Іванців Орислава Володимирівна

Іванців Орислава Володимирівна


Доцент кафедри теорії і практики перекладу,

кандидат філологічних наук,


доцент


Е-mail: 
ivantsiv.o@tnpu.edu.ua


Профіль

GoogleScholar

Research ID
ORCIDЗакінчила з відзнакою факультет іноземних мов Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)», здобувши кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови, вчителя німецької мови та зарубіжної літератури у 2008 р.


З 2008 р. працювала асистентом кафедри теорії і практики перекладу ТНПУ ім. В. Гнатюка.


З 2011 р. по 2014 р. навчалася в очній аспірантурі Львівського національного університету ім. Івана Франка.


У травні 2016 р. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Когнітивно-дискурсивні основи формування корпоративного іміджу (на матеріалі англомовних прес-релізів міжнародних косметичних компаній)» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови.


З 2018 р. працює на посаді доцента кафедри теорії і практики перекладу ТНПУ ім. В. Гнатюка.


У грудні 2018 р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента.


Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць. Учасник багатьох міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій.


Стажування


2017 р. – міжнародне стажування у Вищій лінгвістичній школі в рамках європейського освітнього проєкту «The Innovative Methods and Technologies of Teaching: The Newest in the European Educational Practice» (Humanities: Philology and Translation Studies) (м. Ченстохова, Польща).


2018 р. – запрошений лектор тренінгової школи «Mixed and Qualitative Methods in Writing Research», яка відбулася в Університеті св. Кирила і Мефодія в рамках проєкту COST Action IS1401 «Strengthening Europeans’ Capabilities by Establishing the European Literacy Network» (м. Скоп’є, Македонія).


2018 р. – стажування і викладання в Яському університеті ім. А. Й. Кузи в рамках програми академічної мобільності Erasmus+ (м. Яси, Румунія).


2019 р. – участь у тренінговій школі «Spelling Acquisition in Relation to Phonological, Morphological and Syntactic Structures across Languages», яка відбулася в Люксембурзькому університеті в рамках проєкту COST Action IS1401 «Strengthening Europeans’ capabilities by establishing the European literacy network» (м. Еш-сюр-Альзет, Люксембург).


2022 р. – участь в Early Career Researcher event та Міжнародній науковій конференції «Humanities in Crisis/Crisis in Humanities» в рамках проєкту HERA joint research project «Public Spaces: Culture and Integration in Europe» (м. Вроцлав, Польща).


2022-2024 рр. – запрошений науковець Університету Індіани в рамках нерезидентської програми для іноземних дослідників IU-Ukraine Non-Residential Scholars Program (м. Блумінтон, США).


2022 р. – стажування в Сумському державному університеті на кафедрі германської філології за напрямом “Англійсько-український переклад”.


2023 р. – міжнародне стажування «Digital Future: Blended Learning» в рамках проєкту Digital Innovation Network 2 (DigIn.Net 2) за підтримки Університету прикладних наук Анхальт (Німеччина) на базі DUDIZ (німецько-український центр цифрових технологій).


2023 р. – участь в 2023 TESOL-Ukraine Summer Institute «Teaching in a Time of Crisis: Innovative Tools, Strategies, and Approaches to Improving English Learning for Ukrainians»  (м. Краків, Польща).


Сфера наукових інтересів: дискурсологія, когнітивна лінгвістика, лінгвоіміджелогія, перекладознавство.


Основні публікації:


1. Іванців О. В. Комунікативні тактики реалізації сугестивного впливу в дискурсі корпоративного іміджмейкінгу. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. Серія: Філологічні науки. Кам’янець-Подільський, 2012. Вип. 29. С. 162–165.


2. Іванців О. В. Імідж як лінгвокогнітивне явище. Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Германська філологія. Чернівці, 2014. Вип. 690/691. С. 223–226.


3. Ivantsiv O. Genre Stratification of the English Corporate Imagemaking Discourse. Science and Education a New Dimension. Philology. Budapest, 2015. № 3 (13), Issue 62. P. 10–11.


4. Іванців О. В. Делімітація та типологічні характеристики іміджевого корпоративного дискурсу. Мандрівець. Тернопіль, 2016. №4 (124). С. 63–66.


5. Іванців О. В. Перекладацька діяльність з позицій когнітивно-дискурсивної парадигми. Проблеми семантики слова, речення та тексту: зб. наук. пр. Київ. нац. лінгвіст. ун-т. Відп. ред. Н. М. Корбозерова. К.: Логос, 2017. Вип. 38. С. 53–56.


6. Іванців О. В. Дискурсивна стратегія емоційної аргументації в англомовному іміджевому корпоративному дискурсі. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». Острог: Вид-во НаУОА, 2017. Вип. 67. С. 130–133.


7. Іванців О. В. Формування професійного іміджу майбутнього перекладача у процесі фахової підготовки. Problemy nowoczesnej edukacji. Czestochowa: Wydawnictwo WSL w Czestochowie, 2017. С. 59–65.


8. Ivantsiv O. Metaphorical modelling in the case of cosmetic companies’ image development. Topics in Linguistics. Sciendo: De Gruyter, 2018. Volume 19: Issue 1. P. 82–92.


9. Іванців О. В. Лінгвопрагматичний потенціал англомовних прес-релізів міжнародних косметичних компаній. Текст. Контекст. Інтертекст. 2018. Вип. 2(4).


10. Іванців О. В. Метафорична модель “Бізнес – це рух” як засіб конструювання іміджу міжнародної косметичної компанії. Іноземна філологія. Львів: Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 2019. Вип. 132. С. 69–77.


11. Іванців О. В. Феномен іміджу у сучасній лінгвістиці. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Дрогобич, 2019. № 12. C. 77–80.


12. Іванців О. В. Метафоричне моделювання як лінгвокогнітивний механізм формування іміджу міжнародних косметичних компаній. Нова філологія. Запоріжжя, 2020. № 80. Т.1. С. 208–213.


13. Іванців О.В. Катрич Т. С. Неологізми в англомовному дискурсі пандемії COVID-19. Нова філологія. 2021. № 82. C. 85–90.


14. Yakhontova T., Ivantsiv O. “We are strong believers in the power of the Avon brand”: Genre features of international cosmetics companies’ e-releases”. ESP Today. 2021. Vol. 9(2). P. 182–205.


15. Іванців О. В. Антропоморфна метафорика англомовного іміджевого корпоративного дискурсу. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. Том 33 (72). № 5. Ч. 1. 2022. С. 177–181.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Офіційна скринька
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси