Кафедра загального мовознавства і слов'янських мов

Викладачі кафедри загального мовознавства і слов'янських мов


Завідувач: Бачинська Галина Василівна     
               кандидат філологічних наук, доцент        
Диспетчер: Вербовецька Оксана Степанівна.

Поштова скринька: mov_znav@ukr.net

 Історія кафедри

Кафедра загального мовознавства і слов’янських мов створена у 2014 році в результаті реорганізації кафедр на факультеті філології і журналістики. Внаслідок об’єднання частин кафедр української мови, російської мови і літератури на основі кафедри українського і загального мовознавства сформований один науково-педагогічний колектив. Він об’єднав фахівців у галузі загального та сучасного й історичного українського мовознавства, сучасної української, польської та російської мов.

Кафедра українського та загального мовознавства створена у 1993 році у результаті поділу кафедри української мови. Згодом, у 1997 році, з кафедри українського та загального мовознавства виокремилася кафедра рідної мови факультету підготовки вчителів початкових класів, а у 1998 році – кафедра української мови філологічного факультету. Кафедру українського та загального мовознавства від перших днів її створення і до кінця життя очолював відомий український учений, доктор філологічних наук, професор Дмитро Бучко (1937-2014). На кафедрі щорічно виходить збірник «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство» за ред. проф. Т. П. Вільчинської. 

Сьогодні на кафедрі загального мовознавства і слов’янських мов працюють доктор філологічних наук, професор Вільчинська Т.П., кандидати філологічних наук, доценти: Ірина Бабій, Галина Бачинська, Богдана Близнюк, Володимир Буда, Марія Заоборна, Галина Панчук, Ніна Свистун, Тетяна Сергуніна, Любов Токарська, Наталія Лобас, асистент Наталія Ткачова. 

На факультеті кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін:

·                  Сучасна українська літературна мова (лексикологія, лексикографія, фразеологія, фонологія, фонетика, графіка, орфографія, орфоепія, морфеміка та словотвір, морфологія);

·                    Вступ до мовознавства;

·                    Загальне мовознавство;

·                    Вступ до слов’янської філології;

·                    Порівняльна граматика слов’янських мов;

·                    Старослов’янська мова;

·                    Історична граматика української мови;

·                    Польська мова;

·                  Сучасна російська літературна мова (лексика, фонетика, морфеміка та словотвір, морфологія, синтаксис);

·                    Історія російської літературної мови;

·                    Історична граматика російської мови;

·                    Друга іноземна мова (польська, російська);

·                    Слов’янські мови (польська, російська);

·                    Друга слов’янська мова (польська, російська);

·                    Українська мова у професійному спілкуванні;

·                    Сучасна українська літературна мова;

·                    Практикум з російської мови;

·                    Розмовне мовлення;

·                    Методика викладання російської мови;

·                    Методика викладання російської мови у вищій школі;

·                    Сучасна російська мова з практикумом;

·                    Діалектологія;

·                    Культура російської мови;

·                    Лінгвоаналіз художнього тексту;

·                    Порівняльна типологія російської та української мов;

·                    Історія лінгвістичних учень;

Спецкурси та спецсемінари («Ономастика та етнокультурна  інформація»,  «Основи риторики», «Російська мова», «Українські прізвища: семантико-словотвірний аспект»,  «Другорядні члени речення: теорія і практика аналізу», «Лінгвістика тексту», «Генетичні джерела українських прізвищ»,  «Літературна ономастика», «Актуальні проблеми лінгвістичного аналізу художнього тексту», «Изучение состава и образования русского слова в школе с украинским языком обучения», «Когнітологія та концептологія в лінгвістичному висвітленні», «Людський фактор у мові», «Функциональный подход к преподаванию курса грамматики в школе»та ін.).

 

Навчально-виховна робота

Основна мета навчально-виховної діяльності викладачів кафедри полягає у підготовці висококваліфікованих учителів української мови, формуванні професійної та духовної культури словесника.

У руслі науково-методичних спрямувань університету викладачі беруть активну участь у розробці і впровадженні інноваційних освітніх технологій. Члени кафедри розробили електронні навчально-методичні курси у системі MOODLE. Усі  дисципліни кафедри підготовлені до дистанційної форми навчання.

Навчально-методична робота кафедри репрезентована виданням навчальних посібників із дисциплін кафедри, зокрема: «Сучасна українська літературна мова. Морфологія» (доц. І. Бабій, проф. Т. Вільчинська); «Службові частини української мови» (проф. Т. Вільчинська, доц. І. Бабій); «Сучасна українська літературна мова. Морфеміка і словотвір» (доц. І. Бабій, доц. Н. Лісняк); «Морфеміка і словотвір сучасної української літературної мови. Самостійна та індивідуальна робота» (доц. І. Бабій, доц. Н. Свистун); «Синтаксис сучасної української літературної мови. Самостійна та індивідуальна робота» (доц. І. Бабій, доц. Н. Свистун); «Тестові завдання» з дисциплін кафедри (проф. Т. Вільчинська, доц. І. Бабій, доц. Г. Панчук, доц. Б. Близнюк, доц. В. Буда, доц. Н. Свистун); «Стилистика русского языка» (доц. Т. Сергуніна); «Русский язык: справочные материалы» (доц. Т. Сергуніна); «Жанры речевого общения на практических занятиях по русскому языку» (доц. Т. Сергуніна, доц. Л. Токарська); «Загальне мовознавство» (доц. М. Заоборна), «Просте речення. Складні випадки аналізу» (доц. М. Заоборна), «Порівняльні конструкції  в системі складнопідрядного речення української мови» (доц. М. Заоборна), «Другорядні члени речення. Теорія і практика аналізу» (доц. М. Заоборна), «Антропонімія Опілля» (доц. Г. Панчук); «Mów po polsku. Розмовляй польською мовою» (доц. Н. Лобас), «Mów i czytaj po polsku. Konwersacja. Lektury (доц. Н. Лобас), «Польська мова: Стислий курс граматики» (доц. Н. Лобас) та ін.

Налагоджено співпрацю з учителями та методистами міста: проводяться спільні засідання кафедри з методичними радами загальноосвітніх шкіл. Кафедра співпрацює з Малою академією наук, з Інститутом післядипломної освіти, Інститутом удосконалення учителів, Центром довузівської підготовки.

Викладачі кафедри є членами журі шкільних міських та обласних олімпіад з української мови та літератури, Конкурсу знавців української мови ім. Петра Яцика. Активно проводиться профорієнтаційна робота.

Основними напрямками організації навчально-дослідницької діяльності студентів філологічного факультету є залучення до написання курсових, дипломних та магістерських робіт, тематика яких тісно пов’язана із науковими зацікавленнями викладачів кафедри, а також до участі у проблемних групах, як-от: «Актуальні проблеми лінгвокогнітології та лінгвоконцептології» (проф. Вільчинська Т. П.), «Актуальні проблеми лінгвістичного аналізу художнього тексту» (доц. Бабій І. М.), «Особливості регіональної антропонімії» (доц. Бачинська Г. В.), «Особливості літературної ономастики» (доц. Близнюк Б. Б.), «Мова сучасної української прози» (доц. Буда В. А.), «Актуальні питання синтаксичної семантики та прагматики» (доц. Заоборна М. С.), «Ономастичні дослідження» та «Особливості лінгвістичного аналізу тексту» (доц. Панчук Г. Д.), «Лінгвістика тексту» (доц. Сергуніна Т. О.), «Актуальні проблеми антропоніміки» (доц. Свистун Н. О.) та ін. На допомогу студентам при виконанні курсових, дипломних і магістерських робіт на кафедрі підготовлено методичні рекомендації до їх написання «Курсова робота з української мови» та «Основні вимоги до написання дипломних робіт студентів-філологів» (доц. В. Буда, доц. О. Штонь).

Під керівництвом викладачів кафедри студенти готують виступи на свої щорічні наукові конференції, а частина молодих науковців в останні роки публікує результати власних досліджень у студентському науковому збірнику ТНПУ. Викладачі також сприяють ґрунтовній підготовці студентів до участі у різних фахових олімпіадах не лише з україністики, але й полоністики, на яких студенти неодноразово посідали призові місця.

Педагогічна діяльність кафедри постійно спрямована не тільки на всебічну фахову підготовку майбутніх учителів загальноосвітніх шкіл і працівників вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації, але й на виховання студентів, покликана розвинути й поглибити у них почуття патріотизму, національної гідності, глибокої відповідальності за долю української мови та культури. Цьому сприяють і щорічні краєзнавчі поїздки студентів різних курсів, організовані викладачами, зустрічі з відомими діячами краю.

 

Наукова робота

У коло дослідницьких наукових зацікавлень викладачів кафедри загального мовознавства і слов’янських мов входять актуальні питання і проблеми сучасної лінгвістики.

Наукова діяльність членів кафедри спрямована на виконання колективної теми: "Актуальні проблеми сучасної лексикології (ономастики),  дериватології та граматики», яка визначає конкретну дослідницьку проблематику: 1) ономастика західноукраїнського регіону (доц. Б. Близнюк., доц. Г. Панчук, доц. Г. Бачинська, доц. Н. Свистун, О. Вербовецька); 2) граматика української мови (проф. Т. Вільчинська, доц. І. Бабій, доц. М. Заоборна, доц. Т. Сергуніна); 3) лінгводидактика  (доц. Л. Токарська); 4) лінгвістика тексту (проф. Т. Вільчинська, доц. І. Бабій, доц. В. Буда, доц. Т. Сергуніна); 5) когнітивна лінгвістика (проф. Т. Вільчинська); 6) неологія та неографія (доц. І. Бабій). Полоністику репрезентують дослідження Н. Ткачової та доц. Н. Лобас.

При кафедрі діє Західноукраїнський ономастичннй центр імені Василя Сімовича, який координує науково-дослідну роботу в галузі української ономастики. Здійснюється лексикографічна систематизація онімного матеріалу, зібраного викладачами й студентами, яка завершиться укладанням «Словника українських прізвищ Карпат і Прикарпаття». Ономастичний центр виступав ініціатором проведення в Тернопільському педагогічному університеті ономастичних семінарів та наукових конференцій. Так, 2-4 жовтня 2003 р. відбулася десята Міжнародна конференція «Українська ономастика на порозі ІІІ тисячоліття. Стан і перспективи розвитку», 15-17 квітня 2005 р. – Всеукраїнська конференція «В. Сімович – видатний учений, мовознавець, літератор». Крім того, на базі кафедри були проведені ще всеукраїнські конференції, присвячені пам'яті професора Івана Ковалика (1993 р.). Івана Верхрацького (1996 p.), а також регіональна з нагоди 100-ліття від дня народження Мирона Кордуби.

Загалом на сьогодні члени кафедри опублікували в різних українських та зарубіжних виданнях понад тисячу наукових праць, зокрема: проф. Т. Вільчинська – 160, доц. І. Бабій – 102, доц. М. Заоборна – 70, доц. В. Буда – 65, доц. Г. Бачинська – 65, доц. Н. Свистун – 65, доц. Б. Близнюк – 45, доц. Л.Токарська – 40, доц. Г. Панчук – 40, доц. Сергуніна Т. О. – 40, доц. Н. Лобас – 40, Н. Ткачова – 45. Серед публікацій переважають статті, надруковані у фахових наукових збірниках.

Викладачі кафедри є також співавторами й авторами монографій, словників, методичних посібників, призначених не тільки для загальноосвітніх закладів різного типу, але й для вищої школи в умовах запровадження в ній модульно-рейтингової системи оцінювання знань.

Викладачами кафедри укладено і видано словники: «Інверсійний словник ойконімів України» (проф. Д. Бучко, 2001 р.), «Українсько-польський словник» (Н. Ткачова, 2003 р.) «Українсько-польський та польсько-український словник» (Н. Ткачова, 2005р.), «Ономастичний словник української термінології» (проф. Д. Бучко, Н. Ткачова, 2012 р.), «Фразеологізми у творах Богдана Лепкого» (проф. Т. Вільчинська, доц. І. Бабій, доц. Н. Свистун, 2010 р.) і «Фразеологія творів Бориса Харчука» (проф. Т. Вільчинська, доц. І. Бабій, доц. Н. Свистун, 2012 р.).

Члени кафедри беруть участь у регіональних, всеукраїнських і міжнародних наукових і науково-практичних конференціях, з'їздах, які відбуваються в різних містах України та в Польщі, Росії, Білорусі, Чехії.

Кафедра загального мовознавства і слов’янських мов відповідальна за видання збірника наукових статей «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство», затвердженого ВАКом України як фахове видання. Опубліковано уже двадцять три випуски. Проф. Т.Вільчинська, доц. І. Бабій, доц. М. Заоборна, доц. Г. Бачинська опонують кандидатські дисертації. Викладачі кафедри регулярно готують відгуки про автореферати дисертацій, поданих до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора філологічних наук. При кафедрі відкрита аспірантура, навчання в якій у різні роки вже завершило 18 осіб. Сьогодні у ній навчається 6 аспірантів. Їх дослідженнями керують проф. Т.Вільчинська, доц. І. Бабій, доц. Б. Близнюк. 16 аспірантів і здобувачів кафедри успішно захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності «українська мова», ще дві роботи рекомендовано до захисту.

На кафедрі успішно працює згуртований колектив досвідчених педагогів та знаних науковців у галузі українського, російського мовознавства та полоністики.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (095) 565-38-98 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси