Олійник Галина Михайлівна

Олійник Галина Михайлівна


Кандидат педагогічних наук, доцент


Доцент кафедри соціальної роботи,

спеціальної освіти і менеджменту соціокультурної діяльності

Профілі:
     Google Scholar

     ORCID

     ResearcherIDБіографія
Народилася 14.05.1987 року. У 2004-2009 роках навчалася у Тернопільському національному педагогічному університеті імені В. Гнатюка за спеціальністю «Соціальний педагог». Здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача соціальної педагогіки. У 2006-2009 р. навчалася в Галицькому інституті імені В’ячеслава Чорновола за спеціальністю «Правознавство», здобула кваліфікацію юриста.

У 2009 році закінчила психолого-педагогічний факультет Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка.

З 2009 по 2016 рр. працювала асистентом кафедри соціальної роботи Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка.

З 2016 по 2020 рр. працювала на посаді викладача кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка.

У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Підготовка майбутніх соціальних педагогів до організації освітньо-дозвіллєвої діяльності учнів 5-7 класів» (спеціальність 13.00.05 – Соціальна педагогіка; спеціалізована вчена рада К № 26.053.09 в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова).

З 2021 р. працює на посаді доцента кафедри соціальної роботи, спеціальної освіти і менеджменту соціокультурної діяльності Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка.


У науковому доробку Олійник Галини Михайлівни – понад 60 наукових публікацій, 3 навчально-методичні посібники.

Досвід наукової та науково-педагогічної діяльності – 11 років.

Відзнаки
За активну життєву позицію, оригінальність мислення та формування позитивного іміджу університету в інформаційному просторі нагороджена грамотою ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019 р.

Тема дисертації
1. «Підготовка майбутніх соціальних педагогів до організації освітньо-дозвіллєвої діяльності учнів 5-7 класів» (спеціальність 13.00.05 – Соціальна педагогіка; спеціалізована вчена рада К № 26.053.09 в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова).

Стажування
1. Хмельницький національний університет. Стажування на кафедрі кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки з 21.09.2020 р. по 21.03.2021р.

2. LUBELSKA SZKOŁA WYŻSZA W RYKACH. Стажування  з 25.05.2019 р. по 25.08.2019 р. Тема: «Pomocspołeczno-wychowawcza w rodzinie». Сертифікат №15/2019 (120 годин).

Сфера наукових інтересів
Волонтерство, керівник «Клубу соціальних ініціатив та волонтерства ТНПУ ім. В. Гнатюка». Соціокультурна анімація та організація освітньо-дозвіллєвої роботи.

Навчальні дисципліни
1. Соціальне гувернерство.
2. Соціокультурна анімація.
3. Народознавство в соціальній роботі.
4. Організація дозвілля дітей з особливими освітніми потребами.
5. Соціальна реабілітація безробітних.

Основні публікації
1. Олійник Г. М. Організація освітньо-дозвіллєвої діяльності з учнями 5-7 класів : методичні рекомендації / за ред. проф. А. Й. Капської. Тернопіль : Вектор, 2014. 114 с.
2. Олійник Г. М. Соціокультурна анімація : методичні рекомендації для студентів спеціальності 231 Соціальна робота та 028 Менеджмент соціокультурної діяльності / Г. М. Олійник, О. Л. Главацька; за ред. проф. В. А. Поліщук. Тернопіль : Вектор, 2019. 122 с.
3.Олійник Г. М., Главацька О. Л. Програми анімаційних заходів навчально-методичний посібник для студентів спеціальностей 231 Соціальна робота та 028 Менеджмент соціокультурної діяльності. Тернопіль : Вектор, 2020. 126 с.
4. Олійник Г. М. Педагогічні умови формування готовності майбутніх соціальних до організації освітньо-дозвіллєвої діяльності. Науково-методичний журнал Національного педагогічного університету. «Соціальна робота в Україні: теорія і практика». Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015.  № 1-4, січень – грудень. C. 20-28.
5. Олійник Г. М. Обґрунтування моделі підготовки майбутніх соціальних педагогів до організації освітньо-дозвіллєвої діяльності учнів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія. «Соціальна робота. Соціальна педагогіка: збірник наукових праць». / гол. ред. А. Й. Капська. Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015.  Випуск 21. C. 68–74.
6. Олійник Г. М. Критерії, показники та рівні сформованост імайбутніх соціальних педагогів до організації освітньо-дозвіллєвої діяльності. Наукови йвісник Ужгородського університету. Серія : «Педагогіка. Соціальна робота». / гол. ред. І. В. Козубовська. Ужгород : УНУ, 2016.  Випуск 2 (39) С. 154–157.
7. Олійник Г. М. Соціокультурн аанімація як важливий напрям соціальної роботи. Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Т. Шевченка (педагогічні науки). / гол ред. В. С. Курило.  Луганськ : ЛНУ, Частина І № 1 (306), лютий 2017. С. 172–179. 
8. Олійник Г. М. Соціальне виховання студентів у сфері дозвілля. Науковий часопис Національног опедагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 11. «Соціальна робота. Соціальна педагогіка: збірник наукових праць». / гол. ред. А. Й. Капська. Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. Випуск 24 (I том). C. 102–109.
9. Олійник Г. М. Особливості роботи соціального працівника з етнічно-змішаними сім’ями. Наукові записки Бердянського державного педагогічного  університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр.  Вип. 2.  Бердянськ : БДПУ, 2018. С. 216–226.
10. Олійник Г. М. Підготовка майбутніх фахівців соціальної сфери до професійної взаємодії. Теорія і методика виховання : науково педагогічний вісник. Херсон : Грінь Д. С., 2018. Вип. 10. С. 21–24.
11. Олійник Г. М. Соціально-виховна робота соціального працівника із сільською молоддю у територіальній громаді. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. Науковий журнал «Інноваційна педагогіка». Випуск 18. Том 3. Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 150–154.
12. Олійник Г. М., О. Л. Главацька., Н. Ю. Брижак. Соціальний аніматор як суб’єкт соціокультурної діяльності. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Педагогіка та психологія. Випуск 1 (11), 2020. С.157–160.
13. Олійник Г. М., О. Л. Главацька. Підготовка майбутніх менеджерів соціокультурної сфери до анімаційної діяльності. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. Науковий журнал «Інноваційна педагогіка». Випуск 20. Том 1. Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 111–115.
14. Олійник Г. М. Фіголь Н. А. Теоретичні аспекти соціалізації особистості в умовах дозвіллєвої діяльності. Наукові записки : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; упор. Л. Л. Макаренко. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020.  Випуск СXХХХVІІІ (148).  206.  (Серія педагогічні науки).
15. Oliinyk H. Social educator activity in educational and leisure sphere: the basic principles and functions. Perspective directions of scientific researches: Collection of scientific articles. Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2016. P. 312–315.
16. Oliinyk H. Features of Organization Pupils’ Educational and Leisure activities. Actual problems of globalization: Collection of scientific articles. Midas S. A., Thessaloniki, Greece, 2016. P. 237−240.
17. Oliinyk H. The role of leisur activity in the process of junior teenagers’ development. DevelopmentCurrent scientific research: Collection of scientific articles. Publishinghouse «BREEZE», Montreal, Canada, 2017.  P. 221–223. 
18. Oliinyk H. The formation of future social workers’ readiness for the organisation of educational-recreational activities. Development strategy of science and education: Collection of scientific articles. Fidelite editions, Namur, Belgique, 2017. P. 314–316.
19. Oliinyk H. Theoretical principles of the formation of cultural and recreational activity of students. Сentre of social development and innovations ternopil volodymyr hnatyuk national pedagogical university east aberdeen educational resources Social work & education Vol. 4, No 1, 2017. Р. 136–146.
20. Oliinyk H. Poverty problem: social contex. Сentre of social development and innovations ternopil volodymyr hnatyuk national pedagogical university east aberdeen educational resources Social work & education Vol. 4, No 2, 2017. Р. 63–77.
21. Oliinyk H. Social work with low income populations as the way to overcome poverty. Сentre of social development and innovations ternopil volodymyr hnatyuk
National pedagogical university east aberdeen educational resources Social work & education Vol. 5, No2, 2018. Р. 63–77.
22. Oliinyk H Features of sociocultural animation in social work. Science and education: trends and prospects: Collektion of scientific articles. Yunona Publishing, New York, United of America, 2018. P. 328–332.
23. Oliinyk H. Peculiarities of socialization of children with special needs in the modern ukrainian society. Сentre of social development and innovations ternopil volodymyr hnatyuk national pedagogical university east aberdeen educational resources Social work & education Vol. 7, No 2, 2020. Р. 178–185. 
24.Олійник Г. М. Основні види та напрямки роботи щодо здійснення соціально-психологічної реабілітації дітей з особливими потребами. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» : зб. наук. праць. Переяслав, 2020. Вип. 63. С. 127–130.
25. Олійник Г. М. Особливості медико-соціальної роботи в діяльності працівника соціальноїсфери. Тенденції забезпечення якості освіти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 22 січня 2021 р). Дніпро : Міжнародний гуманітарний дослідницький центр, 2021. С. 159–161.
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси