Онишків Зіновій Михайлович

Онишків З. М.


Доктор педагогічних наук, доцентe-mail: onyshkiv54@ukr.net
Профілі: 

     Google Scholar
     ORCID
     ResearcherID

     Scopus
Народився 30 березня 1954 року в селі Заріччя Гусятинського району Тернопільської області. Після закінчення у 1969 році Зарічанської восьмирічної школи поступив у Чортківське педагогічне училище, яке закінчив з відзнакою у 1973 році, одержавши спеціальність «Учитель початкових класів». 1973–1974 рр. – працював учителем математики Товстенської середньої загальноосвітньої школи Гусятинського району Тернопільської області. 1974-1979 рр. – навчався на фізико-математичному факультеті Тернопільського педінституту. У 1979 році закінчив з відзнакою Тернопільський педінститут за спеціальністю «Учитель математики і фізики». 1979–1981 рр. – працював учителем математики в Зарічанській восьмирічній школі, а в 1981–1982 рр. – учителем початкових класів ЗОШ № 13 м. Тернополя. 1982–1987 рр. – завідувач кабінету початкового навчання Тернопільського обласного інституту удосконалення вчителів. 1987–1990 рр. – навчався в аспірантурі НДІ педагогіки УРСР.

З 1990 року працює в Тернопільському педагогічному інституті на кафедрі педагогіки і методики початкового навчання. У 1991 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Дидактичні умови підготовки молодших школярів до вивчення нового матеріалу», одержавши науковий ступінь – кандидат педагогічних наук.

1993–1994 рр. – заступник декана факультету підготовки вчителів початкових класів.

З 1994 року – доцент, а з 1996 року по 2005 рік – завідувач кафедри педагогіки і методики початкового навчання.

З 2009 р. – доцент кафедри педагогічної майстерності і освітніх технологій. Неодноразово був головою журі обласного етапу конкурсу «Учитель року» в номінації «Учитель початкових класів».

У 2016 році захистив докторську дисертацію на тему «Система підготовки майбутніх учителів до роботи в загальноосвітніх навчальних закладах сільської місцевості».

Автор понад 100 наукових публікацій з проблем початкової освіти. На сьогодні – доцент кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти.


Досвід педагогічної діяльності – 44 роки.


Стажування

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, кафедра педагогіки, з 1 листопада 2017 року по 1 грудня  2017 року.


Сфера наукових інтересів

Особливості організації освітнього процесу в початковій школі сільської місцевості та проблеми підготовки майбутніх учителів початкових класів до роботи в ній.Основні публікації


Статті


 1. Онишків З.М. Середовищний підхід в організації навчально-виховного процесу в сільській початковій школі / З. Онишків З.М.  // Імідж сучасного педагога. – 2012. – № 5. – С.62 – 64.

 2. Мультимедіа в початковій школі / З.М. Онишків // Початкова школа. – 2012. – № 5. – С.48 –  51.

 3. Онишків З.М. Аналіз стану готовності майбутніх учителів до роботи в сільській початковій школі / З. М. Онишків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2012. – №   4. – С.9–17.

 4. Онишків З. М. Ознайомлення майбутніх учителів з особливостями роботи різних типів сільських початкових шкіл / З. М. Онишків // Materialy VIII mezinarodni vedecko-prakicka conference (Praga, «Dny vedy – 2012»). – Dil 26. Pedagogika: Praga / Publishing House «Education and Szince» s.r.o. – Р. 44–48.

 5. Онишків З. М. Підготовка майбутніх учителів до роботи в початковій школі сільської місцевості / З. М. Онишків // Проблемы модернизации образовательного процесса в школе и вузе. Традиции и инновации в педагогике начальной школы. Материалы международной научно-практической конференции. (Симферополь, 31 января 2013 г.) – Симферополь : Издательство «Оджакъ», 2013. – С.196–197.

 6. Онишків З. М. Формування готовності майбутніх учителів до організаціїнавчально-виховного процесу в початковій школі сільської місцевості / З. М. Онишків // Проблеми розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті: збірник тез та виступів учасників Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені Степана Дем’янчука (Рівне, 3–4 жовтня      2013 р.). – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука,  2013. –  С. 236–238.

 7. Onyshkiv Z. Training of future teachers to the work in primary school in rural area Proceedings of the National Aviation University. – 2013. – № 4 (57). – S.165 – 170.

 8. Онышкив З.М. Подготовка студентов к организации  обучения по индивидуальной форме  // Начальная школа. – 2014. – № 6. – С.70 – 75.

 9. Онишків З. М. Концептуальні засади підготовки майбутніх учителів до роботи в початковій школі сільської місцевості / З. М. Онишків // Молодий вчений. – 2015. – №8. – С. 122–127.

 10. Онышкив З. М. Динамика сформированности готовности будущих учи- телей к работе в начальной школе сельской местности// Концепт. – 2015. – № 07 (июль). – ART 15252. – 0,5 п. л. – URL: http://e-kon-cept.ru/2015/ 15252.htm. – ISSN 2304-120X.

 11. Онишків З.М. Початкова школа сільської місцевості : сутність поняття /З.М.Онишків // Молодий вчений. – 2016. – № 12. – С. 480 – С.484.

 12. Онишків З.М. Педагогічна практика як засіб підготовки студентів до професійної діяльності / З.М.Онишків // Педагогічна освіта : теорія і практика: Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України (гол. ред. Лабунець В.М.). – Вип.22 (1–2017). – Ч.1. – Кам’янець-Подільський, 2017. – С.166–171 (1,3 друк. арк.).

 13. Онишків З.М. Змістовий компонент підготовки майбутніх учителів до впровадження освітніх інновацій у початковій школі / З.М. Онишків // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : збірник  наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 15 (58). – Рівне : РДГУ, 2017. – С. 155– 157 (0,4 друк.арк.).

 14.  Онишків З.М. Модернізація мережі початкових шкіл сільської місцевості / З.М. Онишків // International scientific and practical conference «Innovations and modern technology in the educational system: contribution of Poland fnd Ukraine»: Conference Proceedings, May 5–6. – Sandomiers, 2017. – Р.23–26.Монографія


Онишків З. М. Підготовка студентів до роботи в початковій школі сільської місцевості : монографія / З. М. Онишків. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2015. –   382 с.


Навчальні посібники


 1. Онишків З.М. Основи школознавства: навчальний посібник для студентів педагогічних вузів / З. М. Онишків. –  3-є видання, доповнене і перероблене. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2003.– 176 с.

 2. Кодлюк Я.П., Онишків З.М. Педагогіка початкової школи: програма навчального предмета / Я. П. Кодлюк, З. М. Онишків. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007. – 56 с. (гриф МОН).

 3. Онишків З. М. Організація навчально-виховного процесу в сільській початковій школі / З.М. Онишків. – 2-ге вид. –  Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка,  2012.  –   224 с. (з грифом МОН).

 4. Онишків З. М. Основи управління закладом загальної середньої освіти / З. М. Онишків. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2018. –  192 с.

 5. Онишків О.П., Онишків З.М., Вашків Л.П. Українська мова : зошит для списування : 2 клас / упорядник О.П. Онишків, З.М. Онишків, Л.П. Вашків. –  Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2013. – 64 с.

 6. Онишків О.П., Онишків З.М., Вашків Л.П. Українська мова : робочий зошит. 2 клас : в 2 ч. Ч.1 / О.П. Онишків, З.М. Онишків, Л.П. Вашків. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2013. – 64 с.

 7. Онишків О.П., Онишків З.М., Вашків Л.П. Українська мова : робочий зошит. 2 клас : в 2 ч. Ч.2 / О.П. Онишків, З.М. Онишків, Л.П. Вашків. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2013. – 48 с.

 8. Будна Н.О., Онишків З.М.  Літературне читання (авт. Савченко О.Я.) : зошит : 2 клас (із вкладкою) / Н.О. Будна, З.М. Онишків. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2013. – 80 с. + 16 с. вкл.

 9. Будна Н.О., Онишків З.М.  Літературне читання. Завдання для тематичного та підсумкового контролю знань : 2 клас : навчальний посібник / Н.О. Будна, З.М. Онишків. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2013. – 80 с.

 10. Онишків О.П, Онишків З.М., Вашків Л.П Українська мова : робочий зошит : 2 клас / О.П. Онишків, З.М. Онишків, Л.П. Вашків. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2014. – 64 с.

 11. Онишків О.П, Онишків З.М., Вашків Л.П. Уроки української мови : 2 клас : посібник для вчителя / О.П. Онишків, З.М. Онишків, Л.П. Вашків. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2014. – 64 с.

 12. Будна Н.О., Онишків З.М.  Літературне читання (авт. Науменко В.О.). Завдання для тематичного та підсумкового контролю знань : 2 клас : навчальний посібник / Н.О. Будна, З.М. Онишків. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2014. – 56 с.

 13. Українська мова: зошит для списування: 3 клас (до підручника М.Д. Захарійчук, А.І. Мовчун) / упор. О.П. Онишків, З.М. Онишків, Л.П. Вашків. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2015. – 32 с.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 14. Українська мова: зошит для списування: 3 клас (до підручника М.С. Вашуленка, О.І. Мельничайко, Н.А. Васильківської) / упор. О.П. Онишків, З.М. Онишків, Л.П. Вашків. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2015. – 32 с.

 15. Вашків Л.П., Онишків О.П., Онишків З.М. Українська мови : конспекти уроків: 4 клас : посібник для вчителя : до підручника Вашуленка М.С., Дубовик С.І., О.І. Мельничайко / Л.П. Вашків, О.П. Онишків, З.М. Онишків. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2016. – 240 с.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси