Орап Марина Олегівна

марина

    

Доктор наук, доцент 

  
Професор кафедри психології 


Керівник науково-дослідного центру 
«Сучасна дитина»


mail:  orap2003@ukr.net

Профілі
 
Google Scholar

 ORCID 
Research ID


     
Народилася у Тернополі. У 1994 році закінчила факультет підготовки вчителів початкових класів Тернопільського державного педагогічного інституту за спеціальностями: «Вчитель початкових класів та образотворчого мистецтва», «Практичний психолог у закладах народної освіти».

З 1994 по 1996 рік працювала практичним психологом та вчителем початкових класів у середній школі.

З 1996 по 1999 рік навчалась у аспірантурі Тернопільського державного педагогічного університету. 


Кандидатську дисертацію на тему: «Комплексний підхід до розвитку мовлення у період навчання грамоти» захистила у 2000 році в Інституті педагогіки АПН України.

Професійну діяльність в університеті розпочала у 1999 році. З 2004 року – доцент кафедри психології Тернопільського національного педагогічного університету.

На кафедрі забезпечує викладання навчальних курсів «Загальна психологія», «Вікова та педагогічна психологія», «Психологія особистості», «Психолінгвістика розвитку дітей дошкільного віку». Здійснює керівництво написанням курсових робіт із вікової та педагогічної психології.


7 жовтня 2014 року захистила докторську дисертацію на тему: "Психологічні основи організації мовленєвого досвіду особистості" 


Предметом наукових досліджень є проблеми загальних закономірностей функціонування та онтогенезу мовлення.

Під її керівництвом на факультеті іноземних мов працює студентська проблемна група, котра розглядає питання психологічних особливостей мовленнєвої діяльності при оволодінні іноземною мовою.

Постійно підвищує кваліфікацію. З 2011 по 2014 рік навчалась у докторантурі при кафедрі загальної та соціальної психології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.


Стажування

У 2016 році пройшла стажування у Вищій Школі Лінгвістичній (м.Ченстохова, Польща), взяла участь  у Европейському освітньому проекті “The Innovative Methods and Technologies of Teaching: the Newest in the European Educational Practice”.

У 2017 році отримала сертифікат міжнародного рівня «Basic Consultant of Positive Psychotherapy» від World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy та є практикуючим психологом – психотерапевтом у методі позитивної психотерапії.  

У 2017 році Марина Олегівна здала міжнародний екзамен на знання англійської мови Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL International та отримала сертифікат рівня В1.


Відзнаки

За сумлінну багаторічну працю на освітянській ниві, підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів, вагомий внесок у розвиток науки Марина Олегівна нагороджена Грамотами Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка та Тернопільської Обласної Ради та Обласної Державної Адміністрації.


Сфера наукових інтересів

Вікова психологія, психолінгвістика та онтопсихолінгвістика.

Марина Олегівна – заступник голови правління Всеукраїнської Асоціації Психолінгвістів України (посвідчення №2).

Під керівництвом Марини Олегівни в ТНПУ імені Володимира Гнатюка створено науково-дослідний центр «Сучасна дитина», який здійснює дослідження психологічних закономірностей розвитку та формування особистості дитини у сучасних соціокультурних умовах.

У співпраці з провідними науковцями, освітянами та практичним психологами у центрі досліджуються психолого-педагогічні аспекти формування особистості дитини у новітньому Інтернет- та медіапросторі;  особливості вікових закономірностей становлення особистості дитини (до періоду ранньої юності включно), зумовлені впливом новітніх засобів передачі та отримання інформації; роль цифрових технологій у розвитку та становленні особистості дитини та зміни психіки і свідомості, пов’язані з їх використанням; зміст та напрям змін у педагогічній взаємодії, пов’язаних з новітнім соціопростором та використанням цифрових технологій; зміни процесу сімейного виховання у новітньому інформаційному просторі.


Під керівництвом Марини Олегівни написано і захищено дві дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук, близько 50 магістерських і дипломних робіт та більше 200 курсових робіт. Зараз Марина Олегівна керує написанням докторської та кандидатської дисертацій.


За час роботи на кафедрі Марина Олегівна взяла участь у понад 100 Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях, в тому числі й за кордоном.


Марина Олегівна активно популяризує психологічні знання серед громадськості. Вона є автором тренінгів «Дорога щастя», «Антирак» на основі яких здійснює психологічне просвітництво серед населення. Засновник «Клубу щасливих батьків», робота якого допомагає підвищити рівень психолого-педагогічних знань серед батьків. Бере активну участь у телевізійних та радіо-передачах, виступає психологом-експертом у періодичних друкованих виданнях.


Орап Марина Олегівна є членом двох Спеціалізованих Вчених рад з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук: 1) Спеціалізованої Вченої Ради К 32.051.05 за спеціальністю 19.00.01 «загальна психологія, історія психології» у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки та 2) Спеціалізованої Вченої Ради К 48.125.03 за спеціальністю 19.00.07 «педагогічна та вікова психологія» у Національному університеті «Острозька академія».


Наукові здобутки й результати досліджень Марини Олегівни опубліковані у двох монографіях та більш як 100 публікаціях. З них – понад 10 у зарубіжних виданнях, індексованих у Міжнародних наукометричних базах.


Основні публікації

1. Орап М.О. Психологія мовленнєвого досвіду особистості: Монографія / М.О.Орап. – Тернопіль. : Підручники і посібники, 2014. – 480с.

2. Орап М. О. Психология речевого опыта личности / М. О. Орап // Язык, речь, личность в зеркале психолингвистики: Монография / Л. В. Засекина, С. В. Засекин, А. Л. Лавриненко, М. О. Орап [и др.]; под ред. д-ра психол. наук Л. В. Засекиной. – Луцк : Вэжа-Друк, 2014. – С. 73–94.

3.Orap M.O. The methodological basis of psychological studies of personality’s speech organization / М.О.Orap // The 'Intellectual Archive', Vol.1, Number 6, Toronto, October 2012. – p.42-48 (75p) ISSN: 1929-1329.

4. Orap M.O. Systemic characteristics of personality’s speech organization / М.О.Orap //  Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basiсs and innovative approach. / Research articles. Vol. 3. – Psychology, Pedagogics. -FL, USA, L&L Publishing, 2012. – P. 37 – 39.

5. Orap M.O. The reflexive mechanism of the organization the personality’s speech experience / M.Orap // European Applied Science – 2014 – №1. – Stuttgart, Germany. - pp. 89 – 91. ISSN 2195 - 2183.

6. Orap M.O. Personality’s Communicative Features in the Speech Experience / M.Orap // Psychological Review, Issue 6 (2), (December). Volume 123. “American Psychological Association”, 2016. - Pages 950-957.

7. Maryna Orap. Speech Experience of the Primary School Age Children / / Children and Schools, Issue 4(2), Volume 39. Oxford University Press, 2017. – P. 1221-1228.


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси