Вихор Світлана Теодозіївна

Вихор С.Т.


Кандидат педагогічних наук


Доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти


e-mail: svvihor@gmail.comПрофілі:

     Google Scholar

     ORCID

     ResearcherID

 


Біографія

Народилася в м. Тернополі.  У 1987 р. з відзнакою закінчила фізико-математичний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту ім. Я.Галана.

З серпня 1987 р. по червень 2003 р. працювала вчителем математики Тернопільської ЗОШ №5.

У 2002–2005 рр. навчалася у аспірантурі Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.

У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію «Ґендерне виховання учнів старшого підліткового і раннього юнацького віку» зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання.

З листопада 2005 р. по лютий 2010 р. працювала асистентом кафедри, доцентом – з лютого 2010 р. – по даний час.

2008–2011 рр. – Національний експерт та тренер Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні ЄС-ПРООН. 

У 2019 р. під керівництвом Вихор С. Т. захищена кандидатська дисертація на тему «Військова підготовка старшокласниць на західноукраїнських землях у роки Другої Речі Посполитої (1922–1939 рр.)».

Вихор С. Т. є співробітником Науково-дослідного центру з проблем ґендерної освіти і виховання учнівської та студентської молоді НАПН України – ТНПУ ім. В. Гнатюка. 

Працює над проблемою впровадження ґендерної складової в освітній процес ЗВО.

Як викладач читає курси «Ґендерна педагогіка», «Історія педагогіки», для студентів філологічного, фізико-математичного, географічного, хіміко-біологічного, психолого-педагогічного факультетів та факультету ІПФ; курс «Ґендерні стереотипи в медіа» для студентів спеціальності «Журналістика».


Сфера наукових інтересів


Ґендерне виховання учнівської та студентської молоді, впровадження  ґендерної складової в управління закладами освіти, формування у студентів професійних умінь і навичок роботи з текстом з метою попередження сексизму та насилля, розпізнавання та пом’якшення ґендерних стереотипів. 

За час роботи в університеті опублікувала більше 50 наукових праць. 


Основні публікації


1. Вихор С. Особливості викладання курсу «Ґендерна педагогіка» для студентів спеціальності «Дошкільна освіта». Підготовка майбутніх фахівців початкової та дошкільної освіти: стратегії реформування: колективна монографія / за ред. В. М. Чайки, О. І. Янкович. Тернопіль: Осадца Ю. В., 2019. C. 180-190.


2. Вихор С., Колінець А. Психолого-педагогічні проблеми вивчення ментальної арифметики. Sciences of Europe (Praha, Czech Republic), VOL 4, No 45 (2019). Р. 8-12. URL:

https://issuu.com/sciencesofeurope/docs/vol-4-no-45-2019 


3. Вихор С., Колінець А. Етапи включення гендерної стратегії в управління закладом загальної середньої освіти. Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів: Матеріали Міжнародного форуму управлінської діяльності (18-19 травня 2019 р., Тернопіль). Тернопіль: КРОК, 2019. С. 165-168. URL:

http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/15650/1/Vykhor_Kolinets.pdf


4. Вихор С. Формування ґендерної стратегії в управлінні закладом загальної середньої освіти. Актуальні проблеми управління закладами освіти в контексті стратегії модернізації освітньої галузі: колективна монографія / за ред. В. П. Кравця, Г. М. Мешко. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. С. 143-160. URL:

http://dspace.tnpu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/16323/1/Monograf_Meshko_in_2020.pdf#page=143


5. Оксана Кікінежді, Світлана Вихор, Галина Жирська. Актуальні питання розвитку ґендерної освіти в Україні. Online Conference "Topical issues of society development in the turbulence conditions" (May 30, 2020) on the VSEMvs web-site URL: http://www.vsemvs.sk/portals/0/Subory/Conference%20Proceedings_VSEMvs_30.5.2020.pdf  С. 57-677.


6. Радченко О. Я., Вихор С. Т. Підготовка вчителя до використання електронного підручника в навчальному процесі. Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення». Тернопіль: ТНПУ. 2020. С. 72-75. URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/15892/1/26_Radchenko_Vykhor.pdf


7. Вихор С. Законодавче забезпечення ґендерної рівності в освітньому просторі України. Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 10–11 вересня 2020 р./Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ; за заг. ред. В. П. Кравця, О. М. Кікінежді. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. С. 10-13. URL:

http://tnpu.edu.ua/vyhovna%20robota/2020__final__Zbirnyk%20tez_Gender.pdf


8. Світлана Вихор, Ольга Радченко. Особливості практичного впровадження дистанційного навчання під час викладання предметів педагогічного циклу у ЗВО. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 35. Том 1. C. 297-305. URL: http://www.aphn-journal.in.ua/archive/35_2021/part_1/48.pdf


9. О.Я. Радченко, С.Т. Вихор Аналіз можливостей і особливостей використання е-підручників в умовах зміни формату навчання Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2021. Вип. 75. 188 с. Т. 2. С. 79 – 85. http://www.pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2021/75/part_2/17.pdf


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси