Янкович Олександра Іванівна

Янкович О.І.


Доктор педагогічних наук,

професор

Завідувач кафедри педагогіки  і методики початкової та дошкільної освіти


e-mail:  yankov@tnpu.edu.ua


Профілі:
     Наука України
     ORCID
     ResearchGate
     ResearcherID
     Scopus

Народилася 7 вересня 1962 року в с. Комсомольське (Гадинківці)  Гусятинського району Тернопільської області. 


У  1980–1985 рр. навчалася на природничому факультеті Тернопільського державного педагогічного інституту імені Я. Галана (нині Тернопільський національний педагогічнийо університет імені Володимира Гнатюка), по закінчення якого їй було присвоєно кваліфікацію вчителя хімії та біології.

У 1981–1984 рр. навчалася на Центральних Республіканських курсах іноземних мов з отриманням права викладання англійської мови в загальноосвітніх школах, дошкільних та позашкільних навчальних закладах. У 1984–1988 рр. була секретарем комітету комсомолу природничого факультету Тернопільського державного педагогічного інституту імені Я. Галана. У 1985–1988 рр. працювала асистентом кафедр ботаніки, хімії, зоології Тернопільського державного педагогічного інституту імені Я. Галана; вчителем хімії СШ № 16, 20 м.Тернополя. 


\З 1988 р. до 1990р. - викладач кафедри педагогіки Тернопільського державного педагогічного інституту імені Я. Галана. З вересня 1990 навчалася в аспірантурі Інституту педагогіки АПН України.

У 1995 з
ахистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат педагогічних наук в Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України на тему: «Проблема підготовки вчителів природничо-математичного циклу в системі вищої педагогічної освіти України (1945–1994 рр.)».

З 1995 до 2005 рр. асистент, згодом доцент кафедри педагогіки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

З 2005 до 2013 рр. – завідувач кафедри педагогічної майстерності та освітніх технологій у Тернопільському національному педагогічному університеті імені В. Гнатюка.

У 2009 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук у ТНПУ ім.В.Гнатюка на тему: «Розвиток освітніх технологій у теорії та практиці вищої педагогічної освіти України (1957–2005)» (науковий консультант Чайка В. М.). З 2010р.і до тепер учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01. У 2011 р. присвоєно вчене звання професора кафедри педагогічної майстерності та освітніх технологій.

З 2013 і до тепер – завідувач кафедри педагогіки і методики початкової освіти ТНПУ імені В. Гнатюка (з 2014 року – кафедра педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти).

З 2014 р. і до тепер – д
октор хабілітований, професор закладу початкової та дошкільної освіти Куявсько-Поморської вищої школи (м. Бидгощ, Польща).Стажування


1. Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка – 18.12.2014 – 18.01.2015 рр.

 
2. Вища школа банківської справи (м. Познань, Польща) – 18.01.2017 – 20.04.2017 рр.


3. Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського  – 02.11.2020 – 30.12.2020 рр.

 
4. Куявсько-Поморська вища школа (м. Бидгощ, Польща)  – 28.11.2019 - 28.02.2020 рр.


Сфера наукових інтересів


Теоретико-методичні засади освітніх технологій та підготовка майбутніх фахівців до їх реалізації у закладах початкової та дошкільної освіти в Україні та в зарубіжних країнах. 


Особисті відзнаки

Почесна грамота Національної академії педагогічних наук України (2015 р.)
.Основні публікації


1. Jankowycz Oleksandra. Idee wychowania miłosierdzia i człowieczeństwa w twórczości Liny Kostenko. 1050-lecie chrztu Polski a tożsamość narodowa. Red. Naukowa Helena Czkowska, ks. Mariusz Kuciński.  Bydgoszcz : Wyd. KPSW, 2017. –  S. 79-89. (291 s).

2. Медіаграмотність у початковій школі: посібник для вчителя / Волошенюк О. В, Ганик О. В., Голощапова В. В, Дегтярьова Г. А, Іванова І. Б., Кожанова А. Ю., Пиза Г. Ю., Шкребець О. О, Янкович О. І. / За редакцією Волошенюк О. В., Іванова В. Ф. Київ: ЦВП, АУП, 2018.  234 с.

3. STREM-освіта, або Стежинки у Всесвіт. Альтернативна програма формування культури інженерного мислення в дошкільників / авторський колектив: О. Голюк, І. Кузьма, О. Писарчук, О. Янкович та інші.  Науковий керівник К. Крутій.  Запоріжжя :ТОВ «Ліпс» ЛТД, 2018. 146 с.

4. Янкович О. І. Підготовка майбутніх учителів початкових шкіл у Фінляндії та Сінгапурі.  Підготовка майбутніх фахівців початкової та дошкільної освіти: стратегії реформування: колективна монографія / за ред. В. М. Чайки, О. І. Янкович.  Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. С. 107– 117.

5. Янкович О. І., Кузьма І. І. Освітні технології у початковій школі: навчально-методичний посібник. 2-е вид. Тернопіль: ТНПУ імені В. Гнатюка, 2020. 290 с.

6. Янкович О. І. Розвиток освітніх технологій у початкових школах України (19592018): монографія. Тернопіль, 2021. 162 с.

7. Янкович О. Технологія формування основ правової культури в учнів у початковій школі (Technology of bases of legal culture formation in primary school pupils). Protection of children's rights from a legal, pedagogical and psychological perspective: monograf., Red. Jacek Mrozek, Oksana Homotiuk, Oksana Koval, Olsztyn 2021, Publisher: Centre for Eastern Europe Research UWM in Olsztyn. С. 253–261.

8. Mariia Oliinyk, Oleksandra Yankovych. The soft-skills development in preschool education future specialists. Uczenie się w trakcie życia – aspekty, postulaty, uzasadnienia. Redakcja naukowa Anna Przygoda, Katarzyna Potaczała-Perz, Staniłlaw Kowalski. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021. S. 303 – 318. http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/23988

9. Янкович О. Праксеологічна підготовка майбутніх учителів у вищих навчальних закладах України та Польщі. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 2017.  № 3. С. 28-35.  Серія : Педагогіка.

10. Янкович О. І. Педагогіка забави в теорії і практиці початкової та дошкільної освіти України й Польщі. Педагогічний альманах: збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін.  Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2017. Випуск 36. C. 19-24.

11. Підготовка майбутніх фахівців в університетах України та Польщі до реалізації медіаосвіти дошкільників. Інформаційні технології та засоби навчання. Т. 67. № 5 (2018), С. 264276. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2323ст.

12. Крутій К. Л., Гавриш Н. В., Янкович О. І. Особливості розвитку пасіонарних якостей дітей у закладах дошкільної освіти. Наукові записки ТНПУ імені В. Гнатюка. № 2 (2018). C. 147-156.

13. Янкович О. Шкільництво Сінгапуру крізь призму реформування освітньої галузі України. Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія Педагогіка. 2019. № 1. С. 29 – 36. 

14. Янкович О., Зданевич Л., Біницька К. Психолінгвістичні особливості навчання дітей дошкільного віку іноземних мов: аналіз польського досвіду. Педагогічний дискурс. 2019. № 27. С. 33-39. 

15. Yankovych O. I., Binytska K. M. Preparation of future masters of elementary education to the formation of a successful personality of junior schoolchildren. Liudynoznavchi studii. Seriia «Pedahohika» – Human Studies. Series of «Pedagogy», 2019. № 8/40, P. 43–56.

16. Янкович О. І., Гичка В. П. Педагогічні технології в закладі дошкільної освіти: реальність чи вимисел учених? Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». 2020. Вип. 1 (46). С. 148–152. file:///C:/Users/admin/Downloads/v46%20(1)%20(1).pdf 

17. Янкович О. І. Громадсько-освітня діяльність та педагогічні погляди Марії Лопаткової (1927 – 2016 рр.). Молодь і ринок. 2020. № 6-7(185-186), листопад-грудень. С. 27–32.  http://mir.dspu.edu.ua/article/view/225656

18. Терещук Г. В., Янкович О. І. Освітня, наукова й управлінська діяльність Вінцента Оконя: історія та сучасний контекст. Педагогічний альманах: збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2021. Випуск 50. С. 226 -234.

19. Янкович О. (Aleksandra Jankowych). Міжпоколіннєвий трансфер моральної культури: історичний аспект. Transdyscyplinarne studia.  nr 15/2021. С. 63–78. http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/24166

20. Yankovych O. I., Chaika V. M., Ivanova T. V., Binytska K. M., Kuzma I. I., Pysarchuk O. T., Falfushynska H. I. Technology of forming medialiteracy of children of the senior pre-school age of Ukraine. Cloud Technologies in Education. Proceedings of the 6th Workshop CTE 2018 (Kryvyi Rih, Ukraine, December 21, 2018) / Eds. Kiv, A. E., Soloviev, V. N. CEUR-WS.org, online. P. 126144. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2433/paper07.pdf. (Scopus)

21. Tereshchuk H. V., Kuzma I. I., Yankovych O. I., Falfushynska H. I. The formation of a successful personality of a pupil in Ukrainian primary school during media education implementation. Cloud Technologies in Education. Proceedings of the 6th Workshop CTE 2018 (Kryvyi Rih, Ukraine, December 21, 2018) / Eds. Kiv, A. E., Soloviev, V. N. CEUR-WS.org, online. P. 145158. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2433/paper08.pdf (Scopus)

22.  Yankovych O., Prymakova V. Preparation of teachers in Ukraine’s postgraduate education institutions on organization of inclusive school education. Liudynoznavchi studii. Seriia «Pedahohika» – Human Studies. Series of «Pedagogy», 2019. № 9/41, 77–87. doi: 10.24919/2413-2039.9/41.175702.

23. Yankovych, O., Shorobura, I., Binytska, O., Binytska, K., Czepil, M., Karpenko, O., Zharkova, I., Hladiuk, T., & Matiiash, V. (2020). Primary School Pupils‘Problem Solving Skills Formation. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 12(2), 148-168. https://doi.org/10.18662/rrem/12.2/271

   
  24. Yankovych Oleksandra Ivanivna. Suzuki Method in the training prospective specialists in preschool education. Journal of Education, Health and Sport. 2020; 10(12):162-167. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2020.10.12.015

  25.  Янкович О. І., Кузьма І. І. Формування медіакомпетентності вчителів-філологів у закладах післядипломної педагогічної освіти (кінець ХХ – поч. ХХІ ст.). Педагогічний альманах. 2021. Вип. 47.  С. 217–225.

  26. Oleksandra Yankovych, Iryna Kuzma, Vitaliia Prymakova, Zinovii Onyshkiv, Hanna Chaikovska. Training future primary school teachers for the formation of students’ skills to cooperate in a team. SHS Web of Conferences. 2021. Vol. 104, P. 03004. France: EDP Sciences. https://doi.org/10.1051/shsconf/202110403004. ICHTML 2021.  file:///C:/Users/admin/Downloads/Training_future_primary_school_teachers_for_the_fo.pdf
   
  27. Chaikovska H., Yankovych O, Levchyk I, Kuzma I, Rozhko-Pavlyshyn T. Formation of sustainable development competencies in primary school children. Journal of Education Culture and Society. No. 2_2021 p. 341360. doi: 10.15503.jecs2021.2.341.360
  file:///C:/Users/Admin/Downloads/1367-Article%20Text-5685-1-10-20210925%20(3).pdf  
  Menu
  Приймальна комісія
  Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
  Email: pk@tnpu.edu.ua
  Email: info@tnpu.edu.ua

  Гаряча лінія
  Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
  Ресурси