Кафедра теорії і методики української та світової літератури

Викладачі кафедри теорії і методики української та світової літературиЗавідувач:


Ткачук Микола Платонович 

доктор філологічних наук, професор


Диспетчер:

Волянюк Валентина Володимирівна
Смолин Соломія Григорівна


Поштова скринька: 
kaf.ukr_svit_lit@tnpu.edu.ua           

 

Вашків Леся Петрівна
Бородіца Світлана Василівна

Грицак Наталія Русланівна
Данилевич Марія Миколаївна
Кучма Наталія Зіновіївна
Лабащук Оксана Василівна
Лановик Зоряна Богданівна
Лановик Мар’яна Богданівна
Куца Ольга Павлівна
Скуратко Тетяна Миколаївна
Ткачук Микола Платонович
Ткачук Олександр Миколайович

Царик Любов Іванівна  
Чуловський Богдан Стефанович

Історія кафедри

Кафедра історії української літератури утворилася 1939 року в Кременецькому вчительському інституті, де працювали Лук’яненко І.С. (відомий як письменник Іван Савич), Покальчук В.Ф. (батько відомого українського письменника Юрія Покальчука), Барабоха О.Г. (завідувач кафедри з 1939 по 1941 рр.), Андрієвський В. О. (завідувач кафедри з 1948 до 1956 рр.), Худаш Л.С. ,Шелест П.Ю. (брат відомого політичного діяча Петра Шелеста), доц. Зоц О.А. та ін. 

Кафедра поновилась у Тернопільському державному педагогічномі інституті 1982 р., завідувач кафедри — проф. Гром’як Р.Т., з 1993 р. — проф. Ткачук М.П. На цій кафедрі у різні роки викладали д.ф.н. проф. Гнідан О.Д., Гладкий В.М., Куца О.П.; доц. Чорнописький М.Г., Приходько І.Ф., Савчук О.М., Черниш Г.М., Козачок М.В., Козачок Я.В., Колінець В.В. (народний депутат Верховної Ради України другого скликання), Кучма Н.З., Махно В.І., Петраш О.О., Продан І.М., Сорока П.І.,Лановик З.Б., Лановик М.Б., Ступінський В.Я., асистенти Буяк Я.Є., Поплавський В.В., Щавурський Б.Б. (відомий як поет і автор навчальних посібників з української та зарубіжної літератур).

Нині на кафедрі працює 11 викладачів: професор Ткачук М.П. – завідувач, доктор філологічних наук, доктор філологічних наук Поплавська Н.М., доценти: Бородіца С.В., Вашків Л.П., Гижий В.Л., ДанилевичМ.М., Добрянська І.В., Ступінська Г.Ф., Царик Л.І., асистенти: Ткачук О.М., Бідованець Т.М. При кафедрі діє кабінет-музей Володимира Гнатюка, а також аспірантура зі спеціальності 10.01.01 — українська література.

 

На факультеті кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін:

·         давня українська література

·         усна народна творчість

·         історія української літератури

·         літературне краєзнавство

·         виразне читання

·         методика викладання української літератури в школі

·         актуальні проблеми сучасної української літератури

·         спецкурси та спецсемінари

 

Навчально-виховна робота

Кафедра історії української літератури функціонує як профілююча на філологічному факультеті. Головна мета її діяльності полягає у підготовці висококваліфікованих вчителів української літератури на основі національного, загальнолюдського й освітнього досвіду, у формуванні професіоналізму, духовної культури майбутнього словесника, розвиткові у студентів навичок самостійного аналізу художнього твору, новітніх інтерпретацій тексту, осмислення історико-літературних явищ у контексті розвитку світового письменства, в опануванні диференційованим підходом до викладання літератури як мистецтва слова.

Викладачі 2 кафедри теорії і методики української та світової літератури

Основні функції кафедри такі: а) підготовка висококваліфікованого педагога-словесника, носія і творця духовної культури народу; б) розробка і впровадження новітніх форм і методів навчального процесу у вищій школі у світлі входження України в Болонський процес освіти; створення і вдосконалення навчальних вузівських і шкільних програм, переосмислення творчості письменників-класиків, написання підручників для вузів і загальноосвітньої школи; в) організація вивчення рідної літератури в історико-типологічних зв’язках з явищами світового письменства, посилена увага до людинознавчого аспекту мистецтва слова; г) активізація самостійної науково-пошукової діяльності студентів, стимулювання самоосвіти; г) тісний взаємозв’язок вищої та загальноосвітньої школи.

 

Наукова робота

Викладачі кафедри працювали над комплексною науково-дослідною темою «Жанрова система українського письменства», оприлюднили монографії «Критика й естетика» (Р.Т.Гром’як), «Секрети поетичної творчості (Р.Т.Гром’як), низку статей про творчість М.Стельмаха, Ірини Жиленко, Світлани Йовенко, Марка Вовчка, Івана Франка (М.П.Ткачук), Володимира Самійленка (М.Г.Чорнописький), письменників Тернопільщини (І.Ф.Приходько) та інші.

У 1989 році була відкрита аспірантура, яку успішно закінчили й захистили кандидатські дисертації випускники факультету П.І.Сорока, Я.В.Козачок, Л.П.Вашків, В.І.Махно, В.Л.Гижий, С.В.Бородіца, Руденко М.І. та інші. У 90-х роках ХХ століття значно пожвавилась науково-дослідна робота: було видано збірник наукових праць «Питання розвитку мовознавства і літературознавства» (1990); у 1991 році було проведено Всеукраїнську наукову конференцію, присвячену 120-річчю від дня народження В.Гнатюка й видано однойменний збірник наукових праць.

Колектив кафедри зосередив науково-дослідну роботу над поверненням спадщини митців, заборонених радянським режимом. Зокрема, було проведено урочисту академію, присвячену 120-річчю від дня народження Богдана Лепкого і оприлюднено збірник статей і матеріалів «Богдан Лепкий – видатний український письменник» (Тернопіль: 1993. – 192 с.). Такі конференції було проведено з проблем творчості Уласа Самчука (видано збірник статей), Яра Славутича («Проблеми творчості Яра Славутича: жанри, поетика текстів, мовна палітра. Науковий збірник. – Тернопіль: ТДПУ, 1997. – 134 с.). Вийшли тематичні наукові збірники матеріалів Всеукраїнських наукових конференцій «Творчість Богдана Лепкого в контексті європейської культури ХХ століття» (Тернопіль: ТДПУ, 1998. – 388 с.), до 130-річчя від дня народження Володимира Гнатюка (Наукові записки ТДПУ. Серія: Літературознавство. Мовознавство. – Вип.. 10. – Тернопіль: ТДПУ, 2001. – 514 с.), збірник наукових праць «Духовні скарби українського народу в житті молоді» (1994), Шашкевичіана «Роль М.Шашкевича в історії культури України (1995) та інші.

Викладачі кафедри зосередили свою увагу на новітніх методологічних літературознавчих парадигмах інтерпретації художнього тексту, що виявилось у наукових пошуках М.П.Ткачука(монографія «Жанрова структура прози Івана Франка. Бориславський цикл та романи з життя інтелігенції), підручнику для вузів М.Б.Лановик, З.Б.Лановик «Усна народна творчість», монографіях «Художній світ Б.І.Антонича» В.І.Махна, «Літературознавча концепція Івана Світличного» (Тернопіль: Збруч, 1997) Добрянської І.В., «Дуальність художнього світу Володимира Сосюри» (Л.І.Царик). У своїх студіях М.П.Ткачук спирався на надбання французьких наратологів, структуралістів та постструктуралістів, М.Б.Лановик і З.Б.Лановик герменевтику і рецептивно-естетичну інтерпретацію художнього твору, показуючи плідність їх застосування до аналізу українських текстів.

Викладачі кафедри досліджували типологію жанрової системи давнього і нового українського письменства, з’ясовували оновлення і жанрово-родовий синкретизм творів митців ХХ століття, майстерне застосування авторами новітніх наративних стратегій, зміщення часо-просторових площин моделей художнього світу. Науковою новизною відзначалися праці В.Л.Гижого, присвячені типологічним збігам і відповідностям української та англійської неоромантичної прози кінця ХІХ - початку ХХ століття, Журби С.С. «Українська імпресіоністична повість 20-х рр. ХХ ст.», С.В.Бородіци «Жанрова природа романів У.Самчука в контексті розвитку української прози ХХ століття». О.М. Ткачук упорядкував і уклав «Наратологічний словник» (2002).

З 2000 року колектив кафедри історії української літератури спільно з науковцями кафедри теорії літератури і порівняльного літературознавства працюють над темою «Проблеми рецептивної поетики, наратології і транслаторики в українсько-зарубіжних зв’язках». Досягненням у розробці цієї теми були монографії проф. Ткачука М.П. «Модерністський дискурс лірики та новел Богдана Лепкого» (Тернопіль: ТНПУ, 2005); «Лірика Івана Франка» (К.: Світ знань, 2006. – 296 с.); «Наративні моделі українського письменства» (Тернопіль; Медобори. 2007. – 464 с.); Поплавської Н.М. «Полемісти. Риторика. Переконування. Українська полемічно-публіцистична проза кінця ХVІ- початку ХVІІ ст. (Тернопіль: ТНПУ, 2007. – 379 с.) та низка статей викладачів кафедри в наукових збірниках України.

Кафедра відома в республіці як одна з провідних, де зосереджено високий науковий потенціал дослідників історії, теорії літератури, порівняльного літературознавства, фольклористики та сучасного літературного процесу, її члени — знані літературознавці, критики, методисти, поети, перекладачі, автори підручників для вузів і середньої школи (Ткачук М.П., Поплавська Н.М., Данилевич М.М.), монографічних досліджень про творчість І.Котляревського, Л.Боровиковського, М.Шашкевича, І.Франка (М.П.Ткачук), І.Світличного (І.В.Добрянська), епістолярію українських письменників другої половини ХІХ століття (Л.П.Вашків), В.Сосюри (Царик Л.І.) та ін. Викладачі кафедри видали підручники для вузів та середньої: Ткачук М.П., Поплавська Н.М. Історія української літератури 70 — 90-х років ХІХ ст.: У 2 т. / Ред. проф.. О.Д.Гнідан (К.: Вища школа, 1999), Данилевич М. Буквар (Тернопіль, 2000, 2003), Ткачук М.П.: Українська література. Підручник для 11 класу (К.: Освіта, 2002, 2005); Срібний птах. Хрестоматія з української літератури: В 2 ч. (К.: Освіта, 2005). Окрім того, колектив науковців працює над комплексною темою »Викладання української літератури в середній школі». За цією тематикою захищено дисертації та оприлюднено монографічні дослідження, навчальні посібники статті. Видаються «Наукові записки. Серія: Літературознавство» (відповідальний редактор — проф.Ткачук М.П., відповідальний секретар — доц. Бородіца С.В.). Вийшло 27 випусків.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси