Петришин Людмила Йосипівна

Петришин Людмила ЙосипівнаДоктор педагогічних наук, професорПрофесор кафедри соціальної роботи та менеджменту соціокультурної діяльності


E-mail: ludmyla.petryshyn@gmail.com 


Профілі:

     Google Scholar 
     ORCID  

     ResearcherID
Освіта


У 1993 році закінчила філологічний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Українська мова та література».


У 2000 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, (спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; спеціалізована вчена рада К № 20.051.01 при Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника). 


У 2006 році Петришин Л.Й. присвоєно вчене звання доцента. 


У 2015 році захистила докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук (спеціальність 13.00.05 – соціальна педагогіка; спеціалізована вчена рада Д 29.053.01 ДЗ Луганський національний університет імені Тараса Шевченка).


У 2018 році закінчила філологічний факультет Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Германські мови та література».


У 2019 році Петришин Л.Й. присвоєно вчене звання професора. 


Теми дисертацій


1. «Формування творчих здібностей учнів у діяльності загальноосвітніх шкіл Галичини (1900–1939 рр.)» (спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; спеціалізована вчена рада К № 20.051.01 при Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника).


2. «Теоретико-методичні основи формування креативності майбутніх соціальних педагогів» (спеціальність 13.00.05 – соціальна педагогіка; спеціалізована вчена рада Д 29.053.01 ДЗ ,,Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”).


Відзнаки


За багаторічну працю на педагогічній ниві нагороджена грамотами та подяками за сумлінну багаторічну працю і професіоналізм.


Професійна активність


Стажування


1. Львівський національний університет імені Івана Франка. Стажування на кафедрі корекційної педагогіки та інклюзії з 30.12 2015 р. по 30.06. 2016 р.; наказ № 62 від 21.12.2015 р.; тема стажування: «Інновації в соціальній реабілітації та корекції».


2.Кatolicki uniwersytet lubelski jana pawla II. Polska. Стажування з 10. 05. 2018 р. по 10.06.2019 р.; тема стажування: «Інновації в професійній підготовці фахівців соціальної сфери». Сертифікат 2021р.


3. Міжнародне стажування за програмою підвищення кваліфікації (Польща –Україна) Zustricz Foundation Department of Polish-Ukrainian Studies of Jagiellonian University in Krakow Career Development Center of NGO Sobornist Luhansk Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education «Fundraising and organization of project activities in educational establishments: european experience» and has developed the educational project on the topic Creative Educational Space and the Formation of Professional Competences. (22.04.2023 - 28.05.2023 р.) Сертифікат 2023 р.


4. Курси за напрямком наукової та викладацької діяльності на міжнародній платформі Coursera.


Виконання функцій члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України


1.Член редколегії наукового видання «Медична освіта», Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, м. Тернопіль.

2.Член редколегії наукового видання «Соціальна педагогіка: теорія і практика», Луганський національний педагогічний університет ім. Т. Шевченка, м. Полтава.

3.Член редколегії наукового видання «Тechne», Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, м. Київ.


Сфера наукових інтересів


Соціальна (соціально-педагогічна) робота з різними категоріями населення, теорія і методика професійної освіти, інновації в освіті, формування креативної особистості, історія педагогіки, організація творчих майстеркласів та тренінгів, керівництво аспірантами.


Здійснює опонування докторських і кандидатських дисертацій


З 2016-2021 член спеціалізованої вченої ради Д 58.053.03 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені В. Гнатюка 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; 13.00.05 – соціальна педагогіка.

Гарант освітньо-професійної програми «Соціальна педагогіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні педагогічні науки 01 Освіта, педагогіка .


Навчальні дисципліни


1. Стратегії наукових досліджень в соціальній роботі.

2. Інновації в освіті та науці.

3. Методологія і методи досліджень у соціальній роботі.

4. Теорія і практика соціальної роботи в громаді.

5. Креативність в соціальній роботі.

6. Соціальна робота з внутрішньо переміщеними осами.

7. Соціальна корекція. 


Основні публікації


У науковому доробку Петришин Людмили Йосипівни біля 160 публікацій, серед яких дві одноосібні монографії, вісім колективних монографій, десять навчально-методичних посібників (2 рекомендовані МОН України), понад 120 статей у вітчизняних фахових та зарубіжних наукових виданнях.


Монографії, розділи в колективних монографіях


1. Петришин Л.Й. (Дерев’яна Л.Й.)  Формування творчих здібностей учнів у діяльності загальноосвітніх шкіл Галичини (1900 - 1939 рр.) / Людмила Йосипівна Дерев’яна. Тернопіль : Підручники & посібники, 1999. 150 с.


2. Петришин Л.Й. Формування креативності майбутніх соціальних педагогів: теоретико-методичний аспект : монографія / Людмила Йосипівна Петришин. Тернопіль : Астон, 2014. 400 с. 


3. Петришин Л.Й. Системний підхід як методологічна основа наукового дослідження та моделювання. Системний підхід у сучасних педагогічних дослідженнях в Україні : колективна монографія / за ред. С. Харченка; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». Старобільськ: ДЗ ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2016. 488 с., С. 89-119.


4. Петришин Л. Й. Технологічний аспект формування креативності фахівців соціальної сфери у контексті фахової підготовки. Педагогічні технології в сучасних наукових дослідженнях: досвід та інновації: колективна монографія / за ред. С. Харченка; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». Старобільськ: ДЗ ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2017. 372 с., С. 53-98.


5. Петришин Л.Й. Основні аспекти соціальної роботи з внутрішньо переміщеними особами у громаді. Соціальна робота з різними категоріями населення у територіальній громаді: українські реалії та міжнародний досвід: колективна монографія / В. Поліщук, Н. Горішна, Г. Слозанська та ін., Тернопіль: Осадца Ю.В., 2018. 221 с., С. 127-145.


6. Петришин Л.Й. Теоретичний аналіз проблеми прояву позитивних девіацій як фактору відхилення від соціальної норми. Теорія та практика профілактичної роботи з дітьми, схильними до девіантної поведінки: український і міжнародний досвід : колективна монографія / О. Янкович, О. Кікінежді, І. Козубовська, В. Поліщук, Г. Радчук та ін., Тернопіль : Осадца Ю.В., 2018. 300 с., С. 137-147.


7. Петришин Л.Й. WEB-QUEST як інноваційна технологія підготовки креативних фахівців соціальної сфери. Інновації педагогічної освіти в  умовах викликів сьогодення: колективна монографія / С. Я. Харченка; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». Старобільськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2019. 352 с., С. 125-140.


8. Petryshyn L., Trubavina I., Nahachevska Z. Ways of preventing maladaptation of gifted students at institutions of secondary school education. Theory and Practice of Future Teacher’s Training for Work in New Ukrainian School: monograph / Edit. I. F. Prokopenko, I. M. Trubavina. Prague. 2020. 674 p.


9. Петришин Л.Й. Кайдзен технологія у підготовці педагогічних працівників до творчо-конструктивної діяльності / Сучасний науково-педагогічний дискурс у вирішенні освітніх проблем : кол. монографія / за наук. ред. Харченко С. Я. та ін.; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка», Старобільск. К. : Талком, 2021. С. 137-156.


10. Петришин Л.Й., Степаненко В.І. Соціальна відповідальність суб’єктів надання соціальної послуги соціально-психологічної реабілітації осіб із залежністю від наркотичних засобів чи психотропних речовин / Соціальна робота і соціальна освіта в умовах сьогодення: проблеми та перспективи розвитку: колективна монографія / С. Калаур, Н. Олексюк, Г. Олійник, Л. Петришин та ін.; за ред. О. Сороки, Г. Лещук. Тернопіль: Осадца Ю.В., 2023. 288 с., С. 97-127.


Вибрані статті


1. Петришин Л.Й. Роль соціального працівника як медіатора у врегулюванні конфліктів. Педагогічна освіта: теорія і практика: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 2017. Вип. 24 (2-2017). Ч.2. С. 163 - 171.


2. Петришин Л.Й. Стратегії моделювання креативності соціальних педагогів в освітньому процесі. Педагогіка. Соціальна робота. Науковий вісник Ужгородського університету, 2018. Вип. 1 (42). Ч.1.-2. С. 173 - 179.


3. Петришин Л.Й. Позитивні девіації як феномен соціальної реальності. Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка, 2018. Випуск 24 (1 том). С. 198-207.


4. Петришин Л.Й., Кульчицький В.Й. Патріотичне виховання молоді як соціально-педагогічний процес. Social work and education, 2019. Vol.6, No.1, pp.80-85.


5. Петришин Л., Демуз І. Польська «велика еміграція» 1831 – 1870 рр.: трансформація ідейно-світоглядних засад визвольного руху. Східноєвропейський історичний вісник. Головний редактор В. Ільницький. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2019.  Вип. 12. С. 17-26. Web of Sciense.


6. Петришин Л. Й. Структурні компоненти медіаторської компетентності майбутнього соціального працівника як складової професійного розвитку / Л. Й. Петришин // The Third International scientific congress of scientists of Europe‖. Proceedings of the III International Scientific Forum of Scientists "East–West" (January 11, 2019). Premier Publishing s.r.o. Vienna. 2019. 224-256 р.


7. Петришин Л.Й. Кульчицький В.Й. Науково-методична складова супроводу патріотичного виховання молоді в Україні другої половини ХХ століття. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр./ голов. Ред. А. В. Сущенко. Запоріжжя: КПУ, 2019. Вип. 65. Т. 1. 140 с.,С. 21-26.


8. Петришин Л. & Харченко С. Соціалізуючий вплив патріотичного виховання на молодь в Україні. Педагогічна освіта: теорія і практика: Збірник наукових праць / Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України]. Вип.28 (1-2020). Київ: Міленіум, 2020. С. 97-108.


9. Petryhyn L. &. Demuz I. (2020). Military education in the Army of the Duchy of Warsaw (1807 – 1815). Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk [East European Historical Bulletin], 16. Р.50–62. Web of Sciense.


10. Петришин Л., Трубавина І. та ін. Обоснование содержания региональной образовательной программы повышения квалификации «Кайдзен-технологии» / Web of Sciense Conf. Том 104, 2021. (ICHTML 2021) https://www.shsconferences.org/articles/shsconf/abs/2021/15/shsconf_ichtml2021_01006/shsconf_ichtml2021_01006.html.


11. Petryshyn L. Danylyuk O., Strategies for making management decisions in information and analytical activity. ScienceRise: Pedagogical Education, 2021. 4 (43), 26–30. 


12. Петришин Л.Й. Кульчицький В.Й. Проблеми професійного становлення особистості студентів закладу вищої освіти. Pedagogia: Problemy współczesnej pedagogiki. Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach. Zeszyty naukowe. Ryki. 2021. № 2. S.38-48.


13. Petryshyn, L. Danylyuk, O., Technology of museum pedagogy (cultural pedagogy) as a component of the socio-cultural development of personality. Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych. 2021. № 28(2). S.105-113.


14. Петришин Л., та ін. Substantiation of the advanced training program “Social work with military personnel and military-social work in the context of sustainable development goals / E3S Web Conf. Том 280, 2021.Вторая Международная конференция по устойчивому будущему: экологические, технологические, социальные и экономические вопросы (ICSF 2021). E3S Web of Conferences 280, 04007 (2021).


15. Петришин Л.Й., Олійник Г.М. Основоположні аспекти формування соціальної активності молоді засобами workshops // Zeszyty naukowe. Turystyka i Rekreacja. Wyższa Szkoła Turystyki i Języków obcych w Warszawie. Warszawa. 2022. Zeszyt 29 (1).72-78.


16. Петришин Л.Й., Кульчицький Т.Р. Засади соціальної відповідальності як складник професійної компетентності фахівців соціальної сфери. «Ввічливість. Humanitas» № 1. 2023. С. 86-92.


17. Петришин Л.Й., Почуєва О.О. та ін. Проблеми та перспективи  цифрової трансформації освіти: психолого‐педагогічний аспект. Академічні візії. № 17. 2023. DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7695844.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси