Сорока Ольга Вікторівна

Сорока Ольга Вікторівна


Завідувач кафедри соціальної роботи та

менеджменту соціокультурної діяльності,


доктор педагогічних наук, професорE-mail: Sorokaolga175@gmail.com


Профілі:

     Google Scholar
     ORCID

     ResearcherID

     Scopus


Дата народження
24 жовтня 1975 р.

Тема дисертації:

«Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до використання арт-терапевтичних технологій

Навчальні дисципліни:
1. Соціальна терапія
2. Теоретичні і прикладні засади менеджменту
3. Менеджмент соціальної роботи
4. Тренінгові технології
5. Тайм-менеджмент

Сфера наукових інтересів

Проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців соціономічних професій, тренінгові технології, арт-терапевтичні технології, тайм-менеджмент

Відзнаки

Подяка МОН України (2023 р.), Грамота КЗВО «Рівненська медична академія» (2022 р.); Подяка КЗВО «Рівненська медична академія» (2021 р.); Подяка Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2020 р.); Грамота управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації (2016 р.); Грамота Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2018 р., 2015 р., 2010 р.).

Досвід наукової та науково-педагогічної діяльності

Сорока Ольга Вікторівна у 1997 році з відзнакою закінчила Ізмаїльський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Початкове навчання та образотворче мистецтво». У 2002 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Підготовка майбутнього вчителя до інтегративного використання образотворчого мистецтва в початковій школі» зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти у спеціалізованій вченій раді у Південноукраїнському державному педагогічному університеті ім. К. Д. Ушинського, м. Одеса. В 2005 році присвоєно вчене звання доцента кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи. В 2008 році отримала диплом спеціаліста зі спеціальності: «Управління персоналом і економіка праці», кваліфікація: «спеціаліст з управління персоналом і економіки праці». У 2011 році отримала диплом спеціаліста зі спеціальності: «соціальна педагогіка», кваліфікація: «соціальний педагог». У 2016 р. у спеціалізованій вчені раді Д 58.053.03 Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка захистила докторську дисертацію на тему «Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до використання арт-терапевтичних технологій» зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. У 2018 році з відзнакою закінчила Ізмаїльський державний гуманітарний університет і здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр за спеціальністю Середня освіта спеціалізація Мова і література, освітня програма Середня освіта: мова і література (англійська), професійна кваліфікація магістр освіти з мови і літератури. Викладач англійської мови і світової літератури. Учитель англійської мови і світової літератури. В 2021 р. присвоєно вчене звання професора кафедри соціальної роботи, спеціальної освіти і менеджменту соціокультурної діяльності. 

Під керівництвом Ольги Сороки захищено три кандидатських дисертації зі спеціальності 013 Початкова освіта (Ю. В. Бондар «Формування творчих умінь в учнів початкової школи з використанням інтерактивних технологій» (2022 р.); зі спеціальності 011 – Освітні педагогічні науки А. Шкляр «Формування професійної компетентності офіцерів поліції до профілактики правопорушень неповнолітніх» (2023 р.); зі спеціальності 011 – Освітні педагогічні науки С. Сеага «Соціально-педагогічні умови профілактики і корекції агресивної поведінки підлітків у закладах загальної середньої освіти» (2023 р.). Під керівництвом Ольги Сороки нині працюють над дослідженнями 4 аспіранти та одна докторантка. 
Є членом спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені В.Гнатюка 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Є членом редакційних колегій науково-методичних журналів категорії «Б» «Social Work and Education», «Studia Methodologica».

У 2016 р. проходила підвищення кваліфікації на кафедрі корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, у 2018 р. стажувалася у Польщі на базі вищої лінгвістичної школи в Ченстохово (Європейський освітній проєкт «The innovative Methods and Technologies of Teaching: Teaching methodology of social work and management»). У 2023 році пройшла міжнародне стажування «Digital Future: Blended Learning» в проєкті DіgІn.Nеt 2.

У 2023 році очолила кафедру соціальної роботи та менеджменту соціокультурної діяльності. 

Ольга Вікторівна бере активну участь у роботі міжнародних та всеукраїнських науково-практичних та науково-методичних конференціях, активна учасниця тренінгових програм, курсів та семінарів особистісно-професійного зростання. З 2021 р. є головою організаційного комітету міжнародної конференції «Соціальна робота: виклики сьогодення», що проводиться щорічно з 2010 р. на базі кафедри соціальної роботи та менеджменту соціокультурної діяльності ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Є керівником науково-дослідної роботи «Теоретичні й методичні засади професійної діяльності та підготовки фахівців соціономічних професій» (державний реєстраційний номер 0123U104172).
Досвід наукової та науково-педагогічної діяльності – 22 роки.

Опублікувала понад 160 наукових та навчально-методичних праць, з них: 5 монографій (1 – одноосібна, 4 – колективні), 68 статей у наукових фахових виданнях України, 5 статей у базах Scopus та Web of Science; 6 навчально-методичних посібників та методичних рекомендацій (у співавторстві); учасник більше 80 наукових конференцій.

Основні публікації

1. Soroka, O. V. (2017). Art-Therapeutic Technologies: are Future Primary School Teachers Ready to Use Them in Practice? Наука і освіта. (10). 111–117. URL: https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/articles/2017-10-doc/2017-10-st15 (WOS)

2. Nadiia Horishna, Hanna Slozanska, Olha Soroka, Lyudmila Romanovska (2019). Exploring the leadership skills of pre-service social work students: implications for social work education. Problems of Education in the 21st Century. Number Vol. 77-5. 598–615. URL : http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/13613/1/Horishna_9.pdf (Scopus)

3. Olga Soroka, Svitlana Kalaur, Andrii Balendr (2019). Diagnostics of leadership qualities of specialists of “man–man” type of professions in military and civil higher education institutions: psychological and pedagogical approach. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. Vol 12. (5). 263–277. URL : https://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/1470 (WOS)

4. Olga Soroka, Svitlana Kalaur, Andrii Balendr (2020). Monitoring of corporate culture formation of specialists of social Institutions. Postmodern Openings.. April, Volume 11, Issue 1, Supl. 1. 218–233. URL: https://lumenpublishing.com/journals/index.php/po/article/view/2478 (WOS)

5. Andrii Balendr, Oksana Komarnytska, Oleksandr Didenko, Svitlana Kalaur, Olha Soroka, Andrii Biliavets, Olha Khamaziuk (2023). Facilitation Techniques in Teaching ESP Online: Postpandemic Solutions for Law-Enforcement Officers Training. World Journal of English Language. Vol 13. No 5. URL : https://www.sciedupress.com/journal/index.php/wjel/article/view/23081 (Scopus)

6. Сорока, О. В. (2015). Підготовка майбутніх учителів початкової школи до використання арт-терапевтичних технологій: теоретико-методичні основи: монографія. Тернопіль : Астон. 350.

7. Сорока, О. В. (2014). Арт-терапія: теорія і практика : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Тернопіль : Астон. 196.

8. Сорока, О., Калаур, С. (2023). Теоретичні та практичні аспекти формування професійного іміджу в процесі розвитку професійно-мовленнєвої компетентності студентів коледжів. Social Work and Education. Vol. 10, No. 3. 382–392. URL : https://journals.uran.ua/swe/article/view/288791

9. Сорока, О. В. (2020). Гендерні особливості самопрезентації сучасного менеджера. Актуальні проблеми управління закладами освіти в контексті стратегії  модернізації освітньої галузі: колективна монографія / за ред. В. П. Кравця, Г. М. Мешко. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка. 310, 194–206.

10. Лещук, Г. В., Сорока, О. В. (2023). Формування професійно-мовленнєвої компетентності студентів медичних коледжів засобами іноземної мови. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «педагогіка. Соціальна робота». (1 (52)). 94–97. URL : http://visnyk-ped.uzhnu.edu.ua/issue/view/16667

11. Kalaur Svitlana, Soroka Olga (2023). Theoretical and methodological principles of the formation of professional culture and professional image among educators by means of the acmeological approach in war conditions. Social Work and Education. Vol. 10, No. 1. 99–110.

12. Сорока О., Шкляр А. (2022). Вимоги до сучасного офіцера ювенальної поліції: компоненти та показники професійної компетентності до профілактики правопорушень неповнолітніх. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. (4(118)). 153–165.

13. Olha Soroka, Siagha Sami (2022). Potential of innovative methods in working with aggressive adolescents: methodological aspects. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. (3(117)). 45–54.

14. Сорока О. (2022). Педагогічний менеджмент: до питання наукової дефініції. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. (2 (116)). 57–68.

15. Soroka O., Kalaur S., Vaniuha L. (2021). Educational paradigm of training managers in the sphere of culture: nowadays challenges. Social Work and Education. Vol. 8, No. 4. 515–527. URL : URL : http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/24539 
 
16. Сорока, О., Шкляр, А. (2021). Модель формування професій-ної компетентності офіцерів поліції до профілактики правопорушень неповнолітніх. Ввічливість. Humanitas. (6). 68–74. URL : http://journals.vnu.volyn.ua/index.php/humanitas/issue/view/28/30
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси