Янкович Олександра Іванівна


Янкович О.І.
 Доктор педагогічних наук,
 професор

 Завідувач кафедри педагогіки
 і методики початкової та дошкільної освітиe-mail:  yankov@tnpu.edu.ua

Профіль  GoogleScholar
               Research Gate
               ORCID
             Scopus


Народилася 7 вересня 1962 року в с. Комсомольське (Гадинківці)  Гусятинського району Тернопільської області. 


У  1980–1985 рр. навчалася на природничому факультеті Тернопільського державного педагогічного інституту імені Я. Галана (нині Тернопільський національний педагогічнийо університет імені Володимира Гнатюка), по закінчення якого їй було присвоєно кваліфікацію вчителя хімії та біології.

У 1981–1984 рр. навчалася на Центральних Республіканських курсах іноземних мов з отриманням права викладання англійської мови в загальноосвітніх школах, дошкільних та позашкільних навчальних закладах. У 1984–1988 рр. була секретарем комітету комсомолу природничого факультету Тернопільського державного педагогічного інституту імені Я. Галана. У 1985–1988 рр. працювала асистентом кафедр ботаніки, хімії, зоології Тернопільського державного педагогічного інституту імені Я. Галана; вчителем хімії СШ № 16, 20 м.Тернополя. 


\З 1988 р. до 1990р. - викладач кафедри педагогіки Тернопільського державного педагогічного інституту імені Я. Галана. З вересня 1990 навчалася в аспірантурі Інституту педагогіки АПН України.

У 1995 з
ахистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат педагогічних наук в Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України на тему: «Проблема підготовки вчителів природничо-математичного циклу в системі вищої педагогічної освіти України (1945–1994 рр.)».

З 1995 до 2005 рр. асистент, згодом доцент кафедри педагогіки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

З 2005 до 2013 рр. – завідувач кафедри педагогічної майстерності та освітніх технологій у Тернопільському національному педагогічному університеті імені В. Гнатюка.

У 2009 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук у ТНПУ ім.В.Гнатюка на тему: «Розвиток освітніх технологій у теорії та практиці вищої педагогічної освіти України (1957–2005)» (науковий консультант Чайка В. М.). З 2010р.і до тепер учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01. У 2011 р. присвоєно вчене звання професора кафедри педагогічної майстерності та освітніх технологій.

З 2013 і до тепер – завідувач кафедри педагогіки і методики початкової освіти ТНПУ імені В. Гнатюка (з 2014 року – кафедра педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти).

З 2014 р. і до тепер – д
октор хабілітований, професор закладу початкової та дошкільної освіти Куявсько-Поморської вищої школи (м. Бидгощ, Польща).Стажування


1. Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка – 18.12.2014 – 18.01.2015 рр.

 
2. Вища школа банківської справи (м. Познань, Польща) – 18.01.2017 – 20.04.2017 рр.


3. Куявсько-Поморська вища школа (м. Бидгощ, Польща)  – 28.11.2019 - 28.02.2020 рр.
Сфера наукових інтересів

Підготовка майбутніх фахівців та тенденції розвитку освітніх технологій початкової та дошкільної освіти в Україні та в зарубіжжі. 

Відзнаки

Почесна грамота Національної академії педагогічних наук України (2015 р.)
.Наукові та навчально-методичні праці


 1. Медіаосвіта в загальноосвітній школі : навчально-методичний посібник / Олександра Янкович ; Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка, Куявсько-Поморська Вища школа. – Тернопіль ; Бидгощ : РВВ ТНПУ імені В. Гнатюка, 2016. – 160 с.

 2. Освітні технології в історії вищої педагогічної освіти України (1957–2008) : монографія / Олександра Янкович ; за ред. В. М. Чайки ; Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка, Ін-т педагогіки і психології. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – 320 c. – Бібліогр.: с. 281–319.

 3. Освітні технології вищої школи України: проблеми та перспективи : монографія / Олександра Янкович ; за ред. В. М. Чайки ; Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка, Ін-т педагогіки і психології. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – 208 с. – Бібліогр.: с. 170–206.

 4. Управління загальноосвітнім навчальним закладом: технології та правові засади : навчально-методичний посібник / О. І. Янкович. – [вид. допов.] – Тернопіль : РВВ ТНПУ імені В. Гнатюка, 2007. – 217 с. – Бібліогр.: с. 212–215.

 5. Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Тернопільська область / НАПНУ ; [заг. ред. тому В. П. Кравця] ; редкол.: В. П. Кравець, Ю. В. Буган, О. І. Янкович [та ін.]. – Київ : Знання України, 2011. – 279 с. – Бібліогр.: с. 276–279.

 6. Історія зарубіжної школи і педагогіки : короткий виклад курсу : навчальний посібник / О. І. Мешко, О. І. Янкович, Г. М. Мешко. – Тернопіль : РВВ ТДПУ імені  В. Гнатюка, 1996. – 82 с.

 7. Історія соціальної педагогіки/соціальної роботи : навчально-методичний посібник / О. І. Янкович, В. А.  Поліщук. – Тернопіль : РВВ ТНПУ імені В. Гнатюка, 2004. – 394 с.

 8. Історія української школи і педагогіки : короткий виклад курсу : навчально-методичний посібник / О. І. Мешко, О. І. Янкович, Г. М. Мешко. – Тернопіль : РВВ ТДПУ імені В. Гнатюка, 1999. – 95 с.

 9. Освітні технології у короткому викладі : навчально-методичний посібник для вчителів, вихователів та студ. пед. закл. освіти / О. І. Янкович, Л. М. Романишина, М. М. Бойко [та ін.]. – [виддопов.]. – Тернопіль : Астон, 2013. – 160 с. – Бібліогр.: с. 151–157.

 10. Соціальна робота в Україні : навчальний посібник / Луганський державний педагогічний університет імені Т. Шевченка, Християнський. дитячий фонд ; І. Д. Звєрєва, О. В. Безпалько, О. І. Янкович [та ін.]. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 256 c. – Бібліогр. в кінці розділів.

 11. Історія розвитку соціальної роботи в Україні / О. І. Янкович // Соціальна робота в Україні : навчальний посібник – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – С. 15–25. – Бібліогр. наприкінці ст.

 12. Метод взаємодії «від серця до серця» в українській та зарубіжній педагогіці / О. І. Янкович, І. І. Янкович// Таврійський вісник освіти. – 2016. – № 1 (53) . –С 56–59.. – Бібліогр. наприкінці ст.

 13. Моральне виховання учнів молодшого шкільного віку в процесі реалізації медіаосвіти / Олександра Янкович // Педагогічний альманах : збірник наукових праць. – Херсон, 2017. – Вип. 33. – С. 18–24. – Бібліогр. наприкінці ст.

 14. Навчання учнів молодшого шкільного віку засобами освітньо-рухової методики у загальноосвітніх школах України та Польщі/ Teaching of primary age pupils by means of educational and moving methods in comprehensives chools of Ukraine and Poland / О. І. Янкович // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць. – Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2016. – Вип. 46. – С. 5–15.– Бібліогр. наприкінці ст.

 15. «Організація успішної діяльності» як спецкурс у підготовці вчителів початкової школи /Олександра Янкович // Вісник Черкаського університету. Сер. Педагогічні науки. – 2013. – № 34(287). – С. 143–146. – Бібліогр. наприкінці ст.

 16. Педагогіка забави в теорії і практиці початкової та дошкільної освіти України й Польщі. Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2017. – Випуск 36.–C. 19-24.

 17. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до організації педагогічної діагностики з використанням інформаційних технологій / Олександра Янкович// Молодь і ринок. – 2014. – № 8. – С. 7–10. – Бібліогр. наприкінці ст.

 18. Праксеологічна підготовка майбутніх учителів у вищих навчальних закладах України та Польщі / Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – 2017. – № 3. – С. 28-35. – Серія : Педагогіка.

 19. Розвиток здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховному процесі початкової школи (1991−2016 рр.) / Олександра Янкович // Людинознавчі студії : збірник наукових праць / Дрогобицький ДПУ імені Івана Франка. Сер. Педагогіка. – 2017. – Вип 4/36. – С. 301–312. – Бібліогр. наприкінці ст.

 20. Розвиток освітніх технологій. З’ясування сутності поняття / Олександра Янкович // Вісник книжкової палати. – 2008. – № 8. – С. 46–47. – Бібліогр. наприкінці ст.

 21. Розвиток освітніх технологій у педагогічних інститутах України в 80-х роках ХХ ст./ Олександра Янкович // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет ; ред. кол.: О. В. Матвієнко, М. Б. Євтух, О. В. Михайличенко [та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2008. – Вип. 36. – С. 240–244. – Бібліогр. наприкінці ст.

 22. Формування праксеологічних умінь як чинник профілактики девіантної поведінки учнів / Олександра Янкович// Problemy rozwoju przestrzennego systemów społeczno-gospodarczych: gospodarka, edukacja, medycyna =Problems of spatial development of socio-economic systems: economics, education, medicine :monograph / The Academy of Management and Administration in Opole. – Opole : Publishing House WSZiA, 2015. – S. 208–216. –Текст українською мовою. – Бібліогр. наприкінці ст.

 23. Idee wychowania miłosierdzia i człowieczeństwa w twórczości Liny Kostenko/ Oleksandra Jankowycz // 1050-lecie chrztu Polski a tożsamość narodowa. Red. Naukowa Helena Czkowska, ks. Mariusz Kuciński. – Bydgoszcz : Wyd. KPSW, 2017. –  S. 79-89. (291 s).

 24. JanuszKorczakateoriaipraktykawdziałalnościwychowawcy / Oleksandra Jankowycz // Janusz Korczak przyjaciel dzieci. W nurcie rozważań pedagogicznych / pod red. M. Czepil, R. Bednarz-Grzybek, M. Hajkowskiej. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, 2015. – S. 195–199. – Bibliografia na końcu artykułu

 25. Organization of Successful Activities as an educational technology of higher pedagogical educational institutions of Ukraine/ Oleksandra Jankowycz // IJPINT : International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies. –2014. –Vol. 1. – № 1. – S. 21–31. – The bibliography at the end of the article. 

 26.  Yankovych O. I., Binytska K. M. Preparation of future masters of elementary education to the formation of a successful personality of junior schoolchildren. Liudynoznavchi studii. Seriia «Pedahohika» – Human Studies. Series of «Pedagogy», 2019. № 8/40, P43–56.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси