Лещук Галина Василівна


Лещук Галина Василівна

Кандидат педагогічних наук, доцент,


доцент кафедри соціальної роботи та менеджменту соціокультурної діяльностіЕ-mail: h.v.leshchuk@gmail.comПрофілі: 

     Google Scholar  

     ORCID 
     ResearcherIDДата народження

18 травня 1977 р.


Тема дисертації:


«Система професійної підготовки фахівців соціальної сфери у Франції»


Навчальні дисципліни


1. Основи професійної комунікації

2. Соціальний фандрейзинг

3. Соціальна політика в соціальній роботі

4. Коучинг

5. Соціальна демографія


Сфера наукових інтересів


Професійна комунікація та соціальний фандрейзинг, формування професійної компетентності фахівця соціальної сфери.


Професійна активність


Гарант освітньо-професійної програми «Соціальна робота» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 231 Соціальна робота. Голова науково-методичної комісії психолого-педагогічного відділення факультету педагогіки і психології. 


Основні публікації


Опублікувала понад 130 наукових та навчально-методичних праць, з них: 7 колективних монографій, з них 1 – зарубіжна, більше 50 статей у наукових фахових виданнях України, стаття у виданні категорії А; 9 навчально-методичних посібників, підручників та методичних рекомендацій (2 одноосібних, 7 – у співавторстві).


Монографії, підручники, посібники


1. Лещук Г.В. Соціалізація особистості. Навчально-методичний посібник. Тернопіль. 2011. 76 c.


2. Лещук Г. Соціальна робота у Франції. Соціальна робота: Підручник / В.А. Поліщук, О.П. Бартош-Пічкар, Н.М. Горішна, Г.В. Лещук, О.Ю. Пришляк / За ред. Н.Г. Ничкало. Тернопіль, 2010. С. 173-230.


3. Лещук Г.В. Форми і методи соціально-педагогічної підтримки дитячих об’єднань у Франції.  Зарубіжний досвід підтримки діяльності дитячих громадських об’єднань: навчальний посібник / Н. М. Горішна, Г.В. Лещук, О. Ю. Пришляк, Л.І. Романовська, Г.І. Слозанська / За заг. ред. В. А. Поліщук. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. 273 с. (гриф МОН №1/11 Г–42 від 09.03.2010 р.)


4. Łeszczuk H. Praca socjalna we Francji. Praca socjalna. Część druga. Redakcja N.G.Nyczkało, D.Szeligiewicz-Urban, M. Kopsztejn. Siemianowice Śląskie, 2015. 206 s. 


5. Лещук Г.В. Подолання соціальної нерівності як пріоритетне завдання соціальної держави. Соціальне забезпечення в контексті вступу в ЄС: монографія / За заг. ред. Дерій Ж.В. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2017. – С. 112-129.


6. Лещук Г. Основи професійної комунікації. Навчально-методичний посібник. Тернопіль, 2019. 52 с.


7. Сорока О., Лещук Г. Теорія і практика менеджменту соціокультурної діяльності. Навчально-методичний посібник. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. 153 с.


8. Лещук Г.В. Концепт безбар’єрності в теорії та практиці інклюзії. Інклюзія в дії : стратегії впровадження в Україні та світі : колективна монографія / О. Главацька, Н. Горішна, Г. Слозанська [та ін.]. – Тернопіль: Осадца Ю. В., 2022. С. 8–28. http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/25418


9. Лещук Г.В., Сорока О.В. Освітня парадигма суспільства знань. Парадигмальні виклики сучасного розвитку : колективна монографія / за загальною редакцією Дуки А. П. Чернігів: ГО «Науково-освітній інноваційний центр суспільних трансформацій», 2022. С. 156–169. http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/27945


10. Лещук Г. Етичні дилеми у теорії та практиці соціальної роботи. Соціальна робота і соціальна освіта в умовах сьогодення: проблеми та перспективи розвитку: колективна монографія / С. Калаур, Н. Олексюк, Г. Олійник, Л. Петришин та ін.; за ред. О. Сороки, Г. Лещук. Тернопіль: Осадца Ю.В., 2023. С. 225–254. http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/30895/3/Monogr_Tut_avtoru.pdf


Статті у фахових виданнях


1. Лещук Г.В. Соціальна робота з  дітьми із розладами аутистичного спекру: комунікативний аспект. Social work and education. 2016. Vol.3, № 2. Р. 26-33.


2. Можливості психосоціальної реабілітації у соціальній роботі з людьми з інвалідністю. Social work and education. 2017. Vol. 4, № 1. Р. 60-69.


3. Лещук Г. Особливості соціокультурної діяльності як фактора соціально-виховного впливу на особистість. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. Випуск 1 (44). Ужгород, 2019. С. 98-101.


4. Лещук Г. Інклюзивна комунікація як інструмент формування інклюзивної культури:термінологічний аналіз. Social Work and Education. 2021. Vol. 8, No. 3. pp. 364-372.


5. Лещук Г.В. Ненасильницька комунікація як механізм ефективної міжособистісної взаємодії в соціономічних професіях. Науковий журнал Хортицької національної академії. № 7 (2022). https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/190


6. Сорока О., Лещук Г. Дискусія як засіб формування професійно-мовленнєвої компетентності молодших фахових бакалаврів у закладах перед вищої освіти. Молодь і ринок. № 9/217 (2023). С.  57–62. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2023.291093   http://mir.dspu.edu.ua/article/view/291093


Стажування


1. Стажування у Львівському національному університеті імені Івана Франка, кафедра загальної та соціальної педагогіки (1.10.2014-1.04.2015 року, 6 кредитів ECTS, 180 год., довідка № 1440-В від 6.04.2015 року).


2. Науково-методичний семінар підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних і соціальних працівників «Сучасні стратегії та інноваційні моделі надання соціальних послуг (24 вересня – 08 жовтня 2021р., 2 кредити ECTS, 60 год., сертифікат, затверджений рішенням вченої ради Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (протокол № 11 від 24.09.2020 року).


3. Закордонне стажування на базі Вищого Семінаріуму Духовного університету UKSW, Варшава (23.08-01.10.2021, 6 кредитів ECTS, 180 год., сертифікат KW-011021/009).


4. Стажування у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, кафедра соціальної педагогіки та корекційної освіти (10.03.2023-3.05.2023, 6 кредитів ECTS, 180 год., довідка № 588 від 5.05.2023 ).


5. Закордонне стажування «Digital future: blended learning» (2.10.2023-20.10.2023, 6 кредитів ECTS, 180 год. ).


Відзнаки


Подяка Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2011 р.); Грамота Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2018 р.), Подяка КЗВО «Рівненська медична академія» (2021 р.), Подяка міського голови Тернополя (2024 р.)

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси