Боднар Оксана Степанівна

Боднар О.С
Доктор педагогічних наук,


професор

mail: bodnarotern@ukr.net 


Профілі:

     Google Scholar

     ORCID

     RecearchGate

     ResearcherID

     Scopus
Біографія

Народилась у м. Самборі Львівської області. Закінчила Самбірське педагогічне училище, а згодом Львівський державний університет ім. І. Франка філологічний факультет. 


Працювала 25 років у школі, завершила вчительську кар’єру з вищою кваліфікаційною категорією та званням «учитель-методист». 


З 2001 року до грудня 2016 року працювала у Тернопільському обласному комунальному інституті післядипломної педагогічної освіти. Спочатку завідувачем лабораторії атестаційно-експертної оцінки, з 2006 року – доцент кафедри менеджменту освіти, а з 2012  по 2016 – завідувач кафедри методики викладання навчальних предметів та освітнього менеджменту.  


Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.06 – теорія і методика управління освітою на тему «Організаційно-педагогічні засади експертного оцінювання навчально-виховної діяльності загальноосвітніх шкіл». 


2013 році у тому ж Університеті менеджменту освіти НАПН України захистила докторську дисертацію на тему «Теоретичні та методичні засади управління аналітико-експертною діяльністю у сфері загальної середньої освіти регіону» (спеціальність 13.00.06). 


У 2018 році отримала вчене звання доцента. 


Була науковим керівником Школи експерта, Школи  моніторингу, двох регіональних експериментальних майданчиків. 


З 2010 по 2012 рік була науковим керівником всеукраїнського проекту «Критеріальний підхід до оцінювання методичних кабінетів як науково-методичних установ», в ході якого розроблені критерії оцінювання методичних кабінетів, які отримали гриф Міністерства освіти і науки України. 


З 2017 по 2019 виконувала функції всеукраїнського наукового проекту «Організаційно-педагогічні засади сервісного обслуговування закладів освіти в умовах децентралізації управління освітою», схвалений Вченою радою Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» 

(протокол № 2 від 23 червня 2017 року). 


З 2012 року до сих пір здійснює науковий супровід авторської всеукраїнської Школи методиста-експерта позашкільного навчального закладу», яка проводиться за авторською методикою на базі Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.


З вересня 2018 року координує роботу філії Академії інноваційного розвитку освіти, що працює при кафедрі педагогіки та менеджменту освіти. Щомісяця викладачі кафедр проводять тренінги для педагогів та керівників закладів освіти. 


З 2016 до 2019 – член спеціалізованої ради Д 73.053.04 у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького.


З 2018 року – гарант освітньо-професійної програми «Управління навчальним закладом».


2021 р. – отримала вчене звання «Професор».


Член редколегії електронних наукових фахових видань «Адаптивне управління: теорія і практика», серія «Педагогіка»; (Громадська організація «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами»); «Імідж сучасного педагога» (Полтавський інститут післядипломної педагогічної освіти, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих  імені Івана Зазюна НАПН України»); «Теорія і методика управління освітою» (ДЗВО «Університет менеджменту освіти»).


З 1 вересня 2020 року – керівник Дослідницького офісу менеджера освіти, що функціонує у структурному підрозділі Бюро кар’єри в університеті.


Боднар О. С. – автор понад 170 наукових праць та науково-методичних розробок, серед них 20 посібників, 4 монографії (3 колективні), понад 130 наукових та науково-популярних статей з проблем управління освітою.Стажування:

Проходила стажування на кафедрі  менеджменту освіти і права ДЗВО «Університет менеджменту освіти» з 1 до 31 жовтня 2019 року. Довідка про стажування № 01-02/674 від 06.11.19 р.

Стажування у Вищій лінгвістичній школі в Ченстохові (Польща) з 1.11.2010 по 1.02.2020. Довідка № KPK 20/02/50.

Відзнаки:

Грамота Тернопільської обласної адміністрації (2018), 

Диплом НАПН України за вагомий внесок у  розвиток наукової сфери України (2018),
Подяка Міністерства освіти і науки України (2019),
Подяка Київського національного університету технологій і дизайну (2019), Подяка управління освіти Херсонської міської ради (2019).


Основні публікації:

Посібники: 

1. Маслов В. І. Наукові основи та технології компетентного управління загальноосвітнім навчальним закладом : монографія / В. І. Маслов, О. С. Боднар, К. В Гораш. – Тернопіль : Крок, 2012. – 320 с. 


2. Боднар О. С. Менеджмент педагогічного персоналу загальноосвітнього навчального закладу (Рекомендований Міністерством освіти і науки, молоді і спорту) / О. С. Боднар, І. Г. Запорожан, А. Й. Романюк.– Тернопіль : Астон, 2011. – 312 с. 


3. Боднар О. С. Управління аналітико-експертною діяльністю у сфері загальної середньої освіти регіону (теоретико-прикладний аспект) : монографія / О. С. Боднар. – Тернопіль : Крок, 2013. – 544 с. 


4. Боднар О. Організації шкільного контролю в умовах демократизації управління : навчально-методичний посібник / О. С. Боднар // Тернопіль: Крок,2016 –  192 с. 


5. Боднар О. С.  Технології оцінювання якості  освіти // Якість університетської освіти: актуальні питання теорії і практики : колективна монографія / За ред. В. Я. Брича, А. В. Вихруща. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – 520с. – с. 145-188.


6. Боднар О. Менеджмент персоналу закладу загальної середньої освіти: навчально-методичний посібник. Тернопіль: Крок, 2021. 380с. http://catalog.library.tnpu.edu.ua:8080/e-lib/DocDescription?doc_id=254091


Статті: 

1. Боднар О. С. Адаптивне управлінн кафедрою на основі дистрибутивного лідерства / О. С. Боднар / Studia Zarządzania i Finansów. Kreatywność i innowacyjność w zarządzaniu – egzemplifikacje teoretyczne i empiryczne // Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu/ Poznań, 2016. – №10. – S. 115–124.


2.Bodnar OThe estimation of subjective factors of the influence on management of analytical and expert activity in the sphere of general secondary education of theregion / O. Bodnar // Scientific Journal «ScienceRisePedagogical Education», 2016.   № 11(7) С. 5562


3.Bodnar O. Philosophical principles of expertise And their significance for educational expert activity / O. Bodnar // SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION.  Humanities and Social Sciences– 2017. –  V (20). – Issusue 120 . – С.49–52


4. Bodnar O. The perspectives of development of analytical and expert work in the region and ways of its improvement / O. Bodnar // Актуальные научные исследования в современном мире: Сб. научных трудов – Переяслав-Хмельницкий, 2017. – Вып. 2 (22).- Ч.6. – С. 7–14. 


5.Bodnar O. The administrative decision in management of analytical and expert activity in the region / O. Bodnar /Studia Zarządania i Finansów. Zarządanie strategiczne w organizacji. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu/ Poznań – 2017. – N 12. – S. 137146. 


6. Bodnar O.S., Dmytryshyn R.I. On the convergence of multidimensional s-fractions with independent variables. Carpathian Mathematical Publications. 2018, 10 (1), 58-64. DOI: 10.15330/cmp.10.1.58-64. (Web of Science)


7. Taras Lendyuk, Oksana Bodnar, Sergey Rippa, Anatoliy Sachenko. Ontology Applicationin Contextof Mastering the Knowledge for Students. 13  International Scientific and Technical Conferenceon Computer Science and Information Technologies (CSIT-2018). 11-14 September 2018.  Львів : Вид-во «Вежа і Ко», 2018. 240 с. С. 123-126. (Scopus).


8. Oksana Bashutska, Lesia Buiak, Mykola Shynkaryk, Oksana Bodnar. Modeling the impact of social transfers on the inequality of income distribution in society.  Proceedings of the 6th International Conference on Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019). Advances in Economics, Business and Management Research, volume 95. 6th International Conference on Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019). 2019. 341-344. DOI.org/10.2991/smtesm-19.2019.66. (Web of Science).


9. Oksana Bodnar, Tetiana Burlayenko. Rozwój działalności doradczej w warunkach zmian edukacyjnych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Człowiek w świetle teorii i praktyki zargądzania. Wydawnictwo Wyższej  Szkoły Bankowej w Poznaniu. 2018, t.80, nr 3. S.53-66.


10. Bodnar O., Ivasiv O. Modelling and Assessment of Risk in Pedagogical Projects.  Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. 2019, t. 85, nr 2. S.53-65. DOI: 10.26349/zn.wsb.w.poznaniu.0085.04  


11. Боднар О., Горішня О. Зміна вектору управління освітнім процесом в умовах модернізації освіти.  Science and society. 2018. №3. с. 109-119. Accent Graphics Communications & Publishing, Hamilton, Canada. 2018. 250 p. 


12. Боднар О.,  Ензельт О.П. Підвищення ефективності навчання педагогів засобами тренінгових технологій на засадах андрагогічного підходу. Science Review.   № 3(10).  Vol.6. 2018. S. 19-22. (Global Sp. z O.O., Scientific Educational Center, Warsaw, Poland, 2018).


13.Боднар О., Івасів О. Специфіка розвитку експертно-консультативної діяльності в умовах модернізації освіти. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. Випуск 34. 2019 р.  стор.3-13.


14. Боднар О., Горішна О. Взаємозв’язок основних понять у теорії управління змінами та їх інтерпретації з урахуванням механізмів адаптивного управління. Адаптивне управління: теорія і практика. Серія Педагогіка. 2020. Випуск 8(15).  https://doi.org/10.33296/2707-0255-8(15)-02/


15. Боднар Оксана. Підготовка керівника закладу освіти до адаптивного управління: концептуальні штрихи модернізації. Адаптивне управління: теорія і практика: Серія Педагогіка. 2020. №10 (19). URL:https://amtp.org.ua/index.php/journal/issue/view/20/55


16. Боднар О. Івасів О. Структура самооцінювання проектної діяльності у контексті адаптивного менеджменту. Імідж сучасного педагога. № 2(191) (2020). С. 9-14. DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-2(191)-9-14  http://isp.poippo.pl.ua/article/view/199394/pdf_22


17. Боднар О. Горішна О. Механізми подолання опору змінам у закладах загальної середньої освіти. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. 2020. №2. С.180-189.


18. Боднар О. Системні характеристики процесу планування у структурі діяльності керівника закладу загальної середньої освіти. Актуальні проблеми управління закладами освіти у контексті стратегії модернізації освітньої галузі: колективна монографія / За загальною редакцією В.П. Кравця, Г.М. Мешко. Тернопіль: ТНПУ ім. В.Гнатюка, 220. 310 с. С. 3-19.


19. Rymma Mayboroda, Oksana Bodnar, Nataliia Ababilova, Maryna Morozova, Tetiana Burlaienko The role of a foreign language in the context of the international standardization of logistics terminology. International Journal of Management. Volume 11, Issue 05, May 2020, pp. 1321-1331. DOI: 10.34218/IJM.11.5.2020.121  


20. Bodnar O.S., Dmytryshyn R.I., Sharyn S.V. On The Convergence Of Multidimensional S-Fractions With Independent Variables. Карпатськi матем. публ. 2020, Т.12, №2, С.353–359. doi:10.15330/cmp.12.2. 353-359


21. Wojtowicz M., Bodnar D., Shevchuk R., Bodnar O. and Bilanyk I., The Monte Carlo Type Method of Attack on the RSA Cryptosystem, 2020 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT), (September 16-18, Deggendorf, Germany), 2020, pp. 755-758, doi: 10.1109/ACIT49673.2020.9208824.


22. Боднар О., Горішна О. Функції управління закладом  освіти в умовах змін. Імідж сучасного педагога. 2021. № 6. С. 5-10. http://isp.poippo.pl.ua/issue/view/15054
http://isp.poippo.pl.ua/article/view/248797/247892


23. Bodnar O., Boyko  M., Horishna O.,  Naumchuk V. Conceptual essence of change of management models in the educational environment: theory and practice. ALRJournal. 2021; 5(8): 26-35. 10.14744/alrj.2021.75547
URL: https://alrjournal.com/jvi.aspx?un=ALRJ-75547&volume

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси