Поліщук Віра Аркадіївна


Поліщук Віра Аркадіївна


професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти,


доктор педагогічних наук,


професор

E-mail: polvira1951@gmail.com 


аудиторія: 202, Винниченка 10Профілі:   
ORCID       
ResearcherID     


Досвід роботи


43 р. – у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (TНПУ імені В. Гнатюка).


Освіта

 • Тернопільський державний педагогічний інститут, (1970–1975 р.)
 • Навчання в аспірантурі при НДІ педагогіки  УРСР (1978–1981 рр.)
 • Навчання в докторантурі  у Тернопільському національному педагогічному університеті імені В.Гнатюка (2004-2006 рр.). 

Тема докторської дисертації «Теорія і методика професійної підготовки соціальних педагогів в умовах неперервної освіти» (спеціальність  13.00.04 – теорія і методика професійної освіти  (2007 р.).


Підвищення кваліфікації, стажування, тренінги

 • Онлайн-курс «Технології дистанційного он-лайн навчання», Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка, Тернопіль, Україна (сертифікат) (2020 р.).
 • Семінар-тренінг «Середовище онлайн навчання ТНПУ LCM Moodle» (сертифікат № ЦДН/0276, Тернопіль, 2021 р.).
 • Підвищення кваліфікації на кафедрі спеціальної та інклюзивної освіти Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Луцьк, Україна (свідоцтво) (2020 р.).
 • Підвищення кваліфікації на кафедрі соціальної роботи і соціальної реабілітації Дрогобицького державного педагогічного університету мені Івана Франка (довідка №583) (2023 р.).
 • Наукове стажування: «Особливості підготовки кандидатів на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора наук у країнах ЄС», м. Кошице, Університет менеджменту безпеки, Словаччина (Сertificate № SK/USM/168-2023) (2023 р.).
 • XII Міжнародна  програма підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки «Разом із видатними лідерами сучасності: цінності, Досвід, Знання, Компетентності і Технології для формування успішної особистості та трансформації оточуючого світу» в рамках міжнародного освітнього проєкту «Схід–Захід» (міжнародний сертифікат№12387/ 27 травня 2023) (2023 р.).
 • Науково-пратичний семінар «Міжсекторальна взаємодія профілактик ВІЛ/СГІДу: особливості розвитку в Україні (м. Кам'янець-Подільський); (Сертифікат, 2019).
 • Тренінг «Універсальний дизайн Освітнього середовища» (Тернопіль), (Сертифікат, 2018).
 • Науково-методичний семінар підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних і соціальних працівників «Сучасні стратегії та інноваційні моделі надання соціальних послуг» (Луцьк. 24 вересня – 08 жовтня 2021р. Сертифікат, 2021 р.).
 • Цикл лекцій на теми: «Практичний інструментарій фахівця консультанта ІРЦ для проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини», «Висновок про комплексну оцінку розвитку дитини як основа для складання ІПР», «Засоби альтернативної комунікації  у рамках І Всеукраїнського форуму фахівців спеціальної та інклюзивної освіти  «Досвід. Інновації, партнерство» (сертифікат) (2022 р.).
 • Цикл лекцій на теми: «Засоби альтернативної комунікації у роботі з дітьми з розладами аутистичного пектру: практичне застосування», «Особливості використання Монтессорі-терапії у роботи з дітьми з особливими потребами», «Взаємодія логопеда і психолога в корекційній роботі» у рамках І Всеукраїнського форуму фахівців спеціальної та інклюзивної освіти «Досвід. Інновації, партнерство» (сертифікат) (2022 р.).
 • Цикл лекцій на теми: «Перші кроки у ранньому виявленні аутизму: симптоми та ознаки», «Дієві технології міждисциплінарного супроводу дитини з аутизмом у закладі освіти – ч. 1», «Дієві технології міждисциплінарного супроводу дитини з аутизмом у закладі освіти – ч. 2», «Сучасні підходи до підготовки дітей з аутизмом до самостійності у дорослому віці» у  рамках II Всеукраїнського форуму фахівців спеціальної та інклюзивної освіти «Досвід. Інновації, партнерство» (сертифікат) (2022 р.).
 • Участь у науково-практичній конференції «Актуальні питання спеціальної та інклюзивної освіти: виклики сьогодення» (м. Полтава), (сертифікат№1/1329 (2022 р.).

Професійна та громадська активність

 • член редакційної ради міжнародного наукового журналу Journal of Social Work and Education, ISSN: 2520-6230 (2016 – до тепер).
 • Член редколегії журналу Соціальна робота і освіта Уманського державного університету (категорія «Б»).
 • Член редколегії журналу «Науковий вісник Вінницької академії безперервної освіти»  Серія «Педагогіка. Психологія» (категорія «Б»).
 • Керівник Освітньо-наукового центру «Універсистет третього віку» при ТНПУ імені В. Гнатюка.  

Сфери наукових інтересів

 • професійна підготовка фахівців соціальної роботи і соціальних педагогів;
 • соціальна та освітня інклюзія людей третього віку;
 • педагогіка;
 • соціальні інновації.
Забезпечення дисциплін

1. Педагогіка
2. Технології соціальної роботи закордоном
3. Світові моделі і стандарти соціальної роботи
4. Соціальні інновації  
5. Методологія та організація наукових досліджень

Наукові праці

Монографії

1. Поліщук В.А. Теорія і методика підготовки соціальних педагогів в умовах неперервної освіти: Монографія / В.А.Поліщук. – Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. В.Гнатюка, 2006. – 424 с.

2. Теорія та практика профілактичної роботи з дітьми, схильними до девіантної поведінки: український і міжнародний досвід : монографія –/ О. Янкович, О. Кікікнеджі,  І.Козубовстька, В.  Поліщук та ін. – Тернопіль, Осадца Ю.В, 2018. – 300 с. (авт. 239–250)

3. Соціальна робота з різними категоріями населення у територіальній громаді: українські реалії та міжнародний досвід: колективна монографія / В. Поліщук, Н. Горішна, Г. Слозанська та ін. – Тернопіль : Осадца Ю.В., 2018. – 221 с. (авт. 154-182).

Посібники

1. Поліщук В.А. Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: зарубіжний досвід. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003. – 178 с.

2. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / І. Д. Звєрєва, В. А. Поліщук // За заг. ред. проф. І. Д. Звєрєвої. – Київ, Сімферополь: Універсам, 2012. 536 с. (авт. С. 176-179; 181-184; 202-206; 226-228; 233-236).

3. Поліщук В.А. Все про соціальну роботу : Навчальний енциклопедичний словник-довідник / М. П. Адамовський, С. К. Андрійчук, В. П. Андрущенко, В. А. Поліщук  та ін. // За науковою ред. д.с.н., проф. В. М. Пічі. Вид. 2-е, виправлене, перероблене та доповнене. – Львів: «Новий світ – 2000», 2013. – 616 с.

4. Янкович О.І., Поліщук В.А. Історія соціальної педагогіки / соціальної роботи: Навчально-методичний посібник. Рекомендовано МОН України. – Тернопіль: ТНПУ, 2004. – 394 с.

5. Соціальна робота: технологічний аспект: Навчальний посібник / За ред. проф. А.Й.Капської. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 352 с. (авт.: c. 113-149; 244-266).

6. Poliszczuk Wira. Miejsce i rozwój pedagogiki społecznej w przygotowania zawodowym stydiujących w systemie szkolninictwa wyższego Ukrainiy // Kształcenie ustawiczne do wielokulturowosci . Monograficzna seria wydawnicza – Biblioteka Pedagogiki Prazy. – Warszawa – Radom, 2009. – S. 421-427.

7. Соціальна робота : Підручник / За ред. Н. Г. Ничкало. – Тернопіль: ВАТ «ТВПК «Збруч», 2010. 370с. (авт. С. 10-49; 278-311; 312-329).

8. Poliszczuk Wira, Słozanska Аnna. Elementy filozofii społecznej i działalności społeczno-pedagogicznej w nauczaniu Jana Pawła ІІ // SEMPER IN ALTUM : Zawsze wzwyź. – Stalowa Wola : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła ІІ, 2010. – 535-547.

9. Praca socjalna. Cz. 1 / [O. Bartosz-Piczkar, N. Horishna, W. Poliszcuk, O. Pryszliak / red. Nella G. Nyczkaіo; red. wyd. pol. Maria Kopsztejn, Danuta Szeligiewicz-Urban]. – Siemianowice Śląskie: Niepubliczna Placówka Ksztaіcenia Ustawicznego. Siemianowicki Ośrodek Szkolenia, 2015. 273 s. (s. 15-56; 225-259).

10. Методичні рекомендації до написання та захисту курсових робіт для бакалаврів освітньо-професійної програми «Соціальна робота» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота галузі знань 23 Соціальна робота / укладачі В. А. Поліщук, Н. С. Олексюк, Г. В. Лещук. Тернопіль : ТНПУ, 2022. 36 с.

11. Методичні рекомендації до виконання та захисту випускної кваліфікаційної (бакалаврської) роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 231 «Соціальна робота» / уклад. Поліщук В.А., Олексюк Н.С., Лещук Г.В. Тернопіль, 2022. 46 с.

Статті

1. Rebukha, L., Polishchuk, V. Ukrainian Society and Сovid-19: the Influe nce of the Pandemic on Educational Processes in Higher School. Postmodern Openings, 2020. 11(2). pp. 120-127. https://doi.org/10.18662/po/11.2/165 

2. Rebukha, L., Polishchuk, V., Chumak, L., Zahoruiko, Y., & Prokopchuk, I. (2020). Increase of Social Status of Foreign Language in the Processing Academic Integrity in Higher School. Postmodern Openings, 11(1Supl1), xx-xx. https://doi.org/10.18662/po/11.1sup1/

3. Oksana Pryshlіak, Vira Polishchuk, Natalia Lupak (2020). Impact of Intercultural Educational Space on the Formation of Intercultural Competence of Future Teachers at a Pedagogical Higher Education Institution. Acta Paedagogica Vilnensia ISSN 1392-5016 eISSN 1648-665X. Vol. 45, pp. 42–59 DOI: https://doi.org/10.15388/ActPaed.45.3

3. Поліщук В.А., Олексюк Н.С., Бачинська О.М. Інтеграція внутрішньо переміщених осіб у приймаючі громади: соціально-економічний аспект. Науковий вісник Національного університету «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА» «Управління змінами та інновації». «Видавничий дім «Гельветика». Випуск № 6, 2023. С.3– 10.

4. Поліщук В., Олексюк Н., Лещук Г. (2022). Підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи з людьми літнього віку. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». Випуск 1 (50) ’ 2022. С.227–229. URL: http://visnyk-ped. uzhnu.edu.ua/article/view/257794

5. Поліщук В., Олексюк Н., Лещук Г. (2022). Упровадження перспективи сильних сторін у практику діяльності університетів третього віку. Соціальна робота та соціальна освіта. Наукове видання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Випуск 1 (8). C. 136-144. URL: http://srso.udpu. edu.ua/article/view/262684

6. Поліщук В.А. (2022). Формування соціальної відповідальності у майбутніх фахівців соціальної роботи: системний підхід. Науковий журнал Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини «Соціальна робота та соціальна освіта». 2022 р., Випуск 2(9). С.130–135. URL: http://srso.udpu.edu.ua/article/view/. /262684https://doi.org/10.31499/2618-0715.2(9).2022.267364 URL

7. Поліщук (2022). Центр соціальних ініціатив і волонтерства як вагомий чинник формування соціальної відповідальності майбутніх фахівців . // Social Work and Education. 2022. Vol. 9. No. 3. P. 383-391. DOI: 10.25128/2520-6230.22.3.5 http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/244596.647.5: 376.2.

8. Поліщук, В. (2021). Підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи з батьками, які виховують дітей з проявами аутичних розладів. Social Work and Education, Vol. 8, No. 4. pp. 540-549. Режим доступу: DOI: 10.25128/2520-6230.21.4.10 http://journals.uran.ua/swe/article/download/251202/248670

11. Поліщук, В., & Лещук, Г. (2020). Толерантність як особистісна характеристика в умовах імплементації інклюзивної освіти. Social Work and Education. CSI&D, Vol. 7, No. 3. Ternopil-Aberdeen, 2020. pp. 338-346. DOI: 10.25128/2520-6230.20.3.8.

12. Horishna, N., Polishchuk, V., Slozanska, H., & Hlavatska, O. (2020). Trends in the development of inclusive education in Ukraine. Освітній вимір, 55, 103-116. Режим доступу: https://journal.kdpu.edu.ua/ped/article/download/3953/3960

13. Поліщук В. А. (2019). Формування професійно-педагогічної культури майбутніх фахівців соціальної роботи // Науковий вісник Мукачівського університету. Серія : Педагогіка та психологія. – 2019. – Вип. 2(10). Частина 2. – С. 37–40.

14. Поліщук В. А. (2018). Фундаменталізація професійної підготовки соціальних працівників у контексті глобалізаційних процесів /В. А. Поліщук . Професійна освіта: методологія, теорія та технології : зб. наук. праць / ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний вищий навчальний заклад імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький : ПП «СКД», 2018. – Вип. 8. (270 с.). – С. 182–197.

15. Поліщук В. А. (2018) До питання сутнісної характеристики професійної мобільності фахівця // Науковий вісник Мукачівського університету. Серія: Педагогіка та психологія. – 2018. – Вип. 2(8). – С. 108–111.

16. Поліщук В.А. (2018). Компетентнісний підхід до науково-дослідницької підготовки майбутніх соціальних працівників. Науковий вісник Ужгородського національного ун-ту. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. 2018. Вип. 2 (43). С. 206– 210.

17. Поліщук В.А., Пришляк О. Ю., Богуцька А.А. Залучення людей літнього віку до неформальної освіти: зарубіжний досвід. Соціальна робота з різними категоріями населення у територіальній громаді: українські реалії та міжнародний досвід: колективна монографія / В. Поліщук, Н. Горішна, Г. Слозанська та ін. Тернопіль : Осадца Ю.В., 2018. 221 с.

18. Поліщук В. А. (2019). Формування професійної мобільності майбутніх соціальних працівників: зарубіжний досвід. Науковий вісник Мукачівського університету. Серія : Педагогіка та психологія. – 2019. – Вип. 1(9). – С. 206–210.

19. Поліщук В. А. (2019). Формування професійно-педагогічної культури майбутніх фахівців соціальної роботи // Науковий вісник Мукачівського університету. Серія : Педагогіка та психологія. – 2019. – Вип. 2(10). Частна 2. – С. 37–40. 

20. Поліщук В. А. Компетентнісний підхід до науково-дослідницької підготовки майбутніх соціальних працівників.. Науковий вісник Ужгородського національного ун-ту. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. – 2018. – Вип. 2(43). – С. 306– 210.

21. Поліщук В. А. (2018). До питання сутнісної характеристики професійної мобільності фахівця. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія : Педагогіка та психологія. – 2018. – Вип. 2(8). – С. 108–111.

22. Поліщук В. А. (2018). Фундаменталізація професійної підготовки соціальних працівників у контексті глобалізаційних процесів /В. А. Поліщук . Професійна освіта: методологія, теорія та технології: зб. наук. праць / ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний вищий навчальний заклад імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький : ПП «СКД», 2018. – Вип. 8. – С. 182–197.

23. Поліщук, В. А., Богуцька, А. А., Пришляк, О. Ю. (2018). Мета і принципи діяльності університетів третього віку у Великій Британії. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Педагогіка. Соціальна робота. 2017.. Випуск 1(40).

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси