Мешко Галина Михайлівна

Мешко Г.М.

Доктор педагогічних наук, професор


Завідувач кафедри педагогіки та менеджменту освіти


e-mail: hal-meshko@ukr.net

Профіль  Google Scholar  
                ORCID

 Біографія

У 1984 році закінчила з відзнакою Чортківське педагогічне училище й отримала кваліфікацію вчителя початкових класів.

Упродовж 19841989 років навчалася на педагогічному факультеті Київського державного педагогічного інституту імені О.М. Горького (нині Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова), де отримала кваліфікацію «Викладач-дослідник з педагогіки і психології».

Після закінчення з відзнакою педагогічного інституту скерована за державним розподілом працювати асистентом кафедри педагогіки Тернопільського педагогічного інституту ім.Я. Галана (нині Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка). Відтоді і до теперішнього часу незмінно працює на цій кафедрі.

У 1998 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування індивідуального стилю педагогічного спілкування у майбутніх учителів».

У 2001 році присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки.

У 2013 році захистила докторську дисертацію на тему «Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до збереження і зміцнення професійного здоров’я».

У 2014 році присвоєно вчене звання професора. У цьому ж році очолила кафедру педагогіки, яку невдовзі було перейменовано в кафедру педагогіки та менеджменту освіти.

Мешко Г.М. – учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 58.053.03, член спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Вона є членом редакційних колегій збірників наукових праць: «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка)», «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота», міжнародного журналу «Професійно-прикладні дидактики».

Як викладач читає навчальні дисципліни «Вступ до педагогічної професії», «Педагогіка», «Історія педагогіки», «Здоров’язбережувальні технології в освіті», «Актуальні проблеми загальної педагогіки».

У науковому доробку Мешко Галини Михайлівни біля 200 публікацій, серед яких одна одноосібна монографія, три колективні монографії, понад 80 статей у вітчизняних фахових та зарубіжних наукових виданнях.

Вона є автором 15 навчальних і навчально-методичних посібників для вищої школи (7 рекомендовані МОН України), 13 програм навчальних курсів, з яких 5 мають гриф МОН України, а також розробник освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії зі спеціальності 011 Науки про освіту, освітньо-професійних програм підготовки магістрів спеціальностей 8.180010020 Управління навчальним закладом (за типом) та 073 Менеджмент.

Досвід наукової та науково-педагогічної діяльності – 28 років.  


Стажування:
2015 рік, в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка на кафедрі менеджменту та адміністрування, тема стажування: «Теорія і практика організації менеджменту в навчальному закладі». 

Сфера наукових інтересів:
Формування творчої індивідуальності майбутнього вчителя, педагогіка і психологія професійного здоров’я, підготовка майбутніх учителів до збереження і зміцнення професійного здоров’я, формування психологічно безпечного освітнього середовища. 

Відзнаки:
Подяки ТДПУ (2001 р., 2011 р.), подяка Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди (2006 р.), грамота ТНПУ (2015 р.), грамоти Тернопільської обласної державної адміністрації (2014 р., 2016 р.), почесна грамота Національної академії педагогічних наук України (2015 р.).

Основні публікації:
1. Мешко Г. М. Система формування індивідуального стилю педагогічного спілкування у майбутніх учителів / Г. М. Мешко // Наукові записки ТДПУ. – Серія 3: Педагогіка і психологія. – № 4(3). – 1998. – С. 48‑50.

2. Мешго Г. М. Професійне здоров’я педагога як умова ефективної виховної діяльності / Г. М. Мешко // Вісник Житомирського державного педагогічного університету ім. І. Франка. – №24. – 2005. – С. 93–96. 

3. Мешко Г. М. Професійне здоров’я педагога як стратегічна проблема сучасної школи / Г. М. Мешко // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 6. – С. 4–8. 

4. Мешко Г. М. Проблема збереження і зміцнення професійного здоров’я вчителя: історичний аспект / Г. М. Мешко // Шлях освіти. – 2010. – № 4(58). – С. 43–47. 

5. Культура здоров’я особистості: [курс лекцій] / [І.О. Олендер, В.С. Грушко, Т.І. Бережна, Г.М. Мешко та ін.]. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2010. – 196 с. 

6. Hałyna Meszko Czynniki zdrowia–niezdrowia zawodowego nauczycieli / Hałyna Meszko // Wybrane problemy środowiska pracy i gospodarki / Redakcja naukowa Marek Rybakowski, Jan Stebila. Zielona Gora: Wydawnictwo naukowe Polskiego Towarzystwa profesjologicznego; Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej Uniwersytetu Zielonogorskiego, 2010. S. 6576.

7. Мешко Г.М. Підготовка майбутніх учителів до створення психологічно безпечного освітнього середовища у школі в контексті завдань педагогіки здоров’я / Г.М. Мешко // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології / Збірник наукових праць Херсонського національного технічного університету. – Вип. 2 (5). – Херсон, 2011. – С. 290-296.

8. Мешко Г.М. Вступ до педагогічної професії. Навчальний посібник / Г.М. Мешко. – К. : «Академвидав», 2012. – 200 с. 

9. Meszko Hałyna Działalność pedagogiczna jako determinant zdrowia zawodowego nauczyciela / Hałyna Meszko // Problemy profesjologii. Nr. 1 / 2012. Połrocznik poświęcony problemom rozwoju zawodowego człowieka / Uniwersytet Zielonogorski, Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej. Zielona Gora : «PIXEL Zielona Gora», 2012. S. 147158. 

10. Мешко Г.М. Підготовка майбутніх учителів до збереження і зміцнення професійного здоров’я: [монографія] / Г.М. Мешко; за ред. д. пед. наук, проф., дійсного члена НАПН України В.П. Кравця. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – 468 с. 

11. Мешко Г.М. Курс «Професійне здоров’я педагога» в системі підготовки майбутніх учителів до здоров’ятворчої діяльності / Г. М. Мешко // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія «Педагогіка. Соціальна робота» / Гол. ред. І. В. Козубовська. – Ужгород, 2014. – Випуск 30. – С. 98–100.

12. Мешко Г.М. Підготовка майбутніх учителів до збереження і зміцнення професійного здоров’я у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін / Г.М. Мешко // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Додаток 1 до Вип. 31, том IX (51): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» / Відп. ред. І.П. Маноха. – К. : Гнозис, 2013. – С. 544–551. 

13. Мешко Г.М. Зміст і напрями комплексної програми підготовки майбутніх учителів до збереження і зміцнення професійного здоров’я / Г.М. Мешко // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 36, Том VIII (68) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» / відп. ред. випуску І.П. Маноха. – К.: Гнозис, 2016. – С. 523–532. 

14. Мешко Г.М. Аналіз мотивів вибору педагогічної професії в контексті підготовки майбутніх учителів до збереження і зміцнення професійного здоров’я / Г.М. Мешко // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. В.В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – Випуск 29. – С. 82–87. 

15. Meshko H. Formation of psychotherapeutic position of the future teacher in the coordinates of harmonization his personality / H. Meshko // Proceedings of the VI International Academic Congress «Fundamental and Applied Studies in EU and CIS Countries» (United Kingdom, Cambridge, England, 24–26 May, 2016). – Volume VI. – «Cambridge University Press», 2016. – P. 361–367. 

16. Meshko H. Psycho-pedagogical training as means of personality harmonization of the future teacher / H. Meshko // International Journal of Social and Educational Innovation (IJSEIro). – Suceava (Romania). – 2016. – Volume 3, Issue 5. – S. 85–92.

17. Мешко Г.М. Управління процесом створення здоров’язбережувального освітнього середовища в загальноосвітньому навчальному закладі / Г.М. Мешко // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. В.В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – Випуск 32. – С. 74–83. 

18. Мешко Г.М. Історія педагогіки: тестові завдання. Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / Г.М. Мешко, О.І. Мешко. – Видання друге, виправлене і доповнене. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – 156 с. 

19. Боднар О. С. Управлінська практика / О.С. Боднар , Г.М. Мешко, В.М. Чайка. – Тернопіль : Крок, 2016. –  80 с. 

20. Боднар О.С.Методичні рекомендації щодо підготовки магістерської роботи зі спеціальності 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом) / О. С. Боднар, Г.М. Мешко, В.М. Чайка. – Тернопіль : ФОП Шпак В.К., 2016. – 64 с. 

21. Мешко Г.М. Формування здоров’язбережувального освітнього середовища як аспект діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу / Г.М. Мешко // Збірник наукових праць. Серія «Педагогіка. Соціальна робота» / гол. ред. І.В. Козубовська. – Ужгород, 2017. – Випуск 1(40). – С. 157–161. 

22. Мешко Г.М. Формування психологічно безпечного освітнього середовища у загальноосвітньому навчальному закладі / Г.М. Мешко, О.І. Мешко // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Вип. 37 (3). Том II (22) : тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання» / відп. ред. випуску І.П. Маноха. – К.: Гнозис, 2017. – С. 62–70. 

23. Мешко Г.М. Чинники професійного здоров’я вчителя / Г.М. Мешко // Загальна теорія здоров’я та здоров’язбереження : колективна монографія / за заг. ред. проф. Ю.Д. Бойчука. – Харків : Вид. Рожко С.Г., 2017. – С. 126–132. 

24. Meshko H. Preparation of the future teachers for strengthening and maintaining professional health / H. Meshko, O. Meshko // Development and modernization of pedagogical and psychological sciences: experience of Poland and prospects of Ukraine : Collective monograph. – Vol. 2. – Lublin : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2017. – P. 206–223. 

25. Мешко Г.М. Сучасні підходи до збереження і зміцнення професійного здоров’я вчителів / Г.М. Мешко // Педагогічний альманах : Збірник наукових праць / редкол. В.В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2017. – Випуск 35. – С. 64–73. 

26. Мешко Г.М. Вступ до педагогічної професії. Практикум // Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / Г.М. Мешко. – Вид. друге, випр. і доп. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. – 194 с.
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси