Кафедра соціальної роботи,

спеціальної освіти і менеджменту соціокультурної діяльності

Кафедра_СПі СР

Завідувач:   Поліщук Віра Аркадіївна                       доктор педагогічних наук, професор
Старший лаборант:  Зварич Ольга Петрівна


       Поштова скринька:
 tnpu.kafedra.spsr@gmail.com

       Адреса
м. Тернопіль, вул. Винниченка, 10,
                             3-й поверх, 229/232 ауд. 

Соціальні мережі: 
Фейсбук

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

 

Історія кафедри

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи здійснює підготовку фахівців за спеціальностями: 231 «Соціальна робота» (ОПП «Соціальна робота. Соціальна реабілітація. Соціально-психологічна допомога. Кейс-менеджмент», «Соціальне адміністрування в громаді»); 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» (ОПП «Менеджмент соціокультурної діяльності»); 011 «Освітні/педагогічні науки» (ОПП «Соціальна педагогіка. Консалтинг. Медіація»).


Завідувачем випускової кафедри є доктор педагогічних наук, професор Поліщук Віра Аркадіївна.


На кафедрі працюють: 2 доктори наук, професори; 5 докторів наук, доцентів; 3 кандидати наук, доценти; 3 кандидати наук, викладачі; лаборант.

Підготовка студентів орієнтована на професійний та особистісний розвиток фахівців, які повинні володіти значним обсягом знань, умінь та навичок у поєднанні з відповідними особистісними якостями і здатністю до творчого, нестандартного вирішення проблем клієнта; проводити науково-дослідну діяльність.


Освітній процес побудований на принципах студентоцентрованого особистісно-орієнтованого навчання, на засадах компетентнісного, системного, інтегративного підходів і спрямований на формування вмінь і практичних навичок при поглибленні спеціальних та фахових компетентностей, необхідних для майбутньої професійної діяльності.


Формами організації освітнього процесу є аудиторні (лекції, практичні, семінарські заняття), позааудиторні (індивідуальні, консультації, підготовка та захист творчих (курсових, бакалаврських, магістерських) робіт/проектів, практика), дистанційні навчальні заняття, самостійна робота. В освітньому процесі використовуються методи проблемного, проблемно-пошукового, діалогічного, інтерактивного навчання та навчання побудованого на дослідницькій основі. На кафедрі розроблені електронні версії навчальних дисциплін, наукові розробки, навчально-методичні посібники, підручники, монографії, відео презентації для вдосконалення соціальної роботи з різними категоріями громадян.


Важливою складовою спеціальностей, за якими здійснюється підготовка майбутніх фахівців є формування у них професійних компетентностей, здатності до їх практичної реалізації, що досягається через практико-орієнтоване навчання. Кафедрою розроблена і успішно впроваджена система практичної підготовки майбутніх фахівців, до якої ввійшли різні види практик.


Викладачами кафедри укладено близько 100 угод про співпрацю з навчально-виховними закладами, державними й недержавними установами та організаціями соціального спрямування, що дає змогу майбутнім фахівцям проходити практичну підготовку в умовах, максимально наближених до реалій сьогодення.


При кафедрі функціонують: соціально-психолого-медичний науково-практичний центр Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка та Тернопільської обласної комунальної клінічної психоневрологічної лікарні (керівник центру – д.п.н. Парфаноич І.І.); «Клуб волонтерства та соціальних ініціатив Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка» – керівник к.п.н. Водяна О.В.


При кафедрі працюють такі проблемні групи, як: «Теорія та практика соціальної роботи» (керівник к.п.н., доц. Главацька О.Л.), «Соціальна робота за кордоном» (керівник д.п.н., проф. Поліщук В.А.), «Теорія і практика соціального проектування» (керівник к.п.н., доц. Горішна Н.М.), «Технології соціальної роботи з різними категоріями населення в умовах територіальної громади» та «Соціальний експериментаріум» (керівник д.п.н., доц. Слозанська Г.І.), «Підготовка майбутніх соціальних працівників до розв’язання конфліктів у професійній сфері» (керівник д.п.н., доц. Калаур С.М.), «Теоретичні та практичні аспекти підготовки фахівців соціальної сфери: вітчизняний та зарубіжний досвід» (керівник к.п.н., доц. Лещук Г.В.), «Арт-терапія у соціальній сфері» (керівник д.п.н., доц. Сорока О.В.), «Теоретичні і методичні засади соціальної (соціально-педагогічної) роботи з різними групами населення» (керівник д.п.н., проф. Олексюк Н.С.), «Діагностика і профілактика девіантної поведінки» (керівник д.п.н., доц. Парфанович І.І.), «Інноваційно-креативна діяльність фахівця соціальної сфери» (керівник д.п.н., доц. Петришин Л.Й.). 


Під керівництвом викладачів кафедри студентами написано та опубліковано понад 70 наукових праць. Студенти систематично приймають участь у наукових та науково-практичних конференціях, семінарах, тренінгах; займають призові місця у профільних олімпіадах.


Результати проведених фундаментальних досліджень кафедри відображено у трьох колективних монографіях:

 • Соціальна робота в територіальній громаді: теорії, моделі та методи: монографія / Г.І. Слозанська; за наук. ред. д-ра пед. наук, проф. В.А. Поліщук. – Тернопіль: Осадца Ю.В., 2018. – 382 с.
 • Соціальна робота з різними категоріями населення у територіальній громаді: українські реалії та міжнародний досвід: колективна монографія / В. Поліщук, Н. Горішна, Г. Слозанська та ін. – Тернопіль : ЗазаПрінт, 2018. – 219 с. 
 • Теорія та практика профілактичної роботи з дітьми, схильними до девіантної поведінки: український і міжнародний досвід : монографія / О. Янкович, О. Кікінежді, І. Козубовська, В. Поліщук, Г. Радчук та ін. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. – 300 с.

Кафедра забезпечує викладання обов'язкових дисциплін:
 • Вступ до спеціальності
 • Правознавство
 • Креативність в соціальній роботі
 • Соціокультурна анімація
 • Соціальна педагогіка 
 • Соціальна діагностика і профілактика
 • Соціальна корекція      
 • Соціальна реабілітація
 • Соціальне консультування     
 • Галузеве законодавство
 • Основи PR
 • Етика соціальної роботи             
 • Акмеологія
 • Соціальна демографія
 • Соціальна терапія
 • Соціальний супровід
 • Соціальний патронаж               
 • Технології соціальної роботи
 • Соціальне проектування    
 • Соціальна експертиза                                     
 • Менеджмент соціальної роботи
 • Практикум з соціальної роботи
 • Технології соціальної роботи закордоном
 • Соціальна політика в соціальній роботі
 • Курсова робота з теорії соціальної роботи
 • Курсова робота з практики соціальної роботи


Професорсько-викладацький склад кафедри
Студенти випускової кафедри – майбутні соціальні педагоги та соціальні працівники – беруть активну участь у  волонтерській роботі та громадському житті факультету, університету, міста, регіону.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси