Турко Ольга Василівна
Кандидат філологічних наук 

Доцент кафедри філологічних дисциплін початкової освітиmail: 
olha.turko@gmail.com
Профілі
Google Scholar

ORCID

Research ID

Scopus З 1996 р. по 2001 р. навчалася у Тернопільському державному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка, який закінчила з відзнакою за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література та зарубіжна література».


З 2001 р. по 2008 р. працювала вчителем української мови та літератури школи-ліцею № 6 ім. Н. Яремчука м. Тернополя.


З 2008 р. працює на кафедрі філологічних дисциплін початкової освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць.

У 2011 р. в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.02.01–українська мова на тему «Речення з напівпредикативними апозитивними одиницями в українській прозі кінця ХХ – початку ХХІ століть».


Викладає навчальні курси

«Українська мова (за професійним спрямуванням)»,

«Практикум із розвитку зв’язного мовлення», 

«Освітні технології навчання мовно-літературної освітньої галузі в початковій школі», 

«Ukrainian as a Foreign Language», 

«Спецкурс з української мови. Літературне редагування».Стажування

2010 р. – в Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича;

2015 р. – в Кам’янець-Подільському національному університеті ім. І. Огієнка;

2019 р. – у Вищій лінгвістичній школі в м. Ченстохові (Польща), взяла участь у Европейському освітньому проєкті “The Innovative Methods and Technologies of Teaching: the Newest in the European Educational Practice (Philology)”.


Сфера наукових інтересів

Граматика сучасної української мови; лінгвостилістика; лінгводидактика початкової школи; інноваційні технології викладання лінгвістичних дисциплін у виші.


Основні публікації

Монографія

Яцук О. Речення з напівпредикативними апозитивними одиницями в українській прозі кінця ХХ – початку ХХІ століть : монографія. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. 197 с.


Посібник
Яцук О. Практикум з української мови (за професійним спрямуванням) : навчальний посібник. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. 99 с.


Публікації у фахових виданнях України

Яцук О. Семантико-синтаксичний аспект реалізації відокремлених прикладок в українській прозі кінця ХХ – початку ХХІ століть. Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць / наук. ред. Б.І.Бунчук. Чернівці : Рута, 2007. Вип. 321–322 : Слов’янська філологія. С. 111–114.


Яцук О. Напівпредикативна апозитивна одиниця у структурі простого речення (на матеріалі української прози кінця ХХ – поч. ХХІ ст.). Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць / наук. ред. Б.І.Бунчук. Чернівці : Рута, 2011. Вип. 547–548 : Слов’янська філологія. С. 237–242.


Яцук О. Семантико-синтаксичне та лексико-семантичне представлення антропоцентричності української прози кінця ХХ – поч. ХХІ ст. Актуальні проблеми прикладної лінгвістики : випуск 1 : зб. наук. праць / гол. ред. Н. В. Кондратенко. Одеса : видавець Бакаєв Вадим Вікторович, 2014. С. 240–244. 


Яцук О. Лінгвістичні парадигми прочитання відокремлених компонентів структури речення. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / наук. ред. Л.М. Марчук. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. Випуск 38 : Філологічні науки. С. 382 –386. (Index Copernicus).


Яцук О. Інтерактивні технології як засіб формування культуромовної компетентності молодших школярів. Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка / гол. ред. В. М. Лабунець. Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2015. Випуск 18 (1–2015). С. 185–190. (Index Copernicus).


Турко О. Порядок слів у реченні у світлі комунікативної теорії (на матеріалі української мови). Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки / міжнарод. ред. кол.: С.Д. Абрамович, О.С. Волковинський та ін. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. Випуск 44. С. 290–293. (Index Copernicus, GOOGLE SCHOLAR).


Публікації у фахових закордонних виданнях

Турко О. Порівняльний аспект синтаксичної організації речень в англійській та українській мовах. Osiągnięcia naukowe i perspektywy : Mater. I Międz. Konf. Nauk.-Prakt. / Pod red. M.Andrzejewskiego. Wrocław: Nowa nauka, 2019. S. 23–27.


Turko O. Semantic-Syntactic Aspects of Studying Appositive Components in Sentence Structure. Analele Universitatii din Craiova. Seria Stiinte Filologice, Lingvistica. 2019. XLI (1–2). P.214–222. (Index Scopus).


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси