) (англійська мова і література), 035.04 — Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно) (англо-український переклад), а в 2018 році, після восьмирічної перерви, знову оголошується набір на спеціальність 014.02 — Середня освіта. Мова і література (французька) бакалавр – денної форми навчання та 035.05 – Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно) магістратура заочної форми навчання.

У зв’язку з необхідністю приведення назви кафедри французької та другої іноземної мови у відповідність з фактичним профілем науково-педагогічної та методичної діяльності професорсько-викладацького складу кафедр наказом ректора № 94 від 26.04.2016 року кафедру французької та другої іноземної мови перейменовано у кафедру романо-германської філології. Кафедру очолила доктор філологічних наук, професор Косович О.В., яка 21.01.2016 року захистила докторську дисертацію із спеціальності 10.02.05- романські мови в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на тему: «Інноваційні процеси в лексиці сучасної французької мови (на матеріалі онлайнових видань)».

12 жовтня 2017 року в Міністерстві освіти і науки України обговорювались перші результати пілотування програми Міністерства освіти і науки України та Британської Ради в Україні «Шкільний вчитель нового покоління». Відбулась зустріч з міністром освіти і науки України Лілією Гриневич, представниками Міністерства, директором Британської Ради Саймон Вільямс, менеджерами освітніх проектів з англійської мови та представниками 16 вищих навчальних закладів України. Наш університет представляли проректор з наукової роботи та міжнародного співробітництва Буяк Б.Б., декан факультету іноземних мов Кебало М.С. та викладачі кафедри практики англійської мови та методики її викладання Бабій Л.Б. та Нацюк М.Б. Результатом цієї зустрічі стало те, що наш факультет став учасником спільного проекту Британської Ради в Україні та МОН України «Шкільний вчитель нового покоління».

З метою оптимізації навчально-виховного процесу на факультеті іноземних мов, та за наказом ректора № 34 від 30.01.2018 року об’єднано кафедру практики англійської мови та методики її викладання з кафедрою англійської філології і надалі вона іменується кафедра англійської філології та методики навчання англійської мови (завідувач кафедри доктор педагогічних наук, професор Задорожна І.П.).

3 жовтня 2022 року професора Задорожну І.П. було призначено проректором з наукової роботи та міжнародного співробітництва.

Сьогодні на факультеті функціонує п’ять кафедр: англійської філології та методики навчання англійської мова (в.о. завідувача кандидат філологічних наук, доцент Шонь О.Б.), теорії і практики перекладу (завідувач кандидат філологічних наук, доцент Цепенюк Т.О.), німецької філології та методики навчання німецької мови (завідувач кандидат філологічних наук, доцент Яцюк І.Я.), кафедра романо-германської філології (завідувач доктор філологічних наук, професор Косович О.В.), іноземних мов (завідувач доктор педагогічних наук, професор  Сокол М.О.).

Навчальний процес з іноземних мов здійснює 88 викладачів, їм допомагають 6 лаборантів та 3 інженери, які обслуговують комп’ютерні класи. Середній вік викладачів становить 40 років.

Протягом останніх років факультет став регіональним освітнім центром новітніх технологій викладання іноземних мов. Тут з 2004 р. з успіхом впроваджується кредитно- трансферна система організації навчального процесу, а викладачі факультету, виходячи з вимог і принципів Болонської декларації, активно працюють над створенням нових програм, науково-методичного супроводу, використанням інформаційно-комп’ютерних технологій, мультимедійних засобів та інтерактивних методів навчання. Для цього факультет має добротну і найновішу матеріально-технічну базу і потужну фахову бібліотеку.


На факультетi здiйснюється пiдготовка фахiвцiв за такими освiтніми програмами::
ОС Бакалавр 

спеціальність

Кваліфікація:

014.02 — Середня освіта (Німецька мова та зарубіжна література)

Бакалавр освіти, вчитель німецької і англійської мов та зарубіжної літератури

014.02 — Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література))

Бакалавр освіти, вчитель англійської і другої іноземної мови та зарубіжної літератури

014.02 — Середня освіта (Французька мова та зарубіжна література))

Бакалавр освіти, вчитель французької і англійської мов та зарубіжної літератури

035.041 — Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська (англійсько-український переклад)

Бакалавр філології за спеціалізацією 035.041 Філологія. Германські мови і літератури (переклад включно), перша - англійська


Магістри

014.02 — Середня освіта ( Німецька мова та зарубіжна література)

Магістр середньої освіти. Вчитель німецької мови, англійської мови, зарубіжної літератури, викладач закладу фахової передвищої, вищої освіти

014.02 — Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література)

Магістр середньої освіти. Вчитель англійської мови, німецької мови, зарубіжної літератури, викладач закладу фахової передвищої, вищої освіти

014.02 — Середня освіта (Французька мова та зарубіжна література)

Магістр середньої освіти. Вчитель французької мови, англійської мови, зарубіжної літератури, викладач закладу фахової передвищої, вищої освіти

035.41 —Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно) перша – англійська (Англійська мова і література)

Магістр філології за спеціалізацією германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська


035.041 —Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська (Англійсько-український переклад)


Магістр філології за спеціалізацією 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська
 

НАВЧАЛЬНА РОБОТАІноземні мови як спеціальність на факультеті опановує 760 студентів. Викладання і навчання на факультеті ґрунтується на принципах діалогічної концепції освіти, в основу якої покладено рекомендації Ради Європи в галузі вивчення і викладання сучасних іноземних мов та оцінювання рівнів володіння ними.

Основним методом навчання іноземних мов на факультеті є комунікативний, суть якого полягає в тому, що процес навчання є моделлю процесу спілкування.

Основна практична мета навчання іноземної мови формулюється як навчання іншомовного спілкування, яке здійснюється в контексті діалогу культур.

У загальному, на факультеті іноземних мов здійснюється інтегративний підхід до розвитку комунікативної компетенції студентів. У методичному плані всі форми навчальних занять з іноземних мов у навчальному процесі мають інтерактивний і мультимедійний характер, при цьому “соло” викладача поступається місцем полілогу всіх учасників навчального процесу.

Для успішного опанування іноземними мовами як спеціальністю на факультеті створено усі необхідні, навіть найвибагливіші, умови. В розпорядженні студентів близько 30 навчальних приміщень, які мають по-європейськи привабливий дизайн і оснащені найновішими мультимедійними засобами навчання. Заняття в них проходять в одну зміну.

До послуг студентів облаштовано і діють на факультеті комп’ютерні класи, які використовуються і для навчальних цілей і мають вмонтоване лінгафонне обладнання для тренувань англійської, німецької чи французької вимови. У 2002 р. придбано комп’ютерне програмне забезпечення для 4-х рівнів володіння англійською мовою Reward Intern@tive (Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate)Reward Intern@tive, оксфордського видавництва Macmillan Heinemann English Language Teaching, яке включає лінгафонні курси, матеріали для аудіювання і читання, тематичну лексику, відеоматеріали, тести і тексти контрольних робіт та близько 5000 вправ. Постійне використання цього курсу в навчальному процесі значно активізує роботу викладачів і студентів.

При викладанні практичного і теоретичного курсів німецької мови викладачами широко використовуються комп’ютерні програми Digitale Bibliothek. В комп’ютерний фонд кафедри німецької мови входить багато довідкової німецької літератури (енциклопедії, словники тощо).

Студенти факультету мають необмежений доступ до всесвітньої мережі Інтернет, якою користуються безкоштовно як на заняттях, так і в позааудиторний час, самостійно шукаючи та опрацьовуючи здобуту для занять інформацію.

В навчальних аудиторіях знаходиться необхідна для навчального процесу сучасна аудіо- і відеотехніка, яка призначена для застосування на заняттях відеофільмів, компакт-дисків, оскільки на кожній кафедрі є укомплектовані великі за обсягом навчальні медіатеки, що постійно поповнюються. В них же розміщені наочні матеріали: карти, схеми, роздаткові та демонстраційні таблиці тощо. У розпорядженні кафедр знаходиться навчальний хаб для організації різноманітних інтерактивних видів роботи: проведення тренінгів, дискусій, круглих столів, ділових/рольових ігор, засідань студентських клубів.

Для тренувань студентів з перекладу університетом придбана і встановлена на факультеті унікальна суперсучасна лабораторія синхронного перекладу на 15 комп’ютерів. Робота в ній є комфортною і максимально наближеною до реальних умов праці перекладача.

А естетично оформлений кабінет німецької мови, в якому на увагу заслуговує багата виставка автентичних типових країнознавчих експонатів з Німеччини, служить майбутнім вчителям гарним взірцем для наслідування у їхній подальшій роботі вчителя-іноземника.

З ініціативи кафедри англійської філології та методики навчання англійської мови на факультеті було оснащено новітню багатофункціональну мультимедійну аудиторію English Digital Space, яка є чудовим   майданчиком для проведення інтерактивних пар. проведення воркшопів, наукових конференцій лекцій та тематичних свят.

На факультеті є унікальна суперсучасна лабораторія синхронного перекладу на 15 комп’ютерів, робота в ній є комфортною і максимально наближеною до реальних умов праці перекладача; новітня багатофункціональна мультимедійна аудиторія English Digital Space, яка є чудовим майданчиком для проведення інтерактивних пар, воркшопів, наукових конференцій, лекцій та тематичних свят.
Викладачі кафедри англійської філології та методики навчання англійської мови взяли участь у реалізації проєкту програми Еразмус+ (CBHE) «MultiEd / Розвиток потенціалу підготовки учителів іноземної мови на шляху України до впровадження багатомовної освіти та європейської інтеграції» (проф. Задорожна І.П., доц. Бабій Л.Б., доц. Дацків О.П., доц. Довбуш О.І., доц. Нацюк М.Б., доц. Ярема О.Б.). Одним із результатів проєкту стало оновлення матеріально-технічного забезпечення факультету, зокрема студенти мають можливість навчатися в сучасній аудиторії « Центр євроінтеграційних студій та комунікацій», оновлення якої стало можливим завдяки підтримці ректора,  професора Буяка Б.Б.

Великою популярністю у студентів користується іншомовна фахова бібліотека факультету разом з читальним залом на 40 посадкових місць. Вона укомплектована найновішими книжковими надходженнями з-за кордону (біля 28 тисяч одиниць), які презентують довідкову, навчальну, наукову, історичну, літературознавчу, методичну, країнознавчу і художню літературу. Тут до послуг студентів свіжі періодичні видання з Німеччини, Англії, Франції. Це дозволяє студентам продуктивно організовувати свою самостійну роботу, збагачувати свій кругозір знаннями про країни, мову яких вони вивчають. А потужний читальний зал електронних ресурсів університетської бібліотеки на 36 місць дає можливість з’єднатися з будь-якою бібліотекою України чи Заходу, знайти і замовити потрібну книгу, журнал чи статтю і попрацювати над ними. Копіювальна техніка, яка в університеті є на кожному кроці, значно полегшує студентам швидке отримання потрібної навчальної чи наукової інформації.

Студенти, які вивчають іноземні мови як спеціальність, забезпечені підручниками і посібниками згідно норми, прийнятої МОН України.

Крім цього, всі кафедри факультету у своєму розпорядженні мають власні ресурсні центри для викладачів і студентів, які дають можливість краще і глибше готуватися до занять, а також використовувати найновіші навчально-методичні матеріали зарубіжних видавництв. Завдяки цьому, наприклад, базові підручники для студентів англійського відділення суттєво доповнюються серією посібників, виданих Oxford University Press, Heinemann ELT, Cambridge University Press, Longman та ін. Таке ж багаточисельне забезпечення новітньою навчальною літературою німецьких та французьких видавництв мають кафедри німецької та французької мов.

Крім того, для послуг студентів всі викладачі факультету, які читають теоретичні курси, підготували електронні версії своїх лекцій, семінарських занять, тестових завдань і т.д., що розміщені на спеціальному веб-сайті університету і доступні для них в будь-який час.

Широке використання комп’ютерних технологій на заняттях з іноземних мов, яке має місце, особливо робота в інтернеті, сприяє міжкультурній комунікації студентів, що вивчають іноземні мови як спеціальність, в режимі реального часу, надає їм величезні можливості для навчальної та наукової роботи з виходом на самостійний кінцевий продукт (реферати, ІНДЗ, курсові, дипломні, магістерські роботи і т.п.), забезпечує продуктивне індивідуальне навчання і синтез здобутих знань. Крім цього, на кафедрах факультету успішно апробовуються і впроваджуються новітні методики навчання, серед яких: соціально детермінована взаємодія, розвиток критичного мислення (К.Поппера), розвиток креативного мислення (Дж.Куґера, Т.Б’юзена і ін..) та тренінги (особистісного росту, розвитку творчих навичок і комунікативних здібностей).

Така потужна матеріально-технічна база сприяє успішному навчанню студентів, які також беруть участь у різних конкурсах та олімпіадах і займають призові місця. 

У 2003 і 2005 рр. студенти факультету (Бих Сергій, Цяпа Андрій) зайняли призові місця на Всеукраїнській студентській олімпіаді з німецької мови у м. Донецьку, а в 2012 Сергій Пастух зайняв друге місце у м. Горлівка.

Студент 4 курсу англійського відділення ТНПУ ім. В. Гнатюка Павло Назар зайняв 1 місце серед студентів 4 курсу ЗВО України на конкурсі креативного письма Write on Ukraine 2019, який проводив Корпус миру в Україні.

Студентка англійського відділення Чернявська Софія зайняла перше місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з романських мов. 

Студентка німецького відділення Діана Косар посіла третє місце у у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціалізації 035.04 «Германські мови (англійська, німецька)». 

Черненька Ольга, студентка перекладацького відділення, здобула диплом ІІІ ступеня за ІІІ місце в ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Переклад». 

Магістрантка Заболотна Марта Володимирівна виборола диплом І ступеня в ІІ турі Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 035 «Філологія», а магістрантка Височанська Соломія здобула 1 місце на цьому ж конкурсі.НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ФАКУЛЬТЕТУ


Науково-дослідна робота викладачів та студентів факультету зосереджена на дослідженнях проблем лінгвістики, літературознавства, методики навчання іноземних мов та педагогіки і щороку стає все більш інтенсивною. Невпинно збільшується кількість викладачів з науковими ступенями. З 88 викладачів, які працюють на факультеті, 2 викладачі мають вчений ступінь доктора філологічних наук і вчене звання профессора та 2 викладачі вчений ступінь доктора педагогічних наук і вчене звання профессора, а 47 – вчений ступінь кандидата наук і вчене звання доцент. В 1999 році факультет виступив ініціатором та основним організатором міжнародної науково-практичної конференції «Іноземні мови: вчора, сьогодні, завтра», а в 2004 році він успішно провів міжнародну науково-практичну конференцію «Соціокультурні аспекти навчання іноземних мов», в якій взяли участь провідні вітчизняні та зарубіжні вчені. В 2013 році на базі нашого факультету відбулась міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми германо-романської філології та освітній соціокультурний процес».

Двічі, в 2006 та в 2007 рр. студенти німецького відділення (Бойко І., Ящик Н.) займали 1-е місце у 2-му турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у м.Сімферополі. А представниця англійського відділення Вдович Ольга у 2007р. здобула перемогу на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з соціолінгвістики у м.Львові.

Великою гордістю факультету став захист докторських дисертацій на той час ще доцентів факультету (Задорожна І.П., Косович О.В.,), що, безперечно, є гідним прикладом для наслідування для решти молодих і перспективних кандидатів наук. Теми їх докторських дисертацій є справді сучасними і надзвичайно актуальними.

24 листопада 2017 року доцент кафедри німецької філології та методики викладання німецької мови Віктор Васильович Дребет успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. Тема дисертації: «Іменник у сучасній німецькій мові: семантика, синтагматика, парадигматика (лінгвосинергетичний підхід)». Захист відбувся у спеціалізованій вченій раді Одеського національного університету імені І.І. Мечнікова.

26 квітня 2022 року на факультеті іноземних мов при кафедрі німецької філології та методики навчання німецької мови відкрито науково-дослідну лабораторію факультету іноземних мов “Життєвий цикл слова у семантичному, стилістичному та морфологічному вимірах його форматування у сучасній німецькій мові: лінгвосинергетичні студії прогнозування” (завідувач лабораторії проф. Дребет В.В.)

На факультеті функціонує спеціалізована вчена рада по захисту кандидатських та докторських робіт. Завідувач кафедри англійської філології та методики навчання англійської мова, проф. Задорожна І. П. – голова спеціалізованої вченої ради К 58.053.05 по захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)» та 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. Володимира Гнатюка. 

З жовтня 2022 року проф. Задорожна І.П. член спеціалізованої вченої ради Д 26.054.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук зі спеціальностей 13.00.01 – «загальна педагогіка та історія педагогіки», 13.00.09 – «теорія навчання» у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка. Викладачі кафедри (доц. О. П. Дацків, доц. М. Б. Нацюк) члени зазначеної спеціалізованої вченої ради. 

Свої наукові досягнення викладачі і студенти факультету часто демонструють своїм зарубіжним колегам на міжнародних наукових конференціях у Польщі, Німеччині, Болгарії, Швеції, Норвегії, Італії.


 

ВИХОВНА РОБОТА


На факультеті створено усі необхідні умови для активного залучення наших студентів до різноманітних виховних заходів, особистого розвитку та особливих талантів молоді, їх занять спортом та проведення змістовного відпочинку.

Викладачі та студенти завжди є активними учасниками культурно-мистецьких заходів як на факультеті, так і в університеті.

На факультеті працює студентський актив, який допомагає у всіх виховних проєктах та, зокрема, у полегшенні адаптації першокурсників до студентського життя. А також завдяки посвяті, що проводиться у вересні-жовтні як виїзний захід, студенти-першокурсники мають змогу краще познайомитись один з одним та представити свої групи.

Особливими заходами є проведення батьківських зборів та зустрічей з психологом для першого курсу.

У рамках популяризації української культури та патріотичного виховання проводяться круглі столи, конкурси читання власних перекладів віршів, написання власних патріотичних віршів та пісень, навчально-пізнавальні поїздки рідним краєм студентів і наставників академічних груп, майстер-класи, солодкі ярмарки з благодійною метою, відвідування театру, участь в університетських квестах та спільних організаційних подіях.

Викладачі та студенти факультету завжди активно залучаються до волонтерської роботи.

Вивчення іншомовної культури є цікавим для студентів завдяки традиційним проведенням тижнів та тематичних днів кафедр, студентських флешмобів, театральних дійств, проведенням свят, літературних квестів, поетичних вечорів, спільних переглядів фільмів та інших заходів.

На факультеті створено викладацький вокальний колектив «Donna» та студентський «A-Girls» (керівник – доц. Левчик Н.С.). Студенти також мають змогу брати участь у театральному гуртку (керівник доц. Дацків О.П.) та студентському театрі факультету іноземних мов «Театральний спектр» (керівник доц. Серняк О.М.).

Факультет активно залучений до профорієнтаційної роботи. Викладачі кафедр проводять майстер-класи, семінари та воркшопи з учнями шкіл м. Тернополя та області.

Викладачі на практичних заняттях та в позаурочний час проводять бесіди на морально- етичні теми, предметні бесіди з метою підвищення мотивації студентів до навчання та професійного виконання своїх обов'язків; на заняттях використовують додатковий матеріал виховного характеру.

Факультет іноземних мов протягом довгого часу разом з Клубом Ротарі м. Тернопіль бере участь у щорічній благодійній акції «Подаруй дітям віру в добро та казку» та допомагає вихованцям Новосільського обласного спеціального навчально-виховного комплексу.

Цікаво, змістовно та неповторно проходять на факультеті Дні факультету, Дні перекладача, Дні Св.Валентина, Хелоуін, Дні подяки, тижні франкофонії, костюмовані карнавали.

 

МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ ФАКУЛЬТЕТУ

 

Сьогодні в реаліях розвитку сучасної української освіти міжнародна співпраця факультету є показником його зрілості, високого рівня освітніх послуг, який визнано і підтримано закордонними колегами, гнучкості підготовки кадрів, орієнтованоі на першочергові потреби держави. Факультет намагається встановлювати фахові контакти та співпрацювати з європейськими чи американськими колегами в спільних проектах з метою зміцнення позицій нашого університету в єдиному європейському і світовому освітньому і науковому просторі.

Перед студентами факультету ставиться завдання нарощувати свою мобільність шляхом безпосередньої участі в різних програмах, міжнародних олімпіадах і т.д. з метою отримання стипендій, грантів тощо.

Вже протягом багатьох років факультет продовжує тісну співпрацю з Британською Радою, Гете-інститутом, Французьким альянсом, Німецькою службою академічних обмінів, Допомоговим комітетом галицьких німців (м.Штуттгарт), Інститутом Німецького Сходу (м.Мюнхен), фондом Ганса Зайделя (м.Мюнхен), університетами м.Регенсбург (Німеччина) та м.Едмонтон (Канада), товариством «Схід-Захід» (м.Кальв), французькою гуманітарною асоціацією «Аркада», об’єднанням «Вчителі без кордонів»(Франція), з болгарським університетом в м.Русе , німецько-українською спілкою «FreiEUkraine Braunschweig e.V.“, Рурським університетом (м. Бохум).

Студенти факультету іноземних мов беруть участь у програмах: подвійного диплома (Україна та Польща), «Еразмус» (Австрія, Естонія, Румунія), «Обміни Франція-Україна», Гете-інститут (Німеччина), проходять стажування в закордонних ЗВО, є учасниками міжнародних конкурсів. 

Студенти-перекладачі регулярно забезпечують усний (послідовний і синхронний) і письмовий переклади на заходах, що відбуваються у місті Тернопіль і Тернопільській області – Міжнародний інвестиційний форум «Тернопільщина-Invest», міжнародний форум «Інтеграція внутрішньо переміщених осіб на Тернопільщині: дієві інструменти та роль Ради ВПО», різноманітні зустрічі з представниками іноземних делегацій тощо.

З самого початку свого існування факультет підтримував постійні контакти з різними установами, інституціями та громадськими організаціями США, Німеччини, Франції, Англії, Канади. Спеціалісти з цих країн – представники Корпусу миру (США), фонду Роберта Боша (ФРН) та Французького Альянсу – починаючи з 1-го вересня 1993 року, працюють на факультеті, проводять практичні заняття, організовують роботу клубів англійської та німецької мов, беруть участь у репетиціях англо- і німецькомовного студентських театрів.

Користуючись кожною нагодою, факультет запрошує для читання лекцій чи проведення семінарів або майстер-класів викладачів європейських, американських і канадійських ВНЗ (Уве Кленнер, Йозеф Зуппан, Дженіфер Геррін, Кім Дільманн, Річард Абрахам, Валерій Полковський, Жаніна Кулон, Елізабет Буало і ін. )
Все це сприяє покращенню якості навчального процесу, оскільки наближає його до реальних умов функціонування іноземних мов.

Викладачі, аспіранти та студенти факультету проходять мовне і наукове стажування за кордоном (зокрема, за програмами Фулбрайта (США), DAAD (Німеччина), україсько-австрійського бюро з питань кооперації в галузях освіти, науки і техніки (м.Львів), здійснюють колективні навчальні і туристичні поїздки за кордон, навчаються і працюють там. Так, випускниці факультету різних років Ваврикович Ольга, Костянтинова Катерина, Найда Наталя працюють у Лондоні вчителями, а Кулачок Аліна викладає в одній зі шкіл Лондона англійську мову, Ольга Полісвят є директором української суботньої школи у Лондоні, випускник німецького відділення Олег Коцюба здобув ступінь маґістра з англістики в університеті Вейн Стейт у Детройті, США (2006), та ступінь маґістра з компаративістики, комп'ютерної лінґвістики та інформатики університету ім. Людвіґа Максиміліяна у Мюнхені, Німеччина (2008), а у 2015 році здобув ступінь доктора філософії (Ph.D.) у Гарвардському університеті за фахом "Слов'янські мови та літератури" (дисертація на тему «Правила ненападу: автор, авдиторія та експериментування в українській та російській літературі 1970-х-1980-х років» / "Rules of Disengagement: Author, Audience, and Experimentation in Ukrainian and Russian Literature of the 1970s and 1980s".).Тепер працює лектором та є стипендіятом коледжу у Департаменті слов'янських мов та літератур Гарвардського університету, Кембридж, США. Інший випускник цього ж відділення Михайло Банах працює координатором міжнародних проектів авторитетного фонду, заснованого Міністерством закордонних справ Німеччини – Інституту зовнішніх відносин і т.д.
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси