Кафедра соціальної роботи та менеджменту соціокультурної діяльності

 Кафедра соціальної роботи, спеціальної освіти і менеджменту соціокультурної діяльності

Завідувач: Поліщук Віра Аркадіївнадоктор педагогічних наук, професор
Старший лаборант:  Василак Ольга Степанівна


       Поштова скринька:
 tnpu.kafedra.spsr@gmail.com

       Адреса
м. Тернопіль, вул. Винниченка, 10, 3-й поверх, 229/232 ауд. 

       Соціальні мережі: 
Фейсбук

 Кафедра соціальної роботи, спеціальної освіти і менеджменту соціокультурної діяльності
 Кафедра соціальної роботи, спеціальної освіти і менеджменту соціокультурної діяльності

Історія кафедри

У серпні 2000 року кафедра була створена як підрозділ психолого-педагогічного факультету для забезпечення якісної професійної підготовки фахівців із соціальної роботи та соціальної педагогіки, максимального задоволення потреб студентів в отриманні професійних знань, вмінь та навичок з обраного фаху. У 2020 році кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи була перейменована у кафедру соціальної роботи, спеціальної освіти і менеджменту соціокультурної діяльності, що стало результатом продуктивної роботи у напрямку розширення переліку освітніх програм, підтримку та реалізацію яких забезпечує кафедра. Від початку створення кафедра стала справжнім осередком інноваційних технологій соціальної, соціально-педагогічної і соціокультурної діяльності в Україні. У вересні 2021 року відбулася реорганізація кафедри на кафедру соціальної роботи та менеджменту соціокультурної діяльності та кафедру спеціальної та інклюзивної освіти.


На сьогодні кафедра соціальної роботи та менеджменту соціокультурної діяльності здійснює підготовку фахівців за спеціальностями: 231 Соціальна робота (ОПП «Соціальна робота» (перший (бакалаврський) рівень); ОПП «Соціальне адміністрування в громаді» (другий (магістерський) рівень); 011 Освітні, педагогічні науки (ОПП «Соціальна педагогіка» (другий (магістерський) рівень); 028 Менеджмент соціокультурної діяльності (ОПП «Менеджмент соціокультурної діяльності» (перший (бакалаврський) рівень). При кафедрі функціонує аспірантура зі спеціальності 231 Соціальна робота (третій (освітньо-науковий рівень).


Основними завданнями кафедри є: підготовка на належному науково-педагогічному рівні, згідно з галузевими стандартами вищої освіти, фахівців різних рівнів кваліфікації (бакалавр, магістр, доктор філософії); формування новітніх перспективних наукових і прикладних компетентностей, що забезпечують можливості для працевлаштування та трудової мобільності випускників на вітчизняному та міжнародному ринках праці. Кафедра гарантує студентам: високий рівень професійної підготовки; створення необхідних умов для розкриття кожним здобувачем освіти своїх здібностей і талантів (участь в науково-дослідних роботах, студентських наукових проблемних групах, наукових і науково-практичних конференціях, всеукраїнських конкурсах, олімпіадах); виконання програм дисциплін і практик, відповідно до навчальних планів за кожним напрямом підготовки та спеціальністю.


Підготовка здобувачів освіти на усіх рівнях орієнтована на професійний та особистісний розвиток фахівців, які повинні володіти значним обсягом знань, умінь та навичок у поєднанні з відповідними особистісними якостями і здатністю до творчого, нестандартного вирішення проблем клієнта; проводити науково-дослідну діяльність.


Склад кафедри

 Кафедра соціальної роботи, спеціальної освіти і менеджменту соціокультурної діяльності

Завідувачем кафедри є доктор педагогічних наук, професор Поліщук Віра Аркадіївна.

Старший лаборант кафедри – Василак Ольга Степанівна.

На кафедрі працюють: 6 докторів наук, професорів; 1 кандидат наук, доцент; 2 кандидати наук; лаборант.


Професорсько-викладацький склад кафедри


Навчально-методична робота кафедри

Освітній процес на кафедрі побудований на принципах студентоцентрованого особистісно-орієнтованого навчання, на засадах компетентнісного, системного, інтегративного підходів і спрямований на формування вмінь і практичних навичок при поглибленні спеціальних та фахових компетентностей, необхідних для майбутньої професійної діяльності.


Викладачі кафедри читають більше 50 нормативних та вибіркових курсів. Формами організації освітнього процесу є аудиторні (лекції, практичні, семінарські заняття), позааудиторні (індивідуальна робота, консультації, підготовка та захист творчих (курсових, бакалаврських, магістерських) робіт/проектів, практика), дистанційні навчальні заняття й самостійна робота. В освітньому процесі використовуються методи проблемного, проблемно-пошукового, діалогічного, інтерактивного навчання та навчання, побудованого на дослідницькій основі. Для ефективної підготовки майбутніх фахівців викладачами кафедри розроблено електронні версії усіх навчальних дисциплін, навчально-методичні посібники, підручники, відео презентації.


Кафедра забезпечує викладання таких обов’язкових дисциплін:

 • Арт-терапевтичні технології
 • Вступ до спеціальності
 • Галузеве законодавство
 • Етика професійної діяльності
 • Іміджеологія
 • Історія соціальної роботи
 • Креативність в соціальній роботі
 • Менеджмент соціальної роботи
 • Методологія і методи досліджень у соціальній роботі
 • Моделювання соціальних процесів
 • Моніторинг та оцінка соціальних програм і проектів
 • Основи PR
 • Основи наукових досліджень
 • Основи професійної комунікації
 • Педагогіка
 • Правове регулювання соціальних відносин
 • Правознавство
 • Практикум з соціальної роботи
 • Профілактика поведінкових девіацій
 • Світові моделі і стандарти соціальної роботи
 • Соціальна діагностика і профілактика
 • Соціальна експертиза
 • Соціальна конфліктологія
 • Соціальна корекція
 • Соціальна педагогіка 
 • Соціальна політика в соціальній роботі
 • Соціальна реабілітація
 • Соціальна терапія
 • Соціальне адміністрування та супервізія
 • Соціальне консультування
 • Соціальне партнерство
 • Соціальне проєктування
 • Соціальний патронаж
 • Соціальний супровід
 • Соціальний фандрайзинг
 • Соціальні інновації
 • Соціальні основи розвитку особистості
 • Соціокультурна анімація
 • Тайм-менеджмент
 • Теоретичні і прикладні засади менеджменту
 • Теорія і практика соціальної роботи у громаді
 • Теорія соціальної роботи 
 • Технології соціальної роботи
 • Технології соціальної роботи за кордоном
 • Тренінгові технології

Важливою складовою спеціальностей, за якими здійснюється підготовка майбутніх фахівців на кафедрі є формування у студентів професійних компетентностей, здатності до їх практичної реалізації, що досягається через практико-орієнтоване навчання. Кафедрою розроблена і успішно впроваджена система практичної підготовки майбутніх фахівців, до якої ввійшли різні види практик. Викладачами кафедри укладено близько 100 угод про співпрацю з навчально-виховними закладами, державними й недержавними установами та організаціями соціального і соціокультурного спрямування, що дає змогу майбутнім фахівцям проходити практичну підготовку в умовах, максимально наближених до реалій сьогодення.


При кафедрі функціонує науково-дослідна Лабораторія діагностики і профілактики девіантної поведінки неповнолітніх та Соціально-психолого-медичний науково-практичний центр Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка та Тернопільської обласної комунальної клінічної психоневрологічної лікарні (керівник д.п.н., проф. Парфанович І. І.). Участь в роботі цих підрозділів беруть викладачі кафедри, здобувачі освіти, магістранти, студенти, здійснюється підготовка кандидатських і магістерських досліджень, бакалаврських та курсових робіт.


Викладачі кафедри проводять навчальні тренінги для студентів і викладачів ЗВО, а також для фахівців соціальної сфери, забезпечують підвищення кваліфікації фахівців за спеціальностями: «Соціальна педагогіка» та «Соціальна робота» у Центрі післядипломної освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Систематично проводяться дні партнерської співпраці зі стейкхолдерами спеціальностей.


 Кафедра соціальної роботи, спеціальної освіти і менеджменту соціокультурної діяльності


 Кафедра соціальної роботи, спеціальної освіти і менеджменту соціокультурної діяльності


Науково-методична робота кафедри

Значну увагу викладачі кафедри приділяють науковій роботі. Під керівництвом викладачів кафедри студентами написано та опубліковано понад 100 наукових праць, видано збірник магістерських та студентських праць (Magisterium: збірник статей здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за матеріалами студентського науково-практичного круглого столу, (Тернопіль, 3 лютого 2020 р.). Тернопіль: Видавництво ВЕКТОР, 2020. 200 с.). Студенти систематично приймають участь у наукових та науково-практичних конференціях, семінарах, тренінгах; займають призові місця у профільних олімпіадах.


При кафедрі працюють такі проблемні студентські групи:

 • «Діагностика і профілактика девіантної поведінки» (керівник – д.п.н., проф. Парфанович І.І.)
 • «Інноваційно-креативна діяльність фахівців соціальної сфери» (керівник – д.п.н., проф. Петришин Л.Й.)
 • «Організація дозвіллєвої діяльності» (керівник – к.п.н., доц. Олійник Г.М.)
 • «Професійна комунікація у соціальній сфері» (керівник – к.п.н., доц. Лещук Г.В.)
 • «Системний менеджмент у соціокультурній сфері» (керівник – д.п.н., проф. Сорока О.В.)
 • «Соціальна робота за кордоном» (керівник – д.п.н., проф. Поліщук В.А.) 
 • «Теоретичні і методичні засади соціальної (соціально-педагогічної) роботи з різними групами населення» (керівник – д.п.н., проф. Олексюк Н.С.)
 •  «Підготовка майбутніх фахівців соціальної сфери до розв’язання конфліктів у професійній сфері» (керівник – д.п.н., проф. Калаур С.М.)

Результатом наукової діяльності викладачів кафедри є публікація монографій, навчальних підручників і посібників, методичних розробок та наукових статей. Результати проведених фундаментальних досліджень кафедри відображено у колективних монографіях:

1. Соціальна робота в територіальній громаді: теорії, моделі та методи: монографія / Г.І. Слозанська; за наук. ред. д-ра пед. наук, проф. В.А. Поліщук. – Тернопіль: Осадца Ю.В., 2018. – 382 с.

2. Соціальна робота з різними категоріями населення у територіальній громаді: українські реалії та міжнародний досвід: колективна монографія / В. Поліщук, Н. Горішна, Г. Слозанська та ін. – Тернопіль : ЗазаПрінт, 2018. – 219 с. 

3. Теорія та практика профілактичної роботи з дітьми, схильними до девіантної поведінки: український і міжнародний досвід : монографія / О. Янкович, О. Кікінежді, І. Козубовська, В. Поліщук, Г. Радчук та ін. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. – 300 с.


Викладачі кафедри є членами спеціалізованих вчених рад Д 58.053.01 та Д 58.053.03 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (проф. Поліщук В.А., проф. Олексюк Н.С., проф. Петришин Л.Й., проф. Сорока О.В., доц. Парфанович І.І.) та К 26.053.09 у Національому педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова (проф. Олексюк Н.С.).

Під керівництвом викладачів кафедри (д.п.н., проф. Поліщук В. А., д.п.н., проф. Калаур С. М., д.п.н., проф. Олексюк Н. С.) захищено понад 20 дисертацій на здобуття наукових ступенів докторів і кандидатів наук. На кафедрі виконують дисертаційні дослідження 5 аспірантів.


З 2014 року на кафедрі видається журнал «Social Work & Education», який з 2020 року входить до переліку фахових наукових видань категорії Б (011 Освітні, педагогічні науки, 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), 231 Соціальна робота). Журнал робить важливий внесок у розвиток теорії та практики професійної освіти, соціальної роботи, пропагує високий рівень стандартів стосовно наукового викладу ідей та досвіду, який відображає потреби та вимоги як практики, так і теорії освіти.


З 2014 року кафедра щорічно проводить міжнародну науково-практичну конференцію «Соціальна робота: виклики сьогодення» (http://socwork.elr.tnpu.edu.ua/). Кафедра також є співорганізатором численних всеукраїнських й регіональних науково-практичних форумів, семінарів і конференцій.


Викладачі кафедри проводять заняття та консультують слухачів Малої академії наук України. Наукові дослідження, виконані слухачами під керівництвом викладачів кафедри ставали переможцями як обласного, так і всеукраїнського етапів конкурсу науково дослідних робіт.

Виховна робота кафедри

При кафедрі діє «Клуб волонтерства та соціальних ініціатив Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка» (керівник к.п.н. Олійник Г.М.). Основною метою Клубу є сприяння розвитку соціальних ініціатив у молодіжному середовищі, допомога соціально вразливим категоріям дітей та молоді, консолідація свідомих та активних громадян для реалізації та захисту культурних, соціальних, економічних, політичних та інших спільних прав, свобод і законних інтересів.


До важливих завдань Клубу відносимо: сприяння створенню позитивного іміджу та репутації волонтерської діяльності у широкої громадськості; науково-дослідна робота волонтерів; створення умов для саморозвитку членів Клубу як особистостей, членів суспільства, громадян України та багато інших напрямів діяльності, що не суперечать чинному законодавству України.


 Кафедра соціальної роботи, спеціальної освіти і менеджменту соціокультурної діяльності


 Кафедра соціальної роботи, спеціальної освіти і менеджменту соціокультурної діяльності

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси