Кафедра соціальної роботи та менеджменту соціокультурної діяльності

Кафедра соціальної роботи та менеджменту соціокультурної діяльності

Завідувач кафедри: Сорока Ольга Вікторівна,  доктор педагогічних наук, професор
Старший лаборант:  Масловська Ольга Володимирівна
Поштова скринька: tnpu.kafedra.spsr@gmail.com
Адреса: м. Тернопіль, вул. Винниченка, 10, 3-й поверх, 229/232 ауд. 
Соціальні мережі: ФейсбукІсторія кафедриУ серпні 2000 року кафедра була створена як підрозділ психолого-педагогічного факультету для забезпечення якісної професійної підготовки фахівців із соціальної роботи та соціальної педагогіки, максимального задоволення потреб студентів в отриманні професійних знань, вмінь та навичок з обраного фаху. У 2020 році кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи була перейменована у кафедру соціальної роботи, спеціальної освіти і менеджменту соціокультурної діяльності, що стало результатом продуктивної роботи у напрямку розширення переліку освітніх програм, підтримку та реалізацію яких забезпечує кафедра. Від початку створення кафедра стала справжнім осередком інноваційних технологій соціальної, соціально-педагогічної і соціокультурної діяльності в Україні. У вересні 2021 року відбулася реорганізація кафедри на кафедру соціальної роботи та менеджменту соціокультурної діяльності та кафедру спеціальної та інклюзивної освіти.
На сьогодні кафедра соціальної роботи та менеджменту соціокультурної діяльності здійснює підготовку фахівців за спеціальностями: 231 Соціальна робота (ОПП «Соціальна робота» (перший (бакалаврський) рівень); ОПП «Соціальне адміністрування у громаді» (другий (магістерський) рівень); 011 Освітні, педагогічні науки (ОПП «Соціальна педагогіка» (другий (магістерський) рівень); 028 Менеджмент соціокультурної діяльності (ОПП «Менеджмент соціокультурної діяльності» (перший (бакалаврський) рівень). При кафедрі функціонує аспірантура зі спеціальності 231 Соціальна робота (третій (освітньо-науковий) рівень).
Основними завданнями кафедри є: підготовка на належному науково-педагогічному рівні, згідно з галузевими стандартами вищої освіти, фахівців різних рівнів кваліфікації (бакалавр, магістр, доктор філософії); формування новітніх перспективних наукових і прикладних компетентностей, що забезпечують можливості для працевлаштування та трудової мобільності випускників на вітчизняному та міжнародному ринках праці. Кафедра гарантує студентам: високий рівень професійної підготовки; створення необхідних умов для розкриття кожним здобувачем освіти своїх здібностей і талантів (участь в науково-дослідних роботах, студентських наукових проблемних групах, наукових і науково-практичних конференціях, всеукраїнських конкурсах, олімпіадах); виконання програм дисциплін і практик відповідно до навчальних планів за кожною спеціальністю.
Підготовка здобувачів освіти на усіх рівнях орієнтована на професійний та особистісний розвиток фахівців, які повинні володіти значним обсягом знань, умінь та навичок у поєднанні з відповідними особистісними якостями і здатністю до творчого, нестандартного вирішення проблем клієнта; проводити науково-дослідну діяльність.Склад кафедриКафедра соціальної роботи та менеджменту соціокультурної діяльності
На кафедрі працюють: 5 докторів наук, професорів; 2 кандидати наук, доценти; 1 кандидат наук, викладач; старший лаборант.

Навчально-методична робота кафедри

Освітній процес на кафедрі побудований на принципах студентоцентрованого особистісно-орієнтованого навчання, на засадах компетентнісного, системного, інтегративного підходів і спрямований на формування вмінь і практичних навичок при поглибленні спеціальних та фахових компетентностей, необхідних для майбутньої професійної діяльності.

Викладачі кафедри читають більше 50 нормативних та вибіркових курсів. Формами організації освітнього процесу є аудиторні (лекції, практичні, семінарські заняття), позааудиторні (індивідуальна робота, консультації, підготовка та захист творчих (курсових, бакалаврських, магістерських) робіт/проектів, практика), дистанційні навчальні заняття та самостійна робота. В освітньому процесі використовуються методи проблемного, проблемно-пошукового, діалогічного, інтерактивного навчання та навчання, побудованого на дослідницькій основі. Для ефективної підготовки майбутніх фахівців викладачами кафедри розроблено електронні версії усіх навчальних дисциплін, навчально-методичні посібники, підручники, відео презентації.

Кафедра забезпечує викладання таких обов’язкових дисциплін:
 • Благодійність і волонтерство в соціальній роботі
 • Ведення професійної документації
 • Вступ до спеціальності
 • Галузеве законодавство
 • Етика професійної діяльності
 • Іміджеологія
 • Історія соціальної роботи
 • Коучинг у соціально-педагогічній роботі
 • Креативність в соціальній роботі
 • Менеджмент соціальної роботи
 • Методологія і методи досліджень у соціальній роботі
 • Моделювання соціальних процесів
 • Моніторинг та оцінка соціальних програм і проектів
 • Основи PR
 • Основи наукових досліджень
 • Основи професійної комунікації
 • Педагогіка
 • Правове регулювання соціальних відносин
 • Правознавство
 • Практикум з соціальної роботи
 • Профілактика поведінкових девіацій
 • Світові моделі і стандарти соціальної роботи
 • Соціальна діагностика і профілактика
 • Соціальна конфліктологія
 • Соціальна корекція
 • Соціальна педагогіка
 • Соціальна політика в соціальній роботі
 • Соціальна реабілітація
 • Соціальна терапія
 • Соціальне консультування
 • Соціальне партнерство
 • Соціальне проєктування
 • Соціальний патронаж
 • Соціальний супровід
 • Соціальний фандрайзинг
 • Соціальні інновації
 • Соціальні основи розвитку особистості
 • Соціокультурна анімація
 • Тайм-менеджмент
 • Теоретичні і прикладні засади менеджменту
 • Теорія і практика соціальної роботи у громаді
 • Теорія соціальної роботи 
 • Технології соціальної роботи
 • Технології соціальної роботи за кордоном
 • Тренінгові технології
Підготовка майбутніх фахівців на кафедрі здійснюється на основі компетентнісного підходу. Кафедрою розроблена і успішно впроваджена система практичної підготовки майбутніх фахівців, до якої ввійшли різні види практик. Викладачами кафедри укладено близько 100 угод про співпрацю з навчально-виховними закладами, державними й недержавними установами та організаціями соціального і соціокультурного спрямування, що дає змогу майбутнім фахівцям проходити практичну підготовку в умовах, максимально наближених до реалій сьогодення.

Викладачі кафедри проводять навчальні тренінги для студентів і викладачів ЗВО, а також для фахівців соціальної сфери, забезпечують підвищення кваліфікації фахівців у Центрі післядипломної освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Систематично проводяться дні партнерської співпраці зі стейкхолдерами спеціальностей.

Спеціальність "Соціальна робота"

Спеціальність "Соціальна робота"

Науково-методична робота кафедри

Викладачі кафедри працюють над колективною темою «Теоретичні й методичні засади професійної діяльності та підготовки фахівців соціономічних професій» (державний реєстраційний номер 0123U104172). Під керівництвом викладачів кафедри студентами опубліковані понад 100 наукових праць, виданий збірник магістерських та студентських праць за матеріалами студентського науково-практичного круглого столу 3 лютого 2020 р. (Magisterium: збірник статей здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня). Тернопіль: Видавництво ВЕКТОР, 2020. 200 с.). Студенти систематично приймають участь у наукових та науково-практичних конференціях, семінарах, тренінгах; займають призові місця у профільних олімпіадах.

При кафедрі працюють такі проблемні студентські групи:
 • «Діагностика і профілактика девіантної поведінки» (керівник – д.п.н., проф. Парфанович І.І.)
 • «Інноваційно-креативна діяльність фахівців соціальної сфери» (керівник – д.п.н., проф. Петришин Л.Й.)
 • «Організація дозвіллєвої діяльності» (керівник – к.п.н., доц. Олійник Г.М.)
 • «Професійна комунікація у соціальній сфері» (керівник – к.п.н., доц. Лещук Г.В.)
 • «Системний менеджмент у соціокультурній сфері» (керівник – д.п.н., проф. Сорока О.В.)
 • «Теоретичні і методичні засади соціальної (соціально-педагогічної) роботи з різними групами населення» (керівник – д.п.н., проф. Олексюк Н.С.)
 • «Підготовка майбутніх фахівців соціальної сфери до розв’язання конфліктів у професійній сфері» (керівник – д.п.н., проф. Калаур С.М.)
Результатом наукової діяльності викладачів кафедри є публікація монографій, навчальних підручників і посібників, методичних розробок та наукових статей. Результати проведених фундаментальних досліджень кафедри відображено у колективних монографіях:

1. Соціальна робота і соціальна освіта в умовах сьогодення: проблеми та перспективи розвитку: колективна монографія / С. Калаур, Н. Олексюк, Г. Олійник, Л. Петришин та ін.; за ред. О. Сороки, Г. Лещук. Тернопіль: Осадца Ю.В., 2023. 228 с.

2. Соціальна робота в територіальній громаді: теорії, моделі та методи: монографія / Г.І. Слозанська; за наук. ред. д-ра пед. наук, проф. В.А. Поліщук. Тернопіль: Осадца Ю.В., 2018. 382 с. 

3. Соціальна робота з різними категоріями населення у територіальній громаді: українські реалії та міжнародний досвід: колективна монографія / В. Поліщук, Н. Горішна, Г. Слозанська та ін. Тернопіль: ЗазаПрінт, 2018. 219 с. 

4. Теорія та практика профілактичної роботи з дітьми, схильними до девіантної поведінки: український і міжнародний досвід : монографія / О. Янкович, О. Кікінежді, І. Козубовська, В. Поліщук, Г. Радчук та ін. Тернопіль: Осадца Ю. В., 2018. 300 с.

Викладачі кафедри є членами спеціалізованих вчених рад Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені В.Гнатюка 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (проф. Сорока О.В.). та К 26.053.09 у Національному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова (проф. Олексюк Н.С.), а також беруть участь у роботі разових спеціалізованих рад.
Під керівництвом проф. Сороки О.В., проф. Калаур С.М., проф. Олексюк Н.С. захищено більше 10 дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора філософії та доктора наук. 

З 2014 року на кафедрі видається журнал «Social Work & Education», який з 2020 року входить до переліку фахових наукових видань категорії Б (011 Освітні, педагогічні науки, 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), 231 Соціальна робота). Журнал робить важливий внесок у розвиток теорії та практики професійної освіти, соціальної роботи, пропагує високий рівень стандартів стосовно наукового викладу ідей та досвіду, який відображає потреби та вимоги як практики, так і теорії освіти.
Членами редколегій фахових наукових видань категорії Б є проф. Сорока О.В. («Social Work and Education», «Studia Methodologica»), проф. Олексюк Н.С. («Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Соціальна робота», «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», Науковий журнал Хортицької національної академії. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», збірник наукових праць «Соціально-економічні відносини в цифровому суспільстві»), проф. Калаур С.М. («Гуманітарні студії: історія та педагогіка», «Social Work and Education»), проф. Петришин Л.Й. («Медична освіта»). 

З 2014 року кафедра щорічно проводить міжнародну науково-практичну конференцію «Соціальна робота: виклики сьогодення» (http://socwork.elr.tnpu.edu.ua/). Кафедра також є співорганізатором численних всеукраїнських й регіональних науково-практичних форумів, семінарів і конференцій.

При кафедрі функціонує науково-дослідна Лабораторія діагностики і профілактики девіантної поведінки неповнолітніх та Соціально-психолого-медичний науково-практичний центр Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка та Тернопільської обласної комунальної клінічної психоневрологічної лікарні (керівник д.п.н., проф. Парфанович І.І.). 

ОПП "Соціальне адмініструванні у громаді"

Магістратура "Соціальна педагогіка"

ОНП "Соціальна робота"

Виховна робота кафедри

При кафедрі діє «Клуб волонтерства та соціальних ініціатив Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка» (керівник к.п.н. Олійник Г.М.). Основною метою Клубу є сприяння розвитку соціальних ініціатив у молодіжному середовищі, допомога соціально вразливим категоріям дітей та молоді, консолідація свідомих та активних громадян для реалізації та захисту культурних, соціальних, економічних, політичних та інших спільних прав, свобод і законних інтересів.

До важливих завдань Клубу відносимо: сприяння створенню позитивного іміджу та репутації волонтерської діяльності у широкої громадськості; науково-дослідна робота волонтерів; створення умов для саморозвитку членів Клубу як особистостей, членів суспільства, громадян України та багато інших напрямів діяльності, що не суперечать чинному законодавству України.

Клуб волонтерства та соціальних ініціатив ТНПУ

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси