Свідерська Галина Мирославівна 


Фото_Свідерська

Кандидат психологічних наук 

Доцент кафедри  психології розвитку та консультування

Сертифікований консультант у методі позитивної психотерапії (BasicConsultantofPositivePsychotherapy)

mail: sviderska.g@gmail.com

Профілі
Google scholar

Orcid
ResearcherID
З 1992 по 1996 рік навчалася у Чортківському педагогічному училищі, яке закінчила з відзнакою. У 1999 році закінчила з відзнакою Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Початкове навчання і практична психологія».


З 1999 по 2005 р. працювала практичним психологом у Педагогічному ліцеї м.Тернополя та викладала курс «Основи психології» для ліцеїстів 10-11 класів.

З 2005 по 2008 р. навчалася в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М.Драгоманова (м.Київ). У 2009 р. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Психолого-педагогічні чинники розвитку чуйності у ранньому юнацькому віці».  

З 2008 року працює на кафедрі практичної психології ТНПУ імені Володимира Гнатюка. З 2015 року доцент кафедри практичної психології. Є авторкою 35 наукових і навчально-методичних праць та монографії «Психологія чуйності», співавтором колективної монографії «Становлення культури життєвого самовизначення сучасної молоді: психологічна теорія і практика».

Викладає навчальні курси:
«Психологія релігії»,
«Гендерна психологія»,
«Психологія особистості»,
«Екстрена психологічна допомога»,
«Етнопсихологія»,
«Психологічна допомога в кризових ситуаціях»,
«Психологія материнства»».

У 2016-2017 закінчила базовий курс напрямку «Позитивна психотерапія» (Український інститут позитивної і транскультурної психотерапії).


Стажування

03 листопада – 28 листопада 2014 р. - стажування на кафедрі психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. 

6 лютого – 25 лютого 2015 рр. - курс для викладачів ТНПУ імені Володимира Гнатюка «Технології дистанційного он-лайн навчання».

01.12. 2016 – 22.10.2017 рр.– Брала участь в освітній програмі Базового курсу за напрямком «Позитивна психотерапія» Українського інституту Позитивної крос-культурної психотерапії та менеджменту Український інститут Позитивної крос-культурної психотерапії та менеджменту, Всесвітня асоціація Позитивної та транскультуральної психотерапії  (WAPP) - Сертифікований консультант у методі позитивної психотерапії (Basic Consultant of Positive Psychotherapy) Сертифікат консультанта № 176-БК-Т-2017 (укр.), Certificate No 176-UKR-2017 (English).

Листопад 2017 - листопад 2018 рр.– проходила навчання за 200-годинною програмою, схваленою Українським науково-методичним центром практичної психології і соціальної роботи за модулем «Основи соціально-психологічного консультування та коучінгу у руслі позитивної психотерапії» (сертифікат СП №1542320).

24 - 28 червня 2018 р. пройшла наукове стажування в University of South Bohemia in Ceske Budejovice (сертифікат №8-2018/06).

З 18 листопада по 18 грудня 2019 р. – стажування на кафедрі практичної психології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Відзнаки


Нагороджена грамотою ТНПУ імені Володимира Гнатюка за сумлінну багаторічну працю, підготовку висококваліфікованих кадрів, активну участь у житті університету та з нагоди 77-річчя ТНПУ (25.04.2017).


Сфера наукових інтересів

 Наукові вподобання лежать у царині дослідження психології особистості, особливостей надання допомоги у кризових ситуаціях, аналізі релігійних феноменів з психологічної точки зору, гендерної просвіти та психології усиновлення.


Основні публікації

Монографія

Свідерська Г.М. Психологія чуйності: монографія / Г.М.Свідерська. – Тернопіль: ТНПУ імені В.Гнатюка, 2013. – 306 с.

Публікації у фахових виданнях

Свідерська Г.М. Чуйність vs емпатія: спроба розмежування наукових понять. Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України. Т.11. Вип.10. Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. К.: Фенікс, 2014. С.292-308 

Свідерська Г.М. Турботливість і надання допомоги як вияв чуйного ставлення. Проблеми гуманітарних наук. Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка. Вип. 33. Дрогобич, 2014. С. 164-175 

Свідерська Г.М. Особливості релігійності студентів-психологів Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія «Психологічні науки». Вип. 2(47). К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2015. С. 22-29

Свідерська Г.М. Доброзичливість, ввічливість і тактовність як складові вчинку-чуйності. Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. Вип. 30. Камянець-Подільський: Аксіома, 2015

Свідерська Г.М. Релігійність як аспект культури життєвого самовизначення сучасного студентства. Становлення культури життєвого самовизначення сучасної молоді: психологічна теорія і практика. Монографія [За ред.. Г.К.Радчук]. Тернопіль: ТНПУ ім.В.Гнатюка, 2016. С. 450-475 

Свідерська Г.М. Релігійність як соціально-психологічний чинник особистісного становлення дівчат і хлопців студентського віку. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». Вип.4. 2017. Т .1. С. 84 – 90

Свідерська Г.М. Психологічні особливості переживання молодшими школярами розлучення батьків “Topical issues of science and education”  II International Scientific and Practical Conference. Poland, Warszawa, Dolna. 18.12.2017. С.50-54

Свідерська Г.М. Особливості групової роботи психолога з дитячим горем втрати. Актуальні проблеми теорії та практики психологічної допомоги: Матеріали VII Харківських міжнародних психологічних читань. 25-26 листопада 2015 року. Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2015. С.117-120.

Свідерська Г.М. Психологічний супровід як чинник успішності процесу усиновлення. Сучасні соціокультурні та психолого-педагогічні координати розвитку дитини: Матеріали Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково практичної конференції. 19.04-20.04. 2018 Тернопіль: ТНПУ імені В.Гнатюка. С.160-161.

Свідерська Г.М. Ціннісні аспекти реалізації неформальної освіти української молоді. Психологічні виміри розвитку сучасної освіти України в умовах євроінтеграції: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 20-річчя кафедри практичної психології / упорядники Г.К. Радчук, З.М.Адамська, І.П. Андрійчук. Тернопіль, ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2018. С. 101-103.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси