Шпак Марія МирославівнаШпак Марія Мирославівна


Доктор психологічних наук, професор


Професор кафедри психології розвитку та консультування
e-mail: shpakmariia@gmail.comПрофілі:
     Google Scholar 
     ORCID
     ResearcherID
     ScopusБіографія


Народилася 10 серпня 1974 року в місті Тернополі. 


У 1996 році закінчила з відзнакою Тернопільський державний педагогічний інститут за спеціальністю „Педагогіка і методика початкового навчання та музика”.

 

Упродовж 1997-2000 років навчалась в аспірантурі. У 2001 році успішно захистила в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова кандидатську дисертацію на тему: «Дидактичні умови забезпечення емоційності навчання молодших школярів». 


З 2001 року працює на кафедрі практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка (з липня 2019 року кафедру практичної психології перейменовано на кафедру психології розвитку та консультування). 


У 2002-2003 роках виконувала обов’язки заступника декана психолого-педагогічного факультету. 


У 2005 році Шпак М.М. присвоєно вчене звання доцента. 


У 2012 році здобула другу вищу освіту за спеціальністю «Практична психологія».


У 2018 році успішно захистила докторську дисертацію на тему «Психологічні основи розвитку емоційного інтелекту молодших школярів» зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (отримано диплом від 05.03.2019 р.).


У 2022 році Шпак М.М. присвоєно вчене звання професора. 


Розробила навчально-методичне забезпечення та викладає навчальні дисципліни: для студентів спеціальності 053 «Психологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: „Педагогічна психологія”, „Психологічна служба в системі освіти”, „Психологія творчості і обдарованості”, „Психологія сімейного виховання”; для магістрантів спеціальності 053 «Психологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти „Психологічна служба вищої школи”, „Психодидактика”, «Психологія емоційного інтелекту»; для аспірантів спеціальності 053 «Психологія» третього (доктор філософії) рівня вищої освіти: «Методологія науково-психологічних досліджень», «Психологічна служба вищої школи».

 

Здійснює керівництво написанням курсових, бакалаврських та магістерських робіт з психології. Як науковий керівник підготувала призера Всеукраїнської студентської олімпіади з «Теоретичної та прикладної психології» (Київ, 2015 р.).  


Гарант освітньо-професійної програми «Психологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки.


Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, серед них: 4 монографії (1 – одноосібна, 3 – колективні), 15 навчально-методичних посібників (2 – одноосібних, 13 – колективних), статті у наукових фахових виданнях України та в зарубіжних наукових періодичних виданнях, з них – 4 статті включені до міжнародних наукометричних баз: Scopus – 1 та Web of Science – 3.


Здійснює опонування докторських і кандидатських дисертацій. З 2019 року по 2021 рік  – член спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка.


Член журі І (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі», зокрема у номінації: «Розвивальні програми» (м. Тернопіль, 25.11.2020 р.); «Просвітницькі програми» і додатковій номінації «Особливості роботи вчителя фізичної культури з дітьми з ООП» (м. Тернопіль, 25.11.2021 р.); «Профілактичні програми» (м. Тернопіль, 25.11.2022 р.); «Корекційно-розвиткові програми» (м. Тернопіль, 29.11.2023 р.).  


У 2021 році за запитом Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» здійснювала психолого-педагогічну експертизу електронної версії підручника «Інформатика» для 8 класу з поглибленим вивченням інформатики закладів загальної середньої освіти.


Учасник проєкту Інституту розвитку освіти «Новій українській школі – новий учитель» (за підтримки міжнародного фонду «Відродження», Представництва «Фонду Фрідріха Науманна за Свободу» в Україні) (2019-2021 рр.). З 2023 року є учасником проєкту «Створення фізично та психологічно безпечного освітнього середовища», який реалізується МОН України спільно з Фондом Президента України з підтримки освіти, науки та спорту, а також за підтримки ЮНЕСКО.


Член Української Психологічної Асоціації.


Стажування


У 2019 році пройшла міжнародне науково-педагогічне стажування у Польщі на базі Вищої лінгвістичної школи в м. Ченстохова (Європейський освітній проєкт «The innovative Methods and Technologies of Teaching: The Newest in the European Educational Practice» (Psychology. Philosophy of Education).

У 2023 році пройшла міжнародне стажування «Digital Future: Blended Learning» (Університет прикладних наук Анхальт (Hochshule Anhalt, HSA) на базі DUDIZ (німецько-український центр цифрових інновацій).

 

Відзнаки


Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2023 р.);

Грамотами ТНПУ імені В. Гнатюка (2003 р.; 2010 р.; 2011 р.); 

Грамотою Управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації (2016 р.);  

Подякою Міністерства освіти і науки України (2017 р.); 

Подякою Тернопільського міського голови С. Надала (2018 р.); 

Грамотою Міністерства освіти і науки України (2019 р.);

Подякою Управління освіти і науки Тернопільської міської ради (2020 р., 2023 р.);

Грамотою Національної академії педагогічних наук України (2020 р.).


Сфера професійних інтересів

 

Психологія емоційного інтелекту, педагогічна та вікова психологія, психодидактика, психологічна служба в закладах освіти, психологія сімейного виховання. 


Основні публікації


Монографії:

1. Шпак М. М. Психологія розвитку емоційного інтелекту молодших школярів : монографія. Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 2016. 372 с.


2. Шпак М. М. Соціально-психологічні чинники розвитку емоційного інтелекту молодших школярів. Становлення культури життєвого самовизначення сучасної молоді : психологічна теорія і практика : монографія / за ред.
Г. К. Радчук. Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 2016. С. 224–243. 


3. Шпак М. М. Психологічні особливості розвитку емоційного інтелекту в студентському віці. Pedagogical and psychological science and education: transformation and development vectors : collective monograph. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2021. Vol. 2. P. 342–359. 


4. Шпак М. Психодидактичні засоби діалогічної взаємодії викладачів і студентів в освітньому середовищі вищої школи. Освітній діалог як гуманітарна психодидактична технологія вищої освіти : монографія / за наук. ред.
Г. К. Радчук. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. С. 171–198.Навчально-методичні посібники, методичні рекомендації:

1. Шпак М. М. Психологічна служба в закладах освіти : навч.-метод. посіб. Видання друге, випр. та доп. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. 195 с. 


2. Шпак М. М. Переддипломна практика. Система практик у професійній підготовці психологів : навч.-метод. посіб. / З. М. Адамська, І. П. Андрійчук,  О. М. Воронкевич та ін.; за заг. ред. Г. К. Радчук. Видання друге, випр. і доп. Тернопіль : ТНПУ, 2019. С. 284-410.


3. Основи науково-психологічних досліджень : навч.-метод. посіб. / З. М. Адамська, І. П. Андрійчук, О.М. Воронкевич, Г. К. Радчук, С. В. Чопик, М. М. Шпак; за ред. Г. К. Радчук. Видання друге, розшир. і доп. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. 214 с. 


4. Методичні рекомендації до написання, захисту та оцінювання кваліфікаційних робіт зі спеціальності 053 «Психологія» / укладач : М. М. Шпак. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. 48 с.


5. Шпак М. М. Психодидактика. Психологічна служба вищої школи. Підсумкова атестація магістрів психології : збірник тестових завдань для студентів закладів вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання) / З. М. Адамська, І. П. Андрійчук та ін. / за ред. Г. К. Радчук. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. С. 42–46, 51–55.


6. Шпак М. М. Педагогічна психологія. Психологічна служба в системі освіти. Збірник тестів для державної атестації бакалаврів з психології : навч.-метод. посіб. / Автори: З. М. Адамська, І. П. Андрійчук та ін. / за заг. ред. Г. К. Радчук. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. С. 57–64, 138–144.


7. Шпак М. М., Кормило О. М. Методика науково-психологічного дослідження. Підсумкова атестація магістрів психології : збірник тестових завдань для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Психологія конфлікту та практична медіація» (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання) / ред. кол. : З. М. Адамська, І. П. Андрійчук, Г. М. Свідерська. Тернопіль : ТНПУ ім.
В. Гнатюка, 2023. С. 11–15.


Статті:

1. Шпак М. Емоційний інтелект в контексті сучасних психологічних досліджень. Психологія особистості : науковий теоретико-методологічний і прикладний психологічний журнал Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника. 2011. № 1 (2). С. 282–288.


2. Шпак М. М. Психологічні механізми розвитку емоційного інтелекту. Наука і освіта. 2014. № 5. С. 104–109.


3. Шпак М. М. Емоційний інтелект як особистісний ресурс забезпечення психологічного благополуччя молодших школярів. Наука і освіта. 2016. № 5. С. 266–270.


4. Шпак М. М. Становлення емоційного інтелекту в дошкільному віці як передумова його розвитку в молодшого школяра. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» / ред. кол. :
І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, Л. В. Засєкіна та ін. Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2016. Вип. 4. С. 196–205. 

 

5. Шпак М. М. Вікові особливості розвитку емоційного інтелекту молодших школярів. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, VI (68), Issue : 164. Budapest, 2018. P. 71–74.


6. Шпак М. Психологічна концепція розвитку емоційного інтелекту особистості в онтогенезі. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки : зб. наук. праць / за наук. ред. І. С. Булах. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. Вип. 10 (55). С. 125–134.       


7. Шпак М. М. Психоемоційний стан студентів в умовах дистанційного навчання. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. 2021. Вип. 4. С. 115–121.


8. Шпак М. М. Стресостійкість особистості в дискурсі сучасних психологічних досліджень. Габітус. 2022. Вип. 39. С. 199–203.


9. Шпак М. Креативність як складова особистісного розвитку та професійного становлення студентів. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Психологія. 2023. Вип. 2 (58). С. 57–62.


10. Zhuravlova L., Shpak M. Development of emotional intelligence of primary school pupils. Socialization & Human Development: International Scientific Journal / Kyiv Taras Shevchenko National University, Universit of Szczecin (Poland), Ukrainian Association of Educational and Developmental Psychology (Ukraine). Szczecin, Kyiv, 2019. Vol. 1. № 1. С. 94–101.


11. Shpak M., Kichuk A., Sytnyk O., Ishchuk N., Filonenko D., Hrozna O. Socio-psychological factors of user trust in information in electronic mass communication. Estudios de Economia Aplicada. 2021. Vol. 39. Issue 5. Special Issue: Innovation in the Economy and Society of the Digital Age. (Sсopus)


12. Dobrovolska N., Moroz L., Shpak M., Tsekhmister Y., Vovchenko O. Motivational mechanisms of emotional intelligence development in practicing psychologists. AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. 2021. Vol. 11, Issue 2, Special Issue ХХІ. P. 54–59. (Web of Science)
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси