Радчук Галина Кіндратівна


Фото _Радчук


Доктор психологічних наук, професор

Завідувач кафедри психології розвитку та консультування


е-mail: galyna012345@gmail.comПрофілі:

     GoogleScholar
     ORCID
     ResearcherID

     ScopusНародилася 24.10.1960 року в с. Поступель на Волині. У 1980 році з відзнакою завершила навчання в Луцькому  педагогічному  училищі. У 1985 році з відзнакою закінчила філософський факультет (спеціальність «Психологія», кваліфікація «Психолог, викладач психологічних дисциплін»)  Київського державного університету імені  Т.Г.Шевченка.


Після закінчення університету (з липня 1985 року) працює на кафедрі психології Тернопільського державного педагогічного інституту, з 1998 року перший завідувач кафедри практичної психології Тернопільського педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

У 1992 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування самооцінки професійно значущих якостей старшокласників при виборі педагогічної професії».  У 2011 році захистила докторську дисертацію на тему: «Психологія аксогенезу особистості в контексті вищої професійної освіти».

Здійснила теоретичне та експериментальне обґрунтування нового прикладного напрямку сучасної психології – аксіопсихологія вищої школи. Автор психологічної концепції культурно-феноменологічного конституювання аксіогенезу особистості у процесі вищої професійної освіти. Науково обґрунтувала і реалізує у своїй педагогічнй  практиці освітній діалог як інноваційну гуманітарну психодидактичну технологію.

У 2000 - 2001 роках пройшла підготовку та є сертифікованим консультантом у методі позитивної психотерапії (Basic Consultant of Positive Psychotherapy).

З  2000 року по 2013 рік була  активним учасником проектів «Соціальна освіта в Україні» та  «Покращення якості соціальних послуг дітям та сім’ям у громадах» за підтримки Християнського дитячого фонду (Швейцарія). Як тренер мобільної групи Західного регіону, провела більше як 20 просвітницьких семінарів-тренінгів щодо проблем профілактики негативних явищ в молодіжному середовищі для психологів, соціальних педагогів та громадськості різних міст України. З 2003 року  по 2013 рік  очолювала Ресурсний центр для працівників соціальної сфери Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира  Гнатюка, який функціонував у рамках партнерської угоди між ТНПУ ім. В. Гнатюка і Дитячим Християнським фондом.

Розробила та активно впроваджує в життя просвітницький тренінг для батьків та майбутніх батьків на тему: «Діалог як умова становлення повноцінної особистості дитини у сім’ї».


У 2018 році організувала Центр освітніх та психологічних інтерактивних технологій, який здійснює психологічний супровід реформування сучасної освіти через проведення консультаційної та тренінгової роботи як із вчителями, викладачами, так із учнями та студентами.

Пройшла міжнародне стажування у травні 2016 року в Південно-Чеському університеті на тему: «Використання інтернет  технологій в індивідуальній роботі зі студентами» (160 год.) в м. Чеське Будейовіце (Чехія), а також у травні 2017 року  в Південно-Чеському університеті у місті Чеське Будейовіце (Чехія) на тему: «Методи реалізації особистісно орієтованої педагогічної технології» (120 годин, 4 кредити ECTS).


У 2021 році пройшла міжнародне стажування у Польщі  «Fundraising and organization of project activities in educational establishments: european experience», 24.04.2021 – 30.05.2021 (6 кредитів).

Брала участь у програмі Еразмус + щодо академічної мобільності викладачів. Читала лекції в Південно-Чеському університеті у місті Чеське Будейовіце (Чехія) 9-13 травня 2016 року на тему: «Психологія педагогічного спілкування і особистості вчителя».


Член Української психологічної асоціації (УПА). Голова Тернопільської філії Української асоціації сімейних психологів.

Розробила навчальні програми та викладає такі курси як «Вступ до спеціальності», «Психологічна діагностика», «Диференційна психологія», «Психологія освіти», «Філософія психології», «Методика викладання психології у вищій школі», «Аксіопсихологія» та ін.

Заснувала свою наукову школу – «Становлення особистості в контексті вищої професійної освіти». Керує науковими дослідженнями здобувачів кандидатських та докторських дисертацій. Під її керівництвом захищено 10 кандидатських дисертацій з психології. Є членом двох спеціалізованих вчених  рад із захисту дисертацій за спеціальністю «Педагогічна та вікова психологія». Як науковий керівник підготувала 8 призерів Всеукраїнських олімпіад з психології.


Сфера професійних інтересів 
 
Соціальна психологія особистості, психологія освіти, психологічна діагностика, диференційна психологія, психологія педагогічної праці, філософія психології, аксіопсихологія.


Відзнаки

У 2009 році нагороджена Почесною грамотою МОН України,  з  2016 року  – відмінник освіти України. З 2019 року - заслужений працівник освіти і науки України.

Отримала премію від Української психологічної асоціації «Кращий психолог 2020». 

У 2020 році нагороджена нагрудним знаком  О.В.Сухомлинського, а також «Гордість ТНПУ». 

Автор понад 180 наукових публікацій, у тому числі 3 монографій, 6 навчально-методичних посібників, зокрема,  монографії – «Аксіопсихологія вищої школи», «Становлення культури життєвого самовизначення сучасної молоді: психологічна теорія і практика»,  навчально-методичні посібники – «Диференційна психологія», «Практика в системі професійної підготовки психологів», «Психологія: тестові завдання до державного іспиту», «Сімейне виховання: освітній тренінг для батьків»  та ін.


Основні публікації 

 1. Радчук Г. К. Аксіопсихологія вищої школи. Монографія. Тернопіль : ТНПУ, 2014.  380 с.

 2. Радчук Г. К. Психологія аксіогенезу особистості в контексті вищої професійної освіти. Особистість у розвитку: психологічна теорія і практика. Монографія / за ред. С.Д.Максименка, В.Л.Зливкова, С.Б.Кузікової. Кн. 1. Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2015.  С.319–340.

 3. Радчук Г.К. Концепція культурно-феноменологічного конструювання аксіогенезу особистості студентів. Становлення культури життєвого самовизначення сучасної молоді: психологічна теорія і практика. Монографія  / за ред. Г.К.Радчук. Тернопіль: ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2016. С. 425-450.

 4. Радчук Г.К. Сімейне виховання. Освітній тренінг для батьків. Навчально-методичний посібник. Тернопіль: Навчальна книга  - Богдан, 2008. – 120с.

 5. Радчук Г.К. Діалогізація дитячо-батьківських стосунків як чинник ранньої профілактики девіацій у становленні особистості. Теорія та практика профілактичної роботи з дітьми, схильними до девіантної поведінки: український і міжнародний досвід: монографія / О. Янкович, О. Кікінежді, І. Козубовська, В. Поліщук, Г. Радчук та ін. Тернопіль, Осадца Ю.В.,2018. С.173-182.

 6. Радчук Г.К. Становлення асертивності студентів як чинник попередження професійного вигорання у майбутніх фахівців. [Електронний ресурс]. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України.  2016.  Вип. 1. Режим доступу:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadpn_2016_1

 7. Радчук Г.К. Темпоральні характеристики осмисленості життя студентів. Педагогічний процес: теорія і практика: зб. наук. праць.  2016. Вип. 1. С. 16-20. 

 8. Радчук Г.К. Освітній діалог як інноваційна гуманітарна технологія професійного становлення особистості у ВНЗ. Педагогічний процес: теорія і практика: зб. наук. праць. Київ, ТОВ «Видавниче підприємство «ЕДЕЛЬВЕЙС», 2017, № 1. С. 3 – 19.

 9. Радчук Г.К. Особливості ціннісних орієнтацій сучасних студентів. World science Multudisciplinary Scientific Edition.  Vol.5, May 2018. № 5(33).  Warsaw.  Р. 16-22.

 10. Система практик у професійній підготовці психологів. Навчально-методичний посібник  / за заг. ред. Г.К.Радчук. – Тернопіль, ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2019. 416 с. (у співавторстві).

 11. Радчук Г. К. Особистісна готовність викладачів вищої школи до діалогізації освітнього процесу.  Humanitarium / ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Переяслав-Хмельницький, 2019. Том. 43, Вип. 1 : Психологія. С. 130-138.

 12. Основи науково-психологічних досліджень. Навчально-методичний посібник / за ред. Г. К. Радчук. Тернопіль, ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. 208 с. (у співавторстві). 

 13. Радчук Г. К. Мотивація учбово-професійної діяльності студентів  як чинник становлення майбутнього фахівця. Проблеми гуманітарних наук. Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол. Надія Скотна (головний редактор), І. Галян (редактор розділу) та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014.  Випуск тридцять третій. Психологія. С.61-71.

 14. Радчук Г. К. Диференційна психологія. Навчально-методичний посібник. Тернопіль, ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2007. – 288 с. (у співавторстві). 

 15. Радчук Г. К. Особливості самоактуалізації особистості студентів  в освітньому середовищі вищої школи. Психологія і особистість. Науковий журнал.  2015. № 2 (8). Ч. 2. – Київ – Полтава. –С. 85-98.

 16.  Радчук Г. К. Суб’єктна позиція студента як чинник попередження кризи професійної ідентичності майбутнього фахівця. Особистість як суб’єкт подолання кризових ситуацій: психологічна теорія і практика: монографія / за ред. С.Д.Максименка, С.Б.Кузікової, В.Л.Зливкова.  Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2017.С. 337-357.

 17. Радчук Г. К. Діалог як механізм аксіогенезу особистості в процесі вищої професійної освіти.  Психологія особистості. Науковий теоретико-методологічний і прикладний психологічний журнал. Івано-Франківськ, 2017. №1 (8). С. 130-142.

 18. Радчук Г. К. Культурно-психологічний підхід в контексті сімейного виховання Humanitarium / ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Переяслав-Хмельницький, 2019. Том. 42, Вип. 1 : Психологія. С. 130-146.                                                                                                                                                                                                                 

 19. Halyna Radchuk, Zoryana Adamska, Mariia Oliinyk Features of Authenticity Development in Future Psychologists. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. Vol 11, No 3 (2019). P. 213-223. 

 20. Halyna Radchuk, Zoryana Adamska. Addressing development of fasilitative approach in ukrainian education system. Соціальна робота: виклики сьогодення; Збірник наукових праць за матеріалами VIII міжнародної науково-практичної конференції / за заг. ред. В.А.Поліщук, С.М.Калаур, Г.І.Слозанської. Тернопіль: ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2019. – 9 – 17.

 21. Halyna Radchuk, Anatolii Afanasiev, Dmytro Sofiian, Zoriana Adamska, Iryna Perig Internal factors of development of psychological readiness for professional activities in cynologist officers Journal of Intellectual Disability Diagnosis and Treatment, 2021,  Vol. 9, No.1. P. 538 – 547. https://www.lifescienceglobal.com/pms/index.php/jiddt/article/view/7216

 22. Grygorii Tereshchuk, Halyna Meshko, Miroslav Prochazka, Oleksandr Meshko and Halyna Radchuk The problem of preserving and strengthening the occupational health of the teacher: a historical aspect. Second International Conference on History, Theory and Methodology of Learning. SHS Web Conf. Volume 104, 2021 (ICHTML 2021) https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2021/15/shsconf_ichtml2021_01003/shsconf_ichtml2021_01003.html 

 23. Berezka, S., Panasenko, E., Zhukova, O., Radchuk, H., Sobolyeva, S., & Raievska, Y. (2021). Neuropsychological Peculiarities of Studying Future Psychologists’ Emotional Intelligence. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 12(2), 38-52. https://www.brain.edusoft.ro/index.php/brain/article/viewFile/1138/1306 

 24. Halyna Radchuk, Zoriana Adamska, Solomsa Chopyk, Halyna Sviderska, Viktoria Oleksiuk Psychological analysis of paradigms of development of modern higher education Society. Integration.Education. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume I, May 28 th – 29 th , 2021. 513 – 523. http://journals.rta.lv/index.php/SIE/article/view/6269


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси