Кізь Ольга Богданівна

Кізь


Кандидат психологічних наук, доцент


Доцент кафедри психології


е-mail: olgakiz55@ukr.netПрофілі:          
     GoogleScholar    
     ORCID  
     ResearcherID

Біографія

Народилася 22 грудня 1972 року у с. Шляхтинці Тернопільського району Тернопільської області. Після закінчення школи у 1988 році вступила на перший курс Чортківського педагогічного училища, яке закінчила з відзнакою у 1992 році за спеціальністю «Викладання в початкових класах загальноосвітньої школи», здобувши кваліфікацією «вчитель початкових класів, вихователь».

Упродовж 1992-1995 рр. навчалася у Тернопільському державному педагогічному інституті за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання та психологія», здобула кваліфікацію «учитель початкових класів, практичний психолог».

1998-2001 рр. – навчання в аспірантурі на кафедрі психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (з відривом від виробництва).

Кандидатську дисертацію на тему «Формування психологічної готовності вихованців інтернатних закладів до створення сім’ї» (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія) захистила 16 квітня 2003 року у спеціалізованій вченій раді у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова. 

Із 1998 р. – асистент, а з 2005 р. до сьогодні – доцент кафедри психології Тернопільського національного педагогічного університет імені Володимира Гнатюка. 

Викладає навчальні курси «Психологія: Психологія педагогічна. Основи психодіагностики», «Психологія: Психологія дитяча. Психологія педагогічна», «Загальна психологія», «Вікова і педагогічна психологія», «Етнопсихологія», «Психологія дитячої творчості», «Актуальні проблеми дитячої психології»  для студентів денної та заочної форм навчання факультету педагогіки і психології відділення «початкова і дошкільна освіта».

Читала навчальний курс  «Психологія депривованої особистості» для студентів психолого-педагогічного відділення. 

Здійснює керівництво написання курсових, дипломних, магістерських робіт з психології студентів відділення «початкова і дошкільна освіта» та студентських науково-дослідницьких робіт з напряму «Ґендерні дослідження».

Була керівником та співвиконавицею грантових програм: «Адаптація дітей-сиріт до самостійного життя у сім’ї та суспільстві» (Альянс Партнерства Каунтерпарт за сприяння АМР США, 2000 р.), «Підтримка та збереження репродуктивного здоров’я дітей-сиріт, планування родини» (Каунтерпарт Інтернешнл за сприяння АМР США, 2001-2002 рр.), «Соціально-психологічні фактори формування ґендерних орієнтації депривованих підлітків» (Канадсько-Український ґендерний фонд за сприяння Канадського Агентства Міжнародного Розвитку, Посольства Канади в Україні, 2002-2004 рр.). 


Була співвиконавицею низки державних замовлень Міністерства освіти та науки України ТНПУ імені Володимира Гнатюка на теми:
«Психолого-педагогічні основи підготовки майбутніх педагогів до статевого виховання дітей та юнацтва як передумова формування сім’янина» (2001-2003рр.),
«Ґендерна соціалізація дитини та виховання гендерної рівності дітей та юнацтва (2003-2005рр.),  
«Ґендерна освіта та виховання: перспективи розвитку» (2006-2008 рр.),
«Ґендерні компетенції в освітньо-професійному зростанні молоді»  (2009-2011 рр.),
Ґендерні компетенції в освітньо-професійному зростанні молоді» (2009-2011);
«Гендерно-освітні технології у соціогуманітарному знанні досвід і перспективи» (2012-2014). 


Була співорганізатором Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій: «Збереження репродуктивного здоров’я сирітської молоді: проблеми та перспективи» (2002), «Молодь і гендер: реалії та перспективи демократичного суспільства» (2006), «Ґендерна інтеграція в гуманітарному знанні» (2007), „Ґендерні компетенції студентської молоді” (2008), «Ґендер і молодь: європейські виклики» (2009р.), «Ґендерні проблеми в умовах глобалізації: українські реалії та перспективи» (2010 р.), «Гендерна освіта – ресурс розвитку паритетної демократії» (2011 р.), «Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім’я на захисті прав дітей» (2014).

Учасниця понад 80 науково-практичних конференцій, форумів, симпозіумів, семінарів та круглих столів.


Упродовж 2002-2008 рр. – співробітниця Центру гендерних студій ТНПУ імені Володимира Гнатюка. Із 2008 р по даний час є співробітницею  науково-дослідного Центру з ґендерної освіти та виховання учнівської та студентської молоді АПН України та ТНПУ імені Володимира Гнатюка, керує роботою Школи ґендерної рівності як одного із підрозділів Центру.  

Із 2010 р. – міжнародний тренер Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні (спільний проект Європейського Союзу та Програми розвитку ООН) з підвищення гендерної обізнаності та гендерної чутливості вчителів.


Стажування

Систематично підвищує рівень своєї кваліфікації, проходить навчальні програми:

 • Тренінговий курс «Сексуальне насилля над дітьми» Інститут Елвіна, США, «Лінія підтримки сім’ї», м.Київ, 2000 р.

 • Тренінговий курс «Управління поведінкою в методи консультування» Інститут Елвіна, США, м.Киів,2001 р.

 • Навчальна програма «Методика створення електронних курсів в системі MOODLE» ТНПУ ім.ВГнатюка, сертифікат №271ІПП, 2010 р.

 • «Програма підготовки тренерів з підвищення гендерної обізнаності та гендерної чутливості», Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні (спільний проект Європейського Союзу та Програми розвитку ООН), 2009-2010 р.р..

 • «Гендерна освіта. Гендерна політика. Протидія насильству в сім’ї», МОНМСУ, Державний інститут сімейної та молодіжної політики, вересень 2011р., свідоцтво 12СПК812318

 • Підвищення кваліфікації, категорія «керівники (резерв керівників) навчальних закладів з питань гендерної освіти», НАПНУ, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», листопад 2011р., свідоцтво 12СПК847257

 • Інститут психології ім. Г.Костюка, лабораторія соціальної психології, вересень-жовтень 2011 р.
   

 • «Гендерна чутливість. Гендерна обізнаність. Протидія насильству в сім’ї», МОНМСУ, Державний інститут розвитку сім’ї та молоді, вересень 2011 р.,  свідоцтво АБ № 298853

 • ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Грирорія Сковороди»,  кафедра психології, 18 травня-17 червня 2016р.


Відзнаки

2004 р. – Диплом ІІІ ступеня Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за кращий посібник (у співавт.);

2006 р. –  Почесна грамота Міністерства освіти та науки України;

2012 р. – Грамота Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка;

2015 р. – Грамота Департаменту освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації.Сфера наукових інтересів


Сфера інтересів – становлення особистості в умовах депривації,  депривація батьківсько-дитячих взаємин, відповідальне батьківство та усвідомлене  материнство, ґендерна соціалізація на різних вікових етапах розвитку, формування гендерної культури учнівської та студентської молоді.Основні публікації

Науковий доробок відображено у 3монографіях, 9 навчально-методичних посібниках (з них 6 – із грифом МОН України), п'яти навчальних програмах (з них 3 – із грифом МОН України), більш як 90 наукових статтях, опублікованих у вітчизняних збірниках фахових наукових праць, у зарубіжних виданнях, індексованих у Міжнародних наукометричних базах, матеріалах конференцій в Україні і за кордоном. З них:

 1. Кізь О. Б. Інноваційні просвітницькі технології формування гендерної культури студентської молоді у сфері шлюбно-сімейних стосунків / Гендерні дослідження: прикладні аспекти: монографія / [В.П.Кравець, Т.В.Говорун, О.М.Кікінежді та ін.]; за наук. ред. В.П.Кравця. – Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2013. – С. 335-370.

 2. Кізь О.Б. Підготовка юнацтва до шлюбно-сімейних стосунків в контексті формування гендерної культури / О.Б.Кізь // Ґендерна парадигма освітнього простору / За заг. ред. Дороніної Т. О. – Кривий Ріг : ВЦ КГПІ ДВНЗ "КНУ", 2017. – №5 (1).  – С. 76-88.

 3. Кізь О.Б. Проблема психологічної готовності до шлюбно-сімейних стосунків у науковому дискурсі / Від гендерних ідеологій до дискусій про сучасну сім'ю. Монографія [Текст] / Наук. ред. Пшінька О.М.., Власової Т.І. – Дн-вськ: Видавництво ПФ «Стандарт-Сервіс», 2015. – С. 123-141.

 4. Кізь О. Тренінговий метод у формуванні ґендерної культури студентської молоді / О. Б. Кізь // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 5 до Вип. 31: Тематичний випуск "Проблеми емпіричних досліджень у психології» (Випуск 10). –  - К. : Гнозис, 2014. – С. 45-54.  

 5. Кізь О. Б. Формування ґендерної культури молоді: науково-методичні матеріали до тренінгової програми. Навчальний посібник / О. М. Кікінежді, О. Б. Кізь. – Тернопіль: ТНПУ ім.В.Гнатюка, 2009. – 180 с.

 6. Кізь О. Б. Як навчати школярів долати ґендерні стереотипи: конспекти занять: навчально-методичний посібник [для загальноосвітніх навчальних закладів] / колектив авторів Т. Говорун, О. Кікінежді та ін.; за заг. ред. проф. Т. Говорун. – К. : ТОВ “Дорадо-Друк», 2011. – C.154-157; С.437-451; С.657-789.  

 7. Кіz О. B. GENDER IDENTITY OF THE DEPRIVED YOUTH / О. B.  Кіz // Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna "rozwój i praktyka», 29.12.2017,  m.Zakopane (Poland). – Sp. z o.o. "Diamond trading tour"? 2017. – P.58-63

 8. Кіz О. B. GENDER CORRELATION OF FAMILY BEING AS A CONDITION OF THE LIFE REALIZATION OF FUTURE MARRIED COUPLE / О. B.  Кіz // Sciences of Europe. 2017. – VOL. 2, No 22 (22). – P. 43-55.

 9. Kiź O.B. GENDERNE USPOŁECZNIENIE WYCHOWANKÓW PLACÓWEK INTERNATOWYCH  / O. B. Kiź // Роль інновацій в трансформації сучасної науки: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 29-30 грудня 2017 р.)/ ГО «Інститут іноваційної освіти»; Науково-учбовий центр  прикладної інформатики НАН України. У 2-х частинах. – Київ : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2017.С. 138-143.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси