Мешко Галина Михайлівна

Мешко Г.М.


Доктор педагогічних наук, професор


Завідувач кафедри педагогіки та менеджменту освітиE-mail: hal-meshko@ukr.net

Профілі:

    Наука України

    Google Академія

    ORCID

    Web of science

    Scopus 

                                                                  


Аспекти професійної діяльності


У 1984 році закінчила з відзнакою Чортківське педагогічне училище й отримала кваліфікацію вчителя початкових класів. Упродовж 1984-1989 років навчалася на педагогічному факультеті Київського державного педагогічного інституту імені О.М. Горького (нині Український державний університет імені Михайла Драгоманова), де отримала кваліфікацію «Викладач-дослідник з педагогіки і психології». Після закінчення з відзнакою педагогічного інституту скерована за державним розподілом працювати асистентом кафедри педагогіки Тернопільського педагогічного інституту імені Я. Галана (нині Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка). Відтоді і до теперішнього часу незмінно працює на цій кафедрі. У 1998 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування індивідуального стилю педагогічного спілкування у майбутніх учителів» зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. У 2001 році присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки. У 2013 році захистила докторську дисертацію на тему «Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до збереження і зміцнення професійного здоров’я» зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. У 2014 році присвоєно вчене звання професора. У цьому ж році очолила кафедру педагогіки, яку невдовзі було перейменовано в кафедру педагогіки та менеджменту освіти.


Мешко Г. М. – фахівець у галузі теорії і методики професійної освіти, педагогіки і психології вищої школи, формування творчої індивідуальності педагога, педагогіки і психології здоров’я. Розробник таких навчальних курсів: «Вступ до педагогічної професії», «Педагогіка», «Актуальні проблеми професійної освіти», «Актуальні проблеми загальної педагогіки», «Здоров’язбережувальні технології в освіті», «Основи професійного здоров’я», «Освітологія» для підготовки здобувачів вищої освіти ступенів доктора філософії, магістра і бакалавра.


Мешко Г.М. – консультант однієї дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук та керівник чотирьох дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук/доктора філософії, три з яких успішно захищені, а також магістерських та курсових робіт.


У науковому доробку Мешко Галини Михайлівни 310 наукових та навчально-методичних праць, з яких: 2 одноосібні монографії; 10 колективних монографій (4 закордонні); 8 статей у наукометричних виданнях Scopus і WoS, 96 статей у провідних наукових фахових виданнях України, 7 статей у закордонних наукових журналах, 22 навчальних та навчально-методичних посібники (7 мають гриф МОН України), 18 програм навчальних курсів (5 мають гриф МОН України); учасник більше 160 наукових конференцій і симпозіумів. Розробник освітньо–наукових програм для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії зі спеціальностей 011 Освітні, педагогічні науки і 015 Професійна освіта; освітньо–професійної програми «Управління навчальним закладом» для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня магістр зі спеціальності 073 Менеджмент, освітніх програм підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників «Актуальні проблеми сучасної освіти», «Професійне здоров’я педагога».


Мешко Г.М. – керівник науково-дослідної роботи «Теоретичні та методичні засади підготовки педагогічних та наукових кадрів до інноваційної діяльності в закладах освіти» (державний реєстраційний номер 0120U101844). Виконавець завдань перспективного плану розвитку наукового напряму «Суспільні науки» Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Вона є організатором та співорганізатором міжнародних, всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференцій.


У межах співпраці з ТОВ «Академія інноваційного розвитку освіти» Мешко Г. М. проводила антистрестренінги і тренінги антивигорання для вчителів України. Очолює Центр педагогічного консалтингу, який функціонує при кафедрі педагогіки та менеджменту освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка й орієнтований на сприяння в особистісно-професійному зростанні педагогів, проведення тренінгів, вебінарів, майстер-класів, консультацій. Учасник проєкту Інституту розвитку освіти «Новій українській школі – новий учитель» (за підтримки фонду «Відродження», Представництва «Фонду Фрідріха Науманна за Свободу» в Україні) (2019-2021).


Член редакційних колегій збірників наукових праць «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка» (2014-2019 рр.) та «Наукового вісника Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота» (2018-2020 рр.), міжнародного наукового журналу «Професійно-прикладні дидактики» (Подільський національний аграрно-технічний університет) (2018-2020 рр.), рецензент збірників наукових праць «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота», «Педагогічний альманах» і «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка».


З 2010 р. до 2021р. – учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 58.053.03 та член спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01, а з 2022 р. – учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 при Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка.


Член експертної комісії МОН України для проведення ліцензійної експертизи підготовки здобувачів вищої освіти (2015-2017 рр.), член конкурсної комісії II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі «Освітні, педагогічні науки» (2018 р., 2019 р., 2020 р.).


Досвід наукової та науково-педагогічної діяльності – 34 роки.


Сфера наукових інтересів:

проблеми професійної підготовки майбутніх учителів та керівників закладів освіти, формування творчої індивідуальності майбутнього вчителя, педагогіка і психологія професійного здоров’я, підготовка майбутніх учителів до збереження і зміцнення професійного здоров’я, формування психологічно безпечного освітнього середовища.


Стажування, підвищення кваліфікації:

  • стажування в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка на кафедрі економіки та менеджменту, тема стажування: «Теоретичні і прикладні засади  підготовки майбутніх керівників сфери освіти», 2020 р.
  • Міжнародне підвищення кваліфікації в Інституті Науково-дослідному Люблінського науково-технологічного парку (Польща), тема стажування: «Distance Tools on the Example of Zoom and Moodle Platform», сертифікат, 2021р.
  • Міжнародне науково-педагогічне стажування (Україна-Узбекистан-Латвія), тема стажування: «Society of Ambient Intelligence – 2021», сертифікат, 2021 р.
  • Міжнародне підвищення кваліфікації в Куявській Вищій Школі (Влоцлавек, Польща), тема: «Pedagogy and Psychology in  the Modern World: the Art of Teaching and Learning», сертифікат, 2021 р. 
  • INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL INTERNSHIP (Ukraine • Uzbekistan • Latvia • Portugal • India), тема стажування: «International scientific-research and educational activity as an integral part of functioning of new generation universities», сертифікат, 2022 р.
  • Міжнародне науково-педагогічне стажування у Венеціанському університеті Ка Фоскарі (Венеція, Італія), тема стажування: «Управління науковими та освітніми проєктами: міжнародний досвід», сертифікат, 2023 р. 
  • Міжнародне підвищення кваліфікації у Науково-дослідному інституті Люблінського науково-технологічного парку (Люблін, Польща), тема: «Неформальна освіта у підготовці бакалаврів в країнах Європейського Союзу та Україні», сертифікат, 2023 р.

Відзнаки:

Подяки ТДПУ (2001 р., 2011 р.), Подяка Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди (2006 р.), грамота ТНПУ (2015 р.), грамоти Тернопільської обласної державної адміністрації (2014 р., 2016 р.), Подяки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (2018 р., 2019 р., 2020 р.), Почесна грамота Національної академії педагогічних наук України (2015 р.), Подяка МОН України (2018 р.), нагрудний знак МОН України «Відмінник освіти» (2019 р.) та нагрудний знак МОН України «Василь Сухомлинський» (2020 р.). 


Основні публікації


Монографії, розділи в колективних монографіях


1. Мешко Г.М. Підготовка майбутніх учителів до збереження і зміцнення професійного здоров’я: монографія; за заг. ред. В.В. Кравця. Тернопіль : ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2012. 468 с.


2. Мешко Г.М. Чинники професійного здоров’я вчителя. Загальна теорія здоров’я та здоров’язбереження : колективна монографія / за заг. ред. проф. Ю.Д. Бойчука. Харків : Вид. Рожко С.Г., 2017. С. 126–132


3. Meshko H.M., Meshko O.I. Influence of pedagogical activity on the state of professional health of teachers.  European vector of contemporary psychology, pedagogy and social sciences: the experience of Ukraine and the Republic of Poland: Collective monograph. Volume 1. Sandomierz: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. P. 282–300. http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/13308 


4. Мешко Г.М. Антистресові саногенні психотехнології в підготовці майбутніх учителів до збереження і зміцнення професійного здоров’я // Сучасні здоров’язбережувальні технології : монографія / за заг. ред. проф. Ю.Д. Бойчука. Харків : Оригінал, 2018. С. 466-474.


5. Мешко Г.М. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до збереження і зміцнення професійного здоров’я: монографія. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка.2018. 438с.


6. Halyna Meshko, Oleksandr Meshko, Halyna Meshko, Myroslava Chorniy. Technology of formation of psychologically safe educational environment in institution of general secondary education // Modern Technologies in the Education System. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology. Monograph 26. Katowice: Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Technicznej w Katowicach, 2019. P. 113-121. http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/13318


7. Meshko H., Meshko O. Scientific-methodological Foundations of Future Teachers’ Health Culture Forming. Theory and Practice of Future Teacher’s Training for Work in New Ukrainian School: monograph / Edit. I.F. Prokopenko, I.M. Trubavina. Prague: OKTAN PRINT s.r.o., 2020. P. 112-125. DOI: https://doi.org/10.46489/TAPOFT-1


8. Meshko H., Meshko O. A comprehensive program of future teachers' training for the preservation and strengthening of professional health // Modern World tendencies in the development of science: Collective monograph. Volume 2 / ed. M. Babych. London: Sciemeee Publishing, 2019. P. 58-72. http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/13316


9. Мешко Г.М., Мешко О.І. Актуалізація духовно-творчого потенціалу майбутніх учителів у вимірах підготовки до збереження і зміцнення професійного здоров’я // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання в XXI столітті: міжнародна колективна монографія / за заг. ред. проф. В.П. Бабича, проф. Л.С. Рибалко. Харків: Вид. ВННОТ, 2019. С. 231-240. http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/16496


10. Мешко Г.М., Мешко О.І. Управління розвитком аутопсихологічної компетентності вчителів у закладі загальної середньої освіти. Актуальні проблеми управління закладами освіти в контексті стратегії модернізації освітньої галузі: колективна монографія / за загальною редакцією В.П. Кравця. Г.М. Мешко. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. С. 178-193. http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/16375


11. Мешко Г.М., Мешко О.І. Сучасні підходи до збереження і зміцнення професійного здоров’я фахівців з інклюзивної освіти. Інклюзія в дії: стратегії впровадження в Україні та світі: колективна монографія / О. Главацька, Н Горішна, Г. Слозанська та ін. Тернопіль: Осадца Ю.В., 2022. 326 с. С. 98-113 http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/25421


Посібники, методичні рекомендації


1. Мешко Г. М., Мешко О. І. Учителю про вивчення і корекцію міжособистісних взаємин в учнівському колективі: методичні рекомендації. Тернопіль, 1991. 28 с.


2. Мешко О. І., Мешко Г. М., Янкович О. І. Короткий виклад курсу «Історія зарубіжної школи і педагогіки»: навчально-методичний посібник. Тернопіль, 1998. 84 с.


3. Мешко О. І., Мешко Г. М., Янкович О. І. Короткий виклад курсу «Історія української школи і педагогіки»: навчально-методичний посібник. Тернопіль, 1999. 95 с.


4. Мешко Г.М., Мешко О.І. Історія педагогіки: тестові завдання: навчально-методичний посібник. Тернопіль, ТДПУ, 2001. 144 с.


5. Мешко Г. Вступ до педагогічної професії: Лекції і практичні заняття: навчально-методичний посібник. Тернопіль: ТДПУ, 2003. 100 с.


6. Мешко Г.М. Державний екзамен з педагогіки: Методичні рекомендації студентам з питань підготовки до державної атестації з педагогіки. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2006. 39 с.


7. Мешко Г.М. Вступ до педагогічної професії. Практикум. Тернопіль: ТНПУ, 2008. 192 с.


8. Мешко Г. Вступ до педагогічної професії: навчальний посібник. К.: Академвидав, 2010. 200 с.


9. Культура здоров’я особистості: курс лекцій / І.О. Олендер, В.С. Грушко, Т.І. Бережна, Г.М. Мешко та ін. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2010. 196 с.


10. Мешко Г.М., Мешко О.І. Історія педагогіки: тестові завдання: навчальний посібник. Видання третє, виправлене і доповнене. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. 156 с.


11. Боднар О.С., Чайка В.М., Мешко, Г.М. Управлінська практика: навчально-методичний посібник. Тернопіль : Крок, 2016. 80 с.


12. Боднар О.С., Мешко Г.М., Чайка В.М. Методичні рекомендації щодо написання магістерської роботи (спеціальність 073 Менеджмент, ОПП Управління навчальним закладом). Тернопіль : Крок, 2016. 64 с.


13. Педагогічна практика : методичні рекомендації з питань організації і проведення / укладачі : Г. М. Мешко, З. І. Удич, І. М. Нестайко, Г. М. Груць. Тернопіль : ТНПУ, 2021. 112 с.


14. Мешко Г.М. Методичні рекомендації для самостійної роботи з вивчення навчального курсу «Педагогіка» для студентів закладів вищої освіти, які навчаються за спеціальностями «Туризм», «Екологія», «Географія», «Науки про Землю». Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. 48 с.


Вибрані статті


1. Мешко Г. М., Мешко О. І. Психолого-педагогічний тренінг як засіб формування індивідуального стилю педагогічного спілкування у майбутніх учителів. Наукові записки ТДПУ. Серія 3: Педагогіка і психологія. № 1(3). 1997. С. 57 60


2. Мешко Г. М. Система формування індивідуального стилю педагогічного спілкування у майбутніх учителів. Наукові записки ТДПУ. Серія 3: Педагогіка і психологія. № 4(3). 1998. С. 48 50.


3. Мешко Г. М., Мешко О. І. Формування індивідуального стилю педагогічного спілкування у контексті теорії інтегральної індивідуальності. Наукові записки ТДПУ. Серія: Педагогіка. 2000. № 6. С. 103-108.


4. Мешго Г. М. Професійне здоров’я педагога як умова ефективної виховної діяльності. Вісник Житомирського державного педагогічного університету ім. І. Франка. №24. 2005. С. 93–96.


5. Мешко Г.М. Емоційний комфорт учнів у школі. Директор школи. 2007. № 11. С. 112-117.


6. Мешко Г.М. Збереження і зміцнення професійного здоров’я педагога в діяльності шкільної психологічної служби. Психологічні перспективи. Вип. 14. Луцьк: РВВ «Вежа» Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2009. С. 43–50


7. Мешко Г.М. Професійне здоров’я очима учителів сучасної школи. Практична психологія та соціальна робота.  2010. № 3. С. 6-11.


8. Мешко Г.М. Проблема збереження і зміцнення професійного здоров’я педагога: історичний аспект. Шлях освіти. 2010. № 4(58). С. 43–47.


9. Мешко Г.М. Готовність до збереження і зміцнення професійного здоров’я як показник якості підготовки майбутніх учителів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 22. К.: НПУ, 2010. С. 280-284.


10. Hałyna Meszko Czynniki zdrowia–niezdrowia zawodowego nauczycieli. Wybrane problemy środowiska pracy i gospodarki / Redakcja naukowa Marek Rybakowski, Jan Stebila. Zielona Gora: Wydawnictwo naukowe Polskiego Towarzystwa profesjologicznego; Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej Uniwersytetu Zielonogorskiego, 2010. s. 65–76.


11. Мешко Г.М. Шляхи гармонізації особистості майбутнього вчителя в системі підготовки до збереження і зміцнення професійного здоров’я. Педагогіка вищої та середньої школи: збірник наукових праць. Випуск 36 / за ред. З.П. Бакум. Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ», 2012. С. 139–146.


12. Meszko Hałyna Działalność pedagogiczna jako determinant zdrowia zawodowego nauczyciela. Problemy profesjologii. Nr. 1 / 2012. Połrocznik poświęcony problemom rozwoju zawodowego człowieka / Uniwersytet Zielonogorski, Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej. Zielona Gora : «PIXEL Zielona Gora», 2012. S. 147–158.


13. Мешко Г.М., Мешко О.І. Професійні деформації як прояв негативного впливу професії на особистість педагога. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Додаток 1 до Вип. 29, Том V : Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання» / відп. ред. І.П. Маноха. К. : Гнозис, 2013. С. 195–203.


14. Мешко Г.М. Стан здоров’я студентів-майбутніх учителів у вимірах якості педагогічної освіти. Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць. Серія «Педагогіка. Соціальна робота» / гол. ред. І.В. Козубовська. Ужгород, 2013. Випуск 29. С. 99–102.


15. Мешко Г.М. Курс «Вступ до педагогічної професії» в системі підготовки майбутніх учителів до здоров’язбережувальної діяльності. Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол. В.В. Кузьменко (голова) та ін. Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2014. Випуск 21. С. 80–85.


16. Мешко Г.М. Готовність до збереження і зміцнення професійного здоров’я як узагальнений результат здоров’яформувальної педагогічної освіти. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна» / гол. редкол. Чайковський М.Є. – Хмельницький : ХІСТ, 2014. № 1 (9). С. 87–93.


17. Мешко Г.М., Мешко О.І. Формування психотерапевтичної позиції майбутнього вчителя як основи реалізації валеологічних технологій педагогічної взаємодії. Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць. Серія «Педагогіка. Соціальна робота» / гол. ред. І.В. Козубовська. Ужгород, 2015. Випуск 37. С. 113–116.


18. Мешко Г.М. Аналіз мотивів вибору педагогічної професії в контексті підготовки майбутніх учителів до збереження і зміцнення професійного здоров’я. Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол. В.В. Кузьменко (голова) та ін. Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. Випуск 29. С. 82–87.


19. Meshko H. Psycho-pedagogical training as means of personality harmonization of the future teacher (International Journal of Social and Educational Innovation (IJSEIro).– Suceava (Romania). 2016. Volume 3, Issue 5. S. 85-92. Режим доступу: https://media1.wgz.ro/files/media1:58812ed91ed0a.pdf.upl/Volume_3_Issue_5_IJSEIro.PDF 


20. Мешко Г.М. Управління процесом створення здоров’язбережувального освітнього середовища в загальноосвітньому навчальному закладі. Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол. В.В. Кузьменко (голова) та ін. Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. Випуск 32. С. 195–200.


21. Мешко Г.М Мешко О.І. Управління процесом формування соціально-психологічного клімату в педагогічному колективі загальноосвітнього навчального закладу. Педагогічний альманах :збірник наукових праць / редкол. В.В. Кузьменко (голова) та ін. Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2017. Випуск 33. С. 237–243.


22. Мешко Г.М. Формування здоров’язбережувального освітнього середовища як аспект діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу. Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць. Серія «Педагогіка. Соціальна робота» / гол. ред. І.В. Козубовська. Ужгород, 2017. Випуск 1(40). С. 157–161.


23. Мешко Г.М. Мешко О.І. Формування психічного здоров’я учнів у сучасній школі. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота»: зб. наук. пр. / ред. кол.: Козубовська І.В. (гол.ред.) та ін. Ужгород : Вид-во УжНУ «Говерла», 2018. Випуск 2 (43). С. 177–181.


24. Meshko H.M, Meshko O.I. Formation of autopsychological competency of future teachers in the process of the study of psychological and pedagogical disciplines. European Humanities Studies: State and Society (Poland – Ukraine). Issue 4(I). Krakow : Fundacja im. M. : Reja, 2018. P. 173–187.


25. Мешко Г.М., Мешко О.І. Управління процесом попередження булінгу в закладі загальної середньої освіти. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. 2019. № 1. С. 154-163. DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.19.1.20


26. Мешко Г.М., Мешко О.І. Формування професійної стресостійкості майбутніх керівників закладів освіти на етапі магістерської підготовки. Humanitarium. Переяслав-Хмельницький. Том. 43, Вип. 1: Психологія. 2019. С. 103-112. DOI: https://doi.org/10.31470/2308-5126-2019-43-1-103-112


27. Meshko H., Meshko O., Drobyk N., Mikheienko O. Psycho-pedagogical training as a mean of forming the occupational stress resistance of future teachers. E3S Web of Conferences. Volume 166 (2020). https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85084954153&origin=resultslist&sort=plf-f    Scopus


28. Мешко Г. М., Мешко О. І. Формування психологічно безпечного освітньо-наукового середовища в закладі вищої освіти. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. 2020. Вип. 2 (47). С. 100–104.  URL. : https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.47.100-104


29. Meshko H Meshko O. Prevention of bullying in secondary schools . Social work and education. Ternopil-Aberdeen, 2020. Vol. 7, n. 4. P. 524-–34. DOI: https://doi.org/10.25128/2520-6230.20.4.10


30. Мешко Г. М., Мешко О. І. Формування саногенного мислення як технологія забезпечення професійного здоров’я майбутніх учителів. Педагогічний альманах : збірник наукових праць. Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2020. Вип. 46. С. 68–74 DOI: https://doi.org/10.37915/pa.vi46.114


31. Мешко Г. М., Мешко О. І. Збереження і зміцнення професійного здоров’я вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти. Педагогічний альманах : збірник наукових праць. Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2021. Вип. 47. С. 88–95. DOI: https://doi.org/10.37915/pa.vi47.155 


32. Мешко Г. М., Мешко О. І. Формування професійної відповідальності майбутніх учителів. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота».  Ужгород : Ужгородський нац. ун-т, 2021. Вип. 2(49). С. 103–106. DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.49.103-106


33. Мешко Г. М., Мешко О. І. Формування soft skills студентів непедагогічних спеціальностей у процесі вивчення курсу «Педагогіка». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота».  Ужгород : Ужгородський нац. ун-т, 2021. Вип.1(48). С. 267–271. DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.267-271


34. Meshko H.. V. Habrusieva N., A. Kryskov A. Research of professional responsibility of students of technical specialities by means of information and communication technologies  Journal of Physics: Conference Series Vol. 1840, Issue 1. URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85103501852&origin=resultslist  Scopus


35. Trubavina I., Dotsenko S., Naboka O., Chaikovskyi M., Meshko H. Developing digital competence of teachers of Humanitarian disciplines in the conditions of COVID-19 quarantine measures. Journal of Physics: Conference Series: Vol. 1840, Issue 1. URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85103480694&origin=resultslist Scopus,


36. Meshko H., Meshko O., Trubavina, I.  Study of the Emotional Well-Being of Students in the Process of Education in the Modern School, Journal of Intellectual Disability – Diagnosis and Treatment, 2021. Vol. 9. No. 4. P. 381–389. DOI: https://doi.org/10.6000/2292-2598.2021.09.04.5  Scopus


37. Tereshchuk, G., Meshko, H., Meshko, O., Prochazka, M., & Radchuk, H. The problem of preserving and strengthening the occupational health of the teacher: a historical aspect. SHS Web of Conferences. Volume 104, 01003, 2021. DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/202110401003  Web of Science.


38. Мешко Г.М., Мешко О.І. Управління процесом формування соціально-психологічного клімату в педагогічному колективі закладу дошкільної освіти. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». 2022. Випуск 1(50). С. 186–190. DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.186-190


39. Мешко Г., Габрусєва Н. Методика дослідження професійної відповідальності студентів технічних спеціальностей. Наука і техніка сьогодні. Сер.: Педагогіка. 2022. № 5 (5).  С. 353–366.  DOI : https://doi.org/10.52058/2786-6025-2022-5(5)-353-36


40. Meshko H. M., Meshko O. I., Habrusieva, N.V. The Impact of the War in Ukraine on the Emotional well-being of Students in the Learning Process. Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment, 2023, 11(1), pp. 55–65. DOI https://doi.org/10.6000/2292-2598.2023.11.01.7 Scopus

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси