Радченко Ольга Яківна

Радченко О.Я


Кандидат педагогічних наук,


доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти


e-mail: yan.olga1208@gmail.comПрофілі: 

     Google Scholar 
     ORCID

     ResearcherID 

     ScopusНародилася  у м. Кременці Тернопільської обл. У 1994 році закінчила Тернопільську загальноосвітню школу № 9 із золотою медаллю. У 1999 році з відзнакою закінчила Тернопільський державний педагогічний університет імені  Володимира Гнатюка за спеціальністю «Початкове навчання і образотворче мистецтво».  З 1999 по 2000 рік працювала вихователем групи продовженого дня ДНЗ № 32 м. Тернополя.  З 2000 року працювала вчителем початкових класів у загальноосвітній школі I–III ступенів № 30 м. Тернополя. У 2002-2005 рр. навчалася у аспірантурі Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. У 2006 р. в Інституті педагогіки АПН України захистила кандидатську дисертацію «Формування у молодших школярів уміння працювати з підручником» зі спеціальності 13.00.09 – теорія навчання. З листопада 2005 р.  – асистент, з 2008 р. –  викладач, а з 2014 року – доцент  кафедри.

Досвід наукової та науково-педагогічної діяльності 16 років.


Стажування  у Житомирському державному університеті імені Івана Франка (2018 рік). Тема стажування: «Підвищення ефективності викладання  педагогічних дисциплін».


Коло наукових інтересів: формування у молодших школярів уміння працювати з підручником; підготовка майбутніх учителів до організації роботи з підручником. Автор 20 публікацій із окресленої проблеми. Є членом науково-дослідної лабораторії шкільного підручника.


Основні публікації:

1. Кодлюк Я.П., Янченко О.Я. Робота з підручником на уроках у початковій школі (навчально-методичний посібник). Посібник для вчителя початкової школи / За ред. О.Я.Савченко. К.: Наш час, 2009. 104 с.


2. Радченко О. Я. Інноваційні технології як складова освітнього середовища сучасного закладу освіти. Актуальні проблеми управління закладами освіти в контексті стратегії модернізації освітньої галузі: колективна монографія / за загальною редакцією В. П. Кравця, Г. М. Мешко. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. С. 70-83.


3. Радченко О. Я. Шляхи формування творчої особистості майбутнього педагога у процесі вивчення педагогічних дисциплін Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах № 66 (2019). С.157-163.


4. Радченко О. Я., Вихор С. Т. Підготовка вчителя до використання електронного підручника в навчальному процесі. Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення». Тернопіль: ТНПУ. 2020. С. 72-75.


5. Радченко О. Я. Педагогічне стимулювання професійного зростання як управлінська проблема. Розвиток професіоналізму сучасного педагога в постнекласиній парадигмі. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. м.Черкаси, 9-10 квітня 2019 р. Черкаси: Видавець Гордієнко Є.І. С. 44-46.


6. Радченко О. Я. Управління процесом формування іміджу педагога дошкільного закладу. Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів: Матеріали Міжнародного форуму управлінської діяльності (18-19 травня 2019 року, ) м. Тернопіль. Тернопіль: КРОК, 2019. С.141-143.


7. Радченко О. Я. Розвиток пізнавальних процесів молодших школярів засобами підручників. Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2015. Випуск 28. С. 45 – 52.


8. Радченко О.Я. Формування у молодших школярів уміння працювати з підручником: підготовка вчителя. Вісник Черкаського університету (Серія: Педагогічні науки). 2013. № 34 (287). С. 98–103.


9. Радченко О.Я. Організація роботи з ілюстративним матеріалом підручника. Імідж сучасного педагога. 2012. № 7 (126). С. 25–28.


10. Янченко О.Я. Проблема діагностики рівня сформованості вміння працювати з підручником. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету. Серія педагогічна. Випуск ХІІІ. Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О. В., 2007. С. 175–181.


11. Янченко О.Я. Спрямованість підручників для початкової школи на формування вміння вчитися. Проблеми сучасного підручника: Зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки АПН України; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. Луцьк: РРВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. Вип.7. С. 77–86.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси