Кафедра психології розвитку та консультування

Кафедра психології розвитку та консультування Завідувач: Радчук Галина Кіндратівна                    доктор психологічних наук, професор  Старший лаборант: Чех Марія Володимирівна

Електронна пошта: kafprps.tnpu@gmail.comАдреса: вул. В. Винниченка, 10, каб. 228, м. Тернопіль, 46027.


Історія кафедри

Кафедра створена у вересні 1998 року, коли в університеті була започаткована підготовка фахівців з психології і мала назву «кафедра практичної психології». 

Сучасну назву – «кафедра психології розвитку та консультування» –  вона отримала у червні 2019 року.

Висококваліфікований професорсько-викладацький склад кафедри, маючи більш як 20-річний досвід підготовки психологів та практичних психологів, забезпечує високий рівень теоретичної, прикладної і практичної підготовки  фахівців спеціальності «Психологія» освітніх рівнів: 
• «Бакалавр» (кваліфікація: практичний психолог, організатор з персоналу),
• «Магістр» (кваліфікація: психолог, викладач психологічних дисциплін),
• «Доктор філософії» (спеціальність «Психологія»). 

Магістри мають можливість здобути диплом про вищу освіту в польському університеті дистанційно.

У рамках підготовки фахівців-психологів кафедра забезпечує викладання понад 60 теоретичних, прикладних та практичних психологічних дисциплін:
 «Вступ до спеціальності», 
 «Загальна психологія»,
 «Математичні методи в психології», 
 «Соціальна психологія»,
 «Диференційна психологія», 
 «Основи науково-психологічних досліджень», 
 «Практикум з загальної психології», 
 «Психологія розвитку», 
 «Соціальна психологія», 
 «Психологічна діагностика»,
 «Комп`ютерна психодіагностика»,  
 «Експериментальна психологія»,
 «Психологія освіти», 
 «Історія психології»,
 «Психологія особистості», 
 «Юридична психологія», 
 «Психологія управління»,
 «Політична психологія», 
 «Інженерна психологія», 
 «Психологічна корекція», 
 «Психологічна служба в системі освіти», 
 «Основи дефектології», 
 «Патопсихологія», 
 «Основи психологічного консультування»,
 «Клінічна психологія», 
 «Основи психотерапії»,
 «Соціально-психологічний  тренінг комунікативності», 
 «Філософія психології», 
 «Психологія творчості та обдарованості»,
 «Екстрена психологічна допомога»,
 «Психологія конфлікту»,  
 «Психолого-педагогічна профілактика девіантної поведінки»,
 «Психологія релігії»,
 «Психологія спорту»,
 «Психологія стресу», 
 «Основи теорії і практики арт-терапії», 
 «Етнопсихологія», 
 «Психологічний супровід дітей з особливими потребами»,
 «Основи психосоматики»,
 «Психологія успіху», 
 «Основи сугестопедії»,  
 «Ігрова психотерапія», 
 «Психологічна допомога в кризових ситуаціях»,
 «Аксіопсихологія», 
 «Інформаційно-комунікаційні технології у психології»,
 «Психологія маніпулювання», 
 «Психологічна профілактика булінгу» та ін.

На кафедрі працює 15 викладачів: 
2 доктори психологічних наук, професори:
7 кандидатів психологічних наук, доцентів:
4 кандидати психологічних наук, викладачі:
3 асистенти:


Очолює кафедру – доктор психологічних наук, професор Радчук Галина Кіндратівна.

За період функціонування кафедри здійснено ґрунтовну роботу з формування бази навчально-методичного забезпечення дисциплін: створено і постійно поновлюється банк бланкової та комп’ютерної психодіагностики, розроблено навчально-методичні посібники, у тому числі електронні, з усіх дисциплін фундаментальної та фахової підготовки, відеотека діагностичних, корекційних, тренінгових занять тощо. Загалом видано більше 30 навчально-методичних посібників та монографій: «Практика в системі підготовки психологів», «Основи науково-психологічних досліджень», «Диференційна психологія», «Психологічна служба в школі», «Сімейне виховання: освітній тренінг для батьків», «Аксіопсихологія вищої школи», «Становлення культури життєвого самовизначення сучасної молоді: психологічна теорія і практика», «Психологія розвитку емоційного інтелекту молодших школярів» та ін.

При кафедрі функціонує спеціалізований тренінговий кабінет та ведеться робота щодо створення сучасного кабінету психологічної допомоги. Інформаційною та методичною базою для підготовки фахівців з психології є бібліотека кафедри. До послуг – найновіша література, близько 6000 найменувань вітчизняних та зарубіжних видань.

Викладачами розроблено цілісну концепцію практичної підготовки майбутніх фахівців, яка передбачає проходження студентами під час навчання на бакалавраті таких шести видів практики як:
 ознайомлювальна (перший семестр), 
 профілактична (п`ятий семестр),
 психодіагностична та психокорекційна (шостий семестр),
 психореабілітаційна (сьомий семестр), 
 психоконсультаційна (восьмий семестр).
 
З метою забезпечення практичної підготовки майбутніх фахівців кафедра на підставі відповідних угод співпрацює з понад 100 установами, на базі яких студенти проходять практику.
 
Від початку створення кафедра стала справжнім осередком психологічної просвіти у м. Тернополі та області. Зокрема, багато років викладачі ведуть заняття та консультують слухачів секції «Психологія» Малої академії наук України. Наукові дослідження, котрі виконані слухачами під керівництвом викладачів, неодноразово ставали переможцями як обласного, так і всеукраїнського етапів конкурсу наукових робіт. Систематично проводяться науково-методичні семінари для психологів міста та області.

Вагомий вклад в розвиток кафедри був внесений діяльністю Ресурсного центру для працівників соціальної сфери. Цей проект був започаткований  як грантовий завдяки ентузіазму викладачів кафедри та існував чотирнадцять років – з 1999 р. до 2013 р. Завдяки функціонуванню Ресурсного центру за підтримки зарубіжних партнерів  викладачі мали можливість набути цікавий досвід  у проведенні різних тренінгів щодо профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі і, найважливіше, отримати новий досвід впровадження інтерактивних технологій у межах так званої «неформальної освіти дорослих», що стало серйозним підґрунтям для активізації подібних розробок і для вищої професійної  освіти.

Зважаючи на сучасні реалії та враховуючи весь набутий професійний досвід,  викладачі кафедри ініціювали створення  у 2018 р. Центру освітніх та психологічних інтерактивних технологій як просвітницько-консультативного структурного підрозділу університету, місія якого полягає у своєрідному психологічному супроводі процесу реформування сучасної освіти. Зокрема, Центр організовує та проводить соціально-психологічні та просвітницькі тренінги для педагогів з таких актуальних проблем як «Психологічна профілактика булінгу в освітньому середовищі», «Розвиток педагогічної комунікативної компетентності», «Інноваційні підходи щодо статевого виховання», «Розвиток емоційного інтелекту вчителів», «Профілактика емоційного вигорання» та ін.

Викладачі кафедри активно використовують у навчальному процесі інноваційні комп’ютерні технології (Іntel, Moodle, Google+), а також впроваджують сучасні освітні технології, діалогічні інтерактивні методи, тренінгові форми роботи (просвітницькі, комунікативні, арт-терапевтичні) тощо. У  процесі науково-педагогічних пошуків та набуття професійного досвіду викладачами кафедри була розроблена та реалізується на практиці інноваційна гуманітарна технологія – освітній діалог, який розглядається як форма активного навчання, метою якої є засвоєння професійних знань на ціннісно-смисловому рівні.

Таким чином, викладачі спрямовують свою роботу не лише на професійне, а й на особистісне становлення майбутніх фахівців.  З метою вирішення проблем психологічної адаптації до навчання, розвитку комунікативних умінь студенти вже з першого курсу залучаються до тренінгових занять, які проводять старшокурсники у рамках виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань під керівництвом викладачів.

Достатньо активно розвивається і науково-дослідна робота викладачів та студентів. Зусиллями викладачів  проведені: Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічні засади становлення особистості майбутнього психолога та соціального педагога» (2003 р.), Всеукраїнська наукова конференція молодих учених та студентів «Актуальні напрямки психологічних досліджень на сучасному етапі розвитку суспільства»   (2010 р.), Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми девіантної поведінки: історія, теорія, практика» (2013 р.), Міжнародна науково-практична конференція «Психологічні виміри розвитку сучасної освіти України в умовах євроінтеграції» (2018 р.). Водночас у співпраці з університетами-партнерами кафедра виступила співорганізатором двох конференцій:  Всеукраїнської науково-практичної «Психологічне забезпечення інноваційних процесів в освітньо-професійному просторі закладу вищої освіти: сучасні реалії та перспективи» (2019 р., м. Кам`янець-Подільський), Міжнародної наукової інтернет-конференції «Методологічні, теоретичні та практичні проблеми психологічної науки» (2020 р., м. Дрогобич).

Кращі студенти-психологи постійно беруть участь і стають переможцями Всеукраїнських олімпіад з психології: І місце у м. Києві, 2003 р., ІІІ місце у м. Івано-Франківськ, 2004 р., І місце у м. Києві, 2005 р., ІІ місце у м. Івано-Франківськ, 2005 р., ІІІ місце у м. Одеса, 2010 р., ІІ місце у м. Одеса, 2011 р., ІІ місце у м. Києві, 2015 р., ІІ місце у м. Києві, 2016 р., ІІІ місце у м. Переяслав-Хмельницький, 2017 р., ІІ місце у м. Переяслав-Хмельницький, 2019 р.
Викладачі постійно працюють над підвищенням своєї професійної компетентності, проходячи навчання з різноманітних курсів та програм: позитивної психотерапії, гештальттерапії, арттерапії, гуманістичної психотерапії, психологічної реабілітації військовослужбовців з посттравматичним стресовим синдромом тощо. Багато викладачів кафедри пройшли міжнародне стажування у закладах вищої освіти Чехії та Польщі.

Сьогодні колектив кафедри психології розвитку та консультування – це потужна команда професіоналів, готова до творчої праці та розвитку. 

Кафедра психології розвитку та консультування


Кафедра психології розвитку та консультування

Кафедра психології розвитку та консультування
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси