Савелюк Наталія Михайлівна 


Наталія Михайлівна Савелюк  
Доктор психологічних наук


е-mail: savelyuk@tnpu.edu.ua   
             nsavelyuk@ukr.net


Профілі:
     Google Scholar
     ORCID  
     ResearcherID
     ScopusБіографія 

Народилася в м.Кременець у 1980 році в родині службовців.

У 2002 році закінчила Волинський державний університет імені Лесі Українки з відзнакою та отримала спеціальність «Психологія».

У 2003–2007 роках – здобувач лабораторії психології особистості ім.П.Р.Чамати Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України.

У 2008 році під науковим керівництвом члена-кореспондента НАПН України, професора, доктора психологічних наук М.Й.Боришевського успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Психосемантичні особливості громадянської свідомості студентської молоді» за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

У 2013 році отримала вчене звання доцента.

У 2015–2018 роках – докторант факультету психології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

У 2018 році під науковим консультуванням професора, доктора психологічних наук Л.В.Засєкіної успішно захистила докторську дисертацію на тему «Психологія розуміння особистістю релігійного дискурсу» за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія; історія психології.

У 2020 році склала іспит на знання іноземної (англійської) мови та отримала «Certificate of attainment in modern languages (English), Level B2».

З 2000 року працювала на різних посадах спочатку в Кременецькому педагогічному коледжі імені Тараса Шевченка, згодом – Кременецькому обласному гуманітарно-педагогічному інституті ім. Тараса Шевченка, пізніше перейменованого в академію:

- на посадах бібліотекаря, викладача, старшого викладача, доцента кафедри педагогіки та психології, декана біологічного факультету, проректора з наукової роботи, зав.кафедри педагогіки та психології Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка.

Із жовтня 2020 року – науково-педагогічний працівник кафедри психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Забезпечує викладання психології для майбутніх філологів, журналістів та інформатиків.


Регулярно бере участь в атестації наукових кадрів як офіційний опонент. Член спеціалізованої вченої ради К 48.125.03 у Національному університеті «Острозька академія» (2013 – 2018 рр.).

Науковий керівник 4 успішно захищених кандидатських дисертацій:
- С. С. Гусаківська (Пушкар), 2014 р.;
- Ю. В. Тимош, 2018 р.;
- Ю. С. Мельник, 2019 р. 
- М. В. Ярощук, 2019 р.

Член Української Психологічної Асоціації (з 2018 року).


Сфера наукових інтересів 

Вікова та педагогічна психологія; психологія особистості; психологія релігії; психолінгвістика та психосемантика.Відзнаки

За високі досягнення у науковій, навчально-виховній роботі нагороджена Грамотою Тернопільської обласної ради (2012 р.); за вагомі здобутки у науковій діяльності – Грамотою Тернопільської обласної державної адміністрації (2019 р.). Є автором і співавтором понад 90 наукових і навчально-методичних праць у галузях загальної, вікової та педагогічної психології, психології релігії, психолінгвістики та психосемантики.

Серед них  монографії 
- одноосібна монографія «Психологія розуміння релігійного дискурсу» (Київ, 2017);
- колективна монографія «Development and modernization of social sciences: experience of Poland and prospects of Ukraine» (Lublin, 2017); 
колективна монографія «Духовність. Цінності. Психологія» (Луцьк, 2018); 


навчальні та навчально-методичні посібники 
- «Психологія педагогічна» (рекомендований МОН України, Кременець, 2013), 
- «Виховання духовності особистості» (у співавторстві, за заг. ред. проф.М.Й.Боришевського, Київ, 2011), 
- «Зоопсихологія з елементами порівняльної психології» (у співавторстві з проф. М. М. Ільєнко, Київ, 2016).


Основні публікації


 1. Савелюк, Н. М. (2013). Психологія педагогічна. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки «Дошкільна освіта». Кременець: КОГПІ ім. Тараса Шевченка.

 2. Ільєнко, М. М., Савелюк, Н. М. (2016). Зоопсихологія з елементами порівняльної психології: Навчальний посібник. К.: Видавництво Ліра-К.

 3. Савелюк, Н. М. (2017). Психологія розуміння релігійного дискурсу. Монографія. К.: КНТ.

 4. Савелюк, Н. М. (2017). Психологічні аспекти проблеми взаємозв’язку релігійної активності та суб’єктивного благополуччя. Психологія: реальність і перспективи: зб. наук. пр., вип. 8. Упоряд. Р. В. Павелків; ред. кол. Р. В. Павелків, В. І. Безлюдна, Н.В. Корчакова. Рівне: РДГУ, 2017, 244–250.

 5. Савелюк, Н. М. (2017). Психосемантика понимания молитвенного дискурса. Science and Education: A New Dimension. Pedagogy and Psychology,  V. 57, Issue: 129, 75–78.

 6. Савелюк, Н. М. (2017). Психолінгвістичні універсалії розуміння молитви «Отче наш» (дискурсивний підхід). East European Journal of Psycholinguistics. Lutsk: Lesya Ukrainka Eastern European National University,   Vol. 4, No 1, 175–187.

 7. Савелюк, Н. М. (2017). Психологічна структура релігійної активності особистості. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Психологія, вип. 23. Дніпро, 90–99.

 8. Савелюк, Н. М. (2017). Особистісний профіль у контексті релігійної активності (до проблеми обґрунтування психологічного портрету релігійної особистості). European Humanities Studies: State and Society, 4 (ІІІ), 2017, 205–219.

 9. Савелюк, Н. М. (2017). Релігійна та атеїстична особистості у вимірах психологічного дослідження. Український психологічний журнал, № 4(6),  99–113.

 10.  Савелюк, Н. М. (2017). Базова структура ідентичності особистості у контексті рівня її релігійної активності // Development and modernization of social sciences: experience of Poland and prospects of Ukraine: Collective monograph. Vol. 3. Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 97–115.

 11.  Савелюк, Н. М. (2018). Несвідомі аспекти молитовного дискурсу та проблема психологічного благополуччя // Психологія. Цінності. Духовність: колективна монографія. Гол. ред. М. Лєдзінська, І. Філіппова. Луцьк: Волиньполіграф, 171–180.

 12.  Савелюк, Н. М. (2018). Психологічні особливості релігійної соціалізації особистості: вікові аспекти. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія, вип. 2(9), 64–67.

 13.  Савелюк, Н., Ткач, Т. (2019). Психолінгвістичні особливості неканонічного (персонального) релігійного дискурсу. Psycholinguistics. Series: Psychology, Vol. 26, No 1. Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University, 286–305.

 14.  Savelyuk, N., Tymosh, Yu. (2019). Psychosemantic space of different levels of the student’s youth moral stability. Socialization & Human Development: International Scientific Journal, Vol. 1. No 1. Kyiv Taras Shevchenko National University, University of Szczecin (Poland), Ukrainian Association of Educational and Developmental Psychology (Ukraine) – Szczecin, Kyiv, 58–65.

 15.  Савелюк, Н. (2020). Его-стани та образ Бога в персональній молитві: психолінгвістичний аналіз. Psycholinguistics. Series: Psychology, Vol. 27, No 1. Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University, 219–236.


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Офіційна скринька
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси