Груць Галина Михайлівна

Груць Г.М

 
Кандидат педагогічних наук


Доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти


e-mail: hrutsg@ukr.net 

            hruts.g@gmail.com


Профілі: 

     Google Scholar  
     ORCID
     Web of Science ResearcherID

 


Життєве кредо

В усьому я і все в мені, і швидкоплинне,  й невмируще, йти по житті як по вогні і не стоптати білі ружі. І зберегтися в чистоті, в отій високій, в тій єдиній, щоб у кінці мого путі промовив клен: «Пройшла людина» (Т.Мельничук)

Захоплення

Духовність, культура, мистецтво, література, поезія, живопис, музика, театр, мандрування, фотографування.


Народилася у смт. Козлів, Козівського району, Тернопільської обл. З відзнакою закінчила філологічний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту ім. Я. Галана. Після закінчення ВОЗу почала працювати асистентом кафедри педагогіки і методики початкового навчання факультету початкових класів ТДПІ ім.Я.Галана, читаючи такі курси: історія педагогіки, педагогіка, методика народознавства і обрядової культури, практикум з мови. 1999 року закінчила аспірантуру при Тернопільському державному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка й захистила кандидатську дисертацію «С. Русова і просвітницький рух в Україні» зі спеціальності 13.00.01 – теорія та історія педагогіки.

З 1999 року працює доцентом кафедри педагогіки, яка 2014 року перейменована у кафедру педагогіки та менеджменту освіти. 

З 2012 року до 2016 року – докторантка кафедри. Працює над проблемою формування духовної культури студентської молоді. 

Як викладач читає курси педагогічних дисциплін «Педагогіка», «Методика організації наукових досліджень») для студентів факультету іноземних мов та для здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 073 Менеджмент освітньо-професійної програми «Управління навчальним закладом» денної та заочної форм навчання.

Груць Г. М. – авторка близько 180 наукових, науково-методичних, науково-популярних праць. Неодноразово брала участь у теле- і радіопередачах.

За час роботи на кафедрі Груць Г. М. взяла участь у понад 100 всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, кілька років поспіль була головою ДЕКу на психолого-педагогічному відділенні факультету педагогіки і психології. Провела низку тренінгів з розвитку духовної культури для педагогів та керівників закладів освіти; бере активну участь у роботі Центру педагогічного консалтингу при кафедрі педагогіки та менеджменту освіти факультету педагогіки і психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Відзнаки

Подяка Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди (2007);

Грамота Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2010);

Грамота Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2015);

Подяка Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (2019);

Подяка Національної академії педагогічних наук України (2020).


Основні публікації

1. Груць Г. Основи формування духовної культури студентської молоді // Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту м. Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка // За ред. НісімчукаА. С. Бенери В.Є. Кременець: ВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка. 2013. Вип. 1. С. 122 – 131.

2. Груць Г. Розвиток духовної культури студентів: історико-педагогічний аспект // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. 2013. – № 1. С. 20 – 25.

3. Груць Г. Проблеми духовного розвитку сучасної студентської молоді: міфи і реалії // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. 2013. № 2. С. 85 – 92.

4. Груць Г. Значення феномену віри у формуванні особистості студентів // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Філософія. 2014. Вип. 43, С. 71 – 89.

5. Груць Г. Роль гуманітарних дисциплін у формуванні духовної культури студентської молоді // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2015. Вип. 20, ч. 1. С. 62 – 68.

6. Груць Г. Формування національної мовної особистості засобами гуманітарних дисциплін // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. 2015. № 2. С. 141 – 148.

7. Груць Г. Слово як сакральний символ: педагогічний аспект // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: збірник наукових праць. Переяслав-Хмельницький, 2015. Вип. 37. Педагогіка. С. 94 – 104.

8. Груць Г. М. Організація та проведення педагогічної і наукової практики магістрантів факультету іноземних мов (за кредитно-трансферною системою): Навчально-методичний посібник // Г.Груць, І.П.Задорожна. Тернопіль: ТНПУ, 2015. 90 с.

9. Груць Г. Організація та проведення педагогічної і наукової практики магістрантів. Тернопіль: ТНПУ, 2017. 71 с.

10. Педагогічна практика: методичні рекомендації з питань організації і проведення / Уклад.: Мешко Г.М., Удич З.І., Нестайко І.М., Груць Г.М. Тернопіль: ТНПУ, 2021. 112 с.

11. Груць Г. Співвідношення віри і знання: історичний дискурс. Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Тернопіль, 2017. Тернопіль-Київ: ФОП Осадца Ю. В., С. 255 – 262.

12. Груць Г. Феномен віри і знання в процесі формування особистості студентів. ADVANCES OF SCIENCE: Proceedings of articles the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 27 June 2019 [Electronic resource] / Editors prof. L.N. Katjuhin, I.A. Salov, I.S. Danilova, N.S. Burina. – Electron. txt. d. (1 файл 6 MB).  Czech Republic, Karlovy Vary: Skleněný Můstek – Ukraine, Kyiv: MCNIP, 2019. С. 457-471.

13. Груць Г. М. Вплив психоаналітичного напрямку в освіті на розвиток духовної культури особистості. Міжнародна колективна монографія за загальною редакцією проф. В. П. Бабича, проф. Л. С. Рибалко «ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ МОЛОДІ В ХХІ СТОЛІТТІ», Харків, 2019, С. 255-266

14. Груць Г. М. Управлінська культура керівника закладу загальної середньої освіти: шляхи формування. «Актуальні проблеми управління закладами освіти в контексті стратегії модернізації освітньої галузі: колективна монографія / за загальною редакцією В. П. Кравця. Г. М. Мешко, Тернопіль, 2020,С. 207-222

15. Груць Г. РЕЛІГІЙНО-ДУХОВНІ ЦІННОСТІ ЯК УМОТИВОВАНІ ПОТРЕБИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ. Науковий збірник «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка». АКТУАЛЬНI ПИТАННЯ. HUMANITIES SCIENCE CURRENT ISSUES: Interuniversity collection of Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University Young Scientists Research Papers. ВИПУСК 35. ТОМ 2. 2021. ISSUE 35. VOLUME 2. 2021. С. 238–247.

16. Hruts H.M., Plavutska O.P., Zakordonets N.I. THE ROLE OF PEDAGOGICAL DISCIPLINES IN THE SPIRITUAL SELF-ACTUALIZATION OF STUDENT YOUTH С. Інноваційна педагогіка. Випуск 32. Том 1. РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ. 2021. С. 184–187.

17. Боднар О., Груць Г., Вуйцік М. СПЕЦИФІКА ДЕЛЕГУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ КОНЦЕПЦІЇ КАЙДЗЕН У ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фах. журн. (категорія «Б»). 2022, №3 (204). С. 20-29.

18. Груць Г. Методичні рекомендації з підготовки, написання і оформлення курсових робіт з педагогіки. Видання четверте, виправлене й доповнене. Тернопіль: ТНПУ, 2023. 54 с.

19. Груць Г. «МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» (для здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 073 Менеджмент освітньо-професійної програми «Управління навчальним закладом» денної та заочної форм навчання). МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ. Тернопіль: ТНПУ, 2023. 30с.

Участь у конференціях і семінарах

1. VIII–ий Міжнародний симпозіум «Проблеми інтеграції науково-освітнього, інтелектуального потенціалу в державотворчому процесі», Україна – Туреччина, 12 – 14 червня 2013 року, м. Тернопіль.

2. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Протестанські церкви у контексті вітчизняної історії та суспільних трансформацій (до 50-ліття Реформації), 27-28 квітня, 2017 р., м. Тернопіль.

3. Всеукраїнська(з міжнародною участю) науково-практична конференція «Сучасні соціокультурні та психолого-педагогічні координати розвитку дитини», 19-20 квітня 2018 року, Тернопіль.

4. Міжнародна наукова конференція «Духовно-моральне виховання особистості: реалії та перспективи», 20 квітня, 2018 року, Зарваниця.

5. Груць Г. Розвиток духовної особистості у працях В. О. Сухомлинського. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції // Науковий, методичний, інформаційний збірник Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти. Тернопіль: ТОКІППО, 2018. Вип. 9. С. 10 – 14.

6. Груць Г. Розвиток духовної культури вчителя як складової його професійної культури. Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток професіоналізму сучасного педагога в постнекласичній парадигмі», 9-10 квітня 2019 року, м. Черкаси, С. 102 – 104

7. Груць Г. Формування управлінської культури керівника закладу освіти. Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів: матеріали Міжнародного форуму управлінської діяльності (18-19 травня 2019 р. м. Тернопіль). Тернопіль: Крок, 2019. 361с. С. 177-182.

8. Груць Г. Феномен віри і знання в процесі формування особистості студентів. ADVANCES OF SCIENCE: Proceedings of articles the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 27 June 2019 [Electronic resource] / Editors prof. L.N. Katjuhin, I.A. Salov, I.S. Danilova, N.S. Burina. – Electron. txt. d. (1 файл 6 MB).  Czech Republic, Karlovy Vary: Skleněný Můstek – Ukraine, Kyiv: MCNIP, 2019. С. 457-471.

9. Груць Г. Роль віри і знання в процесі формування особистості студентів. Матеріали Міжнародної конференції «Духовно-моральне виховання особистості: реалії та перспективи». Зарваниця, 2019. С.28 – 41.

10. Груць Г. Розвиток духовної компетентності керівника закладу загальної середньої освіти. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Професійна компетентність керівника сучасного закладу освіти: код епохи». Хмельницький, 2020. С. 101 – 110.

11. Груць Г. М. Особистість і професійна компетентність педагога в сучасній освіті. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 22 травня 2020 року «Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції / за ред. В.М.Чайки. Тернопіль: ТНПУ, 2020, С. 6-9.

12. Груць Г. М. Любов як головна цінність формування особистості студентів ІІ Міжнародна науково-практична конференція «ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД. Збірник тез. Тернопіль, 18-19 2020, С. 89-92

13. Груць Г. М. Ґендерна рівність як умова духовного, культурного та інтелектуального розвитку українського суспільства у поглядах Софії Русової. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 10–11 вересня 2020 року «СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ ҐЕНДЕРНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ», Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020, С. 19-22

14. Груць Г. Ціннісно-смислові основи сучасного освітнього процесу: постановка проблеми. Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 травня 2021 року, м. Тернопіль. ТНПУ ім. В.Гнатюка. / Ред. кол.: Морська Н. Л., Поперечна Г. А., Литвин Л. М. Тернопіль : Вектор, 2021. С. 214–218.

15. Груць Г. Особливості управлінської культури викладача сучасного закладу вищої освіти. [Peculiarities of Managerial Culture of a Modern Freelance Teacher]. ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ ПЕРШОГО МІЖНАРОДНОГО НАУКОВОГО ФОРУМУ, 7-8 лютого 2022 року, Випуск 1 (4). Adaptive Processes in Education Collection of Materials First International Scientific Forum Issue 1 (4), 2022 February 7-8, 2022, Issue 1 (4), 2022, Київ-Харків | Kyiv-Kharkiv. С. 207-210.

16. Груць Г. Ціннісні орієнтири університетської освіти. Освітній процес у вищій школі та шкільній освіті у воєнний час: інтеграція України до Європейського простору вищої освіти (EHEA) через призму європейських моделей освіти TeLSAC та PERFORMER. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ((Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, 4-5 травня 2022 року), м. Львів. С. 64-68.

17. Груць Г. До проблеми обґрунтування актуальності науково-педагогічних досліджень. МЕТОДОЛОГІЯ СУЧАСНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ за результатами ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 300-річчю Г. С. Сковороди (12–13 травня 2022 р., м. Харків. С. 153-157.

18. Груць Г. Трансформація традиційних цінностей студентів у нових історичних умовах. Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль. ТНПУ ім. В.Гнатюка. / Ред. кол.: Морська Н. Л., Поперечна Г. А., Литвин Л. М. Тернопіль : Вектор, 2022. С.368-370.

19. Груць Г. БУЛІНГ ЯК РИЗИК ПСИХОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 3 березня 2023 року. Тернопіль : Тернопільський обласний комунальний Інститут післядипломної педагогічної освіти. Тернопіль 2023. С. 130–134

20. Груць Г. Взаємозв'язок ціннісних орієнтацій та креативності як аксіологічний ресурс модернізації університетської освіти. V Міжнародна науково-практична конференція «ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД». Збірник тез Тернопіль 11-12 травня 2023 року. С. 349–354

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси