Мешко Галина Михайлівна

Мешко Г.М.


Доктор педагогічних наук, професор


Завідувач кафедри педагогіки та менеджменту освітиe-mail: hal-meshko@ukr.net

Профілі:

     Google Scholar  

     ORCID

     Наука України

     ResearcherID
     Scopus 

     Web of science

                                                                  


 Біографія

У 1984 році закінчила з відзнакою Чортківське педагогічне училище й отримала кваліфікацію вчителя початкових класів. Упродовж 1984-1989 років навчалася на педагогічному факультеті Київського державного педагогічного інституту імені О.М. Горького (нині Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова), де отримала кваліфікацію «Викладач-дослідник з педагогіки і психології». Після закінчення з відзнакою педагогічного інституту скерована за державним розподілом працювати асистентом кафедри педагогіки Тернопільського педагогічного інституту імені Я. Галана (нині Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка). Відтоді і до теперішнього часу незмінно працює на цій кафедрі. У 1998 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування індивідуального стилю педагогічного спілкування у майбутніх учителів». У 2001 році присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки. У 2013 році захистила докторську дисертацію на тему «Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до збереження і зміцнення професійного здоров’я». У 2014 році присвоєно вчене звання професора. У цьому ж році очолила кафедру педагогіки, яку невдовзі було перейменовано в кафедру педагогіки та менеджменту освіти. 


Мешко Г.М. – учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 58.053.03, член спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Як викладач читає навчальні дисципліни «Вступ до педагогічної професії», «Педагогіка», «Історія педагогіки», «Здоров’язбережувальні технології в освіті», «Актуальні проблеми професійної освіти», «Професійне здоров’я педагога», «Актуальні проблеми загальної педагогіки». 


У науковому доробку Мешко Галини Михайлівни понад 240 публікацій, серед яких дві одноосібні монографії, п’ять колективних монографій в Україні, п’ять колективних зарубіжних монографій, 96 статей у вітчизняних фахових та зарубіжних наукових виданнях. Вона є автором 15 навчальних і навчально-методичних посібників для вищої школи (7 рекомендовані МОН України), 19 програм навчальних курсів, з яких 5 мають гриф МОН України, а також розробник освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії зі спеціальностей 011 Освітні, педа гогічні науки та 015 Професійна освіта, освітньо-професійних програм підготовки магістрів спеціальностей 8.180010020 Управління навчальним закладом (за типом) і  073 Менеджмент.


Мешко Г.М. –  керівник науково-дослідної роботи «Теоретичні та методичні засади підготовки педагогічних та наукових кадрів до інноваційної діяльності в закладах освіти» (державний реєстраційний номер 0120U101844). Вона є організатором та співорганізатором міжнародних, всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференцій та управлінських форумів. У рамках співпраці з ТОВ «Академія інноваційного розвитку освіти» проводить навчальні та психолого-педагогічні тренінги для педагогів України.


Мешко Г.М. – керівник Центру педагогічного консалтингу, що функціонує при кафедрі педагогіки та менеджменту освіти.


Досвід наукової та науково-педагогічної діяльності – 32 роки


Сфера наукових інтересів: проблеми професійної підготовки майбутніх учителів та керівників закладів освіти, формування творчої індивідуальності майбутнього вчителя, педагогіка і психологія професійного здоров’я, підготовка майбутніх учителів до збереження і зміцнення професійного здоров’я, формування психологічно безпечного освітнього середовища.


Стажування:

2020 р., в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка на кафедрі економіки та менеджменту, тема стажування: «Теоретичні і прикладні засади  підготовки майбутніх керівників сфери освіти».


Відзнаки:

Подяки ТДПУ (2001 р., 2011 р.), Подяка Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди (2006 р.), грамота ТНПУ (2015 р.), грамоти Тернопільської обласної державної адміністрації (2014 р., 2016 р.), Подяки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (2018 р., 2019 р., 2020 р.), Почесна грамота Національної академії педагогічних наук України (2015 р.), Подяка МОН України (2018 р.), нагрудний знак МОН України «Відмінник освіти» (2019 р.) та нагрудний знак МОН України «Василь Сухомлинський» (2020 р.).  .


Основні публікації:

1. Мешко Г. М., Мешко О. І. Учителю про вивчення і корекцію міжособистісних взаємин в учнівському колективі: методичні рекомендації. Тернопіль, 1991. 28 с. 

2. Мешко Г. М., Мешко О. І. Психолого-педагогічний тренінг як засіб формування індивідуального стилю педагогічного спілкування у майбутніх учителів. Наукові записки ТДПУ. Серія 3: Педагогіка і психологія. № 1(3). 1997. С. 57 60 

3. Мешко Г. М. Система формування індивідуального стилю педагогічного спілкування у майбутніх учителів. Наукові записки ТДПУ. Серія 3: Педагогіка і психологія. № 4(3). 1998. С. 48 50.

4. Мешко Г. М., Мешко О. І., Янкович О. І. Короткий виклад курсу «Історія зарубіжної школи і педагогіки»: навчально-методичний посібник. Тернопіль, 1998. 84 с. 

5. Мешко Г. М., Мешко О. І., Янкович О. І. Короткий виклад курсу «Історія української школи і педагогіки»: навчально-методичний посібник. Тернопіль, 1999. 95 с. 

6. Мешко Г. М., Мешко О. І. Формування індивідуального стилю педагогічного спілкування у контексті теорії інтегральної індивідуальності. Наукові записки ТДПУ. Серія: Педагогіка. 2000. № 6. С. 103-108.

7. Мешко Г.М., Мешко О.І. Історія педагогіки: тестові завдання: навчально-методичний посібник. Тернопіль, ТДПУ, 2001. 144 с. 

8. Мешко Г. Вступ до педагогічної професії: Лекції і практичні заняття: навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. Тернопіль: ТДПУ, 2003. 100 с. 

9. Мешго Г. М. Професійне здоров’я педагога як умова ефективної виховної діяльності. Вісник Житомирського державного педагогічного університету ім. І. Франка. №24. 2005. С. 93–96.

10. Мешко Г.М. Емоційний комфорт учнів у школі. Директор школи. 2007. № 11. С. 112-117. 

11. Мешко Г.М. Вступ до педагогічної професії. Практикум. Тернопіль: ТНПУ, 2008. 192 с. 

12. Мешко Г. М. Професійне здоров’я педагога як стратегічна проблема сучасної школи. Практична психологія та соціальна робота. 2009. № 6. С. 4–8.

13. Культура здоров’я особистості: курс лекцій / І.О. Олендер, В.С. Грушко, Т.І. Бережна, Г.М. Мешко та ін.. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2010.  196 с.

14. Мешко Г.М. Збереження і зміцнення професійного здоров’я педагога в діяльності шкільної психологічної служби. Психологічні перспективи. Вип. 14. Луцьк: РВВ «Вежа» Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2009. С. 43–50

15. Мешко Г.М. Професійне здоров’я очима учителів сучасної школи. Практична психологія та соціальна робота.  2010. № 3. С. 6-11. 

16. Мешко Г.М. Проблема збереження і зміцнення професійного здоров’я педагога: історичний аспект. Шлях освіти. 2010. № 4(58). С. 43–47. 

17. Мешко Г.М. Готовність до збереження і зміцнення професійного здоров’я як показник якості підготовки майбутніх учителів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 22. К.: НПУ, 2010. С. 280-284. 

18. Hałyna Meszko Czynniki zdrowia–niezdrowia zawodowego nauczycieli. Wybrane problemy środowiska pracy i gospodarki / Redakcja naukowa Marek Rybakowski, Jan Stebila. Zielona Gora: Wydawnictwo naukowe Polskiego Towarzystwa profesjologicznego; Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej Uniwersytetu Zielonogorskiego, 2010. s. 65-76. 

19. Мешко Г.М. Шляхи гармонізації особистості майбутнього вчителя в системі підготовки до збереження і зміцнення професійного здоров’я. Педагогіка вищої та середньої школи: збірник наукових праць. Випуск 36 / за ред. З.П. Бакум. Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ», 2012. С. 139-146. 

20. Meszko Hałyna Działalność pedagogiczna jako determinant zdrowia zawodowego nauczyciela. Problemy profesjologii. Nr. 1 / 2012. Połrocznik poświęcony problemom rozwoju zawodowego człowieka / Uniwersytet Zielonogorski, Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej. Zielona Gora : «PIXEL Zielona Gora», 2012. S. 147-158. 

21. Мешко Г.М. Підготовка майбутніх учителів до збереження і зміцнення професійного здоров’я: монографія; за заг. ред. В.В. Кравця. Тернопіль : ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2012.  468 с/ 

22. Мешко Г.М., Мешко О.І. Професійні деформації як прояв негативного впливу професії на особистість педагога. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Додаток 1 до Вип. 29, Том V : Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання» / відп. ред. І.П. Маноха. К. : Гнозис, 2013. С. 195–203. 

23. Мешко Г.М. Стан здоров’я студентів – майбутніх учителів у вимірах якості педагогічної освіти. Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць. Серія «Педагогіка. Соціальна робота» / гол. ред. І.В. Козубовська.  Ужгород, 2013. – Випуск 29. С. 99–102.

24. Мешко Г.М. Курс «Вступ до педагогічної професії» в системі підготовки майбутніх учителів до здоров’язбережувальної діяльності. Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол. В.В. Кузьменко (голова) та ін. Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2014. Випуск 21. С. 80–85. 

25. Мешко Г.М. Готовність до збереження і зміцнення професійного здоров’я як узагальнений результат здоров’яформувальної педагогічної освіти. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна» / гол. редкол. Чайковський М.Є. – Хмельницький : ХІСТ, 2014. № 1 (9). 144 с. С. 87–93.

26. Мешко Г.М., Мешко О.І. Формування психотерапевтичної позиції майбутнього вчителя як основи реалізації валеологічних технологій педагогічної взаємодії. Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць. Серія «Педагогіка. Соціальна робота» / гол. ред. І.В. Козубовська. Ужгород, 2015. Випуск 37.  214 с.  С. 113–116.

27. Мешко Г.М. Аналіз детермінант професійного здоров’я вчителя в контексті завдань педагогіки здоров’я. Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол. В.В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2015. Випуск 25. 331 с. С. 106–112

28. Мешко Г.М. Аналіз мотивів вибору педагогічної професії в контексті підготовки майбутніх учителів до збереження і зміцнення професійного здоров’я. Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол. В.В. Кузьменко (голова) та ін. Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. Випуск 29. 323 с. С. 82–87.

29. Meshko H. Psycho-pedagogical training as means of personality harmonization of the future teacher [Електронний ресурс] International Journal of Social and Educational Innovation (IJSEIro).– Suceava (Romania). 2016. Volume 3, Issue 5. S. 85-92. Режим доступу: https://media1.wgz.ro/files/media1:58812ed91ed0a.pdf.upl/Volume_3_Issue_5_IJSEIro.PDF. (журнал: http://www.ijsei.wgz.ro/meniu/all-issues) 

30. Мешко Г.М. Управління процесом створення здоров’язбережувального освітнього середовища в загальноосвітньому навчальному закладі. Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол. В.В. Кузьменко (голова) та ін. Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. Випуск 32. 317 с. С. 195–200.

31. Мешко Г.М., Мешко О.І. Історія педагогіки: тестові завдання. Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Видання друге, виправлене і доповнене. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. 156 с. 

32. Мешко Г.М Мешко О.І. Управління процесом формування соціально-психологічного клімату в педагогічному колективі загальноосвітнього навчального закладу. Педагогічний альманах :збірник наукових праць / редкол. В.В. Кузьменко (голова) та ін. Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2017. Випуск 33.  319 с. С. 237–243.

33. Мешко Г.М. Формування здоров’язбережувального освітнього середовища як аспект діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу. Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць. Серія «Педагогіка. Соціальна робота» / гол. ред. І.В. Козубовська. Ужгород, 2017. Випуск 1(40). 318 с. С. 157–161.

34. Мешко Г.М. Сучасні підходи до збереження і зміцнення професійного здоров’я вчителів. Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол. В.В. Кузьменко (голова) та ін. Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2017. Випуск 35.  337 с. С. 64–73.

35. Мешко Г.М. Чинники професійного здоров’я вчителя. Загальна теорія здоров’я та здоров’язбереження : колективна монографія / за заг. ред. проф. Ю.Д. Бойчука. Харків : Вид. Рожко С.Г., 2017. 488 с С. 126–132

36. Мешко Г.М. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до збереження і зміцнення професійного здоров’я: монографія. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка.2018. 438с.

37. Мешко Г.М. Мешко О.І. Формування психічного здоров’я учнів у сучасній школі. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота»: зб. наук. пр. / ред. кол.: Козубовська І.В. (гол.ред.) та ін. Ужгород : Вид-во УжНУ «Говерла», 2018. Випуск 2 (43). 306 с. С. 177-181.

38. Meshko H.M, Meshko O.I. Influence of pedagogical activity on the state of professional health of teachers . European vector of contemporary psychology, pedagogy and social sciences: the experience of Ukraine and the Republic of Poland: сollective monograph. Volume 1. Sandomierz : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. 512 p. P. 282-300. Вип 

39. Meshko H.M,.Meshko O.I. Formation of autopsychological competency of future teachers in the process of the study of psychological and pedagogical disciplines. European Humanities Studies: State and Society (Poland – Ukraine). Issue 4(I). Krakow : Fundacja im. M. Reja, 2018. 214 p. P. 173-187.

40. Мешко Г.М. Антистресові саногенні психотехнології в підготовці майбутніх учителів до збереження і зміцнення професійного здоров’я // Сучасні здоров’язбережувальні технології : монографія / за заг. ред. проф. Ю.Д. Бойчука. Харків : Оригінал, 2018. 724 с. С. 466-474

41. Мешко Г.М., Мешко О.І. Управління процесом попередження булінгу в закладі загальної середньої освіти. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. 2019. № 1.. С. 154-163. DOI 10.25128/2415-3605.19.1.20

42. Мешко Г.М., Мешко О.І. Формування професійної стресостійкості майбутніх керівників закладів освіти на етапі магістерської підготовки. Humanitarium. Переяслав-Хмельницький. Том. 43, Вип. 1: Психологія. 2019.. С. 103-112. DOI: https://doi.org/10.31470/2308-5126-2019-43-1-103-112

43. Meshko H., Meshko O. A comprehensive program of future teachers' training for the preservation and strengthening of professional health. Modern World tendencies in the development of science: сollective monograph. Volume 2 / ed. M. Babych. London : Sciemcee Publishing, 2019. 312 p. P. 58-72. 

44. Мешко Г.М., Мешко О.І. Актуалізація духовно-творчого потенціалу майбутніх учителів у вимірах підготовки до збереження і зміцнення професійного здоров’я // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання в XXI столітті: міжнародна колективна монографія / за заг. ред. проф. В.П. Бабича, проф. Л.С. Рибалко. Харків: Вид. ВННОТ, 2019. 470 с. С. 231-240.

45. Meshko H., Meshko O., Drobyk N., Mikheienko O. Psycho-pedagogical training as a mean of forming the occupational stress resistance of future teachers. E3S Web of Conferences. Volume 166 (2020). https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2020/26/e3sconf_icsf2020_10023/e3sconf_icsf2020_10023.htm (Scopus)

46. Мешко Г.М., Мешко О.І. Управління розвитком аутопсихологічної компетентності вчителів у закладі загальної середньої освіти. Актуальні проблеми управління закладами освіти в контексті стратегії модернізації освітньої галузі: колективна монографія / за загальною редакцією В.П. Кравця. Г.М. Мешко. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. 310 с. С. 178-193.

47. Meshko H., Meshko O. Scientific-methodological Foundations of Future Teachers’ Health Culture Forming. Theory and Practice of Future Teacher’s Training for Work in New Ukrainian School: monograph / Edit. I.F. Prokopenko, I.M. Trubavina. Prague: OKTAN PRINT s.r.o., 2020. 664 p. P. 112-125. doi: https://doi.org/10.46489/TAPOFT-11 Ідентифікатор для цитування чи посилання на ресурс на сайті: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3678. 

48. Мешко Г. М., Мешко О. І. Формування психологічно безпечного освітньо-наукового середовища в закладі вищої освіти. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. 2020. Вип. 2(47). С. 100-104.  URL. : https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.47.100-104

49. Meshko H Meshko O. Prevention of bullying in secondary schools . Social work and education. Ternopil-Aberdeen, 2020. Vol. 7, n. 4. P. 524-534.

50. Мешко Г. М., Мешко О. І. Формування саногенного мислення як технологія забезпечення професійного здоров’я майбутніх учителів. Педагогічний альманах : збірник наукових праць. Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2020. Вип. 46. С.68-74

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси