Дребет Віктор Васильович

Дребет Віктор Васильович


Доктор філологічних наук, професор

e-mail: vdrebet@ukr.net


Профіль  
GoogleScholar     ORCID     Publons      Scopus


Народився 2 жовтня 1966 року у місті Чернівці.

1974-1984 – навчання у середній школі №7з поглибленим вивченням німецької мови у місті Чернівці

1984 – 1986 – військова служба

1987 -1992 – навчання у Чернівецькому державному університеті імені Юрія Федьковича на факультеті іноземних мов. Диплом з відзнакою за спеціальністю «романо-германська філологія». Присвоєно кваліфікацію «германіст-філолог. Викладач німецької мови та літератури».

1992-1994 – лаборант кафедри німецької мови та загального мовознавства Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича.

 

1994 -1997 – навчання в аспірантурі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

1998 – захистив кандидатську дисертацію за темою «Полісемія іменників і прикметників у сучасній німецькій мові (на матеріалі тлумачного словника німецької мови)». Спеціальність 10.02.04 – германські мови.

1998 - 2003 – працював на кафедрі німецької мови та загального мовознавства спочатку на посаді асистента, а потім доцента цієї кафедри, яку перейменовано на кафедру германського, загального і порівняльного мовознавства.

2003-2011 – доцент кафедри німецької філології та методики викладання німецької мови Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

2011 -2014 – навчання в докторантурі Чернівецького національного  університету імені Юрія Федьковича.

 

2017 - захистив докторську дисертацію за темою «Іменник у сучасній німецькій мові: семантика, синтагматика, парадигматика (лінгвосинергетичний підхід)». Спеціальність 10.02.04 – германські мови.

 

Стипендії наукових досліджень

1995-1996 – річна стипендія Німецької Академічної Служби Обміну. Університет міста Геттінген у Німеччині.

1999-2000 – річна стипендія Австрійської Академічної Служби Обміну. Університет міста Клагенфурт в Австрії.

2000 – двомісячна стипендія Німецької Академічної Служби Обміну. Університет міста Лейпциг у Німеччині.

2008 – двомісячна стипендія Німецької Академічної Служби Обміну. Університет міста Нюрнберг у Німеччині.

2012 - річна стипендія Католицької Академічної Служби Обміну. Університет міста Геттінген у Німеччині.

2015 –місячна стипендія Австрійської Академічної Служби Обміну. Університет міста Відень в Австрії.

2015 – двомісячна стипендія Німецької Академічної Служби Обміну. Університет міста Трір у Німеччині.

2016 – піврічна стипендія Католицької Академічної Служби Обміну. Університет міста Трір у Німеччині.


Сфера наукових інтересів: германістика, семасіологія, лінгвосинергетика, лексична семантика, семантика речень.  Основні публікації

1.            Дребет В.В. Іменник у сучасній німецькій мові: семантика, синтагматика, парадигматика (лінгвосинергетичний підхід) : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук : спеціальність 10.02.04 «Германські мови» / Віктор Дребет. – Одеса, 2017. – 510 с.


2.            Дребет В. Декодування іменників у німецькомовних текстах художньої прози та преси (синергетично-квантитативний підхід) : монографія / Віктор Дребет. – Тернопіль : Астон, 2016. – 400 с.


3.            Дребет В.В. Полісемія іменників і прикметників у сучасній німецькій мові : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (на матеріалі тлумачного словника німецької мови) : спеціальність 10.02.04 «Германські мови» / Віктор Дребет. – Одеса, 1998. – 182 с.


4.            Drebet V. Einflussnahme des semantischen Status auf die Polysemie der Substantive im Deutschen / V. Drebet // Науковий вісник Чернівецького державного університету. Германська філологія : Збірник наукових праць. – Чернівці: Рута, 1999. – Вип. 60. – С. 18–29.


5.       Дребет В. Розподіл полісемічних іменників у словнику / В. Дребет // Науковий вісник Чернівецького державного університету. Германська філологія : зб. наук, праць. – Чернівці : Рута, 2000. – Вип. 84. – С. 48–53.


6.       Дребет В. Багатозначність та морфологічний статус іменника / В. Дребет // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Германська філологія : зб. наук. праць. – Чернівці : Рута, 2001. – Вип. 114. – С. 7–12.


7.            Дребет В. Реалізація прямих та похідних номінацій іменників у простих та складних реченнях німецької преси / В. Дребет // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Германська філологія : зб. наук. праць. – Чернівці : Рута, 2006. – Вип. 319–320. – С. 3–11.


8.            Дребет В. Тріада „пряма/похідна номінація – просте/складне речення – просте/складне слово“ у німецькій пресі / В. Дребет // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Германська філологія : зб. наук. праць. – Чернівці : Рута, 2007. – Вип. 339–340. – С. 20–38.


9.            Дребет В. Іменники у синтаксичних рамках пасивних конструкцій сучасної німецькомовної преси / В. Дребет // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Германська філологія : зб. наук. праць. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2010. – Вип. 531. – С. 23–41.10.      
Дребет В. Взаємовідношення семантичних і стилістичних ознак іменника у сучасних німецькомовних прозових творах / В. Дребет // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Германська філологія : зб. наук. праць. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2011. – Вип. 551–552. – С. 163–176. 11.       Дребет В. Іменникові реалізації з відмінковими ролями та номінаціями у сучасній німецькій пресі / В. Дребет // Типологія мовних значень : зб. наук. праць. – Донецьк : Донецький національний університет, 2012. – Вип. 25. – С. 63–79.


12.       Дребет В. Контекстуальна інтеграція іменникового складу у різноскладні пасивні конструкції німецькомовної преси / В. Дребет // Наукові записки : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, 2012. – Вип. 105 (1). – С. 331–336.


13.       Дребет В. Реалізація іменників із різним граматичним родом у сучасних німецькомовних публіцистичних текстах / В. Дребет // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Германська філологія : зб. наук, праць. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2012. – Вип. 595–596. – С. 106–121.


14.       Дребет В. В. Іменник у синтаксичних рамках з різними способами дієслова в сучасних німецькомовних прозових текстах / В.В. Дребет // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Германська філологія : зб. наук. праць. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2012. – Вип. 630–631. – С. 159–173.


15.       Дребет В.В. Генерування іменникового змісту у простих та складних реченнях сучасної німецької мови / В.В. Дребет // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : Збірник наукових праць. – Донецьк : Донецький національний університет, 2013. – Вип. 27. – С. 81–95.


16.       Дребет В. Іменниковий склад із різними синтаксичними функціями в пасивних конструкціях сучасної німецькомовної преси / В. Дребет // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету : Філологічні науки (мовознавство). – Луцьк : Східноєвропейський національний університет, 2013. – Вип. 19 (268). – С. 68–73.


17.       Дребет В.В. Відмінкові ролі та номінації іменників у сучасній німецькій пресі / В.В. Дребет // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Германська філологія : зб. наук, праць. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2013. – Вип. 653. – С. 32–39.


18.       Дребет В.В. Вибудовування іменникового змісту у модальних рамках сучасної німецькомовної преси / В.В. Дребет // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Романо-германська філологія : Збірник наукових праць. – Харків : Харківський національний університет, 2014. – Вип. 1103. – С. 138–147.


19.       Дребет В. Синергетика декодування іменників у структурі простого та складного речення німецької мови / В. Дребет // Одеський лінгвістичний вісник : Науково–практичний журнал. – Одеса : Одеська юридична академія, 2015. – Вип. 6. – Т. 1. – С. 12–18.


20.       Дребет В. Синергетика семантичного декодування іменників у простих та складних реченнях німецькомовної преси / В. Дребет / Наукові записки Національного університету „Острозька академія“. Серія „Філологічна“ : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво національного університету „Острозька академія“, 2016. – Вип. 60. – С. 128–131.


21.       Дребет В. Синергетика семантичного декодування іменників з відмінковими ролями у німецькомовній художній прозі / В. Дребет / Нова філологія : збірник наукових праць. – Запоріжжя : Видавництво Запорізького національного університету, 2016. – Вип. 68. – С. 160–170.


22.       Drebet V. V. Some quantitative characteristics of Polysemy of Verbs, Nouns and Adjectives in the German / V.VLevickij, V.V. Drebet, S.V. Spolnicka // Journal of Quantitative Linguistics / [edited by RKöhler, GAltmann]. – Lisse (The Netherlands) : Swets&Zeitlinger, 1999. Vol. 6. Nr. 2. – P. 172–187.


23.       Drebet V. Der Gebrauch von Substantiven mit Modalverben in gegenwärtigen deutschsprachigen Prosawerken / V. Drebet // Studies in Quantitative Linguistics : Issues in Quantitative Linguistics / [edited by E. Kelih, V. Levickij, J. Mazkulyak]. – Lüdenscheid (Deutschland) : RAM–Verlag, 2011. – Vol. 2. – P. 39–56.


24.       Drebet V. Kategorie des Genus und Nomen–Realisation in modernen deutschsprachigen Pressetexten / V. Drebet // Semantik und Pragmatik im Spannungsfeld der germanistischen und kontrastiven Linguistik : Studien zur Germanistik, kontrastiven und diachronen Linguistik / [hrsg. von A. Kątny, H. Roll, L. Jagupova, V. Kaliuščenko]. – Frankfurt a. M. (Deutschland) : Peter Lang Edition, 2013. – Bd. 1. – S. 211–223.


25.       Дребет В.В. Выстраивание содержания имени существительного в модальных рамках современной немецкоязычной прозы и прессы [Электронный ресурс] / В.В. Дребет // Universum: Филология и искусствоведение : электронный научный журнал. – Москва (Россия), 2014. – №4 (6). – Режим доступа : http://7universum.com/ru/philology/archive/item/1242. – Печатный оттиск : Москва (Россия) : МЦНО, 2014. – 32 с. 


26.       Дребет В. Генерування іменників з відмінковими ролями у сучасній німецькомовній прозі / В. Дребет // Australian Journal of Scientific Research. – Adelaide (Australia) : Adelaide University Press, 2014. – Vol. III. – №2(6). P. 590–603.


27.       Drebet V. Nomen–Transformation in den Strukturbau des Satzes in modernen deutschsprachigen Prosawerken vom Standpunkt des Sprachlogizismus / VDrebet // Proceedings of the 1st International Sciences Conference [“Science and Education in Australia, America and Eurasia: Fundamental and Applied Science”], (Melbourne, 25 June 2014) / International Agency for the Development of Culture, Education and Science in collaboration with University of Melbourne. – Melbourne (Australia) : Melbourne IADCES Press. – 2014. – Vol. II. – P. 314–321.


28.       Дребет В. Семантичні глибинності іменника та складнопідрядні глибинності синтаксичних конструкцій у німецькомовних прозових творах / В. Дребет // Проблеми загального, германського та слов’янського мовознавства. До 70–річчя професора В.В. Левицького : Збірник наукових праць. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2008. – С. 194–202.


29.       Drebet V. Syntaktische, semantische und morphologische Zusammenhänge in den deutschen Pressetexten / V. Drebet // Матеріали доповідей та виступів Третьої Міжнародної наукової конференції германістів [„Німецько–українські міжмовні стосунки : міжмовна комунікація і лінгводидактика“], (Київ, 12–13 жовтня 2007 р.) / Київський національний лінгвістичний університет, Українська спілка германістів Вищої школи. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2009. S. 36–39.


30.       Дребет В.В. Комплексний характер реалізаційних взаємовідношень іменників з модальними дієсловами при вираженні модальності змісту у сучасних німецькомовних прозових творах / В.В. Дребет // Матеріали XVIII науково-практичної конференції Асоціації українських германістів [„Роль німецької мови у трансфері освіти, науки та культури в Україні“], (Ужгород, 28–29 жовтня 2011 р.) / Асоціація українських германістів. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2011. – С. 75–76.


31.       Drebet V. Genus und Nomen–Realisierung in den modernen deutschsprachigen Pressetexten / V. Drebet // Semantik und Pragmatik im Spannungsfeld der germanistischen und kontrastiven Linguistik : Ukrainisch–Deutsche Tagung in Donezk (17.–19. September 2012). – Donezk : DoNU. – S. 55–59.


32.       Дребет В. Взаємозв’язок між реалізаціями іменників з різною морфологічною будовою та структурною будовою речень у німецькій пресі / В. Дребет // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції [„Дискурс у сучасному науковому, соціокультурному та інформаційному просторі“], (Маріуполь, 24–25 травня 2013 р.) / Міністерство освіти і науки України. – Маріуполь : Маріупольський державний університет, 2013. – С. 46–48.


33.       Дребет В.В. Трансформація іменника у структурну будову речення сучасної німецькомовної прози з позицій мовного логіцизму / В.В. Дребет // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [„Актуальні проблеми германо-романської філології та освітній соціокультурний аспект“], (Тернопіль, 4‑5 жовтня 2013 р.) / Міністерство освіти і науки України. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет, 2013. – С. 86–88.


34.       Дребет В.В. Іменник у сучасній німецькій мові: семантика, синтагматика, парадигматика (лінгвосинергетичний підхід) / В.В. Дребет // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [„Актуальні проблеми іноземної філології та освітній соціокультурний аспект“], (Тернопіль, 8‑9 грудня 2017 р.) / Міністерство освіти і науки України. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет, 2017. – С. 35-39.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси