Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти

Завідувач:Слозанська Ганна Іванівна - доктор педагогічних наук, доцент
Поштова скринька: kaf.inkluzia@tnpu.edu.ua
Старший лаборант:  Процик Надія Ігорівна

            Адресам. Тернопіль, вул. Винниченка, 10, 2-й поверх, 202 ауд. 

       Соціальні мережі: 
Фейсбук
Історія кафедри

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти була створена 1 вересня 2021 р. на факультеті педагогіки та психології. Очолила кафедру доктор педагогічних наук, професор Слозанська Г.І. На кафедрі працюють: професор Поліщук В.А., доценти Горішна Н.М., Цегельник Т.М., викладач Пацула І.Н., асистенти Козак М.М., Романишин Н.С., Єфименко Л.В. За сумісництвом на кафедрі працюють: професор Супрун М.О. доценти Геращенко С.І., Гладченко І.В., Рібцун Ю.В., асистент Гладищук Г.М.

До викладання освітніх компонентів в рамках підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів долучені науково-педагогічні працівники інших структурних підрозділів ТНПУ та досвідчені викладачі-практики м.Тернополя та регіону.

Кафедра є випусковою та працює над реалізацією освітньо-професійних програм "Логопедія" (освітній рівень - бакалавр) та "Інклюзивна освіта" (освітній рівень - магістр) в рамках спеціальності 016 Спеціальна освіта.

Викладачі кафедри активно працюють над удосконаленням своєї професійної майстерності, впроваджують в освітній процес інноваційні підходи до викладання, здійснюють популяризацію спеціальності через долучення до різних заходів міста, області та регіону, поєднують теорію і практику через реалізацію практично-орієнтованого підходу, є активними в громадській діяльності.

Професорсько-викладацький склад кафедри


Викладачі за основним місцем роботи:
Викладачі за сумісництвом:
Практики, залучені до викладання:

Мета програми полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців у галузі спеціальної освіти, здатних до виконання складних спеціалізованих завдань з розвитку, навчання, виховання, корекційного супроводу та соціалізації осіб з порушеннями мовлення, орієнтованих на особистісний та професійний розвиток.
 
Випускники можуть працювати у загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладах, позашкільних навчальних закладах, реабілітаційних та інклюзивно-ресурсних центрах, соціально-психологічних службах, медичних установах, закладах оздоровлення та відпочинку тощо.


Метою програми є підготовка фахівців, здатних розв’язувати комплексні проблеми, пов’язані з навчанням, вихованням, розвитком та соціалізацією дітей з особливими освітніми потребами, здійснювати освітню, інформаційно-роз'яснювальну, консультативну, науково-методичну, координаційну, аналітичну та прогностичну діяльність щодо організації, супроводу та розвитку інклюзивного навчання.

Програма має міждисциплінарний зміст та прикладну орієнтацію. Міждисциплінарність реалізується через цілеспрямований добір навчальних дисциплін, що дає можливість здобувачам оволодіти компетентностями із спеціальної освіти, психологічних, педагогічних, соціально-орієнтованих дисциплін та забезпечити їх готовність до розв’язання комплексних та різносторонніх завдань в галузі інклюзивної освіти на засадах міжгалузевої та міждисциплінарної взаємодії. Прикладний характер навчання реалізується через практичне спрямування змісту навчальних курсів, використання інтерактивних методів навчання, значний обсяг практичного навчання, що дає можливість забезпечити єдність теоретичних знань, практичних умінь та особистого досвіду здобувачів.


Навчально-методична робота

Викладачі кафедри забезпечують викладання понад 40 навчальних дисциплін, зорієнтованих на формування спеціальних компетентностей з ОП "Логопедія" та "Інклюзивна освіта". Освітній процес на освітніми програмами побудований на принципах студентоцентризму, індивідуальної орієнтованості навчання, на засадах практико-орієнтованого навчання.

Викладачі кафедри активно впроваджують інноваційні технології та методи у процесі викладання на освітніх програмах різних рівнів вищої освіти: технологія практико-орієнтованого навчання розвивається завдяки тісній співпраці з ринком праці; технологія концентрованого навчання передбачає підкріплення отриманих аудиторно знань з "основної" навчальної дисципліни на "реальному робочому місці". Застосовують інноваційні методи і засоби навчання та викладання, такі як: метод кейсів, проблемно орієнтованого навчання, «перевернутого навчання», навчання через тренінги, вебінари, майстер-класи фахівців-практиків, тощо.

Наукова робота

Викладачі кафедри працюють над науковими дослідженнями в рамках кафедральної теми "Розробка та реалізація інноваційних технологій навчання та соціалізації / реабілітації осіб з порушеннями психофізичного розвитку". Активно долучають до наукової роботи студентів бакалаврату та магістратури. Напрацьовані результати висвітлено у численних публікаціях, оприлюднених у фахових журналах категорії Б, журналах, що індексуються у Scopus|Web of Science, матеріалах науково-практичних конференцій різних рівнів.

Викладачі кафедри реалізують два наукові проєкти:
Практика

Викладачами розроблено цілісну концепцію практичної підготовки майбутніх фахівців, яка передбачає проходження студентами під час навчання на бакалавраті таких чотирьох видів практики як:
  • пропедевтична (волонтерська) - другий семестр,
  • навчальна (третій-п`ятий семестри),
  • виробнича (шостий-сьомий семестри),
  • переддипломна (восьмий семестр).
З метою забезпечення практичної підготовки майбутніх фахівців кафедра на підставі відповідних угод співпрацює з понад 100 установами, на базі яких студенти проходять практику.


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси