Олексюк Наталія Степанівна


Олексюк Наталія Степанівна

Доктор педагогічних наук, професор,


професор кафедрие-mail: nataliya_oleksiuk@ukr.net
Профілі:
      Google Scholar 

      ORCID
     ResearcherID
     ScopusДата народження

15 вересня 1970 р.


Теми дисертацій

1.  «Підготовка вчительських кадрів в Україні (20-30-ті роки ХХ століття)» (спеціальність 13.00.04 – професійна освіта).

2.  «Система соціально-педагогічної роботи з сім’ями військовослужбовців в умовах реформування Збройних Сил України» (спеціальність 13.00.05 – соціальна педагогіка).


Навчальні  дисципліни

Соціальна педагогіка

Соціальна реабілітація

Технології соціальної роботи

Моделювання соціальних процесів

Методика викладання фахових дисциплін

 

Сфера наукових інтересів

Соціальна (соціально-педагогічна) робота з різними категоріями населення та професійна підготовка до неї фахівців соціальної сфери.

 

Професійна активність

Стажування

1.Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, кафедра соціальної педагогіки, 2015 р. Тема: «Інноваційні технології соціалізації та ресоціалізації особистості».

2.Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка, кафедра  корекційної педагогіки та інклюзивної освіти, 2015-2016 рр. Тема: «Професійна підготовка майбутніх фахівців соціальної сфери до соціальної реабілітації різних категорій населення».

3. Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku (м. Влоцлавек, Республіка Польща) за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва, 2020 р.. Тема: «Педагогічна та психологічна освіта як складова частина системи освіти України та країн ЄС».


4. Волинський національний університет імені Лесі Українки, кафедра соціальної роботи та педагогіки вищої школи; науково-методичний семінар «Сучасні стратегії та інноваційні моделі надання соціальних послуг» (24.09.21р.-08.10.21р.; сертифікат №641 серія с/21; 60 год.)


5. Курс підвищення кваліфікації «Бути вченим», затверджений Європейською академією наук і досліджень (Гамбург, Німеччина, 2021р; сертифікат ХІ-12_190293846-20; 10 год.).


6. Волинський національний університет імені Лесі Українки, кафедра соціальної роботи та педагогіки вищої школи; науково-методичний семінар «Сучасні стратегії та інноваційні моделі надання соціальних послуг» (23.09.22р.-07.10.22р.; сертифікат № 120-291 серія АС; 60 год.)


Виконання функцій члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України

1. Член редколегії «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Соціальна робота» (категорія «Б»);

2. Член редколегії «Наукового вісника Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота» (категорія «Б»).

3. Член редколегії Наукового журналу Хортицької національної академії. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота» (категорія «Б»).


Участь у атестації наукових працівників


Член спеціалізованої вченої ради Д 58.053.03 (Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка); спеціалізованої вченої ради К 26.053.09 (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова) та разових спеціалізованих рад.

Наукове керівництво (консультування) аспірантами (5, з них 2 – захищено) і докторантами (1, з них 1 –  захищено).

 

Основні публікації


Автор понад 200 наукових публікацій (одноосібних – понад 170), з них: підручників з грифом МОН – 2; посібників з грифом МОН – 1; монографій – 6.

Монографії

1.  Oleksiuk N. Соціально-педагогічна робота з сім’ями військовослужбовців в умовах реформування Збройних Сил України [монографія]. Київ : Видавничий дім «Слово», 2011. 304 с. 

2. Oleksiuk N. The import of training social rehabilitation specialists to work with different categories of persons. Innovative processes in education : Collective monograph. AMEET Sp. z o.o., Lodz, Poland, 2017. P. 142–151.

3. Oleksiuk N. The socio-pedagogikal rehabilitation of children with peculiarities of the development as an impotent direction of social-pedagogical work. Topical issues of social pedagogy: Collective monograph. CARICOM, Barbados, 2017. 212 р. P.123–135.

4. Теорія та практика профілактичної роботи з дітьми, схильними до девіантної поведінки: український і міжнародний досвід : монографія / О. Янкович, О. Кікінежді, І. Козубовська, В. Поліщук, Г. Радчук, Н. Олексюк та ін. Тернопіль : Осадца Ю.В., 2018. С.111–117.

5. Соціальна підтримка військовослужбовців Збройних Сил як важливий напрям соціальної політики у США / Соціальна робота з різними категоріями населення у територіальній громаді: українські реалії та міжнародний досвід: колективна монографія / В. Поліщук, Н. Горішна, Г. Слозанська, Н. Олексюк та ін. Тернопіль : Осадца Ю.В., 2018. 221 с. С. 182–196.


6. Олексюк Наталія, Піговський Микола, Ящищак Ірина. Роль соціальних відповідальності та компетентності працівника соціальної служби університету в соціальній підтримці здобувача освіти. Scientific foundations of pedagogy and education: collective monograph. International Science Group. Boston: Primedia eLaunch, 2022. 301р. Р. 215-224. DOI 10.46299/ISG.2022.MONO.PED.3 URL: https://isg-konf.com/scientific-foundations-of-pedagogy-and-education/.


7. Соціальна робота і соціальна освіта в умовах сьогодення: проблеми та перспективи розвитку: колективна монографія / С. Калаур, Н. Олексюк, Г. Олійник, Л. Петришин та ін..; за ред. О. Сороки, Г. Лещук. Тернопіль: Осадца Ю.В., 2023. 288 с. 


Підручники, посібники


1.  Соціальна педагогіка : Підручник. 4-те вид. виправ. та доп. / Р. Х. Вайнола, А.Й. Капська, Н. С. Олексюк та ін. [За ред. проф. А. Й. Капської]. К.: Центр учбової літератури, 2009. 488 с. (гриф МОН).

2.  Соціальна педагогіка : Підручник. 5-те видання виправлене та доповнене / Авт. колектив: Р.Х.Вайнола, А. Й. Капська, Н. С. Олексюк. К : Центр учбової літератури, 2013. 488с. (гриф МОН).

3.  Соціально-педагогічна робота з проблемними сім’ями : посібник / А. Й. Капська, Н.С. Олексюк, С.М. Калаур, З.З. Фалинська. Тернопіль: Астон, 2010. 304 с. (гриф МОН).


У Scopus

1. Myroslav Kryshtanovych, Svitlana Kapitanets, Svitlana Filina, Nataliya Oleksiuk, Oksana Prodius. Assessment of the effectiveness of strategic personnel management of the company. Academy of Strategic Management Journal (ASMJ). 2019. Volume 18, Special Issue 1. P. 1-6. URL: https://www.abacademies.org/journals/academy-of-strategic-management-journal-inpress.html 


2. Tohochynskyi, O.; Yermak, S.; Popryzhna, A.; Tvrdon, M. & Oleksiuk, N. (2021). Professionally oriented training of specialists to work in the conditions of the inclusive educational environment. Cypriot Journal of Educational Science. 16 (3), 1244-1254. https://un-pub.eu/ojs/index.php/cjes/article/view/5845.


3. Kulakhmet, M., Hajrullina, A., Oleksiuk, N., Tvrdon, M., Protas, O., & Ragozina,V. (2022). Professional training of managers in the information and educational environment of universities. Journal of Higher Education Policy and Leadership Studies, 3(2), 53-70. https://dx.doi.org/10.52547/johepal.3.2.53


В інших закордонних і міжнародних виданнях

1. Олексюк Н. Виховання в молоді культури міжетнічних відносин як важливий напрям роботи соціального педагога. Social Work and Education.  2017. Vol. 4, No. 2., pp. 22–32.

2. Оleksiuk N. Social rehabilitation of marginal as viable socio-pedagogical problem. Perspectives of research and development: Collection of scientific articles. SAUL Publishing Ltd, Dublin, Ireland, 2017. РP.156–158. 

3. Олексюк Н.С. Особливості підготовки докторів філософії з соціальної роботи в закладах вищої освіти України 2020. Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku РР.162166.

4. Nataliya Oleksiuk Vocational guidance work of a social studies teacher with secondary school students. VI International European conference on social sciences (June 4-6, 2021), Kyiv, Ukraine. URL: https://www.iksadeurope.org/ukrainian.


5. Kulakhmet M., Hajrullina A., Tvrdon M., Oleksiuk N., Protas O. The Development of the Masters’ Professional Competence by Means of the Information and Communication Technologies. International Journal of Higher Education Vol. 10, No. 1, 2021. P. 226-239. http://www.sciedupress.com/journal/index.php/ijhe


У фахових виданнях України

1.Олексюк Н.С. Соціальне забезпечення особи як необхідна умова ефективності її соціальної реабілітації. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки, № 1 (306) лютий 2017.  Частина I. Старобільськ, 2017. С. 97–104;

2. Олексюк Н.С. Соціальне виховання як основа етнічної соціалізації особистості в умовах транскультурного середовища. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Випуск 24 (ІІ том): збірник наукових праць. К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2018. С. 106–112.

3. Олексюк Н.С. Cоціальна підтримка батьків дітей з особливими потребами як актуальна проблема Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія»: зб.наук.пр. Мукачево: Вид-во МДУ, 2019. Випуск 2 (10). Частина 2. 120 с. С.63–66.

4. Олексюк Н.С. Зміст роботи соціального педагога в центрі соціально-психологічної реабілітації: досвід і перспективи. Social Work and Education. Vol. 7, No. 2. Ternopil-Aberdeen, 2020. pp. 236–243.


5. Олексюк Н. С. (2022). Формування соціальної відповідальності у майбутніх фахівців соціальної сфери як актуальна проблема. Науковий журнал Хортицької національної академії. (Серія: Педагогіка. Соціальна робота) : наук. журн. / [редкол.: В. В. Нечипоренко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : Вид-во комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія»
Запорізької обласної ради. Вип. 1(6). С.46-51. URL:https://journal.khnnra.edu. ua/index.php/njKhNA/issue/view/НЖХНА1%286%292022/НЖХНА1%286%292022Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси