Кафедра романо-германської філології

Кафедра романо-германської філології

Завідувач кафедри

доктор філол. наук, професор Косович Ольга Василівна


Заступник завідувача кафедри з навчальної роботи:

к. філол. наук, доцент Пежинська Ольга Михайлівна


Лаборант: Гінка Альбіна Михайлівна


Контакти:

вул. Кривоноса 2а, каб. 903, м. Тернопіль, 46027, Україна.

Телефон: 43-59-67 


E-mail:  dobrakafedra@ukr.net


Історія кафедри


Кафедра романо-германської філології як окремий навчальний пiдроздiл функцiонує в унiверситетi з 2002 року в складi факультету iноземних мов. Першим завiдувачем кафедри був к. філол. наук, доц. Р.А. Бубняк.

У вересні 2008 року кафедру очолила д. філол. наук, проф. Косович Ольга Василівна. З вересня 2010 р. кафедру перейменовано у кафедру французької та другої іноземної мови, а з 1 червня 2016 року – у кафедру романо-германської філології.

На кафедрі працює 9 викладачів (1 доктор наук, професор, 3 доценти, 5 кандидатів наук, 1 викладач, 5 асистентів (2 - зі захистом):

Косович Ольга Василівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри

Бубняк Роман Антонович – кандидат філологічних наук, доцент

Пежинська Ольга Михайлівна - кандидат філологічних наук, доцент

Пермякова Ольга Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент

Чорній Анастасія Любомирівна – кандидат філологічних наук, асистент

Бойко Ірина Ігорівна – кандидат філологічних наук, асистент

Бубняк Ганна Миколаївна – асистент

Дзись Галина Степанівна – асистент
Навчальна робота кафедри


Кафедра забезпечує навчальний процес за спеціальностями
8.02030302 Мова і література (англійська),
014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)),
035.04 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно) (англійська мова і література),
014.01 Середня освіта (Українська мова і література),

готує студентів за фахом
«Французька мова як друга іноземна»,
«Іноземна мова за професійним спрямуванням»,
«Практичний курс іноземної мови (англійської)»

Кафедра  здійснює викладання циклу професійно-практичних дисциплін:
практичний курс другої іноземної мови,
лінгвокраїнознавство другої іноземної мови,
теоретичний курс другої іноземної мови,
методика навчання іноземних мов,
практичний курс французької мови для неспеціальних факультетів,
практичний курс англійської мови,
стилістика англійської мови.

Кафедра романо-германської філології здійснює керівництво педагогічною практикою студентів IV-V курсів, науково-педагогічною практикою магістрантів зі спеціальності «англійська мова та література», «українсько-англійський переклад», «українсько-англійська філологія» факультету іноземних мов та філологічного факультету. 

Викладачами кафедри розроблено та впроваджено у навчальний процес електронні мультимедійні комплекси навчальних дисциплін у системі «Moodle», які дають можливість навчатися дистанційно. 

Викладачі кафедри (Косович О.В., Бубняк Р.А., Пежинська О.М., Пермякова О.Г.) є членами журі міської та обласної олімпіади з французької мови, співпрацюють з МАН (Мала Академія Наук), надають консультації студентам з приводу складання іспитів DELF-DALF, оформлення документів для участі в студентських програмах, дають рекомендаційні листи студентам посольств Франції, Канади, Бельгії, Швейцарії. Кафедра активно та успішно співпрацює з асоціацією «Обміни Франція-Україна» у рамках укладеного договору. Відтак, студенти, які вивчають французьку мову мають можливість лінгвістичного стажування у Франції.


Наукова робота кафедри


Науковi iнтереси кафедри спрямованi у таких дослiдницьких напрямках:
- проблеми романського мовознавства;
- лiтературно-критичний дискурс;
- сучасні методи викладання іноземної мови.

Результати дослiджень науковцiв кафедри друкуються у рiзних фахових українських та iноземних виданнях.

Основними прiоритетними науковими напрямами досліджень кафедри є:

  • художній дискурс та проблеми його інтерпретації (Бубняк Р.А., к.філол.н., доц.);

  • шляхи збагачення словникового складу французької мови у типологічному та діахронічному аспектах;

  • парадигматичні та синтагматичні спостереження експресивно–стилістичних одиниць сучасної французької мови (Косович О.В., д.філол.н., доц.);

  • топоніми французької мови: динаміка форм та функціональних ознак (Пежинська О.М., к.філол.н., викл.);

  • загальна педагогіка та історія педагогіки; використання інноваційних технологій в процесі навчання іноземних мов (доц. Пермякова О.Г., к.п.н., доц.).


Упродовж кількох років кафедра романо-германської філології підтримує тiсний зв’язок з рiзними вузами України та закордону:

- з кафедрою романської філології Львівського національного унiверситету iменi I.Франка,

- Інститутом філології Київського національного університету ім.Т.Шевченка,

- кафедрою романських мов Чорноморського державного унiверситету ім.Петра Могили,

- кафедрою французької філології та перекладу Чернівецького національного університету ім.Ю.Федьковича,

- з кафедрою практики англійської мови Дрогобицького педагогічного університету ім.І.Франка,

- кафедрою романської філології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди,

співпрацюють з Французьким Альянсом (Alliance Française) – Київ, Львів.


Викладачi кафедри пройшли мовне стажування за кордоном (Г.М. Бубняк (коледж ОРАДУ, Академія м. Клермон-Ферранта, О.М. Пежинська в Академічному товаристві Міхала Балудянського, м. Братіслава, у провідних вітчизняних вищих навчальних закладах (Львівський національний університет ім. І.Франка, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Дрогобицький державний педагогічний університет імені І. Франка).

На кафедрі функціонує науково-методичний семінар, де обговорюються інновації у сфері методики викладання французької та англійської мови, відбувається обмін ідеями тощо.


Виховна робота


На кафедрi проводиться низка заходiв (тиждень французької мови, присвячений мiжнародному Дню франкофонiї, конкурси знавцiв французької мови, концерти, виставки тощо), а також відзначається ”Французька весна”, під час якої проводяться різні культурно-освітні заходи iз залученням студентiв факультету iноземних мов.

З метою мотивування студентів до вивчення англійської та французької мови організовуються перегляди художніх фільмів іноземною мовою для студентів 4-5 курсів з метою вдосконалення усного мовлення.


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси