Лупак Наталія Миколаївна

ЛупакКандидат філологічних наук, доцент


mail:  lupak@elr.tnpu.edu.ua

 
Профіль GoogleScholar
                ORCID
Народилася 5 липня 1965 року в м. Кременці Тернопільської області.

У 1982 р. закінчила ЗОШ № 16 м. Тернополя із золотою медаллю.

У 1987 р. закінчила з відзнакою факультет підготовки вчителів початкових класів із додатковою спеціальністю «музика» ТДПІ імені Я. Галана.

У 2000 р. закінчила факультет післядипломної освіти за спеціальністю – вчитель української мови і літератури, вчитель зарубіжної літератури ТПДІ ім. Я. Галана. З 1987 по 1999 рр. — вчитель початкових класів у СШ № 12.


1999 — 2004 рр. — вчитель укр. мови вищої категорії, заступник директора з навчально-виховної роботи у школі №3 м. Тернополя.


У 2003 р. вступила в аспірантуру Тернопільського державного педагогічного університету.

З 2004 р. працює на кафедрі педагогічної майстерності та освітніх технологій.

У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Художня та літературно-музична інтерпретації образу Мазепи», здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук, а згодом – вчене звання доцента кафедри педагогічної майстерності та освітніх технологій Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.

У 2010 р. отримала диплом доктора філософії.

Провідною темою діяльності є дослідження проблеми діалогу як феномена культури. Розглядаючи концепцію діалогу культур у сучасній системі освіти, акцентує на необхідності збереження національної ідентичності в новому міжкультурному просторі в процесі формування духовної культури особистості. Н. Лупак – автор 30 наукових праць, серед яких — 2 монографії, 4 науково-методичні посібники.


Стажування

1. Київський національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (кафедра педагогічної творчості) з 28.11.2013 – 15.05.2014 рр.

2. Східно-європейський інститут психології (Україна-Франція), інститут проблем виховання НАПН України з 23.05.2016 – 26.05.2016 рр.

3. Східно-європейський інститут психології (Україна-Франція), інститут проблем виховання НАПН України з 18.05.2017 – 21.05.2017 рр.

4. Східно-європейський інститут психології (Україна-Франція), інститут проблем виховання НАПН України з 23.11.2017 – 25.11.2017 рр.Сфера наукових інтересів

Мистецький діалог в освіті, інноваційні практики викладання

Відзнаки

Грамота університету за особливі заслуги у педагогічній діяльності 2013 р.

Основні публікації

1.                 Лупак Н. М. Роль синтезу мистецтв і компаративного дискурсу в літературній рецепції образу Мазепи. Тернопіль: Монографія. Міжнаціональні горизонти і компаративістичний дискурс сучасних літературознавчих студій. 2005. С. 157-165.

2.                 Лупак Н. М. Контрапункт як музичний термін та його компаративістичне наповнення. Тернопіль Ред.-вид. відділ ТНПУ, 2006. – С. 225 – 230.

3.                 Лупак Н. М. Семантико-смислові зміщення музичної термінології в епопеї Б. Лепкого „Мазепа”. Житомир: Ред.-вид. відділ ЖДУ, 2006. – № 26. С. 151-154.

4.                 Лупак Н. М. Конфлікт інтерпретацій у літературно-музичному просторі // Герменевтика і проблеми літературознавчої інтерпретації. Монографія. Тернопіль: Ред.-вид. відділ ТНПУ, 2006. – С. 95-123.

5.                 Лупак Н. М. Літературно-музичні контакти у зоні взаємодії художніх мов різних мистецтв. Миколаїв: Вид.-во МДГУ ім.. П. Могили, 2006, – С. 144-150.

6.                 Лупак Н. М. Музичність літератури кінця ХІХ – поч.. ХХ століття (у творчості „молодомузівців”). Чернівці: Вид.-во Рута, 2006. – Вип.. 71 С. 64-75

7.                 Лупак Н. М. Музичність літератури кінця ХІХ – поч.. ХХ століття (у творчості „молодомузівців”). Питання літературознавства: Науковий збірник. – Чернівці: Рута, 2006. – Вип.. 71 – С. 64-76.

8.                 Лупак Н. М. Літературно-музичні контакти у зоні взаємодії художніх мов різних мистецтв (феномен мазепіани). Науково-методичний журнал. Т.59. Вип.. 46. Філологія. – Миколаїв: Вид.-во МДГУ ім.. П. Могили, 2006, – С. 144-150.

9.                 Лупак Н. М. Лейтмотив як спосіб організації літературного і музичного простору. Зб. наукових праць. Вип.. ХVІІ / Ред. кол. Я.О. Поліщук та ін. – Рівне: РДГУ, 2007. – 226


10.            Лупак Н. М. Літературно-музичне буття образу Мазепи. Монографія Тернопіль: Карт-Бланш, 2007. – 200с.

11.            Лупак Н. М. Літературно-музичне буття образу Мазепи. Монографія. Тернопіль: Карт-Бланш, 2007. – 200с.


12.            Лупак Н. М. Інтермедіальність як педагогічна проблема. Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практ. конф. «Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития». Т. 13. Педагогика, психология и социология. – Одесса: Черноморье, 2008.

13.            Лупак Н. М. Особистісна спрямованість мистецької освіти (культурологічний аспект). Збірник наукових праць. Теоретичний та науково-методичний часопис: Вища освіта України. – № 3. – Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології». – К.: Гнозис, 2008.

14.            Лупак Н. М. Формування компетентностей вчителя мистецьких дисциплін. Збірник наукових праць: «Проблеми сучасної педагогічної освіти». Серія: Педагогіка і психологія. – Ялта: РВВ КГУ, 2008.

15.            Лупак Н. М. Музичність літератури кінця ХІХ – поч. ХХ століття. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: Зб. наук. пр. – К.: Університет «Україна», 2009. – Вип. 19.

16.            Лупак Н. М. Вербальний опис музичного тексту як елемент художнього аналізу. Наукові праці. Серія; педагогіка, психологія і соціологія. – Донецьк: ДНТУ, 2009. – Вип. 6 (160).


17.            Лупак Н. М. Мистецький діалог в освіті. Людинознавчі студії: Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Ред. Кол. Т. Біленко, М. Чепіль та ін. – Вип. 19. Педагогіка. – Дрогобич: ДДПУ, 2009.

18.            Лупак Н. М. Педагогічна майстерність. Тести. Навчальний посібник для студентів педагогічних вищих навчальних закладів. Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. – 96 с.

19.            Лупак Н. М. Концепція діалогу культур у сучасній системі освіти. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010.


20.            Лупак Н. М. Використання ігрових моделей у педагогічній практиці. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія. – Зб. наук. ст.. – Ялта: РВВКТУ, 2010.


21.            Лупак Н. М. Медіакультура як фактор розвитку особистості в умовах глобалізації інформаційного простору. Наукові праці. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія. – Донецьк: ДНТУ, 2010.

22.            Освітні технології у короткому викладі : навчально-методичний посібник для вчителів, вихователів та студ. пед. закл. освіти / О. І. Янкович, Л. М. Романишина, М. М. Бойко, Лупак Н. М. [та ін.]. – [вид допов.]. – Тернопіль : Астон, 2013. – 160 с. – Бібліогр.: с. 151–

23.            Лупак Н. М. Зошит для практичних робіт з курсу "Основи педагогічної майстерності". Тернопіль: СПДФО "Калашник Т.Б. 2014. –  104 с.

24.            Лупак Н. М. Освітні технології: тести (навчально-методичний посібник). Тернопіль СПДФО Калашник Т.Б., 2014. – 127 с.

25.            Лупак Н. М. Педагогічна творчість як наукова (фахова) проблема. Дрогобич: Молодь і ринок, 2014.


26.            Лупак Н. М. Зошит для практичних робіт з курсу "Основи педагогічної майстерності". Тернопіль: СПДФО "Калашник Т. Б." 2015. - 104 с.

27.            Лупак Н. М. Освітні технології: Тести. Тернопіль: СПДФО «Калашник Т.Б.» 2016. – 127с.

28.            Лупак Н. М. Освітні технології у схемах і таблицях. Тернопіль: СПДФО «Калашник Т.Б.» 2017. – 130 с.


29.            Лупак Н. М. Технологія портфоліо як інструмент педагогічної діагностики. Психологія та педагогіка сучасності: проблеми та стан розвитку науки і практики в Україні: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 26-27 серпня 2016 року). – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2016. – С. 64-67

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси