Чіп Руслана Степанівна

Чіп Руслана Степанівна

Кандидат психологічних наук,


Викладачка кафедри  психології розвитку та консультування


e-mail: ruslanachip@ukr.net
            
ruslanachip4@gmail.com


Профілі:

 Google Scholar  

 ORCID 
 ResearcherID

 

Біографія


Народилася 1 листопада 1972 року у с. Гумниська Теребовлянського району Тернопільської області.


Навчалася у Гумниській восьмирічній школі, яку закінчила  у 1988 році.


У 1988 – 1992 рр. навчалася у Чорткіському педагогічному училищі за  спеціальністю «Викладання в початкових класах загальноосвітньої школи», яке закінчила з відзнакою.


У 1992 – 1995 рр. навчалася на факультеті підготовки вчителів початкових класів Тернопільського державного педагогічного інституту за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання і психологія» і здобула кваліфікацію учителя початкових класів, практичного психолога. Закінчила навчання з відзнакою.


З вересня 1995 р. по листопад 2004 р. працювала у Тернопільському експериментальному інституті педагогічної освіти (ТЕІПО) на посаді завідувача лабораторії практичної психології.


З листопада 2004 р. по серпень 2008р. – викладач кафедри психології ТЕІПО.


З 2008 р. по 2015 р. працювала асистентом кафедри практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.


Впродовж  2015 – 2018 рр. навчалась в аспірантурі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.


У листопаді 2018 року успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук (доктора філософії) зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (053  Психологія) на тему: «Психологічні чинники становлення ґендерної ідентичності старших підлітків» у спеціалізованій вченій раді ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».


З листопада 2018 року – асистент кафедри практичної психології, а із 2020 – викладачка кафедри психології розвитку та консультування Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.


Є авторкою робочих програм із психологічних дисциплін:

«Основи психологічної практики»

«Психологія конфлікту» 

«Геронтопсихологія»

«Порівняльна психологія».


Розробила програму Психологічної реабілітаційної практики для студентів-психологів спеціальності 053 Психологія.


Викладає навчальні курси: «Загальна психологія», «Практикум з загальної психології», «Геронтопсихологія», «Психологія конфлікту».


Розробила електронні курси на платформі MOODLE:

Практикум з загальної психології

Психологія конфлікту

Геронтопсихологія

Основи психологічної практики

Психологічна реабілітаційна практика


Здійснює керівництво написанням курсових, бакалаврських та магістерських робіт з психології студентів психолого-педагогічного відділення.

Разом із проблемною групою працює над темою: «Особливості особистісного та професійного зростання майбутніх фахівців в умовах сучасного соціокультурного простору».

Організовує та забезпечує проведення психологічної реабілітаційної практики для студентів психолого-педагогічного відділення спеціальності 053 «Психологія».

Учасниця понад 80 науково-практичних конференцій, форумів, симпозіумів, семінарів та круглих столів.

Упродовж 2018 – 2020 рр. – співробітниця науково-дослідного центру з проблем ґендерної освіти і виховання учнівської та студентської молоді НАПН України – ТНПУ ім. В. Гнатюка   

Була співвиконавицею державного замовлення Міністерства освіти та науки України ТНПУ імені Володимира Гнатюка на тему: «Психолого-педагогічні механізми створення ґендерно-справедливого середовища для дітей та молоді у контексті реалізації Концепції Нової української школи» (2020р.)   (державний реєстраційний номер 0119U100477) 

Є співробітницею Центру ґендерних досліджень та впровадження політики рівних прав і можливостей ТНПУ ім.В. Гнатюка.  


Стажування


У 2021 році пройшла міжнародне стажування на тему «Psychological education with a gender focus in Lithuania» у дистанційному форматі при академічному департаменті соціальних наук ЄГУ під керівництвом директора Центру ґендерних досліджень ЄГУ, PhD із соціолінгвістики Владислава Іванова (Uladzislau Ivanou)  https://en.ehu.lt/staff/?department=15

У 2022 році пройшла міжнародне стажування за програмою підвищення кваліфікації «DIGITAL FUTURE: BLENDED LEARNING» за підтримки Університету прикладних наук Анхальт на базі німецько-українського центру цифрових інновацій (DUDIZ). 

 

Відзнаки


Відзначена грамотою Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка (2018р.)

Нагороджена Подякою Національної академії педагогічних наук України за співпрацю з НАПН України у проведенні гендерних досліджень і впровадженні результатів науково-дослідної роботи з гендерної проблематики (2021 р.)


Сфера професійних інтересів

 

Психологія конфлікту, ґендерна психологія, загальна психологія, порівняльна психологія, вікова психологія, соціальна психологія, психологічна практика, психологія особистості, психологія становлення ґендерної ідентичності особистості.


Основні публікації


Науковий доробок відображено у більш як 50 наукових публікаціях, серед яких – статті у наукових фахових виданнях України,  у наукових виданнях України, що включені до міжнародних наукометричних баз, статті в зарубіжних наукових періодичних виданнях, матеріалах конференцій в Україні і за кордоном, колективна монографія; є співавторкою статті у науковому виданні, що включене до наукометричної бази Scopus. 

Співавторка навчально-методичних посібників, зокрема – «Практика в системі професійної підготовки психологів» (2011р.), «Психологія: тестові завдання до державного іспиту» (2013р.), Практична психологія: тестові завдання до державного іспиту (2013р.), «Система практик у професійній підготовці психологів» (2019),  колективної монографії «Становлення культури життєвого самовизначення сучасної молоді: психологічна теорія і практика» (2016).


1. Чіп Р. С. Феномен ідентичності особистості у контексті основних психологічних концепцій. Становлення культури життєвого самовизначення сучасної молоді: психологічна теорія і практика : монографія / за ред. Г. К. Радчук. Тернопіль, 2016. С. 42–67.


2. Чіп Р. С. Дослідження відповідальності у контексті становлення ґендерної ідентичності старших підлітків. Теорія і практика сучасної психології : зб. наук. пр. Класичного приватного університету / ред. кол. В. В. Зарицька та ін. Запоріжжя, 2017. № 1. С. 78–82.


3. Чіп Р. С. Уявлення старших підлітків як мотиваційна основа становлення ґендерної ідентичності. Науковий вісник Херсонського державного університету : зб. наук. пр. Серія «Психологічні науки» / за ред. О. Є. Блинової. Херсон, 2017. Вип. 6. Т. 2. С. 119–124.


4. Чіп Р. С. Дослідження когнітивної складової ґендерної ідентичності старших підлітків. Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інститут психології Г. С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. Кам’янець-Подільський, 2018. Вип. 40. С. 394–409.


5. Чіп Р. С. Дослідження когнітивних уявлень старших підлітків: ґендерний аспект. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : зб. наук. пр. Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 40. Психологія. С. 136–144.


6. Чіп Р. С. Становлення ґендерної ідентичності старших підлітків // The Unity of  Science. Vienna. Austria, 2018. Р. 48–50.


7. Чіп Р. С. Особливості становлення ґендерної ідентичності старших підлітків у суб’єктному вимірі особистості. Науковий вісник Херсонського державного університету: зб. наук. пр.  Серія: Психологічні науки.   Вип. 2, Т. 2.  Херсон: Видавничий дім «Гальветика», 2019. С. 93 – 98.


8. Чіп Р. С. Становлення ґендерної ідентичності старших підлітків у ціннісному вимірі особистості. Humanitarium. Том. 43. Вип. 1. Психологія. Переяслав-Хмельницький,  2019. С. 151–161.


9. Kikinezhdi O. M., Zhyrska Halyna Ya., Chip R. S., Vasylkevych Y. Z., Hovorun T. V. Psychology of the Gender-Equitable Environment: Research of Problems.

Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment, 2020. No. 8. P. 538–547.  https://www.scopus.com/sourceid/21100784273


10. Кікінежді О.М., Чіп Р. С. Психологічні особливості становлення ґендерної ідентичності сучасних підлітків. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки. Вип. 1.  Херсон: Видавничий дім «Гальветика», 2021. С.  75 – 82.


11. Кормило О. М., Чіп Р. С., Гончаровська Г. Ф.  Особливості стресостійкості та вибір копінг-стратегій старшими підлітками. Вісник Львівського університету. Серія: Психологічні науки. 2022. Випуск 12. С. 68–78.


12. Чіп Р.С., Кормило О.М., Гончаровська Г.Ф. Психологічні особливості розвитку особистісної ідентичності підлітків. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія. 2022. Випуск 1 С. 126–130.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси