Кафедра журналістики


кафедра журналістики


лого

Завідувач:
Поплавська Наталія Миколаївна
                    доктор філологічних наук, професор

Диспетчер:
Особа Наталія Миколаївна


Сайт кафедри:
 http://kafgyrn.tnpu.edu.ua/

Поштова скринька: 
journ@tnpu.edu.ua

 

Реклама кафедри журналістики

Реклама кафедри журналістики (магістри)


Історія кафедри

Підготовку студентів за спеціальністю «Журналістика» у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка розпочато у 2004 р. при кафедрі теорії літератури, порівняльного літературознавства та журналістики (завідувач – доктор філологічних наук, професор Роман Теодорович Гром’як). Кафедру журналістики створено 31 серпня 2005 року. Колектив кафедри забезпечує фундаментальну та фахову підготовку фахівців зі спеціальності «Журналістика» освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «магістр». У 2015 році отримано ліцензію на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом 6.030302 «Реклама і зв'язки з громадськістю».Упродовж 2005-2009 рр. кафедру очолював кандидат філологічних наук, доцент Петро Степанович Федоришин. З травня 2009 р. керівництво кафедрою здійснює доктор філологічних наук, професор Наталія Миколаївна Поплавська.Викладацький склад кафедри: професори – доктор філологічних наук Н. М. Поплавська; доценти – кандидат філологічних наук, заслужений журналіст України П. С. Федоришин, кандидат філологічних наук Н. Л. Дащенко, кандидат наук із соціальних комунікацій О. В. Кушнір, кандидат історичних наук П. З. Гуцал, кандидат наук із  соціальних комунікацій Г. П. Синоруб, кандидат наук із  соціальних комунікацій Н. М. Фурманкевич; викладачі – кандидат наук із  соціальних комунікацій О. К. Вільчинський, кандидат філологічних наук О. Я. Мединська, кандидат наук із  соціальних комунікацій Т. В. Решетуха, кандидат технічних наук Г. М. Йордан, кандидат наук із соціальних комунікацій І. В. Кирич; асистенти – Н. В. Янець, Ю. М. Винокур. Серед них П. С. Федоришин, П. З. Гуцал, Ю. М. Винокур, О. К. Вільчинський є членами Національної спілки журналістів України. Лаборантом кафедри є Н. М. Особа. Інженер медійної студії – В. В. Волянюк.У навчальний процес залучаються провідні журналістикознавці та науковці: проф. О. Сербенська, проф. М. Тимошик, проф. І. Крупський, проф. І. Пенчук, доц. Ю. Романишин. Викладачі кафедри систематично проходять стажування у провідних вищих навчальних закладах та редакційних установах України.Особливістю творчої роботи більшості членів кафедри є співпраця з регіональними та всеукраїнськими медіа. Викладачі та студенти регулярно організовують зустрічі з провідними журналістами (В. Бурма, А. Куликов, Н. Лазука, Я. Штокало-Пархомчук, Ю. Мостова, І. Крочак, І. Штогрін), громадськими та мистецькими діячами (М. Хмурич, В. Гоцко, Т. Волинець, Д. Павличко, М. Матіос, М. Левицький, І. Ісіченко). На кафедрі видається збірник наукових праць із соціальних комунікацій «Медіапростір».

Кафедра розташована у головному корпусі по вул М. Кривоноса, 2, ауд. 110.

Навчальна робота

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін: «Новинна журналістика і репортерська діяльність», «Аналітична журналістика і кореспондентська діяльність», «Масова комунікація та інформація», «Медіаправо», «Історія української журналістики»,  «Історія зарубіжної журналістики», «Вступ до спеціальності», «Технічні засоби виробництва», «Теорія і методика журналістської творчості», «Журналістська етика», «Теорія журналістики», «Медіакритика», «Медіакультура», «Медіабезпека», «Комунікаційні системи Північної Америки», «Західноєвропейські комунікаційні системи», «Теорія та історія публіцистики», «Медіаменеджмент», «Тенденції розвитку медіагалузі України/Європи», «Міжнародна журналістика», «Газетно-журнальне виробництво», «Фотожурналістика», «Художньо-публіцистична журналістика», «Радіовиробництво і радіорежисура», «Телевиробництво і телережисура», «Журналістська майстерність», «Теорія видавничої справи», «Інтернет-журналістика», «Проблематика ЗМІ», «Редагування в ЗМІ», «Сучасна українська публіцистика», «Кросмедіа», «Правописна культура медіатексту», «Українська мова у ЗМІ». 

З усіх дисциплін кафедри розроблено навчально-методичний супровід: робочі програми, завдання для індивідуальної і самостійної роботи студентів, завдання для поточного, модульного і підсумкового контролю, критерії і норми оцінювання знань студентів. Навчально-методичні комплекси дисциплін постійно вдосконалюються й оновлюються. Члени кафедри розробили електронні навчально-методичні курси у системі MOODLE. Усі  дисципліни кафедри підготовлені до дистанційної форми навчання.

Навчально-методична робота кафедри репрезентована виданням навчальних посібників із дисциплін, зокрема: «Теорія журналістики», «Вступ до спеціальності» (О. В. Кушнір); «Журналістська майстерність» (О. К. Вільчинський); «Загальне редагування», «Медіабезпека (Безпека життєдіяльності журналіста)», «Теорія та основи видавничої справи» (Т. В. Решетуха); «Методологія соціальних  комунікацій», «Теорія та історія соціальних комунікацій», «Комунікаційні системи Північної Америки», «Комунікаційні технології», «Теорія масових комунікацій» (Н. М. Фурманкевич); «Прикладні соціально-комунікаційні технології», «Квалілогія друкованого видання», «Соціальна інформатика» (Г. М. Йордан).

Професорсько-викладацький склад кафедри здійснює модернізацію навчально-виховного процесу. На заняттях викладачі застосовують інноваційні технології навчання. Велика увага приділяється організації самостійної та індивідуальної роботи студентів.

 

Науково-дослідна робота

Наукова діяльність членів кафедри спрямована на виконання колективної теми: «Публіцистична комунікація: теорія та історія». Основним пріоритетним науковим напрямком роботи кафедри є актуалізація теоретичних принципів сучасної моделі соціальних комунікацій та трансформація їх в універсальні комунікативні технології.Викладачі кафедри працюють над такими науково-дослідними темами: «Наративна культура української публіцистики» (керівник – проф. Н. М. Поплавська); «Інтертекстуальний характер сучасного медійного дискурсу» (керівник – доц. Н. Л. Дащенко); «Роль ЗМІ у становленні просвітництва в Західній Україні» (керівник – доц. П. С. Федоришин); «Преса ЗУНР як феномен вітчизняної періодики» (керівник – доц. П. З. Гуцал); «Українська журналістика в еміграції: історія і сучасність» (керівник – доц. О. В. Кушнір); «Конфліктне наповнення діяльності мас-медіа (контекст формування поведінки аудиторії» (керівник – доц. Г. П. Синоруб); «Комунікаційні технології сучасного мас-медійного простору України в умовах євроінтеграції» (керівник – доц. Н. М. Фурманкевич); «Преса Тернопільщини в період суспільних змін (1989-1991рр.)» (керівник – викладач О. К. Вільчинський) ; «Національний модус у сучасній українській публіцистиці» (керівник – викладач О. Я. Мединська); «Журналістика і видавнича справа Тернопілля: історія і сучасність» (керівник – викладач Т. В. Решетуха); «Архітектоніка друкованих видань: історія і сучасність» (керівник – викладач Г. М. Йордан); «Суспільне радіомовлення  в Україні: моделі функціонування та шляхи реалізації» (керівник – викладач І. В. Кирич); «Жанротворчі моделі сучасної публіцистики» (керівник – викладач Н. В. Янець); «Проблеми, виклики переходу з аналового на цифрове мовлення та впровадження цифрового регіонального телебачення» (керівник – Ю. М. Винокур).Під керівництвом викладачів кафедри активно працюють студентські наукові проблемні групи, у яких студенти мають змогу глибше опановувати спеціальні знання відповідно до своїх науково-пізнавальних інтересів.Результати науково-дослідної роботи професорсько-викладацького складу кафедри знаходять своє відображення у виданих монографіях: «Полемісти. Риторика. Переконування (Українська полемічно-публіцистична проза кінця XVI - поч. XVII ст.)» (проф. Н. М. Поплавська); «Преса українців Словаччини: літературно-мистецький і публіцистичний журнал «Дукля»»  (доц. О. В. Кушнір); «Поняття про конфліктне наповнення діяльності мас-медіа в теорії соціальних комунікацій (контекст формування поведінки аудиторії)» (доц. Г. П. Синоруб);  «Рекламний дискурс в електронних мас-медіа України: соціолінгвістичні особливості, форми творення в Інтернеті» (доц. Н. М. Фурманкевич); «Важкий кожух, але свій»,  «Історія зарубіжної літератури ХІХ століття: романтизм» (доц. П. С. Федоришин).Викладачі кафедри є співавторами монографій, посібників, енциклопедій, призначених не тільки для загальноосвітніх закладів різного типу, але й для вищої школи в умовах запровадження в ній модульно-рейтингової системи оцінювання знань. Професор Н. М. Поплавська – співавтор підручників «Історія української літератури: у 12 т.» Т. 2 (Інститут літератури імені Т. Шевченка АН України), «Історія української літератури XIX ст. (70-90-ті роки)»; доцент П. З. Гуцал – співавтор видань «Енциклопедія історії України» (Інститут історії України, НАНУ), «Енциклопедія сучасної України» (Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ); доцент Г. М. Йордан – співавтор монографії «Технології мікрохвильового висушування книжкових блоків» (Українська академія друкарства).Професор Н. М. Поплавська – член науково-методичної комісії з журналістики Міністерства освіти і науки України, член двох спеціалізованих рад: Запорізького класичного приватного університету і Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (заступник голови). Доценти Н. Л. Дащенко, П. З. Гуцал є членами Наукового товариства імені Т. Г. Шевченка.Кафедра підтримує наукові й науково-методичні зв’язки з Львівським національним університетом імені І. Франка, Одеським національним університетом імені І. Мечникова, Запорізьким класичним приватним університетом, Сумським державним педагогічним університетом імені А. Макаренка, Чернівецьким національним університетом імені Ю. Федьковича, Дніпропетровським національним університетом імені О. Гончара тощо.Викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних, всеукраїнських і регіональних наукових конференціях: «Національна періодика початку ХХ століття: розвиток і реалізація української ідеї державотворення» (Київ); «Харків і харківський університет у розвитку української журналістики» (Харків); «Актуальні проблеми журналістикознавства» (Одеса); «Мовно-культурна комунікація в сучасному світі» (Київ); «Етнос. Культура. Нація» (Дрогобич); «Українська періодика: історія і сучасність» (Львів); «Творчі та організаційні особливості функціонування сучасного медійного простору» (Тернопіль); «Соціальні комунікації сучасного світу» (Запоріжжя); «Мова. Суспільство. Журналістика» (Київ); «Світові стандарти сучасної журналістики» (Черкаси); «Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи» (Луцьк); «Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку» (Вінниця);  «Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи» (Луцьк); «Український інформаційний простір у світовому контексті: набутки, проблеми, перспективи (Київ); «Впровадження гендерного підходу: нові можливості для української журналістики (Одеса); «Соціальні комунікації: стан, проблеми, тенденції» (Київ); «Демократія та мас-медіа» (Дніпропетровськ); «Новітні медіа в Україні» (Київ); «Лінгвокультурний дискурс у парадигмі професійної освіти» (Київ); «Актуальні проблеми сучасного мас-медійного простору» (Харків); «Безпека журналістів в Україні. Припинення безкарності» (Київ); «Україністика – минуле, сучасне, майбутнє» ( Брно, Чехія), «Інтеграція на основі досліджень та інновацій» (Молдова), «UKRAINISCHE WISSENSCHAFT IM EUROPÄISCHEN KONTEXT. UKRAINISCH-DEUTSCHE WISSENSCHAFTSBEZIEHUNGEN» (München).Науковці кафедри виступають рецензентами авторефератів дисертацій, підручників і посібників, опонентами на захисті докторських і кандидатських робіт.Кафедра журналістики брала участь у міжнародному проекті «Крос-медіа та якісна журналістика», котрий реалізується за підтримки програми «ТEMPUS IV». За цей час викладачі та студенти неодноразово проходили стажування та навчання у м. Сібіу (Румунія) та м. Пассау (Німеччина). 

 

Професорсько-викладацький склад кафедри


Поплавська Наталія Миколаївна - доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри журналістики 


Федоришин Петро Степанович - кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики


Дащенко Наталія Левківна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики 


Синоруб Галина Петрівна  - кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики, заступник декана факультету філології та журналістики.


Вільчинський Олександр Казимирович  - кандидат наук із соціальних комунікацій, викладач кафедри журналістики


Решетуха Тетяна Василівна  - кандидат наук із соціальних комунікацій, викладач кафедри журналістики


Гуцал Петро Зеновійович   - кандидат історичних наук, доцент кафедри журналістики


Кушнір Оксана Василівна - кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики


Мединська Олеся Ярославівна -  кандидат філологічних наук, викладач кафедри журналістики


Йордан Ганна Мирославівна -  кандидат технічних наук, викладач кафедри журналістики


     Драган-Іванець Наталія Василівна - кандидат наук із соціальних комунікацій, викладач кафедри журналістики

Особа Наталія Миколаївна - старший лаборант кафедри журналістики


Пелешок Ольга Олексіївна - аспірант кафедри журналістики


Волянюк Валентина Володимирівна - інженер медійної студії


Першодруки кафедри журналістики

У 2012 році кафедра журналістики започаткувала збірник наукових праць із соціальних комунікацій, який планує видавати в майбутньому щопівроку. Зацікавлених читачів просимо звертатися на кафедру (головний корпус, ауд.110, вул. М. Кривоноса, 2 м. Тернопіль).

Книга Соціальні комунікації

Соціальні комунікації : збірник наукових статей з соціальних комунікацій / ред. кол. : Н. Поплавська та ін. – Тернопіль : Тернограф , 2012. – 80 с.

У збірнику вміщено статті, які представляють актуальні напрями наукових досліджень у сучасній соціальнокомунікаційній сфері. Досвідчені й молоді науковці України представляють свої дослідження типології навітніх медіа, їх жанрової структури, проблемно-тематичного поля, масовокомунікаційних технологій та їх впливу на сучасний соціокумунікаційний процесс.

Представлено три вектори досліджень у межах напрямку «Соціальні комунікації»: журналістика та інформація, видавнича справа та редагування, PR та реклама.

Як загалом, так і за окремими публікаціями збірник може зацікавити фахівців сучасного українського медіа-середовища.

Книга Медіапростір

Медіапростір : збірник наукових статей з соціальних комунікацій / ред. кол. : Н. Поплавська та ін. – Тернопіль : Терно-граф , 2012. – 110 с.

Збірник наукових праць, присвячений 55-річчю доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри журналістики Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Наталії Миколаївни Поплавської

Збірник наукових праць присвячено дослідженню проблем медіаосвіти, медіаеколог ії, медіавпливам на аудиторію, комунікаційним технологіям в мас-медіа, рекламі та PR у контексті сучасних соціальних комунікацій, технологіям впливу реклами та PR, журналістики в системі соціокомунікаційної діяльності, тематичної та жанрової палітри ЗМІ, мові ЗМІ в сучасному просторі України, регіональним ЗМІ, їхнім реаліям та перспективам, сучасним тенденціям розвитку видавничої справи.

Авторський колектив, до якого увійшли провідні науковці та практики у сфері соціальних комунікацій, а також молоді науковці, провели значну роботу з дослідження й аналізу великого масиву масовокомунікаційних процесів і явищ. Дослідницьку роботу виконано із застосуванням обґрунтованої методології, основою якої став пошук нових ідей, шляхів і тенденцій розвитку медійного простору в Україні. Автори сформулювали нові висновки щодо ролі, значення та місця сучасних масовокомунікаційних процесів у медійному простор і України.

Збірник наукових праць “Медіапростір” є актуальним також і з огляду на відсутність в Україні комплексних наукових досліджень із вищепереліченої тематики. Може бути корисним для широкого загалу фахівців із питань медійного середовища, для практиків цієї сфери, а також для студентів та викладачів.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси