Андрійчук Іванна Петрівна

Андрійчук Іванна ПетрівнаКандидат психологічних наук, доцент


Доцент кафедри психології розвитку та консультуванняe-mail:  
ivanna_andriychuk@tnpu.edu.ua


Профілі:
     Google Scholar
     ORCID
     ResearcherID

     Scopus


Біографія


Народилася 6 липня 1974 року в смт. Козова Тернопільської області. У 1997 році закінчила з відзнакою Тернопільський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Математика та основи інформатики».


З 1997 по 1998 рік працювала шкільним психологом у Великоходачківській ЗОШ Козівського району Тернопільської області.


У 1998–2002 роках навчалась в аспірантурі. У травні 2003 року успішно захистила в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова кандидатську дисертацію на тему: «Формування позитивної Я-концепції особистості майбутніх практичних психологів у процесі професійної підготовки».


У 2012 році закінчила з відзнакою магістратуру Тернопільського національного економічного університету за спеціальністю «Адміністративний менеджмент».


З листопада 2002 р. працює на кафедрі практичної психології (з 2019 р. кафедрі психології розвитку та консультування після перейменування кафедри) Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Є автором робочих програм із психологічних дисциплін: «Математична статистика», «Статистичні методи у психології», «Психологія управління», «Політична психологія», «Гуманістичні технології освіти», «Психологія самосвідомості», «Управлінське консультування», «Теорія та практика медіації» та ін. Опубліковано понад 70 наукових та навчально-методичних праць, методичний посібник «Математична статистика для психологів» та співавтор навчально-методичних посібників «Практика в системі професійної підготовки психологів», «Психологія: тестові завдання до державного іспиту», «Основи науково-психологічних досліджень», «Підсумкова атестація магістрів психології: збірник тестових завдань», колективних монографій «Становлення культури життєвого самовизначення сучасної молоді: психологічна теорія і практика», «Актуальні проблеми управління закладами освіти в контексті стратегії модернізації освітньої галузі» та «Освітній діалог як гуманітарна психодидактична технологія вищої освіти».


Здійснює керівництво написанням курсових та бакалаврських робіт з психології, а також магістерських робіт ОП «Психологія» та ОП «Психологія конфлікту та практична медіація». Виконує обов’язки старшого методиста психологічної консультаційної практики бакалаврського рівня та виробничої (медіаційної) практики магістерського рівня підготовки здобувачів вищої освіти. Активно популяризує психологічні знання серед громадян міста Тернополя та області.


У 2001 – 2002 рр. закінчила базовий курс з Позитивної психотерапії та отримала сертифікат консультанта в напрямку позитивної психотерапії (Basic Consultant of Positive Psychotherapy). Член Української асоціації сімейних психологів.


У 2021 році здійснювала психолого-педагогічну експертизу електронних версій підручників «Всесвітня історія» (за запитом Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти») для 8 класу закладів загальної середньої освіти.


У 2021 році завершила навчання на програмі «Базові навички медіатора» (90 год) та отримала сертифікат. Гарант нової освітньо-професійної програми «Психологія конфлікту та практична медіація» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки.


З 2023 року є учасником проєкту «Створення фізично та психологічно безпечного освітнього середовища», який реалізується МОН України спільно з Фондом Президента України з питань освіти, науки та спорту та за підтримки ЮНЕСКО в рамках реалізації Концепції безпеки закладів освіти.


Стажування


З метою поглиблення науково-методичних, педагогічних, психологічних компетентностей, у тому числі вивчення нового досвіду, проходила курси підвищення кваліфікації з жовтня 2008 року по березень 2009 року при Українському науково-методичному центрі практичної психології і соціальної роботи, стажування при кафедрі психології Інституту філософської освіти і науки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова жовтень-листопад 2009 року, при кафедрі педагогічної та вікової психології в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника листопад-грудень 2014 року, при кафедрі практичної психології в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка з листопада 2019 року по січень 2020 року. У червні 2018 року пройшла міжнародне науково-педагогічне стажування у ЗВО в м. Чеське Будейовіце (Чехія), у червні-липні 2021 року міжнародне онлайн стажування у Міжнародній програмі підвищення кваліфікації керівників закладів освіти, педагогічних та науково-педагогічних працівників «Разом із Визначними Лідерами Сучасності: Цінності, Досвід, Знання, Компетентності і Технології для Формування Успішної Особистості та Трансформації Оточуючого Світу» від International Historical Biographical Institute. У 2023 році пройшла міжнародне стажування «Digital Future: Blended Learning» (Університет прикладних наук Анхальт (Hochshule Anhalt, HSA) на базі DUDIZ (німецько-український центр цифрових інновацій).


Сфера наукових інтересів 


Педагогічна та вікова психологія, гуманістичні технології в контексті підготовки майбутніх фахівців психологів, стратегія управління персоналом організації та освітніми закладами, освіта та медіація.


Відзнаки


За сумлінну працю на освітянській ниві, підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів нагороджена грамотами Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, грамотою Тернопільської обласної державної адміністрації та Тернопільської обласної ради, Подякою МОН України, грамотою Тернопільської обласної військової адміністрації. За ініціативу та наполегливість, проявлені в міжнародному проєкті «Наукові Пікніки» у м. Тернопіль двічі нагороджена подякою ГО «Центр Науки Тернополя» Міністерства молоді та спорту України, 


Основні публікації


1. Андрійчук І.П. Математична статистика для психологів. Навчально-методичний посібник. - Тернопіль: ТНПУ ім.В.Гнатюка, 2011. 132 с.

2. Андрійчук І.П. Феномен самоставлення у структурі особистості підлітка // Проблеми гуманітарних наук: зб. наук. праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка. Серія «Психологія»/ ред..кол.Н. Скотна та ін. Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. Випуск 37. Психологія. С. 4 – 15.

3. Андрійчук І.П. Самостійна робота студента як засіб формування активності особистості // Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору / Ред. кол. В. Кремень, І.Маноха та ін. Додаток 1 до Вип. 35, Том VIII (59). К.: Гнозис, 2015. С.17 – 23.

4. Андрійчук І.П. Професійна мотивація у контексті фахової підготовки студентів-майбутніх психологів // Становлення культури життєвого самовизначення сучасної молоді: психологічна теорія і практика. Монографія [за ред. Г.К.Радчук]. Тернопіль: ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2016. С. 295-316.

5. Андрійчук І.П. Типологічні особливості стилів управлінської діяльності державних службовців // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». Херсон, 2016. С. 136-141.

6. Андрійчук І.П. Консультаційна практика // Система практик у професійній підготовці психологів. Навчально-методичний посібник /за заг. ред. Г.К.Радчук. Тернопіль: ТНПУ, 2017. С.260-283.

7. Андрійчук І.П. Математичні методи у психології. Психологія управління. Політична психологія // Державна атестація бакалаврів психології: збірник тестових завдань / Автори: З.М.Адамська, І.П.Андрійчук та ін. / за заг. ред. Г.К.Радчук. Тернопіль, ТНПУ ім.В.Гнатюка, 2017. С.31-37, 140-145, 158-162.

8. Андрійчук І.П. Технології управління соціально-психологічними процесами в умовах вищої школи // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" - Вип. 37-1, Том VІ (74): Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору". К.: Гнозис, 2017. С.112-122.

9. Андрійчук І.П. Психологічні особливості розвитку професійної мотивації в майбутніх психологів. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». 2018. Вип. 1, Том 1. С.14-20.

10. Андрійчук І.П. Емпіричне дослідження особливостей дивергентного мислення студентів майбутніх психологів. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». 2019. Вип. 4. С.9-14.

11. Андрійчук І. Технології управління соціально-психологічними процесами в теорії та практиці. Territories’ development: social, economic and humanitarian issues. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2019; ISBN 978- 83-946765-9-9; p.426- 438, illus., tabs., bibls.

12. Радчук Г. К., Адамська З.М., Свідерська Г. М., Андрійчук І. П., Олексюк В. Р. Емоційна спрямованість у структурі фасилітативної діяльності майбутніх психологів. Психологічний часопис: збірник наукових праць / за ред. С.Д. Максименка. № 11. Вип. 5. Київ: Інститут психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, 2019. С.22-34.

13. Андрійчук І.П. Психологічні особливості конфліктів у державних та приватних організаціях. Актуальні проблеми управління закладами освіти в контексті стратегії модернізації освітньої галузі: колективна монографія / за заг. ред. В.П. Кравця, Г.М. Мешко. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. С.128-143.

14. Adamiv O., Adamiv S., Koval V., Andriychuk I., Ostroverkhov V. Semantic Core Building of a Site Based on Clustering Algorithms 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2020 - Proceedings, 2020, pp. 635-638. (Sсopus).

15. Андрійчук І.П. Психологічні чинники спілкування студентської молоді в інтернет просторі. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки. 2021. Вип. 13 (58). С.5-16.

16. Андрійчук І.П. Психологічні особливості образу фізичного «Я» жінок середньої зрілості. Габітус. Науковий журнал з соціології та психології. 2023. Випуск 53. С.93-99. 

17. Андрійчук І. Гуманістичні технології освіти як складова освітнього середовища підготовки майбутніх психологів // Освітній діалог як гуманітарна психодидактична технологія вищої освіти : монографія. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. С. 52-71.

18. Підсумкова атестація магістрів психології : збірник тестових завдань для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Психологія конфлікту та практична медіація» (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання) / ред. кол. : З. М. Адамська, І. П. Андрійчук, Г. М. Свідерська. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. 78 с.

19. Андрійчук І. П., Смирнова О. І. Особливості вирішення конфліктів у шкільному середовищі методом Маршалла Розенберга. Innovations and prospects in modern science. Proceedings of IX International Scientific and Practical Conference Stockholm, Sweden 28–30 August 2023. С. 127–143.

20. Андрійчук І. Сімейна медіація як чинник вирішення міжособистісних конфліктів у молодій сім’ї / І. Андрійчук, К. Кріль // Аксіопсихологічні вектори розвитку сучасної освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 19 – 20 жовтня 2023 р.). Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. С. 512-516Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Офіційна скринька
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси