Кальба Ярослава Євгенівна 

Кальба Я.

Кандидат психологічних наук Доцент

 mail: yarka35@ukr.net

ПрофіліНародилася у м.Тернополі. У 1996 році вступила до Тернопільського педагогічного університету ім. В.Гнатюка. У 2000 році закінчила навчання з відзнакою, здобувши спеціальність «Практичний психолог». 

У квітні 2006 року в Національному педагогічному університеті ім.М.П.Драгоманова успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. 

З листопада 2004 року працювала асистентом, а з  2010 року – доцентом кафедри психології Тернопільського національного педагогічного університету імені В.Гнатюка.

На кафедрі читає навчальні дисципліни

«Загальна психологія»,
«Вікова та педагогічна психологія» для студентів фізико-математичного, історичного факультетів, інженерно-педагогічного факультету,
«Психологія» для спеціальності «Інформатика» фізико-математичного факультету,
«Психологія мас» для студентів факультету філології і журналітики, спеціальність «Журналістика»,
«Етнопсихологія» для студентів психолого-педагогічного факультету спеціальність «Дошкільна освіта».  

Розробила навчальні дисципліни «Психологія мас» для студентів факультету філології і журналітики, спеціальність «Журналістика», «Етнопсихологія» для студентів психолого-педагогічного факультету спеціальність «Дошкільна освіта».

Кальба Я.Є. – автор близько 30 накових, науково-методичних, науково-популярних праць. Неодноразово брала участь у теле- і радіопередачах. 

За час роботи на кафедрі Кальба Ярослава Євгенівна взяла участь у понад 30 всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, була головою ДЕКу на психолого-педагогічному відділенні інституту педагогіки і психології. 


Стажування 

Постійно підвищує кваліфікацію: у 2011 році пройшла стажування у Інституті соціальної та політичної психології НАПН України м. Київ, у 2019 році стажування в Львівському національному університеті імені І.Франка. 
Кальба Я.Є. є членом-кореспондентом Української Академії Акмеологічних Наук по відділенню «Психологічна акмеологія» №К-50. 22 травня 2010рік. 

Є активним учасником психотерапевтичних навчальних проектів:

Кальба Я. Методологічні основи Арт-терапії. Сертифікат. 2012р.

Кальба Я. Гештальт-терапія з дітьми і сім’єю. Сертифікат. 2013р. 

Кальба Я. Sandplay-терапія в роботі дитячого психотерапевта. Сертифікат. 2018р. 

З 2010 року є практикуючим психологом у напрямку гештальт терапії.

Сфера наукових інтересів

Сферою наукових інтересів є психолого-педагогічні умови формування вчинкового потенціалу підростаючої особистості, зокрема розгляд вчинку як умови розвитку душевно-духовного потенціалу особистості дитини. Результати досліджень впроваджено у науково-практичній освітній діяльності експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня «Школа вчинку» Канівської гімназії ім. І.Франка.

У науково-практичній діяльності досліджує феномен масової психології, проблеми медіа-психології. Активно пізнає основи гештальт-терапії.

Основні публікації

1. Кальба Я.Є. Вчинок як автентичний вияв душевно-духовних потенцій підростаючої особистості. Збірник наукових праць Інституту психології ім.Г.С.Костюка АПН України/ За ред.МаксименкаС.Д. – К., 2013, т.XV,част.2. – С. 97-105.

2. Кальба Я.Є. Гендер у суб’єктно-вчинковому вимірі (результати дослідження учнівської молоді). Гендерні дослідження: прикладні аспекти: монографія/ [В.П.Кравець, Т.В.Говорун, О.М.Кікінежді та ін..]; за наукк.ред. В.П.Кравця. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2013. – С. 232-242.

3. Вчинковий потенціал підростаючої особистості: теоретичні засади дослідження Акмеологія в Україні: теорія і практика: збірник наукових праць / редкол.: Огнев’юк В.Щ. та ін. – К., 2013. - № 24. С.17-22

4. Кальба Я.Є. Психологія мас : навчальний посібник / автор-упорядник Я. Кальба. Тернопіль : Навчальна книга  «Богдан» , 2012. 208с.

5. Кальба Я. Сім’я як осередок формування душевно-духовних потенцій дитини (вчинковий підхід). ВІД ГЕНДЕРНИХ ІДЕОЛОГІЇ ДО ДИСКУСІЙ ПРО СУЧАСНУ СІМ’Ю. монографія. Наук..ред.Пшнінська О.М. Дніпропетровськ : ПФ «Стандарт -Сервіс», 2015. – 160с.

6. Кальба Я. До проблеми розвитку душевно-духовних потенцій зростаючої особистості (вчинковий підхід). Humanitarium / ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Переяслав-Хмельницький, 2019. Том. 42, Вип. 1 : Психологія. С.59-68. 


Участь у конференціях і семінарах

  1. Kalba Ya.Ye. Psychology of mass influence: from dichotomy to typologe. International scientific and practical conference "Challenges of hybrid war : informational dimension" : conference proceedings, August 16-17, 2019, Vilnius : Izdevnieciba "Baltija Publishing". 164 pages.

 

  1. До проблеми морально-етичних норм у сучасному медіа-просторі. Особистість і суспільство: методологія та практика сучасної психології: матеріали І Міжнар. Наук.-практ. інтернет-конф./ за заг.ред. Л.Засєкіної, А.Кульчицікої. – Луцьк: Вежа-Друк, 2014. – С.30-37.

  2. Медіасвіт та культурний простір підростаючої особистості:проблеми та перспективи. Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім’я на захисті прав дітей: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції / за заг.ред.проф.ОКікінежді. – Тернопіль: Стереоарт, 2014. – С. 450-453

  1. КАЛЬБА Я.Є. ФЕНОМЕН МАСОВИХ НАСТРОЇВ:ПРОБЛЕМИ ТА ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ.ADVANCES OF SCIENCE: Proceedings of articles the international scientific conference.Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 27 June 2019 [Electronic resource] / Editors prof. L.N.Katjuhin, I.A. Salov, I.S. Danilova, N.S. Burina. – Electron. txt. d. (1 файл 6 MB). – Czech Republic,Karlovy Vary: Skleněný Můstek – Ukraine, Kyiv: MCNIP, 2019.p. 373-384.– ISBN 978-80-7534-078-8.

  1. Кальба Я.Є. Морально-етичні норми сучасного медів-простору яе соціально-психологічна проблема. Перспективні напрямки розвитку сучасних педагогічних і психологічних наук: Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції : (м.Харків, Україна, 9-10 лютого 2018р.).  Харків : Східноукраїнська організація "Центр педагогічних досліджень", 2018. 112с.

  2. Кальба Я.Є. Вчинковий підхід у системі освіти : можливості та перспективи. Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та психології : Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м.Запоріжжя, 2-3 лютого 2018р. Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2018. 192с.

  3. Кальба Я.Є. Морально-етичний контент медів : вплив на свідомість та поведінку дитини. Сучасні соціокультурні та психолого-педагогічні координати розвитку дитини : Матеріали Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практичної конференції (19-20 квітня 2018 року, м.Тернопіль). За заг.ред. Б.Б.Буяка, В.М,Чайки, М.О.Орап. Тернопіль : Вид-во Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 2018. 232с.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси